Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Venlix 37,5 mg tabletter

Venlafaksin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Venlix er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Venlix
 3. Hvordan du bruker Venlix
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Venlix
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Venlix er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Venlix er et antidepressivum (legemiddel for å behandle depresjoner) som tilhører en gruppe legemidler som kalles serotonin og noradrenalinreopptakshemmere (SNRIs). Denne gruppen av legemidler brukes for å behandle depresjon og andre tilstander slike som angstlidelser. Det antas at mennesker som er deprimerte og/eller engstelige har lavere nivåer av serotonin og noradrenalin i hjernen. Hvordan antidepressiva virker er ikke fullstendig forstått, men de kan hjelpe til med å øke nivåene av serotonin og noradrenalin i hjernen.
Venlix er en behandling for voksne med depresjon. Riktig behandling av depresjon er viktig for å hjelpe deg til å bli bedre. Dersom din lidelse ikke blir behandlet, kan det være at denne ikke går over og at den da kan bli mer alvorlig og vanskeligere å behandle.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Venlix
Bruk ikke Venlix
 • hvis du er allergisk overfor venlafaksin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du også tar eller i løpet av de siste 14 dagene har tatt legemidler som kalles irreversible monoaminoksydasehemmere (MAO- hemmere), som brukes for behandling av depresjon eller Parkinsons sykdom. Bruk av irreversible MAO-hemmere sammen med Venlix kan føre til alvorlige eller til og med livstruende bivirkninger. Du må også vente minst 7 dager etter at du har stoppet med å ta Venlix før du kan ta en MAO-hemmer av enhver type (se også avsnittet ”Serotonergt syndrom” og ”Andre legemidler og Venlix”)
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Venlix.
 • Dersom du bruker andre legemidler som når de tas samtidig med Venlix kan øke risikoen for å utvikle serotonergt syndrom (se avsnittet “Andre legemidler og Venlix”).
 • Dersom du har øyeproblemer, som visse typer av glaukom (grønn stær, hvor det er økt trykk i øyet).
 • Dersom du har eller har hatt høyt blodtrykk.
 • Dersom du har eller har hatt hjerteproblemer.
 • Dersom du har blitt fortalt at du har en unormal hjerterytme.
 • Dersom du har eller har hatt anfall (kramper).
 • Dersom du har eller har hatt lavt innhold av natrium i blodet (hyponatremi).
 • Dersom du har en tendens til å utvikle blåmerker eller en tendens for å blø lett (har hatt eller har blødningsforstyrrelser), eller dersom du tar andre legemidler som kan øke risikoen for blødning, f.eks. warfarin (som brukes for å forhindre blodpropp).
 • Dersom dine kolesterolnivåer går opp.
 • Dersom du, eller noen i din familie, har eller har hatt mani eller bipolar lidelse (følelse av overdreven oppstemthet eller velvære (eufori)).
 • Dersom du har eller har hatt aggressiv oppførsel.
 • Dersom du har diabetes
Venlix kan gi en følelse av rastløshet eller problemer med å sitte eller stå i ro i løpet av de første ukene med behandling. Dersom dette skjer med deg, skal du fortelle dette til legen din.
Selvmordstanker og forverring av din depresjon eller angstlidelse
Dersom du er deprimert og/eller har angstlidelser, kan du noen ganger ha tanker om å skade deg selv eller begå selvmord. Disse tankene kan øke når du begynner å ta antidepressiva fordi det tar litt tid før denne medisinen begynner å virke. Vanligvis tar det ca to uker, men noen ganger lengre tid før medisinen virker.
Det er mer sannsynlig at du tenker på denne måten dersom:
 • du tidligere har hatt tanker om å begå selvmord eller skade deg selv
 • du er en ung voksen. Informasjon fra kliniske studier har vist en økt risiko for selvmordsrelatert oppførsel hos unge voksne (under 25 år) som led av psykiske sykdommer og som ble behandlet med antidepressiva.
Dersom du på noe tidspunkt har tanker om å skade deg selv eller begå selvmord, skal du kontakte legen din eller et sykehus umiddelbart.
Det kan være nyttig for deg å fortelle en slektning eller en nær venn at du er deprimert eller har en angstlidelse og å be dem lese dette pakningsvedlegget. Du kan be dem fortelle deg det dersom de tror at din depresjon eller angst har blitt verre, eller om de er bekymret for endringer i oppførselen din.
Munntørrhet
Munntørrhet er rapportert hos 10% av pasientene som behandles med venlafaksin. Dette kan øke risikoen for å få hull i tennene (karies). Du skal derfor være spesielt nøye med din tannhygiene.
Diabetes
Blodsukkernivået ditt kan endres på grunn av Venlix. Det kan derfor være nødvendig å justere dosen av dine diabetesmedisiner.
Barn og ungdom
Venlix bør normalt ikke brukes av barn og ungdom under 18 år. Du bør også vite at pasienter under 18 år har en økt risiko for bivirkninger som selvmordsforsøk, selvmordstanker og fiendtlighet (særlig aggresjon, opposisjonell adferd og sinne) når de tar denne typen legemidler. Legen kan likevel forskrive dette legemidlet til pasienter under 18 år dersom han/hun bestemmer at dette er det beste for pasienten. Dersom legen har foreskrevet dette legemidlet til en pasient under 18 år og du ønsker å diskutere dette, ta kontakt med legen. Du bør informere legen dersom noen av symptomene ovenfor utvikler eller forverrer seg dersom en pasient under 18 år tar Venlix. Videre er det ennå ikke tilgjengelig langtidssikkerhetsdata for dette legemidlet vedrørende vekst, modning og kognitiv og adferdsmessig utvikling hos denne aldersgruppen.
Andre legemidler og Venlix
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Legen din vil bestemme om du kan ta Venlix sammen med andre legemidler.
Ikke start eller stopp med å ta noen form for legemiddel, inkludert reseptfrie legemidler, natur- og urteprodukter før du har sjekket dette med legen din eller en farmasøyt.
 • Monoaminoksidasehemmere som brukes til behandling av depresjon eller Parkinsons sykdom, må ikke brukes sammen med Venlix. Informer legen din hvis du har brukt disse legemidlene i løpet av de siste 14 dagene. (MAO-hemmere: se avsnittet ”Hva du må vite før du bruker Venlix”)
 • Serotonergt syndrom:
  En potensielt livstruende sykdom eller malignt nevroleptikasyndrom (NMS)-lignende reaksjoner (se avsnittet ”Mulige bivirkninger”) kan oppstå ved venlafaksinbehandling, spesielt ved samtidig inntak av andre legemidler. Eksempler på disse legemidler inkluderer:
  • Triptaner (legemidler som brukes for behandling av migrene)
  • Andre legemidler for å behandle depresjon, for eksempel SNRIer, SSRIer, trisykliske eller legemidler som inneholder litium
  • Legemidler som inneholder linezolid, et antibiotikum (brukes for å behandle infeksjoner)
  • Legemidler som inneholder moklobemid, en MAO-hemmer (brukes for å behandle depresjon)
  • Legemidler som inneholder sibutramin (brukes for vektreduksjon)
  • Legemidler som inneholder tramadol, fentanyl, tapentadol, petidin eller pentazocin (brukes mot alvorlig smerte)
  • Legemidler som inneholder dekstrometorfan (brukes mot hoste)
  • Legemidler som inneholder metadon (brukes til å behandle narkotikaavhengighet eller sterke smerter)
  • Legemidler som inneholder metylenblått (brukes til å behandle høye nivåer av methemoglobin i blodet)
  • Midler som inneholder Johannesurt (også kalt Hypericum perforatum, et natur- eller urteprodukt som brukes for å behandle mild depresjon)
  • Midler som inneholder tryptofan (brukes for problemer med søvn eller depresjon)
  • Antipsykotika (som brukes til behandling av en sykdom med symptomer som å høre, se eller føle ting som ikke er der, vrangforestillinger, uvanlig mistenksomhet, uklar tankegang og bli reservert)
Tegn og symptomer på serotonergt syndrom kan inkludere en kombinasjon av følgende:
Uro/rastløshet, hallusinasjoner, tap av koordinasjon, raske hjerteslag, økt kroppstemperatur, hurtige endringer i blodtrykk, overaktive reflekser, diaré, koma, kvalme, oppkast.
Den mest alvorlige formen for serotonergt syndrom kan minne om malignt nevroleptikasyndrom (NMS). Tegn og symptomer på NMS kan omfatte en kombinasjon av feber, rask puls, svetting, alvorlig muskelstivhet, forvirring, økt antall muskelenzymer (som bestemmes ved hjelp av en blodprøve).
Informer legen din umiddelbart, eller oppsøk legevakten på nærmeste sykehus hvis du tror du har serotonergt syndrom.
Du må fortelle legen din dersom du tar legemidler som kan påvirke hjerterytmen.
Eksempler på slike legemidler er:
 • Antiarytmika slik som kinidin, amiodaron, sotalol eller dofetilid (brukes til å behandle unormal hjerterytme)
 • Antipsykotika slik som tioridazin (se også Serotonergt syndrom over)
 • Antibiotika slik som erytromycin eller moksifloksacin (brukes til å behandle bakterielle infeksjoner)
 • Antihistaminer (brukes til å behandle allergi)
Følgende legemidler kan også ha interaksjon med Venlix og bør brukes med forsiktighet. Det er spesielt viktig å fortelle til legen din eller en farmasøyt dersom du tar legemidler som inneholder:
 • Ketokonazol (til behandling av soppinfeksjoner)
 • Haloperidol eller risperidon (til behandling av psykiatriske lidelser)
 • Metoprolol (en betablokker til behandling av høyt blodtrykk og hjerteproblemer)
Fortell legen din hvis du bruker p-piller.
Inntak av Venlix sammen med mat, drikke og alkohol
Venlix bør inntas sammen med et måltid (se avsnitt 3 ”Hvordan du bruker Venlix”).
Du bør unngå alkohol mens du tar Venlix.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet
Du skal bare bruke Venlix etter at du har diskutert potensielle fordeler og potensiell risiko for fosteret med legen din.
Informer jordmoren og/eller legen din om at du bruker Venlix. Ved bruk under graviditeten kan liknende legemidler (SSRI-preparater) øke risikoen for en alvorlig tilstand hos spedbarn, vedvarende pulmonal hypertensjon hos nyfødte (PPHN), som gjør at spedbarnet puster raskere og får en blålig farge. Disse symptomene starter vanligvis i løpet av de første 24 timene etter fødselen. Hvis dette skjer med ditt barn bør du øyeblikkelig ta kontakt med jordmor og/eller lege.
Hvis du bruker dette legemidlet under graviditet, er andre symptomer som barnet ditt kan få når det blir født, spisebesvær, i tillegg til pustebesvær. Dersom barnet ditt har disse symptomene når det er født og du er bekymret for dette, må du kontakte lege og/eller jordmor som vil gi deg råd.
Amming
Venlix går over i morsmelk. Det er en mulig at barnet kan påvirkes. Du bør derfor diskutere dette med din lege, og han/hun vil bestemme om du skal holde opp å amme eller stoppe behandlingen med dette legemidlet.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil, må du snakke med lege eller apotek.
Du skal ikke kjøre bil eller bruke maskiner før du vet hvordan Venlix påvirker deg.
Venlix inneholder laktose
Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Venlix
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den vanlige anbefalte startdosen er 75 mg daglig fordelt på to eller tre doser. Din lege kan øke dosen gradvis, og dersom nødvendig, opptil en maksimumsdose på 375 mg daglig for depresjon.
Ta Venlix på omtrent samme tid hver dag, enten om morgenen eller om kvelden.
Venlix bør tas inntas sammen med et måltid.
Rådfør deg med legen din dersom du har nyreproblemer, da det kan være at legen finner det nødvendig å justere dosen av Venlix.
Ikke slutt med å ta Venlix uten å rådføre deg med legen din (se avsnittet ” Dersom du avbryter behandling med Venlix”).
Dersom du tar for mye av Venlix
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Symptomer på en mulig overdose kan inkludere hurtige hjerteslag, endringer i grad av våkenhet (fra søvnighet til koma), tåkesyn, krampeanfall og oppkast.
Dersom du har glemt å ta Venlix
Dersom du har glemt en dose, ta denne så snart du husker på den. Dersom det imidlertid er tid for din neste dose, hopper du over den du glemte, slik at du bare tar en enkel dose som vanlig. Ikke ta mer enn den daglige mengden med Venlix som er blitt foreskrevet for deg for en dag.
Dersom du avbryter behandling med Venlix
Avbryt ikke behandlingen eller reduser dosen før du har rådført deg med lege, selv om du føler deg bedre. Dersom din lege mener at du ikke lengre har behov for Venlix, kan det være at han/hun ber deg redusere dosen gradvis før du endelig stopper helt. Det er kjent at bivirkninger oppstår når en stopper med å bruke dette legemidlet, dette gjelder særlig når Venlix stoppes brått eller når dosen reduseres for fort. Noen pasienter kan oppleve symptomer som tretthet, svimmelhet, ørhet, hodepine, søvnløshet, mareritt, munntørrhet, tap av appetitt, kvalme, diaré, nervøsitet, opphisselse, forvirring, øresus, stikking/prikking i huden eller sjeldent følelse av elektrisk støt, svakhet, svetting, kramper eller influensalignende symptomer.
Din lege vil gi deg råd om hvordan du gradvis bør avslutte behandlingen med Venlix. Dersom du opplever noen av disse eller andre symptomer som er plagsomme, spør legen din for ytterligere råd.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Dersom noe av det følgende hender, skal du ikke ta mer av Venlix. Fortell dette til din lege umiddelbart, eller gå til avdelingen for øyeblikkelig hjelp (akuttavdelingen/legevakten) ved ditt nærmeste sykehus:
 • Tetthet i brystet, hvesing /piping fra brystet, problemer med å svelge eller pusteproblemer
 • Hevelser i ansiktet, svelget, hender eller føtter
 • En følelse av nervøsitet eller angst, svimmelhet, en bankende følelse (fra pulsen), plutselig rødming av huden og/ eller en varm følelse
 • Kraftig utslett, kløe eller hovne flekker med rødt eller blek hud som ofte klør.
 • Tegn og symptomer på serotonergt syndrom, som kan omfatte rastløshet, hallusinasjoner, tap av koordinasjonsevne, rask puls, økt kroppstemperatur, raske blodtrykksendringer, overaktive reflekser, diaré, koma, kvalme, oppkast. Den mest alvorlige formen for serotonergt syndrom kan minne om malignt nevroleptikasyndrom (NMS). Tegn og symptomer på NMS kan omfatte en kombinasjon av feber, rask puls, svetting, alvorlig muskelstivhet, forvirring, økt antall muskelenzymer (som bestemmes ved hjelp av en blodprøve).
Andre bivirkninger
som du bør informere legen din om, omfatter:
 • Hoste, gisping, kortpustethet og høy kroppstemperatur (feber)
 • Svart (tjæreaktig) avføring eller blod i avføringen
 • Gul hud eller gule øyne, kløe eller mørk urin som kan være symptomer på leverbetennelse (hepatitt)
 • Hjerteproblemer, som hurtig eller ujevn hjertehastighet, økt blodtrykk
 • Øyeproblemer, som tåkesyn, forstørrede pupiller
 • Nerveproblemer, som svimmelhet, følelse av stikking og prikking i huden, bevegelsesforstyrrelser, kramper eller anfall
 • Psykiatriske problemer, som hyperaktivitet og eufori (overdreven oppstemthet)
 • Behandlingsabstinens (se avsnittet: ”Hvordan du bruker Venlix, Dersom du avbryter behandling med Venlix”).
 • Forlenget blødning – hvis du skjærer eller skader deg, kan det ta noe lenger tid enn vanlig før blødningen stopper.
Fullstendig liste over bivirkninger
Svært vanlige: kan forekomme hos flere enn 1 av 10 brukere
 • Svimmelhet, hodepine
 • Kvalme, munntørrhet
 • Svette (inkludert nattesvette)
Vanlige: kan forekomme hos opptil 1 av 10 brukere
 • Redusert appetitt
 • Forvirring, følelse av separasjon (eller adskillelse) fra seg selv, manglende orgasme, nedsatt sexlyst, nervøsitet, søvnløshet, unormale drømmer
 • Søvnighet, skjelvinger, prikking/nummenhet, økte muskelspenninger
 • Synsforstyrrelser inkludert uklart syn, utvidede pupiller, manglende evne til å automatisk endre fokus fra objekter som er langt unna til nære objekter
 • Ringing i ørene (tinnitus)
 • Hjertebank
 • Forhøyet blodtrykk, rødme
 • Gjesping
 • Oppkast, forstoppelse, diaré
 • Økt vannlatingsfrekvens, vannlatingsproblemer
 • Uregelmessig menstruasjon, som økt blødning eller økt uregelmessig blødning, unormal ejakulasjon/orgasme (menn), erektil dysfunksjon (impotens)
 • Svekkelse (asteni), tretthet, frysninger
 • Økt kolesterol
Mindre vanlige: kan forekomme hos opptil 1 av 100 brukere
 • Hallusinasjoner, følelse av separasjon (eller adskillelse) fra virkeligheten, opphisselse/uro, unormal orgasme (kvinner), følelsesløshet, oppspilthet, gnissing av tennene
 • En følelse av rastløshet eller manglende evne til å sitte eller stå stille, besvimelse, ufrivillige muskelbevegelser, redusert koordinasjon og balanse, endret smakssans
 • Rask hjerterytme, svimmelhetsfølelse (særlig hvis en reiser seg for fort)
 • Kortpustethet
 • Oppkast av blod, sort tjæreaktig avføring eller blod i avføringen; noe som kan være tegn på indre blødninger
 • Generelle hevelser i huden, spesielt ansiktet, munnen, tungen, halsområdet eller på hender og føtter og/eller et vablete, kløende utslett (elveblest), følsomhet overfor sollys, blåmerker, utslett, unormalt hårtap
 • Urinretensjon (manglende evne til å tømme urinblæren helt)
 • Vektøkning, vekttap
Sjeldne: kan forekomme hos opptil 1 av 1000 brukere
 • Kramper
 • Manglende evne til å kontrollere vannlating
 • Mani (overaktivitet, høy tankevirksomhet, opprømthet og redusert behov for søvn)
Ikke kjent: frekvens kan ikke anslås utifra tilgjengelige data
 • Redusert antall blodplater som fører til en økt risiko for blåmerker eller blødning, blodsykdom som kan føre til økt risiko for infeksjon
 • Hevelse i ansikt eller tunge, kortpustethet eller vanskeligheter med å puste, ofte med hudutslett (dette kan være en alvorlig allergisk reaksjon)
 • Overdrevent inntak av vann (kjent som SIADH)
 • Redusert nivå av natrium i blodet
 • Selvmordstanker og selvmordsrelatert adferd: tilfeller av selvmordstanker og selvmordsrelatert adferd er rapportert under behandling med venlafaksin eller like etter at behandlingen er avsluttet (se pkt. 2, Hva du må vite før du bruker Venlix)
 • Desorientering og forvirring, ofte fulgt av hallusinasjoner (delirium), aggresjon
 • Feber med muskelstivhet, forvirring eller opphisselse og svetting, eller hvis du opplever stive muskelbevegelser som du ikke kan kontrollere, kan dette være symptomer på en alvorlig tilstand kjent som malignt nevroleptikasyndrom. Oppstemthet (eufori), søvnighet, vedvarende raske øyebevegelser, klossethet, rastløshet, følelse av å være full, svetting eller stive muskler, noe som er symptomer på serotonergt syndrom, stivhet, kramper og ufrivillige muskelbevegelser
 • Alvorlig øyesmerte og redusert syn eller tåkesyn
 • Svimmelhet (vertigo)
 • Nedsatt blodtrykk, unormal, rask eller uregelmessig hjerterytme som kan medføre besvimelse, uventet blødning, f.eks. blødende tannkjøtt, blod i urinen eller i oppkast eller forekomst av uventede blåmerker eller sprengte blodkar (ødelagte vener)
 • Hosting, hvesende pust, kortpustethet og høy temperatur som er symptomer på betennelse i lungene assosiert med en økning i hvite blodceller (pulmonal eosinofili)
 • Alvorlige mage‑ eller ryggsmerter (som kan tyde på et alvorlig problem i tarmen, leveren eller bukspyttkjertelen)
 • Kløe, gul hud eller øyne, mørk urin eller influensliknende symptomer, noe som er tegn på betennelse i leveren (hepatitt), endring i nivåene av leverenzymer i blodet
 • Hudutslett som kan føre til alvorlig flassing og avskalling av huden, kløe, mildt utslett
 • Uforklarlig muskelsmerte, ømhet eller svakhet (rhabdomyolyse)
 • Unormal produksjon av brystmelk
Venlix forårsaker noen ganger uønskede effekter som du kanskje ikke er oppmerksom på, slike som økning i blodtrykk eller unormale hjerteslag; små endringer av leverenzymer, natrium eller kolesterol i blodet. Mer sjeldent, kan Venlix redusere funksjonen av blodplatene som fører til en økt risiko for blåmerker eller blødning. Din lege kan derfor ønske å ta blodprøver en gang imellom, spesielt dersom du har tatt Venlix i lang tid.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Venlix
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på blister og esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Venlix
Virkestoff er venlafaksin.
Hver tablett inneholder 37,5 mg venlafaksin (som hydroklorid).
Andre innholdsstoffer er mikrokrystallinsk cellulose, laktosemonohydrat, natriumstivelseglykolat (type A), magnesiumstearat, gult og brunt jernoksid (E-172).
Hvordan Venlix ser ut og innholdet i pakningen
Beigefarget, avlang tablett, 10,0 x 4,5 mm.
Tablettene er pakket i blisterpakninger av PVC/aluminium.
Pakninger med 28, 60 eller 98 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser er pålagt markedsført
Innehaver av markedsføringstillatelsen
ratiopharm GmbH
Graf-Arco-Strasse 3
D-89079 Ulm
Tyskland
Tilvirker
Combino Pharm S.L., Barcelona, Spania
Merckle GmbH, Blaubeuren, Tyskland
Combino Pharm (Malta) Ltd, Malta
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
Norge
Teva Norway AS
Hagaløkkveien 13
N-1383 Asker
Tlf: 66 77 55 90
info@tevapharm.no
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 07.09.2016

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antiarytmika (antiarytmikum): Legemiddel som regulerer hjerterytmen og motvirker rytmeforstyrrelser i hjertet.

antihistamin: Legemiddel som hemmer effekten av histamin, og som brukes ved behandling av allergi.

antipsykotika (antipsykotikum, nevroleptikum, nevroleptika): Legemiddel mot psykoser. I psykiatrien brukes benevnelsen antipsykotika synonymt med nevroleptika eller psykoleptika.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

bipolar lidelse (bipolar forstyrrelse, manisk-depressiv lidelse, bipolar sykdom): Bipolar eller manisk-depressiv lidelse er preget av tilbakevendende vekslende perioder med mani og depresjon. Symptomer på mani er økt stemningsleie, redusert søvnbehov og hyperaktivitet. Ved alvorlig mani, kan pasienten også bli aggressiv. Symptomer på depresjon er nedstemthet og tretthet. Mellom sykdomsperiodene er pasienten nesten symptomfri.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

eosinofili: Økt forekomst av en type hvite blodceller som kalles eosinofiler. Tilstanden oppstår ved allergiske reaksjoner og parasittinfeksjoner.

erektil dysfunksjon (ereksjonssvikt, impotens): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

eufori (oppstemthet): Følelse av velvære som kan opptre ved inntak av visse legemidler som f.eks. opioider.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

hyponatremi (natriummangel): Tilstand med unormalt lavt natriumnivå i blodet. Skyldes at væskevolumet i blodet er for stort, noe som kan forekomme ved blant annet hjertesvikt. Hyponatremi er en alvorlig tilstand.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

karies (hull i tennene, tannråte): Karies er den vanligste sykdommen i munnhulen, og kan oppstå når det er ubalanse mellom bakteriene og miljøet i munnhulen. Bakteriene fordøyer sukker fra maten vår, og omdanner det til organiske syrer. Syren gir lavere pH-verdi (kalt et syreangrep), og tannens mineraler oppløses gradvis.

kognitivt: Som har med oppfattelse og tenking å gjøre. Intellektuell tankevirksomhet som fører til forståelse og resonnement.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

malignt nevroleptikasyndrom (mns, nevroleptisk malignt syndrom): Samling av alvorlige symptomer (feber, muskelstivhet, autonom ustabilitet) som kan forekomme ved bruk av nevroleptika (antipsykotika). Sjelden og alvorlig tilstand som kan være fatal.

mao-hemmere (maoh): (MAOH: monoaminoksidasehemmer) MAO A-hemmere brukes til å behandle depresjon ved å øke nivået av monoaminer i hjernen. MAO B-hemmere brukes i kombinasjon med L-dopa til å behandle Parkinsons sykdom.

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.

siadh (syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion, uhensiktsmessig sekresjon av antidiuretisk hormon): (SIADH: Syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion) Uhensiktsmessig sekresjon av antidiuretisk hormon: Tilstand der kroppen mister for mye salter og holder tilbake for mye vann via nyrene, pga. vedvarende forhøyet utskillelse av hormonet ADH. Det fins mange årsaker til dette, f.eks. ADH-produserende svulster, skader eller sykdommer i bestemte hjernestrukturer og i lungene, samt enkelte legemidler.

snri: (SNRI: Serotonin-Norepinephrine Reuptake Inhibitors) Selektive serotonin- og noradrenalinreopptakshemmere er en gruppe medisiner mot blant annet depresjon og angstlidelser. De hemmer reopptak av signalstoffene serotonin og noradrenalin i nerveceller i sentralnervesystemet.

ssri: (SSRI: Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) SSRI er en gruppe medisiner mot blant annet depresjon og tvangslidelser. De hemmer reopptak av signalstoffet serotonin i nerveceller i sentralnervesystemet.

tinnitus (øresus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.