Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

VISTABEL, 4 Allergan-enheter/0,1ml, pulver til injeksjonsvæske, oppløsning

botulinumtoksin type A

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva VISTABEL er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker VISTABEL
 3. Hvordan du bruker VISTABEL
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer VISTABEL
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva VISTABEL er og hva det brukes mot
VISTABEL er et perifertvirkende muskelavslappende middel.
VISTABEL virker ved å blokkere nerveimpulser rettet mot alle musklene som midlet er injisert i. Dette forhindrer at musklene trekker seg sammen, noe som igjen fører til en midlertidig og reversibel lammelse.
VISTABEL brukes for midlertidig bedring av utseendet av:
 • vertikale rynker mellom øyebrynene som er synlige når man rynker pannen maksimalt (glabellalinjer/glabellarynker) og/eller
 • vifteformede rynker fra øyekroken som er synlige ved maksimal smiling (kråketær/smilerynker) og/eller
 • pannerynker som er synlige når øyebrynene heves maksimalt,
når graden av ansiktsrynker har en viktig psykologisk betydning hos voksne pasienter.
 
2. Hva du må vite før du bruker VISTABEL
Bruk ikke VISTABEL:
 • hvis du er allergisk overfor botulinumtoksin type A eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • hvis du har fått diagnosen myasthenia gravis eller Eaton Lambert-syndrom (kronisk sykdom som rammer musklene)
 • hvis du har infeksjon på tiltenkte injeksjonssteder
Advarsler og forsiktighetsregler
Bivirkninger med mulig årsakssammenheng til spredning av toksin fjernt fra injeksjonsstedet er meget sjeldent rapportert med botulinumtoksin (for eksempel muskelsvakhet, vanskeligheter med å svelge eller ufrivillig mat eller væske i lungene). Pasienter som behandles med anbefalte doser kan oppleve betydelig muskelsvakhet.
 • Oppsøk legen din omgående:
  • Hvis du får vanskeligheter med å svelge, tale eller pustevansker etter behandling.
 • Bruk av VISTABEL anbefales ikke hos pasienter med tidligere tilfeller av dysfagi (vanskeligheter med å svelge) og skader i svelget.
 • Bruk av VISTABEL anbefales ikke til individer under 18 år
 • Det er begrenset erfaring ved anvendelse av VISTABEL hos pasienter som er eldre enn 65 år.
 • For hyppig eller for høy dosering kan øke faren for at det dannes antistoffer. Dannelse av antistoffer kan medføre behandlingssvikt med botulinumtoksin type A selv ved annnen bruk. For å begrense denne risikoen, må intervallet mellom to behandlinger ikke være mindre enn tre måneder.
 • Svært sjeldent kan det oppstå en allergisk reaksjon etter injeksjon av botulinumtoksin.
 • Hengende øyelokk kan forekomme etter behandling.

 

 • Informer legen din dersom:
  • du tidligere har hatt problemer med injeksjoner av botulinumtoksin
  • du ikke ser betydelig bedring av furene dine en måned etter din første behandlingskur
  • du lider av visse sykdommer som påvirker nervesystemet ditt (f.eks. amyotrofisk lateral sklerose eller motorisk nevropati)
  • du har betennelse på tiltenkt injeksjonssted(er)
  • musklene som skal injiseres er svake eller rammet av muskelsvinn
  • du er operert eller skadet i hodet, nakken eller brystet
  • du snart skal opereres.
Andre legemidler og VISTABEL
Bruk av botulinumtoksin anbefales ikke i forbindelse med bruk av antibiotika av aminoglykosidtypen, spektinomycin eller andre legemidler som påvirker nervesignaler i musklene.
Informer legen din dersom du nylig har fått injeksjon med et legemiddel inneholdende botulinumtoksin (virkestoffet i VISTABEL), da det kan øke virkningen av VISTABEL for mye.
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Graviditet og amming
Bruk av VISTABEL er ikke anbefalt ved graviditet eller hos kvinner i fruktbar alder som ikke bruker prevensjon.
VISTABEL er ikke anbefalt ved amming.
Rådfør deg med legen din hvis du er gravid, planlegger å bli gravid eller blir gravid mens du behandles. Legen blir enig med deg om du skal fortsette med behandlingen.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Kjøring og bruk av maskiner:
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Vi gjør spesielt bilførere og maskinførere oppmerksomme på risikoen for generell og/eller muskelsvakhet, svimmelhet og synsforstyrrelser forbundet med dette legemidlet, som kan gjøre det farlig å kjøre bil eller bruke maskiner. Ikke kjør eller bruk maskiner før slike tegn er gått over.
 
3. Hvordan du bruker VISTABELMetode og administrasjon (måten du får medisinen)
VISTABEL skal kun gis av leger med relevante kvalifikasjoner og ekspertise innen behandlingen samt bruk av nødvendig utstyr.
Vertikale rynker mellom øyebrynene som sees når man rynker pannen maksimalt
VISTABEL injiseres i musklene (intramuskulært), direkte i det påvirkede området mellom øyebrynene.
Den vanlige dosen er 20 enheter. Du vil få injisert det anbefalte volumet på 0,1 milliliter (ml) (4 enheter) VISTABEL på hvert av 5 injeksjonssteder.
Det skjer vanligvis en forbedring av furene mellom øyebrynene som er synlige når pannen rynkes maksimalt innen en uke etter behandling. Maksimal effekt sees 5-6 uker etter injeksjon. Det er påvist behandlingseffekt i opptil 4 måneder etter injeksjon.
Vifteformede rynker fra øyekroken som er synlige ved maksimal smiling
VISTABEL injiseres direkte inn i det påvirkede området på siden av hvert øye.Den vanlige dosen er 24 enheter. Du vil få en injisering med den anbefalte dosen på 0,1 mililiter (ml) (4 enheter) med VISTABEL i hver av 6 injiseringsstedene (3 injiseringssteder på utsiden av hvert øye).
Alvorlighetsgraden på de vifteformede rynkene fra øyekroken som er synlige ved maksimal smiling minsker vanligvis innen en uke etter behandlingen. Behandlingen har vist seg å være virksom for opp til 4 måneder etter injisering.
Pannerynker når øyebrynene heves maksimalt:
VISTABEL injiseres direkte inn i muskelen i det påvirkede området i pannen.
Den vanlige dosen er 20 enheter. Du vil få injisert det anbefalte volumet på 0,1 milliliter (ml) (4 enheter) VISTABEL på hvert av 5 injeksjonssteder.
Den totale dosen for behandling av pannerynker (20 enheter) samtidig med glabellalinjer (20 enheter) er 40 enheter.
Det skjer vanligvis en forbedring av alvorlighetsgraden av pannerynker som er synlige når øyebrynene heves maksimalt innen en uke etter behandling. Det er påvist behandlingseffekt i ca. 4 måneder etter injeksjon.
Generell informasjon
Du vil få en total dose på 44 enheter dersom du får behandling for vifteformede rynker ved øyekroken som er synlige ved maksimal smiling samtidig som du får behandling for vertikale rynker mellom øyebrynene som er synlige når man rynker pannen maksimalt.
Du vil få en total dose på 64 enheter dersom du får behandling for alle 3 ansiktsrynker samtidig (vifteformede rynker ved øyekroken som er synlige ved maksimal smiling, vertikale rynker mellom øyebrynene som er synlige når pannen rynkes maksimalt og pannerynker som er synlige når øyebrynene heves maksimalt).
Intervallet mellom to behandlinger må ikke være mindre enn 3 måneder.
Effektiviteten og tryggheten ved gjentatte injeksjoner av VISTABEL utover 12 måneder har ikke blitt vurdert.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Bivirkninger oppstår vanligvis i løpet av de første dagene etter injeksjon og er forbigående. De fleste rapporterte bivirkningene var av mild til moderat grad.
Omtrent 1 av 4 pasienter kan få bivirkninger etter VISTABEL-injeksjon for de vertikale rynkene mellom øyebrynene som er synlige når pannen rynkes maksimalt. Rundt 8 % av pasientene kan oppleve bivirkninger etter å ha mottatt VISTABEL injiseringer for vifteformede rynker ved øyekroken som er synlige ved maksimal smiling når kun disse behandles, eller samtidig med de vertikale rynkene mellom øyebrynene som er synlige når pannen rynkes maksimalt. Omtrent 20 % av pasientene kan få bivirkninger etter VISTABEL-injeksjon for pannerynker som er synlige når øyebrynene heves maksimalt, når de behandles samtidig vertikale rynker mellom øyebrynene som er synlige når pannen rynkes maksimalt. Omtrent 14 % av pasientene kan få bivirkninger når behandling av pannerynker samtidig med vertikale rynker kombineres med behandling av vifteformede rynker ved øyekroken som er synlige ved maksimal smiling.
Bivirkningene kan relateres til selve behandlingen, injeksjonsteknikken eller begge. Hengende øyelokk, som kan være teknikkrelatert, henger sammen med den lokale muskelavslappende virkningen til VISTABEL.
Bivirkninger med mulig årsakssammenheng til spredning av toksin fjernt fra injeksjonsstedet er meget sjeldent rapportert med botulinumtoksin (for eksempel muskelsvakhet, vanskeligheter med å svelge, forstoppelse eller lungebetennelse som skyldes ufrivillig mat eller væske i lungene, som kan være dødelig). Injeksjon av VISTABEL anbefales ikke hos pasienter med tidligere tilfeller av dysfagi (vanskeligheter med å svelge) og skader i svelget.
Kontakt lege omgående dersom du får puste-, svelge- eller talevansker etter å ha brukt VISTABEL.
Kontakt lege omgående dersom du får elveblest, hevelser, inkludert hevelser i ansiktet eller halsen, piping i brystet, følelse av å besvime og kortpustethet.
Det er mulig å oppnå spredning av botulinumtoksin til de nærliggende muskler når det injiseres høye doser, spesielt i halsområdet.
Som forventet ved enhver injeksjonsprosedyre, kan smerte/brenning/stikking, hevelse og/eller blåmerker være forbundet med injeksjonen.
Ta kontakt med lege hvis du er bekymret for dette.
Sannsynligheten for å få en bivirkning er beskrevet ved følgende kategorier:

Vanlige

kan ramme inntil 1 av 10 personer

Mindre vanlige

kan ramme inntil 1 av 100 personer

Injeksjoner for midlertidig forbedring av de vertikale rynkene mellom øyebrynene (glabellarynker)

Vanlige

Hodepine, nummenhet, hengende øyelokk, kvalme, hudrødme, stram hud, lokal muskelsvakhet, smerte i ansiktet, hevelse på injeksjonsstedet, blåmerker på injeksjonsstedet, smerter på injeksjonsstedet, irritasjon på injeksjonsstedet

Mindre vanlige

Infeksjon, angst, svimmelhet, betennelse i øyelokket, øyesmerter, synsforstyrrelser, tåkesyn, munntørrhet, hevelser (ansikt, øyelokk, rundt øynene), lysfølsomhet, kløe, tørr hud, rykninger, influensasyndrom, kraftløshet, feber

Injeksjoner for midlertidig forbedring av vifteformede rynker ved øyekroken når de behandles samtidig med eller uten vertikale rynker mellom øyebrynene som er synlige når man rynker pannen.

Vanlige

Hematom på injeksjonsstedet*

Mindre vanlige

Hovne øyelokk, blødning på injeksjonsstedet*, smerter på injeksjonsstedet* prikking eller nummenhet på injeksjonsstedet.

*Noen av disse bivirkningene kan også være relatert til injeksjonsprosedyren.
Injeksjoner for midlertidig forbedring av pannerynker og vertikale rynker mellom øyebrynene når de behandles samtidig med eller uten de vifteformede rynkene ved øyekroken.

Vanlige

Hodepine, hengende øyelokk1, stram hud, hengende øyebryn2, hematom på injeksjonsstedet*

Mindre vanlige

Smerte på injeksjonsstedet*

1. Median tid til inntreden av øyelokksptose var 9 dager etter behandling
2. Median tid til inntreden av øyebrynsptose var 5 dager etter behandling
*Noen av disse bivirkningene kan også være relatert til injeksjonsprosedyren.
Følgende liste beskriver ytterligere bivirkninger rapportert for VISTABEL etter markedsføring for behandling av glabellarynker, kråketær og andre kliniske tilstander:
 • alvorlig allergisk reaksjon (hevelser under huden, pustevansker)
 • elveblest
 • tap av appetitt
 • nerveskader
 • vansker med å bevege arm og skulder
 • stemme- og talevansker
 • svakhet i ansiktsmusklene
 • nedsatt følelse i huden
 • muskelsvakhet
 • kronisk sykdom som rammer musklene (myasthenia gravis)
 • nummenhet
 • smerter eller svakhet med utgangspunkt i ryggraden
 • besvimelse
 • hengende muskler på den ene siden av ansiktet
 • økt trykk i øyet
 • hengende øyelokk
 • vanskeligheter med å lukke øyet helt
 • skjeling
 • tåkesyn, vansker med å se klart
 • nedsatt hørsel
 • øresus
 • svimmelhet eller følelse av å spinne rundt (vertigo)
 • aspirasjonslungebetennelse (lungebetennelse som skyldes at man ved et uhell har pustet inn mat, drikke, spytt eller oppkast)
 • kortpustethet
 • pustevansker, åndedrettshemming og/eller åndedrettssvikt
 • magesmerter
 • diaré
 • munntørrhet
 • svelgevansker
 • kvalme
 • oppkast
 • hårtap
 • hengende øyebryn
 • områder med psoriasislignende hud (rød, fortykket, tørr og flassende)
 • ulike typer røde, flekkete hudutslett
 • kraftig svetting
 • tap av øyebryn
 • kløe
 • utslett
 • muskelsvinn
 • muskelsmerter
 • tap av nerveforsyning til/krymping av injisert muskel
 • generell sykdomsfølelse (malaise)
 • sykdomsfølelse
 • feber
 • tørre øyne
 • lokale muskelrykninger/ ufrivillige muskelsammentrekninger
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer VISTABEL
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke VISTABEL etter utløpsdatoen som er angitt på hetteglasset og esken etter EXP/Utløpsdato. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares i kjøleskap (2-8ºC).
Det anbefales at injeksjonsvæsken brukes umiddelbart etter blanding, men den kan oppbevares i opptil 24 timer i kjøleskap (2-8ºC).
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av VISTABEL
 • Virkestoff er: Botulinumtoksin1 type A (0,1 ml ferdigblandet injeksjonsvæske inneholder 4 Allergan-enheter).
  1 fra Clostridium botulinum
 • Hjelpestoffer er humant albumin og natriumklorid.
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) per dose, dvs. så godt som “natriumfritt”.
Hvordan VISTABEL ser ut og innholdet i pakningen
VISTABEL leveres som et tynt lag hvitt pulver til injeksjonsvæske som kan være vanskelig å se på bunnen av et gjennomsiktig hetteglass av glass. Før injeksjon må produktet løses opp i steril fysiologisk saltvannsoppløsning (0,9% natriumklorid injeksjonsvæske, oppløsning) uten konserveringsmiddel. Hvert hetteglass inneholder enten 50 eller 100 Allergan-enheter botulinumtoksin type A. Hver pakning inneholder 1 eller 2 hetteglass.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Allergan Pharmaceuticals Ireland
Castlebar Road
Westport
County Mayo
Irland
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:

Belgia, Bulgaria, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Island, Kroatia, Kypros, Latvia, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romaia, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sverige, Tsjekkia, Ungarn, Østerrike

VISTABEL

Tyskland

VISTABEL 4 Allergan-Einheiten/0,1 ml Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung

Italia

VISTABEX

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 09.01.2020
 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell
Botulinumtoksin-enheter er forskjellige fra preparat til preparat. Doser som er anbefalt i Allergan-enheter, er forskjellige fra de for andre botulinumtoksinpreparater.
Når graden av følgende furer har en viktig psykologisk betydning for voksne pasienter, brukes VISTABEL for midlertidig bedring av utseendet:
 • moderate til kraftige vertikale rynker mellom øyebrynene som er synlige når man rynker pannen maksimalt (glabellalinjene) og/eller
 • moderate til kraftige vifteformede rynker ved øyekroken som er synlige ved maksimal smiling (kråketær/smilerynker) og/eller
 • moderate til alvorlige pannerynker som er synlige ved maksimal heving av øyebrynene,
når graden av ansiktsrynker har en viktig psykologisk betydning hos voksne pasienter.
Rekonstituering bør foretas i henhold til regler for god praksis, spesielt med hensyn til asepsis. VISTABEL skal rekonstitueres med steril fysiologisk saltvannsoppløsning (0,9 % natriumklorid injeksjonsvæske, oppløsning) uten konserveringsmiddel. Ved bruk av et hetteglass med 50 Allergan-enheter, skal 1,25 ml steril fysiologisk saltvannsoppløsning (0,9 % natriumklorid injeksjonsvæske, oppløsning) uten konserveringsmiddel trekkes opp i en sprøyte for å oppnå en rekonstituert injeksjonsvæske med en konsentrasjon på 4 Allergan-enheter/0,1 ml. Ved bruk av et hetteglass med 100 Allergan-enheter, skal 2,5 ml steril fysiologisk saltvannsoppløsning (0,9 % natriumklorid injeksjonsvæske, oppløsning) uten konserveringsmiddel trekkes opp i en sprøyte for å oppnå en rekonstituert injeksjonsvæske med en konsentrasjon på 4 Allergan-enheter/0,1 ml.

Hetteglass
størrelse

Volum oppløsningsvæske tilsatt
(steril fysiologisk
Saltvannsoppløsning
(0,9 % natriumklorid
injeksjonsvæske, oppløsning)
uten konserveringsmiddel))

Resulterende dose
(Allergan-enheter
per 0,1 ml)

50 enheter

1,25 ml

4,0 Allergan-enheter

100 enheter

2,5 ml

4,0 Allergan-enheter

Den midtre delen av gummikorken skal vaskes med alkohol.
For å unngå denaturering av VISTABEL, injiseres oppløsningsvæsken langsomt inn i hetteglasset, og glasset roteres forsiktig for å unngå at det dannes bobler. Hetteglasset skal kastes hvis ikke vakuumet trekker oppløsningsvæsken inn i hetteglasset. Når injeksjonsvæske, oppløsning er rekonstituert, bør den inspiseres visuelt før bruk for å kontrollere at det er en klar, fargeløs til litt gulaktig oppløsning fri for partikler.
Det er en forutsetning at VISTABEL kun brukes til behandling av én pasient én gang.
Før injeksjon mot glabellarynker (moderate eller alvorlige vertikale rynker som er synlige når pannen rynkes maksimalt) skal tommel eller pekefinger plasseres fast under kanten av øyehulen for å unngå ekstravasering nedenfor kanten. Kanylen skal rettes oppover og mot midtlinjen under injeksjonen. For å redusere risikoen for øyelokksptose skal maksimaldose på 4 enheter for hvert injeksjonssted og antallet injeksjonssteder ikke overskrides. I tillegg må injeksjoner nær løftemuskelen unngås, spesielt hos pasienter med større pannedepressoriske komplekser (depressor supercilii). Injeksjoner i øyebrynsrynken må gjøres sentralt i muskelen, med en avstand på minst 1 cm over øyebrynsbuen.
Injeksjoner mot kråketær (moderate eller alvorlige kanal-rynker som er synlige ved maksimal smiling) skal gis med med kanyletuppens skråkant opp og rettet bort fra øyet. For å redusere risikoen for øyelokksptose skal maksimaldose på 4 enheter for hvert injeksjonssted og antallet injeksjonssteder ikke overskrides. I tillegg skal injeksjonene gjennomføres temporalt til den orbitale randen og dermed opprettholdes en trygg avstand fra løftemuskelen.
Totaldosen for behandling av pannerynker (20 enheter) samtidig med glabellalinjer (20 enheter) er 40 enheter/1,0 ml. For å identifisere plasseringen av de aktuelle injeksjonsstedene i frontalismuskelen, vurderes det generelle forholdet mellom størrelse på pasientens panne og fordelingen av muskelaktivitet i frontalis.
Fremgangsmåte for å sikre trygg destruksjon av hetteglass, sprøyter og utstyr som brukes:
Umiddelbart etter bruk, og før destruksjon, må eventuelle rester av rekonstituert VISTABEL injeksjonsvæske i hetteglasset og/eller sprøyten inaktiveres med 2 ml fortynnet natriumhypoklorittoppløsning, 0,5 % eller 1 %, og det bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.
Brukte hetteglass, sprøyter og annet utstyr skal deretter kastes i egnede beholdere og destrueres i overensstemmelse med lokale krav.
Anbefalinger ved eventuelt uhell ved håndtering av botulinumtoksin.
Hvis det oppstår uhell ved håndtering av produktet, enten i vakuumtørret eller rekonstituert tilstand, må de aktuelle tiltakene beskrevet nedenfor iverksettes umiddelbart.
 • Eventuelt spill må tørkes opp: enten med et absorberende materiale fuktet i en oppløsning av natriumhypokloritt (Javelle-oppløsning) hvis produktet er vakuumtørret, eller med et tørt, absorberende materiale hvis produktet er rekonstituert.
 • Kontaminerte flater må rengjøres med et absorberende materiale fuktet i en oppløsning av natriumhypokloritt (Javelle-oppløsning) og deretter tørkes av.
 • Hvis et glass er knust, følg fremgangsmåten ovenfor. Samle forsiktig sammen glassbitene og tørk opp produktet. Pass på at du ikke får rifter i huden.
 • Hvis væsken spruter på huden, vask med en oppløsning av natriumhypokloritt (Javelle-oppløsning) og skyll deretter grundig med rikelig med vann.
 • Hvis det kommer i øynene, skyll grundig med rikelig med vann eller med øyeskyllevæske.
 • Hvis den som setter injeksjonen skader seg selv (skjærer/stikker seg), følg ovennevnte prosedyre og iverksett egnede medisinske tiltak i henhold til dosen som er injisert.
Identifikasjon av produktet
For å bekrefte at du faktisk har fått et VISTABEL-produkt fra Allergan, kan du kontrollere forseglingene øverst og nederst på kartongen som har en gjennomskinnelig, sølvfarget Allergan-logo, og etiketten på selve glasset, som har en holografisk film. For å se denne filmen må du kontrollere glasset under en lampe eller fluorescerende lyskilde. Drei på hetteglasset og se etter horisonale, regnbuefargede linjer på etiketten. Kontroller at navnet «Allergan» vises innenfor de regnbuefargede linjene.
Ikke bruk produktet og ta kontakt med det lokale Allergan-kontoret for mer informasjon, dersom:
 • de horisontale, regnbuefargede linjene eller ordet «Allergan» ikke finnes på hetteglasset
 • forseglingen er brutt eller mangler på én eller begge ender av esken
 • den gjennomskinnelige, sølvfargede Allergan-logoen på forseglingen er utydelig eller er merket med en svart sirkel med en diagonal linje (dvs. et «forbudt»-merke)
Allergan har i tillegg festet avtakbare klistremerker på VISTABEL-hetteglassets etikett, som inneholder informasjon om produktets partinummer og utløpsdato. Disse klistremerkene kan tas av og limes inn i pasientjournalen for sporbarhet. Merk: Når du fjerner klistremerket fra VISTABEL-etiketten, vil ordet «BRUKT» komme til syne, noe som gir deg ytterligere forsikring om at du bruker et autentisk VISTABEL-produkt som er tilvirket av Allergan.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dysfagi (svelgevansker): Problemer med å svelge, som kan skyldes trange partier i spiserøret, nevrologiske lidelser, eller dårlig spyttproduksjon og tørre slimhinner.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

flass: Små og litt fettete hudflak, som ofte sitter fast i håret.

hematom: Blodansamling i vev eller organer som skyldes en blødning.

hudrødme (erytem, rødhet i huden): Diffus rødhet i huden.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

intramuskulært (i.m., intramuskulær): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intramuskulært.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lungebetennelse (pneumoni): Betennelse i lungevevet som følge av en infeksjon med virus eller bakterier.

malaise (sykdomsfølelse, uvelhetsfølelse, utilpasshet, illebefinnende): En subjektiv følelse av ubehag, svakhet, utmattelse eller en følelse av å være utkjørt som forekommer alene eller sammen med andre symptomer eller sykdommer.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

myasthenia gravis: Alvorlig autoimmun sykdom som gir økt trettbarhet og svakhet i muskulaturen.

øresus (tinnitus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.