Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Voltaren 23,2 mg/g gel

diklofenakdietylamin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Du må kontakte lege dersom symptomene dine forverres eller ikke bedres innen 7 dager.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Voltaren er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Voltaren
 3. Hvordan du bruker Voltaren
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Voltaren
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Voltaren er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget.
Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Voltaren inneholder virkestoffet diklofenak som tilhører en gruppe legemidler som kalles ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAIDs). Gelen skal smøres inn i huden og har egenskaper som gjør at den trenger gjennom huden. Virkestoffet virker på dyptliggende betent vev.
Voltaren brukes som smertestillende i tillegg til at det virker betennelsesdempende og reduserer hevelser ved smertefulle tilstander i muskler og ledd.
Voltaren brukes til voksne og barn over 14 år ved milde til moderate smerter i forbindelse med forstuing eller forstrekning. Den reduserer smerte raskt, forbedrer tilheling av leddskader og hjelper til med å gjenopprette normal funksjon.
Til voksne over 18 år kan Voltaren også brukes ved smerter i fingre eller knær i forbindelse med artrose.
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
 
2. Hva du må vite før du bruker Voltaren
Bruk ikke Voltaren
 • Dersom du er allergisk overfor diklofenak eller andre ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler som brukes for å behandle smerter, feber eller betennelser, som ibuprofen eller acetylsalisylsyre (et legemiddel som også brukes for å forhindre blodkoagulasjon), eller et av de andre innholdsstoffene i Voltaren gel (se pkt. 6 og sist i pkt. 2). Spør lege eller apotek om du er usikker. Allergisk reaksjon overfor disse legemidlene kan gi følgende symptomer: gisping eller kortpustethet (astma), hudutslett med blemmer eller elveblest, opphovnet ansikt eller tunge, rennende nese.
 • Dersom du er gravid i de tre siste månedene av graviditeten.
 • Hvis du er under 14 år.
Hvis noe av dette gjelder deg, kontakt lege eller apotek. Voltaren skal ikke brukes under disse omstendighetene.
Advarsler og forsiktighetsregler
 • Rådfør deg med lege før behandling med Voltaren hvis du har leversvikt, nyresvikt, hjertesvikt eller magesår.
 • Bruk ikke gelen på hudområder med kutt, åpne sår, utslett eller eksem. Avslutt behandlingen dersom utslett oppstår etter påføring av produktet.
 • Bruk ikke mer gel enn anbefalt eller over lengre tid, uten anbefaling fra lege.
 • Voltaren er bare til utvendig bruk, og må ikke inntas gjennom munnen eller svelges. Vask hendene etter bruk. Vær forsiktig slik at du ikke får Voltaren i øynene. Hvis dette skjer må du skylle øynene godt med rent vann. Kontakt lege eller apotek dersom du føler ubehag.
 • Unngå direkte sollys (også solarium) på det behandlede området under selve behandlingstiden og 2 uker etterpå, da huden kan bli lysømfintlig.
 • Du kan bruke støttebandasje eller omslag som vanligvis brukes på forstuinger, men gelen må ikke påføres under en lufttett (plast-) bandasje.
Hvis noe av dette gjelder deg, kontakt lege eller apotek før du begynner å bruke Voltaren.
Barn (under 14 år)
Voltaren skal ikke benyttes til barn under 14 år på grunn av utilstrekkelig data på effekt og sikkerhet.
Hos barn/ungdom 14 år og eldre, anbefales det at pasienten eller pasientens foreldre kontakter lege dersom symptomene blir verre.
Andre legemidler og Voltaren
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Voltaren skal ikke brukes i løpet av de siste 3 månedene av graviditeten, da det kan skade fosteret og skape problemer under fødselen. Voltaren skal kun brukes i løpet av graviditetens 6 første måneder etter anbefaling fra lege.
Dosen skal da holdes så lav som mulig og behandlingsvarigheten være så kort som mulig.
Diklofenak går over i morsmelk i små mengder, og Voltaren skal kun brukes under amming etter anbefaling fra lege. Voltaren skal ikke påføres brystene til ammende mødre, eller på store hudområder eller over lengre tid.
Rådfør deg med lege eller apotek for ytterligere informasjon dersom du er gravid eller ammer.
Voltaren inneholder:
 • Propylenglykol, som kan gi mild hudirritasjon.
 • Butylhydroksytoluen som kan forårsake lokale hudreaksjoner (f.eks. kontakteksem), eller irritasjon i øyne og slimhinner.
 
3. Hvordan du bruker Voltaren
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er usikker.
Den vanlige dosen er:
Voksne og barn over 14 år
Gelen smøres inn på det smertefulle området 2 ganger daglig (morgen og kveld). Den gir smertelindring i inntil 12 timer.
Hvordan påføre Voltaren
 1. Tuben med Voltaren er lukket med en forsegling som må brytes før førstegangsbruk. Bruk baksiden av skrukorken til å vri av forseglingen på tuben.
 2. En liten mengde gel klemmes ut av tuben og smøres forsiktig på det smertefulle eller hovne området. Mengden som trengs er avhengig av størrelsen på det smertefulle eller hovne området. 2 til 4 gram, en mengde tilsvarende størrelsen på et kirsebær til en valnøtt vil vanligvis være tilstrekkelig. Bruk ikke mer enn 8 gram per dag.
 3. Vask hendene etter bruk, med mindre det er hendene som skal behandles, for å unngå tilfeldig kontakt med munn og øyne (se pkt. 2).
Voltaren er bare til utvendig bruk.
Hvor lenge skal du bruke Voltaren
Bruk ikke gelen mer enn:
Voksne og barn over 14 år
 • 2 uker ved forstuinger eller forstrekninger.
Voksne over 18 år
 • 3 uker ved artrosesmerter.
Legen kan ha anbefalt en lengre behandlingstid.
Kontakt lege dersom smerten og betennelsen ikke bedres innen 7 dager, eller hvis den forverres.
Dersom du tar for mye av Voltaren
Dersom du bruker mer gel enn du skal, tørkes overflødig gel av med papir.
Kontakt lege, apotek eller Giftinformasjonen (telefon: 22 59 13 00) hvis du har inntatt Voltaren, eller hvis barn har fått i seg legemidlet ved et uhell.
For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Voltaren
Dersom du glemmer å påføre Voltaren til riktig tid, skal du smøre på gelen når du kommer på det, og deretter fortsette behandlingen som før. Du må ikke påføre en dobbel dose som erstatning for en glemt dose.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Voltaren forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Noen sjeldne og svært sjeldne bivirkninger kan være alvorlige.
Dersom du opplever noen av de følgende symptomene på allergi må du slutte å bruke Voltaren og kontakte lege eller apotek umiddelbart:
 • Utslett med eller uten blemmer; elveblest (kan forekomme hos mellom 1 og 10 av 10 000 personer).
 • Gisping, kortpustethet, tetthetsfølelse i brystet (astma) (kan forekomme hos færre enn 1 av 10 000 personer).
 • Hevelse i ansikt, lepper, tunge eller svelg (kan forekomme hos færre enn 1 av 10 000 personer).
Andre bivirkninger som kan forekomme er vanligvis milde, forbigående og ufarlige.
Kontakt lege eller apotek så snart du kan dersom du er bekymret.
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 10 personer)
 • Hudutslett, kløe, rødhet eller svie i huden.
Svært sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 10 000 personer)
 • Huden kan bli mer ømfintlig for sollys.
  Symptomer kan være solbrenthet med kløe, hevelse og blemmer.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Voltaren
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på kartongen og tuben.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Voltaren
Virkestoff er diklofenakdietylamin. Hvert gram gel inneholder 23,2 mg diklofenakdietylamin.
Andre innholdsstoffer er: Butylhydroksytoluen, karbomer, kokoylkaprylkaprat, dietylamin, isopropylalkohol, flytende parafin, makrogolcetostearyleter, oleylalkohol, propylenglykol, eukalyptusparfyme og renset vann (se sist i pkt. 2 for ytterligere informasjon).
Hvordan Voltaren ser ut og innholdet i pakningen
Voltaren gel er en hvitaktig, kjølende kremlignende gel som ikke er fettete, farger av eller lager flekker.
Produktet er tilgjengelig i pakning à 150 g.
Tuben er lukket med enten en rund eller triangelformet skrukork av polypropylen.
MT-innehaver og ompakker
2care4
Tømrervej 9
6710 Esbjerg V
Danmark
Tilvirker
GSK Consumer Healthcare GmbH & Co. KG
Barthstraße 4
80339 München
Tyskland
Voltaren er et registrert varemerke som tilhører Novartis AG.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert desember 2018

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

artrose (osteoartrose, osteoartritt, slitasjegikt): Nedbrytning av den glatte leddbrusken på overflaten av ben som er tilsluttet et ledd. Nedbrytningen kan være forårsaket av slitasje, skade eller sykdom, og kan gjøre det smertefullt å bevege leddet. Artrose forekommer hovedsakelig hos eldre mennesker. Oftest er det kneledd, hofteledd, fingerledd og ankler som berøres.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.