Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Weifapenin tabletter, filmdrasjerte 400 mg eller 650 mg

Weifapenin mikstur, oppløsning 50 mg/ml

fenoksymetylpenicillinkalium

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Weifapenin er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Weifapenin
 3. Hvordan du bruker Weifapenin
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Weifapenin
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Weifapenin er og hva det brukes mot
Weifapenin er et antibiotikum av typen penicilliner. Weifapenin virker mot bakterier ved å ødelegge bakterienes cellevegg slik at de dør. Weifapenin virker ikke mot infeksjoner som skyldes virus, for eksempel vanlig forkjølelse og influensa.
Weifapenin brukes ved infeksjoner fremkalt av penicillinfølsomme bakterier f.eks forskjellige typer luftveisinfeksjoner (infeksjoner i øre, hals, bihuler, bronkier, lunge). Sår og hudinfeksjoner i kombinasjon med bakteriedrepende krem, salve eller lignende.
 
2. Hva du må vite før du bruker Weifapenin
Bruk ikke Weifapenin
 • dersom du er allergisk overfor fenoksymetylpenicillinkalium, eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du reagerer allergisk på penicillin eller har hatt reaksjon på cefalosporiner
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker Weifapenin.
Hvis du har alvorlig nedsatt nyrefunksjon bør doseringen av Weifapenin vurderes nøye av legen din. Natriumbenzoat kan øke risikoen for gulsott hos nyfødte.
Andre legemidler og Weifapenin
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Effekten av behandlingen kan påvirkes hvis legemidlet tas sammen med visse andre legemidler. Rådfør deg derfor med lege i slike tilfeller.
Graviditet og amming
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Weifapenin går over til fosteret, men det er ingen kjent risiko ved bruk under graviditet. Rådfør deg likevel med lege før bruk av Weifapenin under graviditet.
Weifapenin går over i morsmelk, men virkning på barn som ammes er ikke sannsynlig. Rådfør deg likevel med lege før bruk av Weifapenin under amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Weifapenin påvirker ikke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Weifapenin mikstur, oppløsning, inneholder sukrose, natrium, natriumbenzoat (E 211), paraoransje (E 110) og nykockin (E 124)
Weifapenin mikstur, oppløsning inneholder 5,8 g sukrose per 10 ml. Dette bør det tas hensyn til hos pasienter med diabetes mellitus (sukkersyke). Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
Miksturen inneholder 3,2 mg natriumbenzoat per ml. Kan føre til økt hyppighet av gulsott (gulfarging av hud og øyne) hos nyfødte babyer (opptil 4 ukers alder). Dette legemidlet inneholder mindre enn
1 mmol natrium (23 mg) per 10 ml, og er så godt som «natriumfritt».
Miksturen inneholder fargestoffene paraoransje og nykockin, som kan forårsake allergiske reaksjoner.
 
3. Hvordan du bruker Weifapenin
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosen bestemmes av legen som tilpasser den for deg. Avhengig av hva legemidlet brukes mot vil doseringen variere. Følg legens anvisning som angitt på apoteketiketten. Vanlig dosering for voksne og barn er 25-50 mg/kg kroppsvekt/døgn. Doseringstidspunktene bør fordeles jevnt utover døgnet. Det anbefales å gi lik dosering 4 ganger i døgnet.
Legemidlet kan inntas både med mat og uten mat. Vanlig behandlingstid er 7-10 døgn. Fullfør alltid kuren slik legen har bestemt selv om du føler deg bedre. Infeksjonen kan blusse opp igjen hvis du avslutter kuren for tidlig.
Dersom du tar for mye av Weifapenin
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Weifapenin
Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Weifapenin forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Langvarig behandling med høy dose Weifapenin kan føre til soppinfeksjoner.
Vanlige bivirkninger: Kvalme og diaré, spesielt ved høye doser. Utslett (eksantemer)
Mindre vanlige bivirkninger: Økt antall av en type hvite blodceller (eosinofili). Elveblest.
Sjeldne bivirkninger: Allergiske (anafylaktiske) reaksjoner. Ved utslett må lege kontaktes straks. Diaré forårsaket av tarmbakterien Clostridium difficile.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Weifapenin
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen.
Weifapenin tabletter oppbevares ved høyst 30ºC. Weifapenin mikstur skal ikke oppbevares ved temperaturer over 25ºC. Etter tilberedning er miksturen holdbar i 2 uker i kjøleskap. Preparatene er holdbare til den utløpsdato som er angitt på pakningen.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Weifapenin
Tabletter
 • Virkestoff er: Fenoksymetylpenicillinkalium 400 mg eller 650 mg
 • Andre innholdsstoffer er: Hydroksypropylcellulose, titandioksyd (E 171), makrogol, hypromellose, magnesiumstearat, parafin spesial.
Mikstur
 • Virkestoff er: Fenoksymetylpenicillinkalium 50 mg/ml
 • Andre innholdsstoffer er: Sukrose (579,4 mg/ml), sakkarinnatrium, natriumbenzoat (E 211), appelsinaroma (inneholder bl.a: akasiagummi, sitronsyre, butylhydroksyanisol (E 320)), paraoransje (E110), nykockin (E 124), natriumklorid og natriumsulfat.
Hvordan Weifapenin ser ut og innholdet i pakningen
400 mg tabletter: Hvite avlange tabletter, 20 og 30 tabletter
650 mg tabletter: Hvite avlange tabletter, 20, 30, 40, 50 og 100 tabletter
Mikstur: Klar oransje løsning, 100 ml og 200 ml
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Mylan Healthcare Norge AS
Postboks 194
1371 Asker
Tilvirker
Tabletter: Recipharm Strängnäs AB, Strängnäs, Sverige.
Mikstur: Athlone Laboratories, Irland.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 22.05.2020
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

diabetes mellitus (sukkersyke): Finnes i to varianter: Type 1, kalt barne- og ungdomsdiabetes, og type 2 som også kalles aldersdiabetes. Type 1 diabetes krever daglige insulinsprøyter.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

eosinofili: Økt forekomst av en type hvite blodceller som kalles eosinofiler. Tilstanden oppstår ved allergiske reaksjoner og parasittinfeksjoner.

forkjølelse: Virusinfeksjon i nese og svelg. Vanlige symptomer er hoste, snue, nysing, sår hals, hodepine og ev. lett feber.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

influensa: Infeksjon i luftveiene forårsaket av influensavirus. Symptomer er smerter i muskler og ledd, hodepine, vondt i halsen, hoste, snue, kuldegysninger og feber.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).