Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Zaditen 0,25 mg/ml, øyedråper, oppløsning i endosebeholdere

ketotifen

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege, apotek eller sykepleier har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege, sykepleier eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Zaditen er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Zaditen
 3. Hvordan du bruker Zaditen
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Zaditen
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Zaditen er og hva det brukes mot
Zaditen inneholder virkestoffet ketotifen, som er et antiallergisk middel. Voksne og barn over 6 år: korttidsbehandling av øyeplagen ved allergi, for eksempel pollenallergi.
Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.
 
2. Hva du må vite før du bruker Zaditen
Bruk ikke Zaditen
 • hvis du er allergisk overfor ketotifen eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6.1).
Andre legemidler og Zaditen
Hvis du samtidig bruker andre øyedråper, bør det gå minst 5 minutter mellom behandlingene.
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette er spesielt viktig, hvis du bruker medisin mot:
 • depresjon
 • allergi (f.eks. antihistaminer)
Inntak av Zaditen sammen med mat og drikke
Zaditen kan muligens øke virkningen av alkohol.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid, tror at du kan være gravid eller planlegger å blir gravid. Zaditen kan brukes ved amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Hvis du opplever tåkesyn eller døsighet etter bruk av Zaditen, bør du vente med å kjøre eller bruke maskiner inntil disse symptomene har forsvunnet.
 
3. Hvordan du bruker Zaditen
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege, apotek eller sykepleier har fortalt deg. Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier hvis du er usikker.
Voksne og barn over 6 år: 1 dråpe i hvert øye morgen og kveld.
En endosebeholder inneholder tilstrekkelig mengde til behandling av begge øynene.
Bruksanvisning:
 1. Vask hendene dine.
 2. Åpne folien/posen og ta endosebeholderne frem.
 3. Riv av en beholder (fig. 1).
 4. Resten av endosebeholderne skal oppbevares i foliepakken/posen inntil neste gang, og folien/posen bør brettes sammen. Legg foliepakken/posen i esken.
 5. Vri beholderens plasthette av. Tuppen på beholderen må ikke komme i berøring med noe (fig. 2).
 6. Bøy hodet bakover (fig. 3).
 7. Trekk det nedre øyelokket ned med en finger og trykk med den andre hånden på beholderen, så det drypper en dråpe ned i øyet (fig. 4).
 8. Lukk øyet og press forsiktig i ca. 1-2 minutter med en finger innerst i øyekroken. På den måten forhindres øyedråpene i å renne ned i svelget via tårekanalen (fig. 5). Gjenta ved behov fra punkt 6 til 8 for det andre øyet.
 9. Kast endosebeholderen etter bruk.
Mangler tekstalternativ for bilde
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
Dersom du tar for mye av Zaditen
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Der er ingen grunn til bekymring hvis du har fått dryppet mer enn 1 dråpe i øynene eller hvis du har fått Zaditen øyedråper i munnen. Hvis du er usikker, kan du kontakte legen din.
Dersom du har glemt å ta Zaditen
Hvis du skulle glemme en dose, så drypp øynene med det samme og fortsett deretter med den anbefalte doseringshyppighet. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Følgende bivirkninger er rapportert.
Vanlige bivirkninger (rammer færre enn 1 av 10 pasienter)
 • øyeirritasjon eller smerte
 • betennelse på øyet
Mindre vanlige bivirkninger (rammer færre enn 1 av 100 pasienter)
 • forbigående tåkesyn ved inndrypping
 • tørrhet i øyet
 • øyelokkforstyrrelse
 • betennelse på overflaten av øyet
 • lysfølsomhet i øynene
 • synlig blødning under overflaten på øyet
 • hodepine
 • døsighet
 • utslett (som også kan klø)
 • eksem (kløende, rødt, sviende utslett)
 • munntørrhet
 • allergisk reaksjon (inkludert hevelse i ansikt og øyelokk) og forverring av eksisterende allergiske tilstander som astma og eksem
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Zaditen
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Etter åpning av blisterpakning/posen bør ubrukte endosebeholdere kasseres etter 4 uker, med mindre de blir oppbevart i ytterpakning, da bør de kasseres etter 3 måneder.
Endosebeholderen er ikke steril, men innholdet er sterilt inntil forseglingen blir brutt. Endosebeholdere som er åpnet skal brukes med det samme og kastes etter bruk.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og endosebeholderen etter utløpsdato. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Zaditen
Virkestoff er ketotifen (som fumarat). 1 ml inneholder 0,345 mg ketotifenfumarat tilsvarende 0,25 mg ketotifen.
Andre innholdsstoffer er glyserol (E422), natriumhydroksid (E524) og vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Zaditen ser ut og innholdet i pakningen
Zaditen øyedråper er en klar, fargeløs til svakt gul oppløsning. Én endosebeholder inneholder 0,4 ml.
Zaditen finnes i pakninger som inneholder 20 eller 60 endosebeholdere.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
MT-innehaver og ompakker
2care4, Tømrervej 9, 6710 Esbjerg V, Danmark
Tilvirker
Excelvision, rue de la Lombardiére, 07100 Annonay, Frankrike
Zaditen er et registrert varemerke som tilhører Novartis AG.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 07-2018

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

antihistamin: Legemiddel som hemmer effekten av histamin, og som brukes ved behandling av allergi.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.