Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Venorion 37,5 mg depotkapsel, hard

Venorion 75 mg depotkapsel, hard

Venorion 150 mg depotkapsel, hard

venlafaksin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Venorion er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Venorion
 3. Hvordan du bruker Venorion
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Venorion
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Venorion er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Venorion er et antidepressivum som tilhører en gruppe legemidler kalt serotonin- og noradrenalinreopptakshemmere (SNRIs). Disse legemidlene brukes til å behandle depresjon og andre lidelser, som angstlidelser. Det antas at mennesker som er deprimerte og/eller har angst, har et lavere nivå av serotonin og noradrenalin i hjernen. Det er ikke fullstendig kjent hvordan antidepressiva fungerer, men de kan bidra ved å øke nivåene av serotonin og noradrenalin i hjernen.
Venorion brukes til behandling av voksne med depresjon. Det brukes også til å behandle voksne med følgende angstlidelser: generalisert angstlidelse, sosial angstlidelse (at en er redd for eller unngår sosiale situasjoner) og panikklidelse (panikkanfall). Det er viktig at depresjon eller angst blir behandlet riktig, slik at du kan bli bedre. Hvis den ikke behandles er det ikke sikkert at lidelsen din blir borte, og den kan bli mer alvorlig og vanskeligere å behandle.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Venorion
Bruk ikke Venorion
 • dersom du er allergisk overfor venlafaksin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du også bruker, eller i løpet av de siste 14 dagene har brukt, legemidler kjent som irreversible monoaminoksidasehemmere (MAO-hemmere) som brukes til å behandle depresjon eller Parkinsons sykdom. Bruk av irreversible MAO-hemmere sammen med Venorion kan forårsake alvorlige og i verste fall livstruende bivirkninger. Du må også vente i minst 7 dager etter at du slutter å bruke Venorion før du bruker en MAO-hemmer (se også avsnittet ”Andre legemidler og Venorion” og informasjonen i avsnittet vedrørende ”Serotonergt syndrom”).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Venorion dersom du:
 • bruker andre legemidler som, når de tas samtidig med Venorion, kan øke risikoen for å utvikle serotonergt syndrom (se avsnittet ”Andre legemidler og Venorion”)
 • har øyeproblemer, som visse typer grønn stær (forhøyet trykk i øyet)
 • tidligere har hatt høyt blodtrykk
 • tidligere har hatt hjerteproblemer
 • har blitt fortalt at du har en unormal hjerterytme
 • tidligere har hatt anfall (kramper)
 • tidligere har hatt lavt natriumnivå i blodet (hyponatremi)
 • lett får blåmerker eller blør lett (tidligere blødningslidelser) eller hvis du bruker andre legemidler som kan øke risikoen for blødninger, f.eks. warfarin (som brukes mot blodpropp)
 • tidligere har hatt, eller hvis noen i familien din har hatt mani eller bipolar lidelse (overopphisselse eller eufori)
 • tidligere har hatt aggressiv adferd
Venorion kan gi en følelse av rastløshet eller manglende evne til å sitte eller stå stille i løpet av de første ukene med behandling. Du bør fortelle legen din hvis dette skjer med deg.
Selvmordstanker og forverring av depresjon eller angstlidelse
Dersom du er deprimert og/eller har angstlidelser, kan du noen ganger ha tanker om å skade deg selv eller begå selvmord. Disse tankene kan forverres når du begynner å ta antidepressiva fordi det tar litt tid før disse legemidlene begynner å virke. Vanligvis tar det ca. 2 uker, men noen ganger lengre tid, før legemidlet virker.
Det er mer sannsynlig at du tenker på denne måten dersom du:
 • tidligere har hatt tanker om å begå selvmord eller skade deg selv.
 • er en ung voksen. Informasjon fra kliniske studier har vist en økt risiko for selvmordsrelatert adferd hos unge voksne (under 25 år) som led av psykiske sykdommer og som ble behandlet med antidepressiva.
Dersom du på noe tidspunkt har tanker om å skade deg selv eller begå selvmord, må du kontakte legen din eller et sykehus øyeblikkelig.
Det kan være nyttig for deg å fortelle en slektning eller en nær venn at du er deprimert eller har en angstlidelse, og å be dem lese dette pakningsvedlegget. Du kan be dem fortelle deg det dersom de tror at din depresjon eller angst har blitt verre, eller dersom de er bekymret for endringer i oppførselen din.
Munntørrhet
Munntørrhet er rapportert hos 10 % av pasientene som behandles med venlafaksin. Dette kan øke risikoen for tannråte (karies). Du bør derfor være spesielt nøye med munnhygienen din.
Diabetes
Glukosenivået i blodet ditt kan endres på grunn av Venorion. Det kan derfor være nødvendig å justere dosen av legemidler mot diabetes.
Barn og ungdom
Venorion bør normalt ikke brukes til barn og ungdom under 18 år. Du bør også vite at pasienter under 18 år har økt risiko for bivirkninger, som selvmordsforsøk, selvmordstanker og fiendtlighet (spesielt aggresjon, opposisjonell adferd og sinne) ved bruk av denne typen legemidler. Legen kan likevel forskrive dette legemidlet til pasienter under 18 år, fordi han/hun anser at det er den beste løsningen for dem. Hvis legen har forskrevet dette legemidlet til en pasient under 18 år og du vil diskutere dette, gå tilbake til legen din. Du bør informere legen din hvis noen av de ovennevnte symptomene utvikler seg eller forverres når pasienter under 18 år tar Venorion. De langsiktige sikkerhetseffektene med tanke på vekst, modning, samt kognitiv og adferdsmessig utvikling ved bruk av dette legemidlet hos denne aldersgruppen er ennå ikke kjent.
Andre legemidler og Venorion
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Legen din må avgjøre om du kan bruke Venorion sammen med andre legemidler. Ikke begynn eller slutt å bruke noen legemidler, heller ikke reseptfrie legemidler, natur- og urtelegemidler, før du har rådført deg med lege eller apotek.
Monoaminoksidasehemmere (MAO-hemmere) som brukes til behandling av depresjon eller Parkinsons sykdom må ikke brukes sammen med Venorion. Informer legen din hvis du har brukt disse legemidlene i løpet av de siste 14 dagene. (MAO-hemmere: se avsnittet ”Bruk ikke Venorion”.)
Serotonergt syndrom
En potensielt livstruende sykdom eller malignt nevroleptikasyndrom (NMS)-lignende reaksjoner (se avsnitt 4 ”Mulige bivirkninger”) kan oppstå ved venlafaksinbehandling, spesielt ved bruk sammen med andre legemidler.
Eksempler på disse legemidlene er:
 • triptaner (som brukes mot migrene)
 • andre legemidler mot depresjon, for eksempel SNRIs, SSRIs, trisykliske antidepressiva eller legemidler som inneholder litium
 • legemidler som inneholder antibiotikumet linezolid (brukes til å behandle infeksjoner)
 • legemidler som inneholder moklobemid, en MAO-hemmer (brukes mot depresjon)
 • legemidler som inneholder sibutramin (brukes til vektreduksjon)
 • legemidler som inneholder tramadol, fentanyl, tapentadol, petidin eller pentazocin (brukes mot sterke smerter)
 • legemidler som inneholder dekstrometorfan (brukes mot hoste)
 • legemidler som inneholder metadon (brukes til å behandle narkotikaavhengighet eller sterke smerter)
 • legemidler som inneholder metylenblått (brukes til å behandle høye nivåer av methemoglobin i blodet)
 • preparater som inneholder johannesurt (også kalt Hypericum perforatum, et natur- eller urtepreparat som brukes til å behandle milde depresjoner)
 • preparater som inneholder tryptofan (brukes ved søvn- og depresjonsproblemer)
 • antipsykotika (som brukes til behandling av sykdom med symptomer som å høre, se eller føle ting som ikke finnes, vrangforestillinger, uvanlig mistenksomhet, uklar tankegang og å bli reservert).
Tegn og symptomer på serotonergt syndrom kan omfatte en kombinasjon av følgende:
 • uro, hallusinasjoner, koordinasjonstap, rask hjerterytme, økt kroppstemperatur, raske blodtrykksendringer, overaktive reflekser, diaré, koma, kvalme, oppkast.
Den alvorligste formen for serotonergt syndrom kan minne om malignt nevroleptikasyndrom (NMS). Tegn og symptomer på NMS kan omfatte en kombinasjon av feber, rask hjerterytme, svetting, alvorlig muskelstivhet, forvirring, økt antall muskelenzymer (som bestemmes ved hjelp av en blodprøve).
Informer legen din umiddelbart, eller oppsøk legevakten på nærmeste sykehus hvis du tror du har serotonergt syndrom.
Du må fortelle legen din dersom du tar legemidler som kan påvirke hjerterytmen.
Eksempler på slike legemidler er:
 • antiarytmika slik som kinidin, amiodaron, sotalol eller dofetilid (brukes til å behandle unormal hjerterytme)
 • antipsykotika slik som tioridazin (se også ”Serotonergt syndrom” over)
 • antibiotika slik som erytromycin eller moksifloksacin (brukes til å behandle bakterieinfeksjoner)
 • antihistaminer (brukes til å behandle allergi).
Disse legemidlene kan også påvirke/påvirkes av Venorion, og må brukes med forsiktighet. Det er spesielt viktig at du informerer lege eller apotek hvis du bruker:
 • ketokonazol (et legemiddel mot sopp)
 • haloperidol eller risperidon (brukes mot psykiatriske lidelser)
 • metoprolol (en betablokker som brukes mot høyt blodtrykk og hjerteproblemer)
 • orale prevensjonsmidler som p-piller og minipiller (utilsiktet graviditet har blitt rapport hos kvinner som bruker venlafaksin samtidig med orale prevensjonsmidler, men det har ikke blitt fastslått at venlafaksinbehandlingen medførte at det orale prevensjonsmiddelet sviktet).
Inntak av Venorion sammen med mat, drikke og alkohol
Venorion bør tas sammen med mat (se avsnitt 3 ”Hvordan du bruker Venorion”).
Du bør unngå alkohol mens du bruker Venorion.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Du skal kun bruke Venorion etter at du har diskutert mulige fordeler og mulig risiko for det ufødte barnet ditt med legen din.
Vær sikker på at jordmoren og/eller legen din kjenner til at du bruker Venorion. Ved bruk under graviditet kan lignende legemidler (SSRIs) øke risikoen for en alvorlig tilstand hos spedbarn, kalt vedvarende pulmonal hypertensjon hos nyfødte (PPHN), som gjør at spedbarnet puster raskere og får en blålig farge. Disse symptomene starter vanligvis i løpet av de første 24 timene etter fødselen. Hvis dette skjer med ditt barn bør du øyeblikkelig ta kontakt med jordmor og/eller lege.
Hvis du bruker dette legemidlet under graviditet kan ditt nyfødte barn også få andre symptomer som spisevansker i tillegg til pustevansker. Hvis barnet ditt har disse symptomene når det blir født og du bekymrer deg for dette, må du kontakte lege og/eller jordmor som kan veilede deg.
Venorion går over i morsmelk. Det er risiko for at barnet kan påvirkes. Du bør derfor diskutere dette med legen din, og han/hun vil bestemme om du skal slutte å amme eller stoppe behandlingen med dette legemidlet.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Ikke kjør bil eller bruk verktøy eller maskiner før du vet hvordan dette legemidlet påvirker deg.
Venorion inneholder sukrose
Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Venorion
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte startdosen til behandling av depresjon, generalisert angstlidelse og sosial angstlidelse er 75 mg per dag. Dosen kan økes gradvis av legen din, og ved depresjon opptil en maksimal dose på 375 mg daglig om nødvendig. Dersom du behandles for panikklidelse, vil legen begynne behandlingen med en lavere dose (37,5 mg) og så øke dosen gradvis. Den maksimale dosen ved generalisert angstlidelse, sosial angstlidelse og panikklidelse er 225 mg per dag.
Ta Venorion til omtrent samme tid hver dag, enten om morgenen eller om kvelden. Kapslene skal svelges hele sammen med væske. Kapslene skal ikke åpnes, knuses, tygges eller løses opp.
Venorion bør tas sammen med mat.
Hvis du har lever- eller nyreproblemer må du rådføre deg med lege, siden det da kan være nødvendig å justere dosen av dette legemidlet.
Ikke slutt å bruke dette legemidlet uten først å rådføre deg med lege (se avsnittet ”Dersom du avbryter behandling med Venorion”).
Dersom du tar for mye av Venorion
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Symptomer på overdosering kan være rask hjerterytme, forandringer i bevissthetsnivå (fra søvnighet til koma), uklart syn, anfall eller kramper og oppkast.
Dersom du har glemt å ta Venorion
Hvis du glemmer en dose, må du ta den så snart du husker det. Hvis det imidlertid er på tide å ta neste dose, hopper du over dosen du glemte, og tar én enkelt dose, som vanlig. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose. Ikke ta mer Venorion per dag enn den daglige mengden som er forskrevet.
Dersom du avbryter behandling med Venorion
Ikke slutt å bruke legemidlet eller reduser dosen før du har rådført deg med lege, selv om du føler deg bedre. Hvis legen din mener at du ikke lenger trenger Venorion, kan han/hun be deg om å redusere dosen gradvis før du slutter fullstendig med behandlingen. Det er kjent at bivirkninger kan oppstå når en slutter å bruke dette legemidlet, særlig hvis en slutter brått, eller hvis dosen reduseres for raskt. Noen pasienter kan oppleve symptomer som tretthet, svimmelhet, ørhet, hodepine, søvnløshet, mareritt, munntørrhet, manglende appetitt, kvalme, diaré, nervøsitet, opphisselse, forvirring, ringing i ørene, prikking eller i sjeldne tilfeller følelser av elektrisk støt, svakhet, svetting, anfall eller influensalignende symptomer.
Legen din vil fortelle deg hvordan du gradvis kan slutte å bruke Venorion. Hvis du opplever noen av disse eller andre symptomer som er plagsomme, må du rådføre deg med lege.
Spør lege eller apotek dersom du har noen flere spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Hvis du opplever noe av følgende, slutt å bruke Venorion og kontakt lege umiddelbart eller oppsøk legevakten på nærmeste sykehus:
Mindre vanlige (kan ramme opptil 1 av 100 personer)
 • Hovenhet i ansikt, munn, tunge, hals, hender eller føtter, og/eller kløende hudutslett (elveblest), problemer med å svelge eller puste
Ikke kjent (kan ikke anslås ut ifra tilgjengelig data)
 • Tetthet i brystet, hvesende pust, problemer med å svelge eller puste
 • Alvorlig hudutslett, kløe eller elveblest (forhøyede flekker med rød eller blek hud som ofte klør)
 • Tegn og symptomer på serotonergt syndrom, som kan omfatte rastløshet, hallusinasjoner, tap av koordinasjonsevne, rask hjerterytme, økt kroppstemperatur, raske blodtrykksendringer, overaktive reflekser, diaré, koma, kvalme, oppkast.
  Den mest alvorlige formen for serotonergt syndrom kan minne om malignt nevroleptikasyndrom (NMS). Tegn og symptomer på NMS kan omfatte en kombinasjon av feber, rask hjerterytme, svetting, alvorlig muskelstivhet, forvirring, økt antall muskelenzymer (som bestemmes ved hjelp av en blodprøve).
 • Tegn på infeksjon, som høy kroppstemperatur, frysninger, skjelving, hodepine, svetting, influensalignende symptomer. Dette kan være et resultat av en blodsykdom som fører til økt risiko for infeksjon.
 • Kraftig utslett, som kan føre til alvorlig blæredannelse og avskalling av huden
 • Uforklarlige muskelsmerter, ømhet eller svakhet. Dette kan være et tegn på rabdomyolyse.
Andre bivirkninger som du bør informere legen din om omfatter (hyppigheten av disse bivirkningene er inkludert i listen ”Andre bivirkninger som kan oppstå” nedenfor):
 • Hoste, hvesende pust, kortpustethet, og høy kroppstemperatur
 • Svart (tjæreaktig) avføring eller blod i avføringen
 • Kløe, gulhet i huden eller det hvite i øynene, eller mørk urin som kan være symptomer på leverbetennelse (hepatitt)
 • Hjerteproblemer, som rask eller uregelmessig hjerterytme, økt blodtrykk
 • Øyeproblemer, som uklart syn, forstørrede pupiller
 • Nerveproblemer, som svimmelhet, prikking/nummenhet, bevegelsesproblemer (muskelspasmer eller stivhet), anfall eller kramper
 • Psykiatriske problemer, som hyperaktivitet og å føle seg overopphisset
 • Avvenningsreaksjoner (se avsnittet ”Hvordan du bruker Venorion”/”Dersom du avbryter behandlingen med Venorion”)
 • Forlenget blødning - hvis du skjærer eller skader deg, kan det ta noe lenger tid enn vanlig før blødningen stopper.
Vær ikke bekymret dersom du ser små, hvite kuler eller granulatkorn i avføringen din etter at du har tatt dette legemidlet. Inni Venorion kapslene er det sfæroider (små hvite kuler) som inneholder virkestoffet (venlafaksin). Disse sfæroidene frigjøres fra kapselen og ut i magen. Venlafaksin frigjøres sakte mens sfæroidene vandrer gjennom mage‑ og tarmsystemet. Sfæroideskallet løses ikke opp og utskilles i avføringen din. Så selv om du kan se sfæroider i avføringen din, så har dosen med legemiddel blitt tatt opp i kroppen.Andre bivirkninger som kan oppståSvært vanlige (kan ramme flere enn 1 av 10 personer)
 • Svimmelhet, hodepine
 • Kvalme, munntørrhet
 • Svette (inkludert nattesvette).
Vanlige (kan ramme opptil 1 av 10 personer)
 • Redusert appetitt
 • Forvirring, følelse av separasjon (eller adskillelse) fra seg selv, manglende orgasme, nedsatt sexlyst, nervøsitet, søvnløshet, unormale drømmer
 • Søvnighet, skjelvinger, prikking/nummenhet, økte muskelspenninger
 • Synsforstyrrelser inkludert uklart syn, utvidete pupiller, manglende evne for øyet til å automatisk endre fokus fra objekter som er langt unna til nære objekter
 • Ringing i ørene (tinnitus)
 • Hjertebank
 • Forhøyet blodtrykk, rødme
 • Gjesping
 • Oppkast, forstoppelse, diaré
 • Hyppigere vannlating, vannlatingsproblemer
 • Uregelmessig menstruasjon, som økt blødning eller økt uregelmessig blødning, unormal ejakulasjon/orgasme (menn), erektil dysfunksjon (impotens)
 • Kraftløshet (asteni), tretthet (fatigue), frysninger
 • Økt kolesterol.
Mindre vanlige (kan ramme opptil 1 av 100 personer)
 • Hallusinasjoner, følelse av separasjon (eller adskillelse) fra virkeligheten, opphisselse/uro, unormal orgasme (kvinner), følelsesløshet, føle seg overopphisset, gnissing av tennene
 • En følelse av rastløshet eller manglende evne til å sitte eller stå stille, besvimelse, ufrivillige muskelbevegelser, redusert koordinasjon og balanse, endret smakssans
 • Rask hjerterytme, svimmelhet (særlig hvis en reiser seg for fort)
 • Kortpustethet
 • Oppkast av blod, sort tjæreaktig avføring eller blod i avføringen, noe som kan være tegn på indre blødninger
 • Følsomhet overfor sollys, blåmerker, utslett, unormalt hårtap
 • Manglende evne til å tømme urinblæren
 • Vektøkning, vekttap.
Sjeldne (kan ramme opptil 1 av 1000 personer)
 • Overaktivitet, høy tankevirksomhet og redusert behov for søvn (mani)
 • Kramper eller anfall
 • Manglende evne til å kontrollere vannlatingen.
Ikke kjent (kan ikke anslås ut ifra tilgjengelig data)
 • Forlenget blødning, som kan være et tegn på redusert antall blodplater, som fører til en økt risiko for blåmerker eller blødning
 • Overdrevent inntak av vann (kjent som SIADH)
 • Redusert natriumnivå i blodet
 • Selvmordstanker og selvmordsrelatert adferd: tilfeller av selvmordstanker og selvmordsrelatert adferd er rapportert under behandling med venlafaksin eller like etter at behandlingen er avsluttet (se avsnitt 2 ”Advarsler og forsiktighetsregler”)
 • Desorientering og forvirring ofte fulgt av hallusinasjoner (delirium), aggresjon
 • Stivhet, kramper og ufrivillige muskelbevegelser
 • Kraftige øyesmerter og redusert syn eller tåkesyn
 • Svimmelhet (vertigo)
 • Nedsatt blodtrykk, unormal, rask eller uregelmessig hjerterytme som kan medføre besvimelse, uventet blødning f.eks. blødende tannkjøtt, blod i urinen eller i oppkast, eller forekomst av uventede blåmerker eller sprengte blodkar (ødelagte vener)
 • Hosting, hvesende pust, kortpustethet og høy temperatur som er symptomer på betennelse i lungene assosiert med en økning i hvite blodceller (pulmonær eosinofili)
 • Alvorlige mage‑ eller ryggsmerter (som kan tyde på et alvorlig problem i tarmen, leveren eller bukspyttkjertelen)
 • Kløe, gulhet i huden eller det hvite i øynene, mørk urin eller influensalignende symptomer, noe som er tegn på betennelse i leveren (hepatitt), små endringer i nivået av leverenzymer i blodet
 • Kløe, mildt utslett
 • Unormal produksjon av morsmelk.
Venorion forårsaker noen ganger bivirkninger som du ikke er klar over, som f.eks. økt blodtrykk eller unormal hjerterytme, små endringer i blodnivåene av leverenzymer, natrium eller kolesterol. I sjeldnere tilfeller kan Venorion redusere funksjonen til blodplatene og føre til økt risiko for bloduttredelser eller blødning. Derfor kan legen din ønske å utføre blodprøver av og til, særlig hvis du har brukt Venorion over lang tid.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Venorion
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken, etiketten eller blisterpakningen etter Utl.dato/EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Venorion
 • Virkestoffet er venlafaksin. Hver harde depotkapsel inneholder venlafaksinhydroklorid tilsvarende 37,5 mg, 75 mg eller 150 mg venlafaksin.
 • Andre innholdsstoffer erKapselinnhold: Sukkerkuler (sukrose, maisstivelse), hypromellose, talkum, etylcellulose.Kapselskall: Gelatin, natriumlaurylsulfat, rødt jernoksid, sort jernoksid (kun kapsler på 37,5 mg), titandioksid.Svart trykkfarge: Skjellakk, sort jernoksid.
Hvordan Venorion ser ut og innholdet i pakningen
37,5 mg kapsler: Opak, grå topp/opak, ferskenfarget bunn, merket med “E” og “73”, lengde 16 mm.
75 mg kapsler: Opak, ferskenfarget topp/opak, ferskenfarget bunn, merket med “E” og “74”, lengde 19 mm.
150 mg kapsler: Opak, mørk oransje topp/opak, mørk oransje bunn, merket med “E” og “89”, lengde 21 mm.
Pakningsstørrelser
7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98 og 100 kapsler i blisterbrett.
30, 100 og 500 kapsler i plastboks.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført i alle land.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finland
Tilvirker
Orion Corporation Orion Pharma
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finland
Orion Corporation Orion Pharma
Joensuunkatu 7
FI-24100 Salo
Finland
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
Orion Pharma AS
medinfo@orionpharma.com
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 14.09.2018

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antiarytmika (antiarytmikum): Legemiddel som regulerer hjerterytmen og motvirker rytmeforstyrrelser i hjertet.

antihistamin: Legemiddel som hemmer effekten av histamin, og som brukes ved behandling av allergi.

antipsykotika (antipsykotikum, nevroleptikum, nevroleptika): Legemiddel mot psykoser. I psykiatrien brukes benevnelsen antipsykotika synonymt med nevroleptika eller psykoleptika.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

bipolar lidelse (bipolar forstyrrelse, manisk-depressiv lidelse, bipolar sykdom): Bipolar eller manisk-depressiv lidelse er preget av tilbakevendende vekslende perioder med mani og depresjon. Symptomer på mani er økt stemningsleie, redusert søvnbehov og hyperaktivitet. Ved alvorlig mani, kan pasienten også bli aggressiv. Symptomer på depresjon er nedstemthet og tretthet. Mellom sykdomsperiodene er pasienten nesten symptomfri.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

eosinofili: Økt forekomst av en type hvite blodceller som kalles eosinofiler. Tilstanden oppstår ved allergiske reaksjoner og parasittinfeksjoner.

erektil dysfunksjon (ereksjonssvikt, impotens): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

eufori (oppstemthet): Følelse av velvære som kan opptre ved inntak av visse legemidler som f.eks. opioider.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

grønn stær (glaukom): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

hyponatremi (natriummangel): Tilstand med unormalt lavt natriumnivå i blodet. Skyldes at væskevolumet i blodet er for stort, noe som kan forekomme ved blant annet hjertesvikt. Hyponatremi er en alvorlig tilstand.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

karies (hull i tennene, tannråte): Karies er den vanligste sykdommen i munnhulen, og kan oppstå når det er ubalanse mellom bakteriene og miljøet i munnhulen. Bakteriene fordøyer sukker fra maten vår, og omdanner det til organiske syrer. Syren gir lavere pH-verdi (kalt et syreangrep), og tannens mineraler oppløses gradvis.

kognitivt: Som har med oppfattelse og tenking å gjøre. Intellektuell tankevirksomhet som fører til forståelse og resonnement.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

malignt nevroleptikasyndrom (mns, nevroleptisk malignt syndrom): Samling av alvorlige symptomer (feber, muskelstivhet, autonom ustabilitet) som kan forekomme ved bruk av nevroleptika (antipsykotika). Sjelden og alvorlig tilstand som kan være fatal.

mao-hemmere (maoh): (MAOH: monoaminoksidasehemmer) MAO A-hemmere brukes til å behandle depresjon ved å øke nivået av monoaminer i hjernen. MAO B-hemmere brukes i kombinasjon med L-dopa til å behandle Parkinsons sykdom.

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.

rabdomyolyse: Oppløsning av muskelvev med påfølgende frigjøring av myoglobin (et muskelprotein) til blodet. Den økte mengden myoglobin kan føre til akutt nyresvikt. Rabdomyolyse forårsakes oftest av fysisk skade, for eksempel slag eller trykk mot skjelettmusklene, men kan også være kjemisk indusert (visse giftstoffer, narkotika eller medisiner).

siadh (syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion, uhensiktsmessig sekresjon av antidiuretisk hormon): (SIADH: Syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion) Uhensiktsmessig sekresjon av antidiuretisk hormon: Tilstand der kroppen mister for mye salter og holder tilbake for mye vann via nyrene, pga. vedvarende forhøyet utskillelse av hormonet ADH. Det fins mange årsaker til dette, f.eks. ADH-produserende svulster, skader eller sykdommer i bestemte hjernestrukturer og i lungene, samt enkelte legemidler.

snri: (SNRI: Serotonin-Norepinephrine Reuptake Inhibitors) Selektive serotonin- og noradrenalinreopptakshemmere er en gruppe medisiner mot blant annet depresjon og angstlidelser. De hemmer reopptak av signalstoffene serotonin og noradrenalin i nerveceller i sentralnervesystemet.

sprengte blodkar (telangiektasi, teleangiektasi): Vanlig hudforandring med utvidede og små blodårer.

ssri: (SSRI: Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) SSRI er en gruppe medisiner mot blant annet depresjon og tvangslidelser. De hemmer reopptak av signalstoffet serotonin i nerveceller i sentralnervesystemet.

tinnitus (øresus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.

tjæreaktig avføring (melena): Sort avføring, oftest pga. blødning i mage-tarmkanalen. Blødning i magesekk eller tolvfingertarm vil ofte gi melena. Blødning i endetarm og i nedre del av tykktarm vil som regel gi rødlig blod i avføringen. Jerntilskudd kan også gi sort avføring, men har annen konsistens og lukt enn melena.

trisyklisk antidepressiv (tca): En gruppe legemidler som motvirker depresjon ved å øke konsentrasjonen av signalstoffene noradrenalin og serotonin i hjernen.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.