Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Voltaren Ophtha Abak 1 mg/ml, øyedråper, oppløsning

diklofenaknatrium

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Voltaren Ophtha Abak er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Voltaren Ophtha Abak
 3. Hvordan du bruker Voltaren Ophtha Abak
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Voltaren Ophtha Abak
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Voltaren Ophtha Abak er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Dette legemidlet inneholder et ikke-inflammatorisk middel (NSAID) til bruk på øyet.
Det brukes i forbindelse med visse øyeoperasjoner og ved forlenget operasjon:
 • Hemming av miose (innsnevring av pupillediameter) ved grå stær (katarakt) operasjon
 • Forebygging av betennelse ved grå stær operasjoner og operasjoner i fremre del av øyet
 • Behandling av øyesmerter ved korrigerende operasjon for nærsynthet (fotorefraktær keratektomi-operasjoner) de første 24 timene etter operasjon.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Voltaren Ophtha Abak
Bruk ikke Voltaren Ophtha Abak
 • dersom du er allergisk overfor diklofenaknatrium eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du tidligere har hatt allergi, elveblest (utslett med kløe), akutt rhinitt (hevelse og irritasjon i nesen) eller astma som har startet ved bruk av disse øyedråpene eller av en lignende medisin, slik som NSAID eller aspirin.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek eller sykepleier før du bruker Voltaren Ophtha Abak.
Du bør bruke dette legemidlet med forsiktighet:
 • Voltaren Ophtha Abak kan som andre NSAID i sjeldne tilfeller utløse allergiske reaksjoner, inkludert anafylaktiske reaksjoner (alvorlig allergisk reaksjon som forårsaker pustevansker eller svimmelhet), selv uten tidligere eksponering for legemidlet.
 • ved overfølsomhetsreaksjoner eller tegn på allergi overfor legemidlet, spesielt astmaanfall eller plutselig hevelse i ansikt og hals, avslutt behandlingen og ta øyeblikkelig kontakt med legen din eller legevakten.
 • før du bruker dette legemidlet, informer legen din om tilfeller med astma kombinert med kronisk betennelse i neseslimhinnen (rhinitt), kronisk bihulebetennelse og/eller nasale polypper
 • en akutt øyeinfeksjon kan maskeres ved bruk av lokalt betennelsesdempende middel. NSAID har ingen antimikrobielle egenskaper. Dersom det skulle oppstå en øyeinfeksjon, bør det brukes med forsiktighet sammen med et/flere anti-infektive legemidler.
 • samtidig bruk av NSAID og steroider på huden (f.eks. deksametason) kan øke faren for sårtilhelingsproblemer.
 • NSAID kan forsinke tilheling av hornhinnen i øyet.
 • hvis du er disponert for blødning eller du står på antikoagulasjonsbehandling (legemidler som fortynner blodet)
 • ved høy dose og langvarig behandling kan bruk av NSAID føre til betennelse på hornhinnen i øyet (keratitt)
 • dersom du har hatt gjentatte øyeoperasjoner i løpet av en kort tidsperiode, diabetes mellitus, sykdom i øyets overflate (for eksempel ”tørt øye” syndrom) eller revmatoid artritt, da du kan være utsatt for økt risiko for hornhinnebivirkninger
 • bruk av kontaktlinser anbefales ikke etter grå stær-operasjoner. Legen vil gi deg råd om når du kan bruke kontaktlinser igjen.
Hvis symptomene dine forverres eller ikke bedres må du oppsøke lege.
Andre legemidler og Voltaren Ophtha Abak
Hvis du bruker andre øyedråper samtidig med Voltaren Ophtha Abak, må du vente 15 minutter mellom behandlingene.
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Selv om det forventes svært lavt nivå av diklofenak i blodet etter bruk av øyedråpene under graviditet, skal Voltaren Ophtha Abak kun brukes hvis nødvendig. Målet bør være laveste dose og kortest mulig varighet.
Voltaren Ophtha Abak kan brukes under amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du kan oppleve et kortvarig visuelt ubehag etter introduksjon av Voltaren Ophtha Abak. Vent til du har fått tilbake normalt syn før du kjører eller bruker farlige maskiner.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Voltaren Ophtha Abak inneholder lakserolje polyoksylert
Voltaren Ophtha Abak inneholder lakserolje polyoksylert som kan forårsake hudreaksjoner (kontakteksem).
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Voltaren Ophtha Abak
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosering
Den anbefalte dosen hos voksne og eldre er:
Hemming av miose ved grå stær-operasjon:
 • Før operasjon: drypp 1 dråpe inntil 5 ganger i løpet av de siste 3 timene før operasjon
Grå stær og operasjon i fremre øye:
 • Før operasjon: drypp 1 dråpe inntil 5 ganger i løpet av de siste 3 timene før operasjon,
 • Etter operasjon: drypp 1 dråpe 3 ganger straks etter operasjon og deretter 1 dråpe 3 til 5 ganger daglig, i inntil 4 uker.
Øyesmerter i forbindelse med korrigerende kirurgi for nærsynthet (fotorefraktær keratektomi-operasjon):
 • Før operasjon: drypp 2 dråper i løpet av timen før operasjon,
 • Etter operasjon: drypp 2 dråper i løpet av timen etter operasjon og deretter 4 dråper i løpet av 24 timer etter operasjonen.
Anbefalte doser må ikke overskrides.
Bruk av Voltaren Ophtha Abak hos barn
Det er ikke utført spesifikke studier.
Administrasjonsmåte
Dette legemidlet er beregnet til bruk i øyet (okulær bruk).
Må ikke injiseres, må ikke svelges.
Øyedråpene bør ikke administreres ved peri- eller intra-okulær injeksjon.
 1. Vask hendene nøye før du bruker dette legemidlet.
 2. Unngå berøring av øyet eller øyelokkene med spissen av dråpeflasken.
 3. Drypp en dråpe i det affiserte øyet mens du ser oppover og trekker det nedre øyelokket forsiktig ned.
 4. Lukk flasken etter bruk.
 5. Etter drypping, press en finger i øyekroken ved nesen og lukk øyelokkene forsiktig i 2 minutter. Dette bidrar til å hindre at Voltaren Ophtha Abak spres til resten av kroppen.
Dersom du har glemt å ta Voltaren Ophtha Abak
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Følgende bivirkninger er rapportert:
Mindre vanlige: kan ramme opptil 1 av 100 personer
 • Brennende følelse ved innstillering
 • Visuelle forstyrrelser ved innstillering
Sjeldne: kan ramme opptil 1 av 1000 personer
 • Hypersensitivitetsreaksjoner, kløe og rødhet
 • Fotosensitivitetsreaksjon (allergisk reaksjon etter soleksponering)
 • Punktat keratitt (skade i hornhinnen), sår på hornhinnen, fortynning av hornhinnen
 • Dyspné (pustevansker)
 • Forverret astma
Ikke kjent: hyppighet kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data
 • Rhinitt (hevelse og irritasjon i nesen)
 • Konjunktival hyperemi (rødhet i øyet), allergisk konjunktivitt (betennelse i øyets overflate), øyelokkødem (hevelse i øyelokket)
 • Hoste
 • Elveblest (kløe), utslett, kontakteksem
Risiko for hudreaksjoner (kontakteksem) på grunn av innhold av lakserolje polyoksylert.
Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Voltaren Ophtha Abak
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og flasken etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Flasken skal brukes innen åtte uker etter åpning.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Voltaren Ophtha Abak
 • Virkestoff er diklofenaknatrium i konsentrasjon 1 mg/ml.
 • Andre innholdsstoffer er lakserolje polyoksylert, trometamol, borsyre og vann (vann til injeksjonsvæsker).
Hvordan Voltaren Ophtha Abak ser ut og innholdet i pakningen
Voltaren Ophtha Abak er en svakt gul væske i en flaske med 10 ml øyedråpeoppløsning.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Laboratoires THEA
12, rue Louis Blériot
63017 Clemont-Ferrand Cedex 2
Frankrike
Tilvirker
Excelvision
27, rue de la Lombardière
ZI la Lombardière
07100 Annonay
Frankrike
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:
Belgia, Bulgaria, Finland Hellas, Luxemburg, Nederland, Polen, Portugal, Spania, Sverige, Tsjekkia: Dicloabak
Danmark: Voltabak
Frankrike: Voltarenophthabak
Italia: Voltaren Ofta Abak
Norge, Østerrike: Voltaren Ophtha Abak
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 27.02.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

abak (abak®-system): Øyedråpeflaske med ABAK-system er en multidoseflaske uten konserveringsmidler som beskytter sitt innhold gjennom et filtermembran som forhindrer mikrobiell forurensning i bruksperioden.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk konjunktivitt: Betennelse i øyets bindehinne forårsaket av overfølsomhet for ulike allergenfremkallende substanser.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

diabetes mellitus (sukkersyke): Finnes i to varianter: Type 1, kalt barne- og ungdomsdiabetes, og type 2 som også kalles aldersdiabetes. Type 1 diabetes krever daglige insulinsprøyter.

dyspné (tung pust, tungpustethet): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

grå stær (katarakt): Katarakt eller grå stær: Navn på en øyesykdom. Grå stær er en vanlig sykdom hos eldre. Ved grå stær blir øyelinsen grumset slik at lyset ikke når fram til netthinnen og man får langsomt en forverret synsskarphet.

keratitt (hornhinnebetennelse): Betennelse øyets hornhinne. Forårsakes av skade, bakterier, virus, sopp eller autoimmun sykdom. Symptomer er smerter, lysskyhet, nedsatt syn, tåreflod og sammenkniping av øyet.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

nærsynthet (myopi): Ved myopi ser en klart på nært hold, mens objekter langt unna er uklare.

revmatoid artritt (leddgikt): Kronisk betennelse i kroppens bindevev, først og fremst i leddene. Symptomer er smerter, stivhet, hevelse i flere ledd, tretthet og eventuelt lett feber. Alle ledd kan bli angrepet, men håndledd og fingerledd er de vanligste stedene å få symptomer.

rhinitt: Betennelse i nesens slimhinne som gir utslag som tett nese, rennende nese, nysing, kløe og hodepine.