Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN

Vibranord 10 mg/ml mikstur, oppløsning

(doksycyklin)

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som ligner dine.
 • Dersom du opplever at noen av bivirkningene blir alvorlige, eller du får bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget, vennligst informer lege eller apotek.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. HVA VIBRANORD ER, OG HVA DET BRUKES MOT
 2. HVA DU MÅ TA HENSYN TIL FØR DU BRUKER VIBRANORD
 3. HVORDAN DU BRUKER VIBRANORD
 4. MULIGE BIVIRKNINGER
 5. HVORDAN DU OPPBEVARER VIBRANORD
 6. YTTERLIGERE INFORMASJON
 

Les avsnittStopp

1. HVA VIBRANORD ER, OG HVA DET BRUKES MOT
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrift som er angitt på apoteketiketten.
Vibranord er et bredspektret tetracyklinantibiotikum som gis mot infeksjoner forårsaket av tetracyklinfølsomme bakterier. Vibranord kan også gis forebyggende hvis du har oppholdt deg i lokaler hvor det er påvist miltbrannbakterier.
Vibranord mikstur finnes i pakningsstørrelsene 10 ml og 60 ml.
 

Les avsnittStopp

2. HVA DU MÅ TA HENSYN TIL FØR DU BRUKER VIBRANORD
Bruk ikke Vibranord
 • hvis du er overfølsom (allergisk) overfor tetracykliner (for eksempel doksycyklin) eller et av de andre innholdsstoffene i Vibranord
 • dersom du er gravid (med mindre legen anbefaler det)
Vis forsiktighet ved bruk av Vibranord
 • dersom du har leversykdom må du fortelle det til legen din
 • Doksycyklin kan pga. sin bindingsevne til kalsium i voksende benvev, tenner og tannanlegg gi vedvarende forandringer i emalje og tannsubstans, og forbigående forandringer av benvev. Effekten er størst i siste halvdel av svangerskapet og hos barn under 12 år, hvor preparatet bare bør brukes unntaksvis og på klare indikasjoner. Ved miltbrannsmitte kan legen likevel avgjøre at det vil være fordelaktig å behandle barn, ungdom, gravide og ammende kvinner inntil de kan skiftes over til et preparat med bedre sikkerhetsprofil for disse pasientgruppene.
 • Soling frarådes under og opptil 2 uker etter avsluttet behandling, på grunn av økt lysømfintlighet.
Kontakt lege dersom du får alvorlig diaré under eller etter behandlingen med Vibranord.
Bruk av andre legemidler sammen med Vibranord
Rådfør deg alltid med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
 • Fortell legen din om du bruker blodfortynnende medisin.
 • Jernpreparater eller syrenøytraliserende midler gir nedsatt effekt av Vibranord. Disse preparatene bør derfor tas 1 time før eller 2-3 timer etter Vibranord-dosen. Eventuell jernbehandling bør om mulig stoppes under en kortere Vibranord-kur (1-2 uker).
 • Doksycyklin og penicillin anbefales ikke brukt samtidig
 • Effekten av P-piller kan i sjeldne tilfeller reduseres ved bruk av Vibranord
Inntak av Vibranord sammen med mat og drikke
Vibranord bør tas til et måltid.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Det er sannsynlig at fosteret kan påvirkes. Rådfør deg derfor med lege før bruk av Vibranord dersom du er gravid.
Det er sannsynlig at barn som ammes kan påvirkes. Rådfør deg med lege før bruk av Vibranord ved amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil kontakt apotek eller lege.
Det er ikke gjort undersøkelser av hvorvidt Vibranord kan påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Viktige opplysninger om noen av innholdsstoffene i Vibranord
Vibranord inneholder hjelpestoffet sorbitol. Dersom legen har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen før du tar dette legemidlet. Hjelpestoffene propyl- og butylparahydroksybenzoat kan forårsake allergiske reaksjoner (muligens først etter en stund).
 

Les avsnittStopp

3. HVORDAN DU BRUKER VIBRANORD
Bruk alltid Vibranord slik legen din har foreskrevet. Kontakt legen eller apoteket hvis du er usikker. En kur bør fullføres slik legen har bestemt, selv om du føler deg bedre.
Den vanlige dosen for voksne er 10 – 20 ml daglig. For barn under 50 kg gis 2 – 4 mg/kg kroppsvekt. I noen tilfeller bestemmer legen en lavere eller høyere dose. Varighet av behandlingen vil være avhengig av bruksområde.
Miksturen tas til et måltid. Rist flasken før bruk.
Hvis du mener at virkningen av Vibranord er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med legen eller apoteket om dette.
Dersom du tar for mye av Vibranord
Kontakt umiddelbart lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemidlet ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Vibranord
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
 

Les avsnittStopp

4. MULIGE BIVIRKNINGER
Som alle legemidler kan Vibranord forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
I sjeldne tilfeller (flere enn 1/10 000, og færre enn 1/1000 pasienter) kan det forekomme alvorlige hudreaksjoner, evt.med sårdannelse og hudavskalling. Hvis du opplever dette bør du kontakte lege umiddelbart. Hvis du får kraftig og/eller vedvarende diaré under behandling med Vibranord, bør du kontakte lege så snart som mulig, da dette kan være tegn på betennelse i tynn- og tykktarmen.
Vanlige (flere enn 1/100, men færre enn 1/10 pasienter): Kvalme.
Mindre vanlige (flere enn 1/1000, men færre enn 1/100 pasienter): Brekninger, (særlig dersom Vibranord tas fastende), hodepine, diaré, betennelse i tungeslimhinnen (glossitt), utslett (rødt, flekkete eller opphøyd), lysømfintlighet.
Sjeldne (flere enn 1/10 000, og færre enn 1/1000 pasienter): Blodmangel, mangel på blodplater eller hvite blodlegemer, lavt blodtrykk, tungpustethet, væskeopphopning i kroppen, økt puls, overfølsomhetsreaksjoner (anafylaktisk reaksjon anafylaksi, anafylaktisk sjokk) hevelser i hud eller slimhinner, hudblødninger, rødme, øresus, alvorlige og mindre alvorlige former for utslett (blårøde ringformede flekker og/eller blemmer), hudbetennelse med avskalling av hud, foto-onykolyse (neglene løsner fra neglsengen når de utsettes for sollys), forverring av eventuell eksisterende betent hudsykdom (systemisk lupus erythematosus), serumsyke, elveblest, manglende matlyst, bulende fontaneller hos barn og godartet forhøyet trykk i hjernen hos voksne (som forsvant hurtig ved avslutning av behandlingen), betennelse i hjerteposen (perikarditt), magesmerter, smerter i ledd og muskler, svelgeproblemer, fordøyelsesbesvær, tarmbetennelse (både tynntarm og tykktarm, alvorlig diaré, sårdannelse rundt endetarm og kjønnsorganer (med overvekst av candida-sopp), unormal leverfunksjon, leverbetennelse og leverforgiftning,
 

Les avsnittStopp

5. HVORDAN DU OPPBEVARER VIBRANORD
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke Vibranord etter utløpsdatoen som er angitt på esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. YTTERLIGERE INFORMASJON
Sammensetning av Vibranord
 • Virkestoff er doksycyklinhyklat tilsvarende doksycyklin 10 mg
 • Hjelpestoffer er kalsiumkloridheksahydrat, sorbitol 70% flytende (krystalliserende), magnesium- og aluminiumsilikat (Veegum K), povidon, glyserol, butylparahydroksybenzoat, propylparahydroksybenzoat, sakkarinnatrium, natriummetabisulfitt, natriumhydroksid, simetikon emulsjon, renset vann. Bringebær- og eplesmak.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Pharmanovia A/S
Jægersborg Alle 164
DK-2820 Gentofte
Danmark
Tilvirker:
Beltapharm, Milian, Italia
COPHARMA, Hvidovre, Danmark
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent: 07-2013

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaksi (anafylaktisk reaksjon): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

endetarm: Nederste del av fordøyelseskanalen (15-20 cm).

fordøyelsesbesvær (dyspepsi, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

hudsykdom (dermatose): Ett samlenavn for alle hudsykdomer.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lupus: Lupus er en kronisk autoimmun bindevevssykdom, som kan ramme stort sett alle vev i kroppen. Sykdommen kan gi mange ulike symptomer, men spesielt karakteristisk er det såkalte sommerfuglutslettet over nese/kinn.

tungpustethet (dyspné, tung pust): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

øresus (tinnitus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.