Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Vitamin B12 Depot 1 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning

hydroksokobalamin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Vitamin B12 Depot er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Vitamin B12 Depot
 3. Hvordan du bruker Vitamin B12 Depot
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Vitamin B12 Depot
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Vitamin B12 Depot er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Vitamin B12 Depot er injeksjonsvæske som fås i ampuller på 1 ml til bruk ved vitamin B12‑mangeltilstander (pernisiøs anemi og andre mangeltilstander). Brukes også forebyggende til pasienter operert i magesekken (ventrikkelreseserte).
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Vitamin B12 Depot
Bruk ikke Vitamin B12 Depot
 • dersom du er allergisk overfor vitamin B12 eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
 • hyppig bruk kan maskere folatmangel og du bør kun få Vitamin B12 Depot når det er bekreftet at anemien (blodmangelen) skyldes mangel på vitamin B12.
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Vitamin B12 Depot
Andre legemidler og Vitamin B12 Depot
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Samtidig inntak av perorale prevensjonsmidler (p-piller) eller fenytoin (mot epilepsi) kan gi nedsatt konsentrasjon av vitamin B12. Samtidig inntak av metformin (et legemiddel mot sukkersyke) kan gi nedsatt opptak av vitamin B12.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Vitamin B12 Depot passerer over i morkaken. Dette medfører liten risiko for fosteret.
Vitamin B12 Depot utskilles i morsmelk. Dette medfører liten risiko for barnet.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Legemidlet påvirker ikke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Vitamin B12 Depot inneholder natrium og benzylalkohol
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) per dose, dvs. så godt som ”natriumfritt”.
Dette legemidlet inneholder benzylalkohol og må ikke gis til for tidlig fødte barn eller nyfødte. Kan forårsake forgiftninger og allergiske reaksjoner hos spedbarn og barn opp til 3 år.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Vitamin B12 Depot
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosen bestemmes av legen som tilpasser den for deg.
Den anbefalte dosen er:
Vitamin B12-mangeltilstander: Injeksjonsvæsken gis intramuskulært 1 mg hver dag eller annenhver dag inntil 5 injeksjoner. Vedlikeholdsbehandling: 1 mg hver 2.-3. måned.
Forebyggende etter magesekkoperasjon: 1 mg 3-4 ganger i året.
Dersom du tar for mye av Vitamin B12 Depot:
Kontakt lege, apotek, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige bivirkninger (forekommer hos færre enn 1 av 10 pasienter, men hos flere enn 1 av 100 pasienter): Kviser (akne eller akneiform dermatitt).
Sjeldne bivirkninger (forekommer hos færre enn 1 av 1000 pasienter, men hos flere enn 1 av 10 000 pasienter): Allergiske reaksjoner (inkl. anafylaktisk sjokk).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Vitamin B12 Depot
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys. Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Vitamin B12 Depot
 • Virkestoff er hydroksokobalamin 1 mg/ml.
 • Andre innholdsstoffer er natriumdihydrogenfosfatdihydrat, natriumklorid, benzylalkohol 15 mg/ml og sterilt vann.
Hvordan Vitamin B12 Depot ser ut og innholdet i pakningen
Klar, rød oppløsning. Leveres i glassampuller 5 x 1 ml.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Takeda AS, Asker
Tilvirker
Takeda Austria GmbH, Linz, Østerrike
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Takeda AS
Postboks 205
1372 Asker
Tlf. 800 800 30
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 01.09.2015

 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:Hvordan åpne Vitamin B12 Depot ampuller
Riktig teknikk er viktig for å unngå at ampullene knuser, og for å unngå skade eller spill ved åpning av ampullene.

Mangler tekstalternativ for bilde

1. Hold selve ampullen i et godt grep med den ene hånden.

Mangler tekstalternativ for bilde

2. Med den andre hånden tar du grep på toppen av ampullen med tommel og pekefinger. Tommelen plasseres over den fargede prikken, som er vendt mot deg.

Mangler tekstalternativ for bilde

3. Knekk den øvre ampulledelen bakover med en bestemt bevegelse. Ampullen brekker.

Den røde prikken angir hvor man skal holde tommelen ved åpning av ampullen. Prikken er satt overfor skåret i ampullen (hvor den knekker). Ampullen er en OPC – one point cut-ampulle, hvor det er ett skår i ampullens hals, vertikalt nedenfor den røde markeringen.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

akne (acne vulgaris, kviser): Infeksjon i huden som oppstår når en talgkjertel tetter seg.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

intramuskulært (i.m., intramuskulær): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intramuskulært.

pernisiøs anemi: Blodmangel forårsaket av for lite vitamin B<sub>12</sub>. De vanligste symptomene er blekhet og tretthet. Skyldes betennelse i mageslimhinnen som gir redusert opptak av vitamin B<sub>12</sub> fra tarmen.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.