Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Xanor Depot 0,5 mg depottabletter

Xanor Depot 3 mg depottabletter

alprazolam

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Xanor Depot er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Xanor Depot
 3. Hvordan du bruker Xanor Depot
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Xanor Depot
 6. Innholdet i pakningen samt ytterligere informasjon
 
1. Hva Xanor Depot er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Xanor Depot er et benzodiazepin som virker dempende på sentralnervesystemet.
Xanor Depot benyttes ved behandling av panikksyndrom, når annen behandling ikke har ført frem eller av spesielle grunner anses som uegnet.
 
2. Hva du må vite før du bruker Xanor Depot
Bruk ikke Xanor Depot
 • dersom du er allergisk overfor alprazolam eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du lider av sykdommen myastenia gravis (en form for muskelsvakhet)
 • dersom du har alvorlig nedsatt lungefunksjon
 • dersom du lider av søvnapné (forbigående opphold av åndedrett under søvn)
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Xanor Depot:
 • dersom du misbruker eller har misbrukt alkohol, opioider, benzodiazepiner eller andre reseptpliktige legemidler som virker dempende på sentralnervesystemet. Det er en risiko for å utvikle tilvenning og legemiddelavhengighet ved bruk av Xanor Depot.
 • dersom du er eldre, da benzodiazepiner som Xanor Depot kan gjøre deg trett, og øke risikoen for svakheter er i muskel- og skjelettsystemet. Dette kan øke risikoen for fall, som igjen kan gi alvorlige komplikasjoner hos eldre.
 • dersom du har nedsatt lever - og nyrefunksjon, muskelsvakhet, eller nedsatt allmenntilstand.
 • dersom du har pusteproblemer.
 • dersom du har en depresjon, da det har vært sett hypomani (uvanlig oppstemthet) og mani.
Du bør unngå å bruke Xanor Depot sammen med opioider, alkohol eller andre midler som virker dempende på sentralnervesystemet, da du kan oppleve å bli veldig trett og sløv av det.
Barn og ungdom
Xanor Depot skal kun brukes av voksne.
Andre legemidler og Xanor Depot
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette gjelder også reseptfrie legemidler og naturmidler.
Legen din bør kjenne til samtidig bruk av andre legemidler, da behandlingseffekten av Xanor Depot kan påvirkes hvis legemidlet tas sammen med visse andre legemidler, eller alkohol.
Samtidig alkoholinntak skal unngås. Mat forsinker opptaket av alprazolam, men den absorberte mengde påvirkes ikke.
Dersom benzodiazepiner, som alprazolam, kombineres med andre legemidler med effekt på sentralnervesystemet (bl.a. legemidler mot psykotiske tilstander, sovemidler, beroligende legemidler ved angst, legemidler mot depresjon og sterke smertestillende legemidler) kan dette gi forsterket dempende effekt på sentralnervesystemet. Samtidig bruk av narkotiske smertedempende medisiner kan gi økt oppstemthet og øke risikoen for psykisk avhengighet.
Risiko ved samtidig bruk av opioider
Samtidig bruk av Xanor Depot og opioider (sterke smertestillende og enkelte hostedempende legemidler) øker risikoen for tretthet, pusteproblemer (respirasjonsdepresjon), koma og død. Derfor bør samtidig bruk bare skje når det ikke er andre behandlingsalternativer. Om Xanor Depot brukes sammen med opioider, bør dosering og behandlingsvarighet begrenses. Fortell legen at du bruker opioider, og følg legens doseringsanbefalinger nøye.
Kombinasjon med dekstropropoksyfen (sterkt smertestillende middel) bør unngås, forsiktighet og eventuelt dosereduksjon anbefales ved samtidig bruk av fluvoksamin (brukes bl.a. mot depresjon), cimetidin (middel mot økt magesyre), fluoksetin (middel mot depresjon), ketokonazol og andre midler mot sopp, p-piller, diltiazem (middel mot høyt blodtrykk og hjertesvikt), eller visse antibiotika (f.eks. erytromycin). Kombinasjon med HIV proteasehemmere (midler mot AIDS, f.eks. ritonavir) vil kreve justering av dosen av Xanor Depot eller at behandlingen med Xanor Depot stoppes. Kombinasjon av Xanor Depot med karbamazepin (middel mot epilepsi) eller imipramin (middel mot depresjon) kan påvirke effekten av behandlingen.
Virkningen av digoksin (middel mot hjertesvikt og unormal hjerterytme) kan øke når det gis sammen med Xanor Depot, spesielt hos eldre (>65 år). Pasienter som får Xanor Depot og digoksin bør derfor kontrolleres nøye.
Inntak av Xanor Depot sammen med mat og alkohol
Samtidig alkoholinntak skal unngås.
Fertilitet, graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er mulighet for at fosteret påvirkes.
Amming
Alprazolam går over i morsmelk og det er mulig at barn som ammes påvirkes. Bruk derfor ikke Xanor Depot under amming annet enn når legen har bestemt det.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye.  Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Xanor Depot kan nedsette reaksjonsevnen. Dette bør en tenke på i tilfeller hvor det kreves skjerpet oppmerksomhet, f.eks. ved bilkjøring eller presisjonsbetont arbeid.
Viktige opplysninger om noen av innholdsstoffene i Xanor Depot
Xanor Depot kapsler inneholder laktose (en type sukker). Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 
3. Hvordan du bruker Xanor Depot
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosen bestemmes av legen som tilpasser den for deg.
Den anbefalte dosen er: I startfasen gis 0,5 mg-1 mg ved sengetid. Dosen vil så tilpasses den enkelte pasient. Det er vanlig å ta legemidlet 1-2 ganger om dagen. Depottabletten skal svelges hel, og skal ikke tygges, knuses eller deles.
Vanligvis vil ikke den totale mengde av legemidlet som du tar i løpet av en dag, overstige 6 mg, men i noen enkelttilfeller kan den totale døgndosen være opptil 10 mg.Eldre og overfølsomme pasienter vil høyst få totalt 4,5 mg av legemidlet i løpet av et døgn. Avslutning av behandling skal skje over tid med gradvis reduksjon av dosen, og etter avtale med lege.
Dersom du tar for mye av Xanor Depot
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00), hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Xanor Depot
Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Xanor Depot
Dersom du plutselig slutter med Xanor Depot etter langtidsbruk kan du få symptomer som hodepine, muskelsmerter, angst, spenninger, uro, søvnforstyrrelser, forvirring og irritabilitet. Disse symptomene uteblir eller blir mindre plagsomme dersom man gradvis trapper ned bruken av legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Xanor Depot forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Bivirkninger kan forekomme i startfasen og ved doseøkning, men forsvinner vanligvis etter noen dager eller ved dosereduksjon.
Svært vanlige (flere enn 1 av 10 personer):
Depresjon, tretthet, døsighet, koordinasjonsvansker, svekket hukommelse, utydelig tale, ørhet/svimmelhet, hodepine, forstoppelse, munntørrhet, utmattelse, irritabilitet.
Vanlige (flere enn 1 av 100 personer, men færre enn 1 av 10 personer):
Anoreksi, nedsatt eller økt appetitt, desorientering, forvirring, endringer i seksuallyst*, nervøsitet/angst, søvnløshet, konsentrasjonsproblemer, balanseforstyrrelse, økt søvntrang, apati, skjelving, tåkesyn, kvalme, hudbetennelse*, seksuell dysfunksjon*, vektforandringer.
Mindre vanlige (flere enn 1 av 1.000 personer, men færre enn 1 av 100 personer):
Mani*, hallusinasjon*, sinne*, uro*, legemiddelavhengighet*, stimulering, humørendringer, hukommelsestap, intellektuell påvirkning, muskulær svakhet, ufrivillig vannlating*, menstruasjonsforstyrrelser*, seponeringssyndrom*.
Ikke kjent (frekvens kan ikke anslås utifra tilgjengelige data):
Overskudd av hormonet prolaktin (kan gi melkeproduksjon i brystene) *, hypomani (uvanlig oppstemthet) *, aggresjon*, fiendtlighet*, unormal tankegang*, psykomotorisk hyperaktivitet* (ekstrem rastløshet), legemiddelmisbruk*, økt spyttsekresjon, tett nese og hurtig hjertefrekvens, muskelspenningsforstyrrelse*, uheldig påvirkning av adferd slik som irritabilitet, agitasjon, raseri, aggressiv eller fiendtlig oppførsel, symptomer i mage-tarmkanal*, unormal leverfunksjon*, leverbetennelse (hepatitt) *, gulsott*, lokale hevelser* (i hud, slimhinner og muskulatur) særlig i ansiktet som følge av nevrotiske forstyrrelser eller allergi, lysfølsomhetsreaksjon*, vannlatingsproblemer*, perifert ødem (hevelser i armer og ben)* og økt trykk i øyet*.
*Bivirkninger rapportert etter markedsføring
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Xanor Depot
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Bruk ikke Xanor Depot etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter «Utløpsdato» eller «EXP». Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen samt ytterligere informasjon
Sammensetning av Xanor Depot
 • Virkestoff er henholdsvis 0,5 mg og 3 mg alprazolam.
 • Andre innholdsstoffer er laktose, hypromellose, vannfri kolloidal silika, magnesiumstearat, indigotin E 132 (i depottabletter 0,5 mg).
Hvordan Xanor Depot ser ut og innholdet i pakningen
0,5 mg: Blå, rund tablett merket “P&U 57”
3 mg: Hvit, trekantet tablett merket “P&U 68”
Pakningene inneholder 100 tabletter.
Ikke alle pakninger vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Pfizer AS
Postboks 3
1324 Lysaker
Norge
Tlf: +47 67 52 61 00
Tilvirker
Pfizer Italia S.r.l.
Ascoli Piceno
Italia
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 29.03.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

agitasjon (hypereksitabilitet): Rastløshet, uro og ukontrollerte bevegelser. Kjennetegnes ved at personen er opphisset/oppskaket.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

opioid (opiat): Opioider/opiater er en fellesbetegnelse for en stor gruppe stoffer, og er enten hentet fra naturen (f.eks. morfin), produsert kjemisk (f.eks. petidin) eller forekommer naturlig i kroppen (f.eks. endorfiner). De virker smertestillende ved å påvirke sentralnervesystemet. Legemidler i denne gruppen kan gi brukeren euforiske følelser, derfor kan de være vanedannende.

respirasjonsdepresjon (åndedrettsdepresjon, respirasjonshemming): Svekket pustefunksjon, noe som gjør det vanskelig for kroppen å opprettholde oksygenkonsentrasjonen og å fjerne karbondioksid fra blodet. Legemiddegruppen opioider (sentraltvirkende smertestillende midler) har respirasjonsdepresjon som bivirkning.

sentralnervesystemet (cns): Er en av nervesystemets to hoveddeler (den andre hoveddelen er det perifere nervesystemet). CNS består av hjernen og ryggmargen.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.

økt spyttsekresjon (hypersalivasjon, sialoré, økt salivasjon): Hypersalivasjon (sialoré) er overflod av spytt og kan være et stort problem ved visse nevrologiske sykdommer.