Vimovo

AstraZeneca



Virkestoff: Esomeprazol, Naproksen



Pakningsvedlegg