Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Xeloda 150 mg filmdrasjerte tabletter

Xeloda 500 mg filmdrasjerte tabletter

kapecitabin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Xeloda er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Xeloda
 3. Hvordan du bruker Xeloda
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Xeloda
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Xeloda er og hva det brukes mot
Xeloda tilhører en gruppe legemidler kalt cellegift, som stopper veksten av kreftceller. Xeloda inneholder kapecitabin, som selv ikke er en cellegift. Etter at stoffet er tatt opp i kroppen, omdannes det til et aktivt middel mot kreft (fortrinnsvis skjer omdannelsen i kreftvev).
Xeloda brukes til behandling av kreft i tykktarmen, endetarmen eller i magesekken, eller til behandling av brystkreft. I tillegg kan Xeloda brukes for å forebygge ny forekomst av kreft i tykktarmen når svulsten er fullstendig fjernet ved kirurgi.
Xeloda kan brukes enten alene eller sammen med andre legemidler.
 
2. Hva du må vite før du bruker Xeloda
Bruk ikke Xeloda:
 • dersom du er allergisk overfor kapecitabin eller noen av de andre
  innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6). Du må informere legen din dersom du vet at du er allergisk eller overreagerer på dette legemidlet.
 • hvis du tidligere har hatt alvorlige reaksjoner på fluoropyrimidin behandling (en gruppe legemidler mot kreft, slik som fluorouracil).
 • hvis du er gravid eller ammer.
 • hvis du har svært lave verdier av hvite blodlegemer eller blodplater i blodet (leukopeni, nøytropeni eller trombocytopeni).
 • hvis du har alvorlige lever- eller nyreproblemer.
 • hvis du vet at du ikke har noen aktivitet av enzymet dihydropyrimidin dehydrogenase (DPD) (total DPD-mangel).
 • hvis du blir behandlet nå eller har blitt behandlet i løpet av de siste 4 ukene med brivudin som en del av behandling av herpes zoster (vannkopper eller helvetesild).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Xeloda
 • hvis du vet at du har delvis mangel i aktiviteten av enzymet dihydropyrimidin dehydrogenase (DPD)
 • hvis du har et familiemedlem som har delvis eller total mangel på enzymet dihydropyrimidin dehydrogenase (DPD)
 • hvis du har lever- eller nyresykdommer
 • hvis du har eller har hatt hjerteproblemer (f.eks. unormale hjerteslag eller smerte i bryst, kjeve og rygg forårsaket av fysisk anstrengelse og på grunn av problemer med blodstrømmen til hjertet)
 • hvis du har hjernesykdom (f.eks. kreft som har spredd seg til hjernen, eller nerveskade (nevropati)
 • hvis du har kalsium ubalanse (sett i blodprøver)
 • hvis du har diabetes
 • hvis du ikke klarer å holde på mat eller drikke på grunn av alvorlig kvalme eller brekninger
 • hvis du har diaré
 • hvis du er eller blir dehydrert (uttørket)
 • hvis du har ubalanse av ioner i blodet (elektrolyttforstyrrelse, sett i prøver)
 • hvis du har hatt øyeproblemer, da det kan hende du trenger ekstra oppfølging
 • hvis du har en alvorlig hudreaksjon
DPD-mangel
DPD-mangel er en genetisk tilstand som vanligvis ikke er forbundet med helseproblemer, med mindre du får visse legemidler. Hvis du har DPD-mangel og tar Xeloda, har du økt risiko for alvorlige bivirkninger (listet opp i avsnitt 4, Mulige bivirkninger). Det er anbefalt at du testes for DPD-mangel før oppstart av behandlingen. Hvis du ikke har aktivitet av enzymet skal du ikke ta Xeloda. Hvis du har redusert enzymaktivitet (delvis mangel), kan legen skrive ut en lavere dose. Alvorlige og livstruende bivirkninger kan fortsatt oppstå selv om testresultatene dine for DPD-mangel var negative.
Barn og ungdom
Xeloda skal ikke brukes til barn og ungdom. Ikke gi Xeloda til barn og ungdom.
Andre legemidler og Xeloda
Før du starter behandlingen skal du alltid rådføre deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette er svært viktig fordi samtidig inntak av flere legemidler kan forsterke eller svekke virkningen av legemidlene.

Du må ikke bruke brivudin (et antiviralt legemiddel til behandling av helvetesild eller vannkopper) samtidig som du behandles med kapecitabin (inkludert hvileperiode, perioder hvor du ikke tar kapecitabin tabletter).
Hvis du har tatt brivudin må du vente minst 4 uker etter avsluttet behandling med brivudin før du kan starte behandlingen med kapecitabin. Se også punkt «Bruk ikke Xeloda».

I tillegg, bør du være spesielt forsiktig dersom du bruker noe av følgende:
 • legemidler mot gikt (allopurinol)
 • blodfortynnende legemidler (kumarin, warfarin)
 • visse antivirale legemidler (sorivudin og brivudin)
 • legemidler mot krampeanfall eller skjelvinger (fenytoin)
 • interferon alfa
 • strålebehandling og visse legemidler brukt til å behandle kreft (folinsyre, oksaliplatin, bevacizumab, cisplatin, irinotekan)
 • legemidler brukt til å behandle folatmangel.
Inntak av Xeloda sammen med mat og drikke
Du bør ta Xeloda innen 30 minutter etter måltid.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Du må ikke bruke Xeloda dersom du er gravid eller har mistanke om at du kan være det. Du må ikke amme under behandling og i 2 uker etter den siste dosen med Xeloda.
Dersom du er en kvinne som kan bli gravid, bør du bruke et effektivt prevensjonsmiddel under behandling og i 6 måneder etter siste dosen med Xeloda.
Dersom du er en mannlig pasient og din kvinnelige partner kan bli gravid, bør du bruke et effektivt prevensjonsmiddel under behandling og i 3 måneder etter siste dosen med Xeloda.
Kjøring og bruk av maskiner
Dersom du føler deg svimmel, kvalm eller trett etter å ha tatt Xeloda, er det mulig at legemidlet kan påvirke din evne til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Xeloda inneholder vannfri laktose.
Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 
3. Hvordan du bruker Xeloda
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Xeloda skal kun forskrives av lege med erfaring i bruk av legemidler mot kreft.
Legen din vil forskrive en dose og et behandlingsmønster som er tilpasset deg. Doseringen av Xeloda er basert på kroppsoverflaten din. Denne beregnes ut fra din høyde og vekt. Vanlig dosering for voksne er 1250 mg/m2 kroppsoverflate to ganger daglig (morgen og kveld). To eksempler beskrives her: En person med kroppsvekt 64 kg og høyde 1,64 m har en kroppsoverflate på 1,7 m2 og skal ta 4 tabletter á 500 mg og 1 tablett á 150 mg to ganger daglig. En person med kroppsvekt 80 kg og høyde 1,80 m har en kroppsoverflate på 2,00 m2 og skal ta 5 tabletter á 500 mg to ganger daglig.
Legen din vil fortelle deg hvilken dose du skal ta, når du skal ta den og hvor lenge du trenger å ta den.
Det er mulig legen din vil at du skal ta en kombinasjon av 150 mg og 500 mg tabletter ved hver dosering.
 • Ta tablettene morgen og kveld slik legen har angitt.
 • Ta tablettene innen 30 minutter etter avslutningen av et måltid (frokost og middag) og svelg de hele med vann. Ikke knus eller del tablettene. Snakk med helsepersonell dersom du ikke kan svelge hele Xeloda tabletter.
 • Det er viktig at du alltid følger legens anvisning.
Xeloda tabletter skal vanligvis tas i 14 dager, etterfulgt av en 7 dagers hvileperiode (da skal ingen tabletter tas). Denne perioden på 21 dager utgjør en behandlingssyklus.
Sammen med andre legemidler kan den vanlige dosen for voksne være mindre enn 1250 mg/m² av kroppsflaten, og du kan muligens behøve å ta tablettene over en annen tidsperiode (for eksempel hver dag uten hvileperiode).
Dersom du tar for mye av Xeloda
Hvis du tar for mye av Xeloda, kontakt legen din så raskt som mulig før du tar neste dose.
Du kan få følgende bivirkninger hvis du tar mye mer kapecitabin enn du burde: Sykdomsfølelse, diaré,
betennelse eller sårdannelse i tarm eller munn, smerter eller blødning fra tarm eller mave, eller benmargssuppresjon (reduksjon i visse typer blodlegemer). Snakk med legen din umiddelbart hvis du opplever noen av disse symptomene.
Dersom du har glemt å ta Xeloda:
La være å ta den glemte dosen. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose. Fortsett med vanlig dose og informer legen din.
Dersom du avbryter behandling med Xeloda:
Det er ingen bivirkninger som opptrer som følge av at behandling med kapecitabin opphører. Hvis du bruker kumarinantikoagulantia (f. eks. med innhold av warfarin), kan det hende at legen din justerer antikoagulantiadosen når behandlingen med kapecitabin opphører.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
AVBRYT omgående behandlingen med Xeloda og kontakt legen din hvis noen av følgende symptomer inntreffer:
 • Diaré: Hvis du har en økning på 4 eller flere avføringer daglig i forhold til din normale avføring, eller diaré om natten.
 • Brekninger: Hvis du kaster opp mer enn en gang i løpet av en 24-timers periode.
 • Kvalme: Hvis du mister appetitten, og matmengden du spiser hver dag er mye mindre enn vanlig.
 • Betennelse i munnslimhinnen: Hvis du har smerter, rødhet, hevelse eller sår i munnen din og/eller svelget.
 • Hånd-og-fot hudreaksjon: Hvis du har smerter, hevelse, rødhet eller prikking i hender og/eller føtter.
 • Feber: Hvis du har en temperatur på 38 °C eller høyere.
 • Infeksjon: Hvis du opplever tegn på infeksjon forårsaket av bakterier eller virus, eller andre organismer.
 • Brystsmerter: Hvis du opplever smerter midt i brystet, særlig hvis det oppstår ved anstrengelse.
 • Stevens-Johnson syndrom: Hvis du opplever smertefullt rødt eller lilla utslett som sprer seg, og blemmer og/eller andre sår begynner å vises på slimhinner (f.eks munn og lepper), spesielt hvis du tidligere har hatt lysfølsomhet, infeksjoner i luftveiene (f.eks bronkitt) og/eller feber.
Dersom disse bivirkningene oppdages tidlig, vil bedring vanligvis ses innen 2-3 dager etter at behandlingen er avbrutt. Dersom bivirkningene ikke går tilbake, må du omgående kontakte lege. Legen din kan gi deg anvisninger om å starte behandlingen på ny med en lavere dose.
Dersom alvorlig betennelse i munnslimhinnen (stomatitt, sår i munn og/eller svelg), slimhinnebetennelse, diaré, nøytropeni (lavt antall av en type blodceller, noe som er forbundet med økt risiko for infeksjoner) eller nevrotoksisitet (nevrologiske bivirkninger) oppstår i løpet av den første behandlingssyklusen, kan det skyldes DPD-mangel (se avsnitt 2: Advarsler og forsiktighetsregler).
Hånd og fot hudreaksjoner kan føre til tap av fingeravtrykk, noe som kan påvirke identifiseringen av din fingeravtrykkavbildning.
I tillegg til det over, når Xeloda brukes alene er de vanligste bivirkningene som kan inntreffe hos mer enn 1 av 10 personer:
 • buksmerter
 • utslett, tørr hud eller kløe i huden
 • tretthet
 • redusert appetitt (anoreksi)
Disse bivirkningene kan bli alvorlige, derfor er det viktig at du alltid kontakter legen din omgående hvis du begynner å merke symptomer på en bivirkning. Legen din vil kanskje gi deg anvisninger om å sette ned dosen og/eller midlertidig avbryte behandlingen med Xeloda. Dette vil være med på å redusere sannsynligheten for at bivirkningen fortsetter eller utvikler seg til å bli alvorlig.
Andre bivirkninger er:
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer) inkluderer:
 • reduksjon i antallet hvite blodlegemer eller røde blodlegemer (sett i prøver)
 • dehydrering, vekttap
 • søvnløshet (insomnia), depresjon
 • hodepine, søvnighet, svimmelhet, unormal følelse i huden (nummenhet eller prikkende følelse), smaksendringer
 • øyeirritasjon, økt tåreflod, rødhet i øyet (konjunktivitt)
 • betennelse i blodårene (tromboflebitt)
 • kortpustethet, neseblødning, hoste, rennende nese
 • forkjølelsessår eller andre herpes infeksjoner
 • infeksjoner i lungene eller luftveiene (f.eks. lungebetennelse eller bronkitt)
 • blødning fra tarmen, forstoppelse, smerter i øvre del av magen, fordøyelsesbesvær, overflødig luft, munntørrhet
 • hudutslett, håravfall (alopecia), rødhet i huden, tørr hud, kløe (pruritus), misfarging av huden, hudavskalling, betennelse i huden, neglforandringer
 • smerter i leddene, eller i bena (ekstremiteter), bryst eller rygg
 • feber, hevelse i bena, føle seg dårlig
 • problemer med leverfunksjonen (sett ved blodprøver) og økt bilirubin i blodet (skilt ut via leveren)
Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer) inkluderer:
 • infeksjon i blod, urinveisinfeksjon, infeksjon i huden, infeksjoner i nese og svelg, soppinfeksjoner (inkludert de i munnen), influensa, mage-tarmkatarr (gastoenteritt), tannbyll
 • klumper under huden (lipoma)
 • nedgang i blodlegemer, inkludert blodplater, fortynning av blod (sett i prøver)
 • allergi
 • diabetes, redusert kalium i blod, underernæring, økt triglyserider i blod
 • forvirringstilstand, panikkanfall, nedstemthet, redusert libido
 • talevansker, svekket hukommelse, tap av bevegelseskoordinasjon, balanseforstyrrelse, besvimelse, nerveskader (nevropati) og sanseproblemer
 • tåkesyn eller dobbeltsyn
 • vertigo, øresmerter
 • uregelmessig hjerterytme og hjertebank (arytmier), brystsmerter og hjerteinfarkt
 • blodpropp i de dype venene, høyt eller lavt blodtrykk, hetetokter, kalde lemmer (ekstremiteter), lilla flekker på huden
 • blodpropp i venene i lungene (lungeemboli), kollapset lunge, hoste opp blod, astma, kortpustethet ved anstrengelse
 • tarmforstoppelse, væskeansamling i buken, betennelse i tynntarmen eller tykktarmen, magen eller spiserøret, smerter i nedre del av magen, magesmerter, halsbrann (refluks av mat fra magesekk), blod i avføringen
 • gulsott (gulfarging av hud og øyne)
 • hudsår og blemmer, reaksjon i huden med sollys, røde håndflater, hevelse eller smerter i ansiktet
 • hevelse eller stivhet i ledd, skjelettsmerter, muskelsvakhet eller stivhet
 • væskeansamling i nyrene, økt hyppighet av vannlating om natten, inkontinens, blod i urinen, økning i blodkreatinin (tegn på nedsatt nyrefunksjon)
 • uvanlig blødning fra skjeden
 • hevelse (ødem), frysninger og stivhet
Noen av disse bivirkningene er vanligere når kapecitabin brukes sammen med andre legemidler for behandling av kreft. Andre bivirkninger som er sett i denne sammenhengen er følgende:
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer) inkluderer:
 • reduksjon av natrium, magnesium eller kalsium i blodet, økning i blodsukker
 • nervesmerter
 • ringing eller summing i ørene (tinnitus), tap av hørsel
 • venebetennelse
 • hikke, endring i stemmen
 • smerte eller endret / unormal følelse i munnen, smerter i kjeven
 • svetting, nattesvette
 • muskelkramper
 • vanskeligheter med vannlating, blod eller protein i urinen
 • blåmerker eller reaksjon på injeksjonsstedet (forårsaket av legemidler gitt ved injeksjon på samme tid)
Sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer) inkluderer:
 • innsnevring eller blokkering av tårekanalen (stenose i tårekanalen)
 • leversvikt
 • betennelse som fører til dårlig funksjon eller forstoppelse i gallesekresjon (kolestatisk hepatitt)
 • konkrete endringer i elektrokardiogram (QT-forlengelse)
 • visse typer arytmi (inkludert ventrikkelflimmer, “torsades de pointes”, og bradykardi)
 • øyebetennelse som medfører smerte i øyet og mulige synsproblemer
 • betennelse i huden som medfører rødskjellete flekker på grunn av en sykdom i immunsystemet
Svært sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 personer) inkluderer:
 • alvorlig hudreaksjon, slik som utslett, sårdannelse og blemmedannelse som kan omfatte sår i munn, nese, kjønnsorganer, hender, føtter og øyne (røde og hovne øyne)
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Xeloda
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 30ºC, oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på ytteresken eller blisterbrettet etter Utløpsdato/EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Xeloda
 • Virkestoffet er kapecitabin.
 • Xeloda 150 mg filmdrasjerte tabletter
  Hver tablett inneholder 150 mg kapecitabin
 • Xeloda 500 mg filmdrasjerte tabletter
  Hver tablett inneholder 500 mg kapecitabin
 • Andre innholdsstoffer er:
 • Tablettkjerne: vannfri laktose, krysskarmellosenatrium, hypromellose, mikrokrystallinsk cellulose, magnesiumstearat.
 • Tablettovertrekk (filmdrasjering): hypromellose, titandioksid (E 171), gult jernoksid (E 172), rødt jernoksid (E 172), talkum.
Hvordan Xeloda ser ut og innholdet i pakningen
Xeloda 150 mg filmdrasjerte tabletter
Lys ferskenfarget filmdrasjert tablett med bikonveks, avlang form merket med “150” på den ene siden og “Xeloda” på den andre siden.
Hver pakke inneholder 60 filmdrasjerte tabletter (6 blisterbrett med 10 tabletter hver).
Xeloda 500 mg filmdrasjerte tabletter
Ferskenfarget filmdrasjert tablett med bikonveks, avlang form merket med “500” på den ene siden og
“Xeloda” på den andre siden.
Hver pakke inneholder 120 filmdrasjerte tabletter (12 blisterbrett med 10 tabletter hver).
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Roche Registration GmbH
Emil-Barell-Strasse 1
79639 Grenzach-Wyhlen Tyskland
Tilvirker
Roche Pharma AG
Emil-Barell-Str. 1
D-79639 Grenzach-Wyhlen Tyskland
For ytterligere opplysninger om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
Norge
Roche Norge AS
Tlf: +47 - 22 78 90 00
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 03.07.2020
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu, og på nettstedet til www.felleskatalogen.no

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

antiviral: Noe som hindrer at virus kan formere seg. Antivirale legemidler brukes mot virusinfeksjoner.

arytmi (hjertearytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

bradykardi: Defineres ofte som under 60 slag pr. minutt.

bronkitt: Betennelse i lungenes bronkier, som er de største luftveiene i lungene. Kronisk bronkitt, som nesten alltid er forårsaket av røyking, er en besværlig sykdom med svært langvarig betennelse i luftveiene som gir hoste. Akutt bronkitt i forbindelse med en luftveisinfeksjon kan hos barn gi pustevansker.

brystkreft (brystcancer, brystsvulst, brysttumor, cancer mammae): Ondartet svulst i brystet hos kvinner. Står for ca. 30% av all kreftsykdom som rammer kvinner. Sykdommen kan behandles på mange måter, blant annet med kirurgi, stråling og kjemoterapi.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

endetarm: Nederste del av fordøyelseskanalen (15-20 cm).

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fordøyelsesbesvær (dyspepsi, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

helvetesild (herpes zoster): Virusinfeksjon i huden, som skyldes vannkoppvirus (varicella zoster-virus).

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

influensa: Infeksjon i luftveiene forårsaket av influensavirus. Symptomer er smerter i muskler og ledd, hodepine, vondt i halsen, hoste, snue, kuldegysninger og feber.

insomni (søvnløshet): Problemer med å sovne, urolig nattesøvn, problemer med å sove lenge nok og/eller dårlig søvnkvalitet.

konjunktivitt (øyekatarr): Betennelse i øyets bindehinne. Kan forårsakes av bakterier, virus eller allergi. Symptomer er ruskfølelse, tåreflod, svie, kløe og rødt øye.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lungebetennelse (pneumoni): Betennelse i lungevevet som følge av en infeksjon med virus eller bakterier.

lungeemboli (pulmonal emboli): En embolus som tilstopper blodårer i lungekretsløpet.

mage-tarmkatarr (gastroenteritt, mage-tarmbetennelse): Fellesnavn for ulike infeksjoner i mage-tarmkanalen. Forårsakes vanligvis av bakterier eller virus. En gastroenteritt inkluderer ofte kvalme, oppkast og/eller diaré, og kroppen mister dermed mye væske. Ved behandling vil man derfor forsøke å erstatte væsketapet. Skyldes infeksjonen bakterier kan den behandles med antibiotika.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

nøytropeni (neutropeni, mangel på nøytrofile granulocytter): Sykelig redusert antall nøytrofile granulocytter i blodet.

redusert libido (nedsatt libido, nedsatt seksualdrift, nedsatt sexlyst): Nedsatt seksuell lyst.

rødhet i huden (erytem, hudrødme): Diffus rødhet i huden.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

stomatitt (munnhulebetennelse): Smertefulle sår i munnslimhinnen. Årsaken til stomatitt/munnhulebetennelse er ukjent. De antas å skyldes en autoimmun prosess, noe som innebærer at kroppens forsvarssystem reagerer på kroppens eget vev.

tinnitus (øresus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.

torsades de pointes: Torsades de pointes er en sjelden form for arytmi der hjertet slår veldig fort. Dette er meget alvorlig og kan behandles med en pacemaker, som da hjelper hjertet til å komme i takt igjen når det slår uregelmessig.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

urinveisinfeksjon (uvi): En betennelsestilstand i urinblæren. Som regel er det bakterier fra tarmen som gir urinveisinfeksjon.

ventrikkelflimmer (ventrikkelfibrillering, hjertekammerflimmer): Alvorlig form for hjerterytmeforstyrrelse. Elektriske impulser opptrer uregelmessig fra hjertekamrene. Vanligste årsak til plutselig hjertedød.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.