Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Voltarol 25 mg drasjerte tabletter

diklofenakkalium

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Dette legemidlet er reseptfritt. Likevel må Voltarol brukes riktig for å oppnå best mulig resultat. Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 3 dager.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Voltarol er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Voltarol
 3. Hvordan du bruker Voltarol
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Voltarol
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Voltarol er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Voltarol inneholder diklofenak, som tilhører en legemiddelgruppe som kalles ”ikke-steroide antiinflammatoriske midler” (NSAIDs). Voltarol er et smertedempende middel som også reduserer betennelse (hevelse).
Voltarol demper raskt milde til moderate smerter som hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter og muskel- og leddsmerter.
Hvis du har spørsmål om hvordan Voltarol virker, spør lege eller apotek.
Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 3 dager.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Voltarol
Hvis dette legemidlet er forskrevet til deg av en lege, følg alle legens instruksjoner nøye. De kan avvike fra de generelle instruksjonene i dette pakningsvedlegget.
Bruk ikke Voltarol:
 • dersom du er allergisk overfor diklofenak eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6);
 • dersom du noen gang har hatt en allergisk reaksjon på legemidler som brukes for å behandle smerter, betennelse eller feber, slik som diklofenak, ibuprofen eller acetylsalisylsyre (et legemiddel som også brukes for å forhindre blodkoagulasjon). Reaksjoner kan være: astma, gisping, hudutslett, opphovnet ansikt, rennende nese. Hvis du er usikker, kontakt lege eller apotek;
 • dersom du har etablert hjertesykdom og/eller cerebrovaskulær sykdom, f.eks. hvis du har hatt et hjerteinfarkt, hjerneslag, drypp (TIA) eller blokkeringer i blodårene til hjertet eller hjernen, eller en bypass-operasjon eller inngrep for å fjerne blokkeringer;
 • dersom du har eller har hatt problemer med blodsirkulasjonen (perifer arteriell sykdom).
 • dersom du har eller har hatt magesår eller sår i tarmen;
 • dersom du tidligere har fått mage- eller tarmsår etter behandling med diklofenak eller lignende legemidler;
 • dersom du har lagt merke til blod i avføringen eller har svart avføring (symptomer på blødning i mage-tarmkanalen);
 • dersom du lider av alvorlig nyre- eller leversykdom;
 • dersom du er mer enn 6 måneder gravid (se også under avsnittet Graviditet).
Hvis noe av dette gjelder deg, kontakt lege eller apotek. Voltarol skal ikke brukes under disse omstendighetene.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Voltarol:
 • dersom du tidligere har hatt mage- eller tarmsykdommer som magesår, blødning, blodig eller svart avføring;
 • dersom du tidligere har hatt mageplager eller halsbrann etter at du har tatt smertedempende- eller betennelsesdempende midler;
 • dersom du har betennelsessykdom i tarmen (Ulcerøs kolitt, Crohns sykdom);
 • dersom du tar andre smertedempende eller betennelsesdempende legemidler;
 • dersom du har astma;
 • dersom du har lever- eller nyreproblemer;
 • dersom du har eller har hatt hjerteproblemer;
 • dersom du har hovne føtter;
 • dersom du er i fare for å bli dehydrert (for eksempel ved oppkast, diaré, eller før eller etter større operasjoner);
 • dersom du har økt blødningstendens eller andre blodsykdommer, inkl. en sjelden leverlidelse som kalles porfyri;
 • dersom du prøver å bli gravid (se også under avsnittet Graviditet).
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker diklofenak:
 • dersom du røyker;
 • dersom du har diabetes;
 • dersom du har angina, blodpropp, høyt blodtrykk eller forhøyet kolesterolnivå.
Bivirkninger kan reduseres ved å bruke laveste effektive dose som gir symptomlindring, i kortest mulig tid.
Hvis noe av dette gjelder deg, kontakt lege eller apotek før du bruker Voltarol.
Andre forsiktighetsregler
Legemidler som Voltarol kan være forbundet med en liten økning i risiko for hjerteinfarkt eller hjerneslag, spesielt ved bruk av høye doser og ved langtidsbehandling. Det er derfor viktig at du ikke tar Voltarol i lengre perioder enn anbefalt (3 dager), og ikke tar mer enn anbefalt dose (opp til 3 tabletter per døgn).
Kontakt lege umiddelbart hvis du opplever noen tegn eller symptomer på problemer med hjerte eller blodårer, slik som brystsmerter, kortpustethet, svakhet, eller utydelig tale, når som helst mens du bruker Voltarol.
Voltarol kan redusere symptomene på en infeksjon (f.eks. hodepine, feber) og derfor gjøre det vanskeligere å oppdage infeksjonen. Hvis du føler deg utilpass og går til lege, må du huske å fortelle at du tar Voltarol.
Ved høy feber bør lege kontaktes.
Langtidsbruk av ethvert smertestillende legemiddel mot hodepine kan gjøre hodepinen verre. Ved mistanke om dette, bør du kontakte lege.
Voltarol kan i sjeldne tilfeller påvirke de hvite blodcellene slik at immunforsvaret blir dårligere. Dersom du får en infeksjon med symptomer som feber med kraftig forverret allmenntilstand eller feber med lokale infeksjonssymptomer som for eksempel vondt i halsen/svelget/munnen, eller får problemer med å tisse, må du snarest oppsøke lege slik at man ved hjelp av en blodprøve kan utelukke mangel på hvite blodceller (såkalt agranulocytose). Det er viktig at du da forteller om alle legemidler du bruker.
NSAIDs, inkludert Voltarol, kan i sjeldne tilfeller gi magesår. Dette kan opptre når som helst under behandlingen, med eller uten varselsymptomer. Hvis du merker symptomer eller plager fra mage-tarmkanalen må du kontakte lege.
Eldre
Som med andre smertedempende midler kan eldre mennesker være mer følsomme for effektene av Voltarol enn andre voksne. Følg instruksjonene nøye og bruk så få tabletter som mulig for å dempe symptomene. Det er spesielt viktig for eldre mennesker at de straks forteller lege om uønskede effekter.
Barn og ungdom under 14 år
Voltarol skal ikke gis til barn og ungdom under 14 år.
Dersom det er nødvendig med mer enn 3 dagers behandling hos ungdom 14 år og eldre, eller dersom symptomene blir verre, anbefales det at pasienten eller pasientens foreldre kontakter lege.
Andre legemidler og Voltarol
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Bruk aldri flere forskjellige smertestillende midler samtidig uten å rådføre deg med lege eller apotek først.
Det er spesielt viktig å informere legen eller apoteket hvis du tar noen av disse legemidlene:
 • Litium eller visse legemidler brukt i behandling av depresjoner (såkalte SSRIer).
 • Digoksin (legemiddel mot hjerteproblemer).
 • ACE-hemmere eller betablokkere (legemidler brukt til behandling av høyt blodtrykk og hjertesvikt).
 • Diuretika (legemidler som øker urinmengden).
 • Legemidler som brukes i behandlingen av diabetes, unntatt insulin.
 • Andre betennelsesdempende eller smertestillende midler som acetylsalisylsyre eller ibuprofen.
 • Kortikosteroider (legemidler som brukes for å dempe betennelser).
 • Legemidler som brukes for å forhindre blodkoagulasjon (blodfortynnende midler eller antikoagulantia, for eksempel warfarin og såkalte platehemmere).
 • Metotreksat (legemiddel som brukes ved noen former for kreft eller leddgikt).
 • Ciklosporin, takrolimus (legemidler som brukes av pasienter som har fått transplantert et organ).
 • Trimetoprim (legemiddel brukt for å forebygge eller behandle urinveisinfeksjoner).
 • Kinolon antibakterielle midler (legemidler som brukes mot infeksjoner).
 • Sulfinpyrazon (legemiddel som brukes mot urinsyregikt/podagra)
 • Vorikonazol (legemiddel som brukes mot soppinfeksjoner).
 • Fenytoin (legemiddel som brukes i behandlingen av krampeanfall).
 • Kolestipol og kolestyramin (kolesterolregulerende legemidler).
Inntak av Voltarol sammen med mat og drikke
For maksimal effekt bør tablettene tas før måltid. Tablettene skal svelges hele med et glass vann.
Graviditet, amming og fertilitet
Spør lege eller apotek om råd før du tar noe legemiddel under graviditet eller når du ammer.
Graviditet.
Dersom du er gravid eller tror du kan være gravid må du informere legen din, og du må ikke ta Voltarol. Det er spesielt viktig at du ikke bruker Voltarol i graviditetens 3 siste måneder, da det kan skade barnet ditt eller medføre problemer under fødselen.
Amming.
Du må ikke bruke Voltarol dersom du ammer, fordi dette kan skade barnet ditt. Informer legen din dersom du ammer.
Fertilitet.
Som for andre antiinflammatoriske legemidler kan bruk av diklofenak, virkestoffet i Voltarol, gjøre det vanskeligere å bli gravid. Problemet forsvinner når du slutter å bruke legemidlet. Informer legen din dersom du planlegger å bli gravid eller du har vanskeligheter med å bli det.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Vanligvis har Voltarol ingen påvirkning på evnen til å kjøre eller betjene maskiner. Som med andre smertestillende legemidler kan pasienter i sjeldne tilfeller oppleve synsforstyrrelser, svimmelhet eller søvnighet. Dersom du opplever slike bivirkninger bør du avstå fra å kjøre eller betjene maskiner, og informere legen din snarest mulig.
Voltarol inneholder sukrose
Voltarol 25 mg tabletter inneholder sukrose. Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Voltarol
Ta ikke mer enn anbefalt dose. Det er viktig at du bruker den laveste dosen som gir smertelindring, og at du ikke bruker Voltarol lengre enn nødvendig. Generelt gjelder at bruk av høyere doser enn anbefalt medfører risiko. Dette innebærer også at du ikke skal bruke flere NSAID-preparater samtidig.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er usikker.
Bruk av Voltarol hos voksne og ungdom over 14 år
Ta 1 tablett når symptomene melder seg. Fortsett om nødvendig med 1 tablett hver 4. til 6. time. Ta ikke mer enn 3 tabletter i løpet av ett døgn.
Tablettene svelges hele med et glass vann. For maksimal effekt bør tablettene tas før måltid.
Ta ikke Voltarol i mer enn 3 dager. Hvis symptomene fortsetter eller forverres, bør du gå til lege for å forsikre deg om at de ikke skyldes en alvorlig sykdom. Bruk av Voltarol kan skjule tegn på en mulig alvorlig infeksjon.
Dersom du tar for mye Voltarol
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Voltarol
Dersom du glemmer en dose skal du ta denne så snart du husker det. Dersom det nærmer seg tiden for å ta neste dose skal du ikke ta den uteglemte dosen, men vente og ta den neste tabletten til normal tid. Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Noen bivirkninger kan være alvorlige
Noen mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos mellom 1 og 10 av 1000 pasienter) kan være alvorlige, spesielt ved høy daglig dose (150 mg) over en lengre periode.
 • Hjertebank, plutselige og påtrengende brystsmerter (tegn på hjerteinfarkt).
 • Tung pust, vanskeligheter med å puste når du ligger nede, hevelse i føtter og ben (tegn på hjertesvikt).
Noen sjeldne eller svært sjeldne bivirkninger kan være alvorlige. Disse bivirkningene forekommer hos inntil 1 til 10 av 10000 personer.
Hvis du merker noen av disse, slutt å bruke Voltarol og kontakt lege umiddelbart:
 • Alvorlige magesmerter, blodig eller svart avføring, blodig oppkast, blodig diaré.
 • Allergisk reaksjon inkludert vanskeligheter med å puste eller svelge, opphovnet ansikt, munn, svelg, tunge, hals eller strupe, ofte i forbindelse med hudutslett /hudkløe. Sjokk.
 • Akutt pustebesvær og en følelse av tett bryst med gisping eller hosting (tegn på astma).
 • Plutselig og kraftig hodepine, stiv nakke, talevansker.
 • Kramper.
 • Hudutslett med blemmer, kløe, hudavskalling, rødlig utslett, blemmer i munnen eller ved øynene, hudbetennelse med flassing eller avskalling.
 • Opphovnede armer, hender, ben og føtter (ødem).
 • Enhver forandring i utseende på urinen eller mengde urin, økt protein i urin, blod i urin.
 • Gulfarging av hud eller øyne (gulsott, tegn på hepatitt/leverbetennelse/leversvikt), økte leverenzymer.
 • Unormale blødninger eller blåmerker, høy feber eller vedvarende sår hals, hyppige infeksjoner.
 • Økt lysfølsomhet i huden.
 • Lette kramper og ømhet i magen, som opptrer kort tid etter påbegynt behandling med Voltarol og etterfølges av rektal blødning eller blodig diaré, vanligvis innen 24 timer etter at magesmertene begynte (ukjent frekvens, kan ikke anslås ut fra de tilgjengelige dataene).
Legemidler som Voltarol kan være forbundet med en liten økning i risiko for hjerteinfarkt eller hjerneslag. Risikoen er høyere ved høye doser og langvarig behandling.
Andre bivirkninger
Andre bivirkninger som kan oppstå er vanligvis milde. Noen av bivirkningene er blitt rapportert med høyere doser av diklofenak, som er virkestoffet i Voltarol, brukt over en lengre tidsperiode. Dersom du synes disse er ubehagelige, kontakt lege eller apotek.
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 10 personer):
 • Mage- og tarmsmerte, diaré, kvalme, oppkast, luft i magen, halsbrann, nedsatt appetitt.
 • Hodepine, svimmelhet.
 • Utslett.
 • Vertigo.
Sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 1000 personer) – se også øverst:
 • Søvnighet.
 • Kløende utslett.
Svært sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 10000 personer) – se også øverst:
 • Lavt nivå av hvite blodlegemer, lavt nivå av røde blodlegemer.
 • Forstoppelse, munnsår, hoven, rød og sår tunge, smaksforstyrrelser, kramper i øvre del av magen.
 • Kløe og rødhet på huden, hårtap.
 • Prikkende eller stikkende følelse i hender eller føtter, skjelvinger.
 • Synsforstyrrelser, øresus, nedsatt hørsel.
 • Humørsvingninger, søvnvansker, forvirring, psykotiske forstyrrelser.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Voltarol
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke Voltarol etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen.
Oppbevares i originalpakningen.
Oppbevares ved høyst 30ºC.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Voltarol
Virkestoff er diklofenakkalium. Hver tablett inneholder 25 mg diklofenakkalium.
Andre innholdsstoffer er magnesiumstearat, povidon, kolloidal vannfri silika, natriumstivelsesglykolat, maisstivelse, kalsiumfosfat, mikrokrystallinsk cellulose, makrogol 8000, rødt jernoksid (E172), titandioksid (E171), talkum og sukrose.
Hvordan Voltarol ser ut og innholdet i pakningen
Voltarol 25 mg tabletter er små, runde, lyserøde, sukkerdrasjerte tabletter. De er tilgjengelig i pakninger på 10 og 20 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver:
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S
Nykær 68
DK-2605 Brøndby
Danmark
Telefon: 80058630
E-mail: scanda.consumer-relations@gsk.com
Tilvirker:
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S
Nykær 68
DK-2605 Brøndby
Danmark
Novartis Farma S.p.A
Torre I-80058, Italia
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 05.10.2016

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

ace-hemmer: (ACE: Angiotensin Converting Enzyme) Legemiddel som brukes til å senke blodtrykket. ACE-hemmere reduserer nivået av angiotensin. Angiotensin er et hormon som trekker sammen kroppens blodårer, og øker dermed motstanden i blodomløpet. Når angiotensinkonsentrasjonen reduseres, øker blodårenes diameter og blodtrykket reduseres.

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

agranulocytose: Drastisk reduksjon i antall granulocytter (en type hvite blodceller). Agranulocytose gir blant annet sterk mottakelighet for infeksjoner som kan føre til lungebetennelse, høy feber og vevsødeleggelse i svelget. Agranulocytose er en reversibel, men livstruende, tilstand.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angina (angina pectoris, hjertekrampe): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

antikoagulantia (antikoagulantium): Legemiddel som hemmer blodkoagulering/blodlevring, slik at risiko for blodpropp reduseres.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

crohns sykdom (morbus crohn): Kronisk betennelsessykdom i tarmveggen.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

hjerneslag (slag, slaganfall): Plutselig tap av nervefunksjoner pga. oksygenmangel eller blødning i hjernen. Forårsakes ofte av en blodpropp i blodårene i hjernen.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, myokardreinfarkt): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

leddgikt (revmatoid artritt): Kronisk betennelse i kroppens bindevev, først og fremst i leddene. Symptomer er smerter, stivhet, hevelse i flere ledd, tretthet og eventuelt lett feber. Alle ledd kan bli angrepet, men håndledd og fingerledd er de vanligste stedene å få symptomer.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

smertestillende midler (analgetikum, analgetika, smertestillende middel): Legemidler som brukes ved smerte og ubehag.

ssri: (SSRI: Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) SSRI er en gruppe medisiner mot blant annet depresjon og tvangslidelser. De hemmer reopptak av signalstoffet serotonin i nerveceller i sentralnervesystemet.

ulcerøs kolitt (kronisk tykktarmbetennelse): Betennelse i tykktarmen og endetarmen. I slimhinnen danner det seg sår. Tarmen tømmer seg ofte, hvilket gir løs avføring med slim og blod.

urinveisinfeksjon (uvi): En betennelsestilstand i urinblæren. Som regel er det bakterier fra tarmen som gir urinveisinfeksjon.

utilpasshet (malaise, sykdomsfølelse, uvelhetsfølelse, illebefinnende): En subjektiv følelse av ubehag, svakhet, utmattelse eller en følelse av å være utkjørt som forekommer alene eller sammen med andre symptomer eller sykdommer.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.

øresus (tinnitus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.