Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Voltarol 140 mg medisinert plaster

diklofenaknatrium

Dette legemidlet er reseptfritt. Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 7 dager.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Voltarol er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Voltarol
 3. Hvordan du bruker Voltarol
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Voltarol
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Voltarol er og hva det brukes mot
Voltarol er et legemiddel som lindrer smerte. Det hører til en gruppe legemidler som kalles ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAIDs).
Voksne og barn fra 16 år: korttidsbehandling av milde til moderate smerter i forbindelse med forstrekning eller forstuing.
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 7 dager.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Voltarol
Bruk ikke Voltarol:
 • dersom du er allergisk overfor diklofenak eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6),
 • dersom du er allergisk overfor noen andre ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAIDs, f.eks. acetylsalisylsyre eller ibuprofen),
 • dersom du noen gang har fått astma, elveblest eller hevelse og irritasjon inne i nesen etter å ha tatt acetylsalisylsyre eller et annet NSAID),
 • har aktivt magesår eller sår i tolvfingertarmen,
 • dersom du er gravid i siste trimester (siste tre måneder av graviditeten).
 • dersom du er barn eller ungdom yngre enn 16 år.
Bruk ikke Voltarol på skadet hud (f.eks. skrubbsår, kutt eller brannsår), infisert hud eller hud med væskende dermatitt eller eksem.
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker Voltarol
 • dersom du lider av eller tidligere har hatt astma eller allergier kan du oppleve en bronkial muskelkrampe (bronkospasme), noe som gjør det vanskelig å puste.
 • dersom du oppdager hudutslett som utvikles etter påføring av medisinert plaster. Dersom dette skjer, ta øyeblikkelig av plasteret og avslutt behandlingen.
 • dersom du har problemer med nyrer, hjerte eller lever, eller dersom du har eller tidligere har hatt magesår eller sår i tarmen eller betennelse i tarmen eller en tendens til blødning.
Bivirkninger kan reduseres ved å bruke lavest mulig dose over kortest mulig tid.
VIKTIGE forsiktighetsregler
 • Det medisinerte plasteret må ikke komme i kontakt med eller anvendes på øynene eller på slimhinner.
 • Eldre pasienter bør bruke Voltarol med forsiktighet siden det er mer sannsynlig at de får bivirkninger.
Etter at du har tatt av det medisinerte plasteret, unngå direkte sollys eller bruk av solarium for å redusere risikoen for lysømfintlighet.
Barn og ungdom
Voltarol skal ikke brukes til barn og ungdom som er yngre enn 16 år, siden det ikke er tilstrekkelig informasjon tilgjengelig hos denne aldersgruppen.
Andre legemidler og Voltarol
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Dersom Voltarol brukes riktig er det kun små mengder diklofenak som tas opp i kroppen slik at de interaksjoner som er beskrevet for legemidler som inneholder diklofenak, og som tas via munnen, er lite sannsynlige.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet:
I løpet av første og andre trimester av graviditeten eller dersom du planlegger å bli gravid, skal Voltarol kun brukes etter at du har rådført deg med legen.
I det siste trimesteret av graviditeten skal ikke Voltarol brukes, fordi en økt risiko for komplikasjoner for moren og barnet ikke kan utelukkes (se “Bruk ikke Voltarol”).
Amming
Små mengder diklofenak går over i morsmelk.
Rådfør deg med legen din før du bruker Voltarol mens du ammer. Uansett, dersom du ammer skal ikke Voltarol settes direkte på brystområdet.
Kjøring og bruk av maskiner
Voltarol har ingen påvirkning på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Voltarol
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er ett medisinert plaster to ganger daglig.
Fest ett medisinert plaster på det smertefulle området to ganger daglig, én gang om morgenen og én gang om kvelden. Den maksimale totale daglige dosen er 2 medisinerte plaster, selv om det er mer enn ett område som skal behandles. Du skal behandle kun ett smertefullt område om gangen.
Bruk av Voltarol hos barn og ungdom
Voltarol skal ikke brukes til barn og ungdom under 16 år. Det finnes ikke tilstrekkelig informasjon om effekt og sikkerhet hos barn og ungdom under 16 år (se pkt. 2).
Dersom det er nødvendig med mer enn 7 dagers behandling til smertelindring hos ungdom fra 16 år, eller dersom symptomene blir verre, anbefales det at pasienten eller pasientens foreldre kontakter lege.
Administrasjonsmåte
Kun til behandling på huden (kutan).
Instruksjoner vedrørende bruk:
1. Åpne posen ved å rive i hakket og ta ut det medisinerte plasteret.
For å feste plasteret:
2. Fjern ett av de to beskyttende lagene.
Mangler tekstalternativ for bilde
3. Fest på det området som skal behandles og fjern det gjenværende beskyttende laget.
Mangler tekstalternativ for bilde
4. Bruk håndflatene til å påføre ett lett trykk inntil plasteret er fullstendig festet til huden.
Mangler tekstalternativ for bilde
For å fjerne plasteret:
5. Fukt plasteret med vann, løsne en kant av plasteret og dra det forsiktig av huden.
Mangler tekstalternativ for bilde
6. For å fjerne eventuelle plastrester, vask området forsiktig med vann og gni over området med fingrene i en sirkulær bevegelse.
Dersom det er nødvendig kan det medisinerte plasteret holdes på plass med en pustende bandasje (netting).
Bruk det medisinerte plasteret kun på intakt, frisk hud.
Ikke bruk det medisinerte plasteret sammen med en lufttett bandasje.
Ikke bruk det medisinerte plasteret mens du dusjer eller bader.
Det medisinerte plasteret skal ikke deles.
Varighet
Ikke bruk det medisinerte plasteret i mer enn 7 dager.
Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 7 dager.
Dersom du synes at virkningen av Voltarol er for sterk eller for svak, rådfør deg med lege eller apotek.
Dersom du tar for mye av Voltarol
Kontakt lege, apotek eller Giftinformasjonen (telefon: 22 59 13 00) hvis du har fått i deg Voltarol, eller hvis barn har fått i seg legemidlet ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Voltarol
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Dersom du opplever noe av følgende må du slutte å bruke plasteret og kontakte lege eller apotek umiddelbart:
Plutselig kløende utslett (elveblest), hevelse i hender, føtter, ankler, ansikt, lepper, munn eller hals, problemer med å puste, blodtrykksfall eller svakhet.
Du kan oppleve følgende bivirkninger:
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer):
lokale hudreaksjoner som f.eks. rødhet i huden, brennende følelse, kløe, betent rød hud, hudutslett, enkelte ganger med kviser eller blemmer.
Svært sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 personer):
overfølsomhetsreaksjoner eller lokale allergiske reaksjoner (kontaktdermatitt).
Hos pasienter som har brukt legemidler fra den samme gruppen som diklofenak, er det meldt om isolerte tilfeller av generalisert hudutslett, overfølsomhetsreaksjoner som hevelse i huden og slimhinner og anafylaktisk-lignende reaksjoner med akutte sirkulatoriske reguleringslidelser og lysømfintlighetsreaksjoner.
Absorpsjon av diklofenak i kroppen via huden er svært lav sammenlignet med legemiddelkonsentrasjonen i blodet etter inntak av diklofenak via munnen. Derfor er sannsynligheten for bivirkninger som oppstår generelt i kroppen (som f.eks. gastrointestinale, lever og nyre-forstyrrelser eller pustevansker) svært lav.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Voltarol
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på ytterpakningen eller doseposen etter "Utløpsdato". Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i måneden.
Oppbevares ved høyst 30ºC.
Oppbevares i originalemballasjen for å beskytte mot uttørking og lys.
Hold doseposen godt lukket for å beskytte mot uttørking og lys.
Bruk ikke dette legemidlet hvis du oppdager at det er skadet.
Brukte plaster skal brettes på midten med den selvklebende siden inn.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Volarol
Virkestoff er diklofenaknatrium.
Hvert medisinerte plaster inneholder 140 mg diklofenaknatrium.
Andre innholdsstoffer er:
Støttelag
Polyester, ikke-vevd stoff
Selvklebende lag
Butylert metakrylatkopolymer, basisk
Akrylvinylacetatkopolymer
PEG 12 stearat
Sorbitanoleat
Beskyttelse:
Monosilikondrasjert papir
Hvordan Voltarol ser ut og innholdet i pakningen
Voltarol er et hvitt, selvklebende plaster, med størrelse 10 × 14 cm, av ikke-vevd stoff på den ene siden og papir på den andre.
Voltarol er tilgjengelig i esker med 2, 5 eller 10 plaster, og hvert plaster er pakket enkeltvis.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S
Nykær 68
DK-2605 Brøndby
Danmark
Telefon: 80058630
E-mail: scanda.consumer-relations@gsk.com
Tilvirker
SPA Italiana Laboratori Bouty
Strada Statale n. 11 Padana Superiore, km 160
20060 Cassina de’ Pecchi (MI)
Italia
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 14.03.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.