Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Voltaren Ophtha 1 mg/ml øyedråper i endosebeholdere

diklofenaknatrium

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Voltaren Ophtha er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Voltaren Ophtha
 3. Hvordan du bruker Voltaren Ophtha
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Voltaren Ophtha
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Voltaren Ophtha er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Voltaren Ophtha brukes før og etter operasjoner i øyet ved f.eks. grå stær operasjoner (katarakt) for å hindre en betennelsesreaksjon. Det brukes videre ved smertefulle tilstander i hornhinnen og øyets bindehinne, herunder "sveiseblink" og snøblindhet.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Voltaren Ophtha
Bruk ikke Voltaren Ophtha
 • dersom du er allergisk overfor diklofenaknatrium eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du får astmaanfall eller høysnue og elveblest ved inntak av acetylsalisylsyre eller andre midler som anvendes til smertelindring ved ledd- og muskelsmerter.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Voltaren Ophtha
 • dersom du bruker myke kontaktlinser bør disse tas ut før drypping av øynene, og ikke settes inn igjen før det har gått minst 15 minutter.
 • dersom du har infeksjon eller risiko for infeksjon i øynene, skal det gis hensiktsmessig behandling samtidig med Voltaren Ophtha.
Andre legemidler og Voltaren Ophtha
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Hvis du bruker andre øyedråper bør du la det gå minst 5 minutter mellom dryppingen av de to legemidlene.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er mulighet for at fosteret påvirkes. Det er lite sannsynlig at barn som ammes påvirkes. Rådfør deg likevel med lege før bruk av Voltaren Ophtha under graviditet eller amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Legemidlet påvirker vanligvis ikke evnen til å kjøre bil eller betjene maskiner. Enkelte kan imidlertid få sløret syn, spesielt like etter drypping av øynene. Det er derfor viktig at du lærer å kjenne din reaksjon på øyedråpene før du kjører bil eller utfører presisjonsbetont arbeid.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Voltaren Ophtha
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. Den anbefalte dosen er 1 dråpe i øyet 4-5 ganger daglig, men doseringen vil være avhengig av tilfellets alvorlighetsgrad.
Én endosebeholder inneholder tilstrekkelig mengde for behandling av begge øyne. Endosebeholderne er sterile inntil åpning og kasseres etter bruk. Rester skal ikke spares.
Brukerveiledning: Åpne folien. Ta endosebeholderne frem og riv av en beholder (fig. 1). Vri beholderens plasthette av (fig. 2). Bøy hodet bakover (fig. 3) Trekk det nedre øyelokk ned med en finger og trykk med den andre hånden på beholderen, så det drypper en dråpe ned i øyet (fig. 4). Lukk øyet og press forsiktig i ca. ett minutt med en finger innerst i øyekroken (fig. 5).
Mangler tekstalternativ for bilde
Dersom du tar for mye av Voltaren Ophtha
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Ved anvendelse av Voltaren Ophtha kan det forekomme øyesmerte, mild forbigående svie, sløret syn umiddelbart i forbindelse med drypping av øynene, overfølsomhet med rødme, kløe og irritasjon.
Punktformede betennelsestilstander på øyets hornhinne eller skader på øyets epitel er blitt observert, oftest etter hyppig bruk. Det er etter langtidsbehandling av pasienter, som er i risikogruppe f.eks. pasienter i behandling med steroider eller med samtidig sykdom som infeksjoner eller revmatisk artritt observert enkelte tilfeller av sår på hornhinnen eller fortynning av hornhinnen som kan påvirke synet.
Der er rapportert allergiske reaksjoner ved bruk av Voltaren Ophtha.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Voltaren Ophtha
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden. Etter åpning av innerpakningen er øyedråpene holdbare i 4 uker.
Da Voltaren Ophtha i endosebeholdere ikke inneholder konserveringsmiddel må åpnet endosebeholder kun brukes en gang.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Voltaren Ophtha
 • Virkestoff er diklofenaknatrium.
 • Andre innholdsstoffer er borsyre, polyoksyl 35 ricinusolje, trometamol og og vann til injeksjonsvæsker.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Laboratoires THEA, 12, rue Louis Blériot, 63017 Clermont-Ferrand Cedex 2, Frankrike
Tilvirker: Excelvision, 27, rue de la lombardière, 07100 Annonay, Frankrike.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 08.12.2014

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

artritt (leddbetennelse, betennelse i ledd): Betennelse som gir smerte, stivhet og hevelse i ledd. Samlebetegnelse for en rekke sykdommer, som f.eks. revmatoid artritt, urinsyregikt og psoriasisartritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

grå stær (katarakt): Katarakt eller grå stær: Navn på en øyesykdom. Grå stær er en vanlig sykdom hos eldre. Ved grå stær blir øyelinsen grumset slik at lyset ikke når fram til netthinnen og man får langsomt en forverret synsskarphet.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

snøblindhet (fotokeratitt, fotoelektrisk keratitt): Betennelse i horhinnen etter bestråling med ultrafiolett lys.