Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Viread® 245 mg filmdrasjerte tabletter

tenofovirdisoproksil

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Dersom Viread er foreskrevet til barnet ditt, vær oppmerksom på at all informasjonen i dette pakningsvedlegget er tiltenkt barnet ditt. Dersom dette er tilfelle, les “barnet ditt” istedenfor “du/deg”.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Viread er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Viread
 3. Hvordan du bruker Viread
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Viread
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Viread er og hva det brukes mot
Viread inneholder virkestoffet tenofovirdisoproksil. Dette virkestoffet er et antiretroviralt eller antiviralt legemiddel som brukes til behandling av HIV eller HBV-infeksjon, eller begge. Tenofovir er en nukleotid revers transkriptasehemmer, som går under betegnelsen NRTI, og virker ved å gripe inn i den normale virkningen til et enzym (ved HIV heter enzymet revers transkriptase, ved hepatitt B heter det DNA-polymerase) som er av avgjørende betydning for at virusene skal kunne reprodusere seg selv. Viread skal alltid brukes sammen med andre legemidler ved behandling av HIV-infeksjon.
Viread 245 mg tabletter brukes til behandling av HIV (humant immunsvikt- virus)-infeksjon. Tablettene er egnet for:
 • voksne
 • ungdom i alderen 12 til under 18 år som allerede har blitt behandlet med andre HIV-legemidler som ikke lenger er fullt ut effektive på grunn av resistens- utvikling, eller som har forårsaket bivirkninger.
Viread 245 mg tabletter brukes også som behandling for kronisk hepatitt B, en infeksjon med HBV (hepatitt B-virus). Tablettene er egnet for:
 • voksne
 • ungdom i alderen 12 til under 18 år.
Du må ikke ha HIV for å bli behandlet mot HBV med Viread.
Dette legemidlet helbreder ikke HIV- infeksjon. Mens du tar Viread kan du fremdeles utvikle infeksjoner eller andre sykdommer forbundet med HIV-infeksjon. Du kan også overføre HIV eller HBV til andre, så det er viktig at du tar forholds- regler for å unngå å smitte andre.
 
2. Hva du må vite før du bruker Viread
Bruk ikke Viread
 • dersom du er allergisk overfor tenofovir, tenofovirdisoproksilfumarat eller noen
  av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet listet opp i avsnitt 6.
  Hvis dette gjelder deg, informer lege omgående og ikke ta Viread.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Viread.
 • Vær forsiktig så du ikke smitter andre. Du kan fremdeles overføre HIV-infeksjon til andre mens du tar dette legemidlet, selv om risikoen er lavere med effektiv antiretroviral behandling. Snakk med legen din om hvilke forholdsregler som er nødvendige for å unngå å smitte andre
  personer. Viread reduserer ikke faren for å overføre HBV til andre gjennom seksuell kontakt eller blodsmitte. Du må fortsatt ta forholdsregler for å unngå dette.
 • Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har hatt nyresykdommer, eller hvis prøver har vist problemer med nyrene dine. Viread bør ikke gis til ungdom som har eksisterende nyre- problem. Før du begynner behandlingen kan legen din be om blodprøver for å vurdere nyrefunksjonen din. Viread kan påvirke nyrene under behandling. Legen din kan be om blodprøver i løpet av behandlingen for å overvåke hvordan nyrene dine fungerer. Hvis du er voksen, kan legen be deg ta tablettene sjeldnere. Ikke reduser dosen din med mindre legen din har bedt deg om det.
  Viread tas ikke vanligvis sammen med andre legemidler som kan skade nyrene (se Andre legemidler og Viread). Dersom dette er uunngåelig, vil legen din overvåke nyrefunksjonen én gang i uken.
 • Benproblemer. Noen voksne pasienter med HIV som tar antiretroviral kombinasjonsbehandling kan utvikle
  en bensykdom som kalles osteonekrose (dødt benvev forårsaket av manglende blodforsyning til benet). Blant annet kan varigheten av den antiretrovirale kombinasjonsbehandlingen, bruk av kortikosteroider, bruk av alkohol, alvorlig immunsuppresjon (undertrykkelse av kroppens eget immunforsvar) og høyere kroppsmasseindeks, være noen av mange risikofaktorer for utvikling av denne
  sykdommen. Kjennetegn på osteonekrose er leddstivhet, verk og smerter (spesielt i hofte, kne og skulder) og bevegelses- problemer. Si det til legen din dersom du opplever noen av disse symptomene.
  Benproblemer (noen ganger med benbrudd som resultat) kan også inntreffe grunnet skade på nyrenes tubulære celler (se pkt. 4, Mulige bivirkninger).
 • Informer legen din dersom du tidligere har hatt leversykdommer, inkludert hepatitt. Pasienter med leversykdommer, inkludert kronisk hepatitt B eller C, som behandles med antiretrovirale midler, har høyere risiko for alvorlige og potensielt dødelige leverkomplikasjoner. Hvis du har en hepatitt B-infeksjon, vil din lege vurdere nøye hvilken behandling som er den beste for deg. Hvis du tidligere har
  hatt en leversykdom eller kronisk hepatitt B-infeksjon, kan det være nødvendig for legen din å ta blodprøver for å overvåke leverfunksjonen din.
 • Vær oppmerksom på eventuelle tegn på melkesyreacidose (for mye melkesyre i blodet) så snart du begynner å ta Viread. Mulige tegn på melkesyreacidose er:
  • dyp, hurtig pust,
  • tretthet,
  • kvalme, oppkast og magesmerter.
Denne sjeldne, men alvorlige bivirkningen kan føre til at leveren blir større og har noen ganger vært dødelig. Melkesyreacidose oppstår hyppigere hos kvinner, spesielt om de er veldig overvektige. Hvis du har en leversykdom, kan du også være mer utsatt for å få denne lidelsen. Mens du behandles med Viread, vil legen din overvåke deg nøye for eventuelle tegn på at du utvikler melkesyreacidose.
 • I behandlingen av HIV kan antiretroviral kombinasjonsterapi (inkludert bruk av Viread) øke blodsukkernivået, øke fett- innholdet i blodet (hyperlipemi), forårsake endringer i kroppsfettet og insulinresistens (se pkt. 4, Mulige bivirkninger).
Dersom du er diabetiker, overvektig eller har høyt kolesterolinnhold i blodet, må du ta dette opp med legen din.
 • Se opp for infeksjoner. Hvis du har langtkommet HIV-infeksjon (AIDS) og har en infeksjon, kan du utvikle symptomer på infeksjon og betennelse eller forverring av symptomene på en eksisterende infeksjon når behandling med Viread igangsettes. Disse symptomene kan bety at kroppens forbedrede immunsystem bekjemper infeksjonen. Se opp for tegn på betennelse eller infeksjon kort tid etter at du begynner å ta Viread. Informer lege omgående dersom du legger merke til tegn på infeksjon eller betennelse.
  I tillegg til opportunistiske infeksjoner, kan autoimmune sykdommer (en tilstand hvor immunsystemet angriper friskt kroppsvev) også forekomme etter at
  du har startet med medisiner for din HIV-infeksjon. Autoimmune sykdommer kan forekomme flere måneder etter behandlingsstart. Hvis du merker symptomer på infeksjon eller andre symptomer, slik som muskelsvekkelse, svakhet som begynner i hender og føtter og brer seg oppover mot sentrum av kroppen, hjertebank, skjelving
  eller hyperaktivitet, må du kontakte legen umiddelbart for å få nødvendig behandling.
 • Rådfør deg med lege eller apotek dersom du er over 65 år. Bruk av Viread er ikke studert hos pasienter over 65 år. Hvis du er eldre enn dette og foreskrives Viread, vil legen din følge deg nøye opp.
Barn og ungdom
Viread 245 mg tabletter er egnet for:
 • HIV-1-infisert ungdom i alderen 12 til under 18 år som veier minst 35 kg, og som allerede har blitt behandlet med andre HIV-legemidler som ikke lenger er fullt ut effektive på grunn av resistens- utvikling, eller som har forårsaket bivirkninger.
 • HBV-infisert ungdom i alderen 12 til under 18 år som veier minst 35 kg.
Viread 245 mg tabletter er ikke egnet for følgende grupper:
 • Ikke for HIV-1-infiserte barn under 12 år
 • Ikke for HBV-infiserte barn under 12 år.
For dosering se pkt. 3, Hvordan du bruker Viread.
Andre legemidler og Viread
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
 • Ikke slutt å ta noen anti-HIV-lege- midler som legen har skrevet ut til deg når du starter med Viread dersom du har både HBV og HIV.
 • Ikke ta Viread hvis du allerede tar andre legemidler som inneholder tenofovirdisoproksilfumarat. Ikke ta Viread sammen med legemidler som inneholder adefovirdipivoksil (et legemiddel som brukes til å behandle kronisk hepatitt B).
 • Det er svært viktig å informere lege dersom du bruker andre legemidler som kan skade nyrene.
Disse omfatter:
 • aminoglykosider, pentamidin eller vankomycin (mot bakteriell infeksjon),
 • amfotericin B (mot soppinfeksjon),
 • foscarnet, ganciklovir eller cidofovir (mot virusinfeksjon),
 • interleukin-2 (behandling mot kreft),
 • adefovirdipivoksil (mot HBV),
 • takrolimus (for undertrykkelse av immunsystemet).
 • ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs, for å lindre ben- eller muskelsmerter).
Andre legemidler som inneholder didanosin (mot HIV-infeksjon):
Hvis du bruker Viread sammen med andre antivirale legemidler som inneholder didanosin, kan didanosinnivået i blodet øke og CD4-celleantallet reduseres. I sjeldne tilfeller er det rapportert om betennelse i bukspyttkjertelen og melkesyreacidose (for mye melkesyre i blodet), noen ganger med dødelig utfall, når legemidler som inneholder tenofovirdisoproksilfumarat og didanosin har blitt brukt sammen. Din lege vil nøye vurdere om du skal behandles med kombinasjoner av tenofovir og didanosin.
Inntak av Viread sammen med mat og drikke
Ta Viread samtidig med mat (f.eks. et måltid eller et mellommåltid).
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
 • Du må ikke bruke Viread under graviditet med mindre du har tatt dette spesielt opp med legen din. Selv om det foreligger begrensede kliniske data fra bruk av Viread hos gravide, brukes det vanligvis ikke dersom det ikke er absolutt nødvendig.
 • Prøv å unngå å bli gravid under behandling med Viread. Hvis du er en kvinne i fertil alder under behandling med Viread, må du bruke adekvate prevensjonsmidler for å unngå å bli gravid.
 • Spør legen din om de potensielle fordelene og ulempene ved antiretroviral behandling for deg og barnet ditt hvis du blir gravid eller planlegger å bli gravid.
 • Hvis du har tatt Viread i løpet av svangerskapet, vil legen din be om regelmessige blodprøver og andre diagnostiske prøver for å følge ditt barns utvikling. Hos barn av mødre som har tatt legemidler som Viread (NRTIer) i løpet
  av svangerskapet, oppveide fordelene ved beskyttelse mot viruset risikoen for bivirkninger.
 • Du må ikke amme under behandling med Viread. Dette skyldes at virkestoffet i dette legemidlet utskilles i morsmelk hos mennesker.
 • Hvis du er en kvinne med HIV eller HBV, må du ikke amme, for å unngå å overføre viruset til barnet via morsmelken.
Kjøring og bruk av maskiner
Viread kan forårsake svimmelhet. Hvis du føler deg svimmel når du bruker Viread, må du ikke kjøre bil eller sykle eller bruke verktøy eller maskiner.
Viread inneholder laktose
Rådfør deg med legen før du tar Viread hvis du ikke tåler laktose, eller hvis du har intoleranse overfor andre sukkertyper.
 
3. Hvordan du bruker Viread
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er:
 • Voksne: 1 tablett hver dag med mat (f.eks. et måltid eller et mellommåltid).
 • Ungdom i alderen 12 til under 18 år som veier minst 35 kg: 1 tablett hver dag med mat (f.eks. et måltid eller et mellommåltid).
Hvis du har spesielle problemer med å svelge, kan du knuse tabletten med tuppen av en skje. Bland deretter pulveret i omtrent 100 ml (et halvt glass) vann, appelsinjuice eller druejuice, og drikk omgående.
 • Ta alltid den dosen legen din anbefaler. Dette er for å være sikker på at legemidlet er så effektivt som mulig og for å redusere utviklingen av resistens mot behandlingen. Du må ikke endre dosen, med mindre legen din ber deg om det.
 • Legen din kan be deg ta Viread sjeldnere hvis du er voksen og har problemer med nyrene.
 • Hvis du har HBV, kan legen tilby deg en HIV-test for å se om du har både HBV og HIV.
Se pakningsvedleggene for de andre antiretrovirale legemidlene for veiledning om hvordan disse legemidlene skal tas.
Dersom du tar for mye av Viread
Dersom du ved et uhell tar for mange Viread-tabletter, kan du ha økt risiko for å oppleve mulige bivirkninger med dette
legemidlet (se pkt. 4, Mulige bivirkninger). Kontakt legen din eller nærmeste legevakt for råd. Ta med deg flasken med tablettene, slik at du lett kan beskrive hva du har tatt.
Dersom du har glemt å ta Viread
Det er viktig at du ikke går glipp av noen doser med Viread. Dersom du går glipp av en dose, må du finne ut hvor lenge det er siden dosen skulle vært tatt.
 • Hvis det er mindre enn 12 timer siden den vanligvis skulle vært tatt, ta den så raskt som mulig, og ta så neste dose til vanlig tid.
 • Hvis det er mer enn 12 timer siden du skulle ha tatt den, skal du ikke ta den dosen du gikk glipp av. Vent, og ta så neste dose til vanlig tid. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt tablett.
Hvis du kaster opp under 1 time etter at du har tatt Viread, tar du en ny tablett. Du trenger ikke å ta en ny tablett hvis du kaster opp mer enn 1 time etter at du har tatt Viread.
Dersom du avbryter behandling med Viread
Ikke slutt å ta Viread uten å ha rådført deg med legen. Hvis behandlingen med Viread avsluttes, kan effekten av den behandlingen som legen din anbefaler, bli redusert.
Hvis du har hepatitt B eller HIV og hepatitt B samtidig (samtidig infeksjon), er det svært viktig at du
ikke avslutter Viread-behandlingen uten først å ha diskutert dette med legen din. Noen pasienter har hatt blodprøver eller symptomer som viste at hepatitten ble verre etter at de sluttet med Viread. Det kan være nødvendig med regelmessige blodprøver i flere måneder etter avsluttet behandling. Hos pasienter med fremskredet leversykdom eller cirrhose anbefales det ikke å stoppe behandlingen da dette kan føre til at hepatitten forverres hos enkelte pasienter.
 • Rådfør deg med legen din før du slutter å ta Viread uansett grunn, særlig hvis du opplever bivirkninger eller har en annen sykdom.
 • Informer legen din omgående om nye eller uvanlige symptomer du legger merke til etter avsluttet behandling, spesielt med hensyn til symptomer som normalt er forbundet med din hepatitt B-infeksjon.
 • Kontakt lege før du begynner å ta Viread-tabletter igjen.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Mulige alvorlige bivirkninger: informer legen din omgående
 • Melkesyreacidose (for mye melkesyre i blodet) er en sjelden (dette kan forekomme hos inntil 1 av 1000 pasienter), men alvorlig bivirkning som
  kan være dødelig. Følgende bivirkninger kan være tegn på melkesyreacidose:
 • dyp, rask pust
 • tretthet
 • kvalme, oppkast og magesmerter
Kontakt lege omgående hvis du tror at du har melkesyreacidose.
Andre mulige alvorlige bivirkninger
Følgende bivirkning er mindre vanlig (dette kan forekomme hos inntil 1 av 100 pasienter):
 • smerter i magen (abdomen) forårsaket av betennelse i bukspyttkjertelen
Følgende bivirkninger er sjeldne (disse kan forekomme hos inntil 1 av 1000 pasienter):
 • betennelse i nyrene, store mengder urin og tørsthetsfølelse, skader på nyrenes tubulære celler
 • endringer i urinen og ryggsmerter forårsaket av nyreproblemer, inkludert nyresvikt
 • oppmykning av benbygning (med bens- merter og noen ganger med benbrudd som resultat), som kan inntreffe som et resultat av skade på nyrenes tubulære celler
 • fettlever
 • Endring av kroppsfasong
  Ved behandling av HIV kan antiretroviral kombinasjonsterapi (herunder Viread) endre kroppsfasongen din ved å endre måten kroppsfettet fordeles på. Du kan miste fett fra bena, armene og ansiktet og få mer fett rundt magen (abdomen) og de indre organene, få større bryster eller fettklumper i nakken (”tyrenakke”). Årsaken til disse endringene og langvarige effektene er ikke kjent.
Hvis du tror du kan ha noen av disse alvorlige bivirkningene må du rådføre deg med lege.
Mest hyppige bivirkninger
Følgende bivirkninger er svært vanlige (disse kan forekomme hos minst 10 av 100 pasienter):
 • diaré, oppkast, kvalme, svimmelhet, utslett, svakhetsfølelse
Tester kan også vise:
 • reduksjoner i fosfatet i blodet
Andre mulige bivirkninger
Følgende bivirkninger er vanlige (disse kan forekomme hos inntil 10 av 100 pasienter):
 • Hodepine, magesmerte, tretthetsfølelse, oppblåsthet, luft i magen
Tester kan også vise:
 • problemer med leveren
Følgende bivirkninger er mindre vanlige (disse kan forekomme hos inntil 1 av 100 pasienter):
 • nedbrytning av muskler, muskelsmerter eller –svakhet
Tester kan også vise:
 • nedsatt mengde kalium i blodet
 • økt kreatininnivå i blodet
 • problemer med bukspyttkjertelen
Nedbrytning av muskler, oppmykning av benbygning (med bensmerter og noen ganger med benbrudd som resultat), muskelsmerter, muskelsvakhet og nedsatte mengder med kalium eller fosfat i blodet kan inntreffe som et resultat av skade på nyrenes tubulære celler.
Følgende bivirkninger er sjeldne (disse kan forekomme hos inntil 1 av 1000 pasienter):
 • smerter i magen (abdomen) som forårsakes av betennelse i leveren
 • hevelser i ansikt, lepper, tunge eller hals
Ved behandling av HIV kan antiretroviral kombinasjonsterapi kan også forårsake økt mengde fett i blodet (hyperlipemi) og
insulinresistens. Legen din foretar prøver for disse endringene.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Viread
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløps- datoen som er angitt på flasken og esken etter {Utløpsdato}. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Viread
 • Virkestoff er tenofovir. Hver tablett Viread inneholder 245 mg tenofovirdisoproksil (som fumarat).
 • Andre innholdsstoffer er mikro- krystallinsk cellulose (E460), stivelse pregelatinisert, krysskarmellosenatrium, laktosemonohydrat og magnesiumstearat (E572), som utgjør tablettkjernen og laktosemonohydrat, hypromellose (E464), titandioksid (E171), glyseroltriacetat (E1518) og indigokarminaluminiumlakk (E132), som utgjør tablettdrasjeringen. Se pkt. 2 ”Viread inneholder laktose”.
Hvordan Viread ser ut og innholdet i pakningen
Viread 245 mg filmdrasjerte tabletter er lyseblå, mandelformede, filmdrasjerte tabletter med målene 16,8 mm x 10,3 mm, på den ene siden stemplet med ”GILEAD” og ”4331” og på den andre siden med ”300”. Viread 245 mg filmdrasjerte tabletter leveres i flasker som inneholder 30 tabletter. Hver flaske inneholder tørkemiddel av silikagel som må holdes i flasken for å hjelpe med
å beskytte tablettene dine. Tørkemidlet av silikagel er oppbevart i en egen pose eller beholder og skal ikke svelges.
Følgende pakningsstørrelser finnes: kartong som inneholder 1 flaske med 30 filmdrasjerte tabletter.
MT-innehaver
2care4
Tømrervej 9
6710 Esbjerg V
Danmark
Ompakker
2care4
Tømrervej 9
6710 Esbjerg V
Danmark
Tilvirker
Gilead Sciences Limited Carrigtohill, County Cork Irland
eller
Takeda GmbH Oranienburg Tyskland
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
Norge
Gilead Sciences Sweden AB Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 12-2014.
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

abdomen (bukhule): Abdomen er det anatomiske begrepet for buken eller bukhulen.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

antiviral: Noe som hindrer at virus kan formere seg. Antivirale legemidler brukes mot virusinfeksjoner.

autoimmun: Betyr at kroppens immunsystem reagerer på kroppens egne stoffer eller vev. Dette fører til forskjellige sykdommer, avhengig av hva immunforsvaret reagerer på. Eksempler på autoimmune sykdommer er type 1-diabetes og multippel sklerose (MS).

benbrudd (benfraktur, brudd, fraktur, beinbrudd, beinfraktur): Skjelettbrudd i ben eller brusk. Skyldes vanligvis at benet utsettes for en høyere belastning enn det tåler. De vanligste symptomene er smerte og hevelse.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

cirrhose (levercirrhose, skrumplever): Sykelig forandring av et organ der det dannes bindevev i stedet for organets spesifikke celler. Bindevev holder normalt sammen celler og organer i kroppen. Levercirrhose er et eksempel på en cirrhose, hvor leverceller gradvis erstattes av bindevevsceller slik at leverfunksjonen ødelegges.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

hbv-infeksjon (hepatitt b, hepatitt b-virusinfeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt B-virus (HBV). HBV kan smitte gjennom blod eller overføres som en kjønnssykdom.

hyperlipemi (hyperlipidemi): Hyperlipidemi betyr et kontinuerlig høyt fettinnhold i blodet. Forhøyede nivåer av fettstoffer i blodet øker risikoen for hjerte-karsykdommer.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.