Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

PAKNINGSVEDLEGG: Informasjon til brukeren

Velbe 10 mg pulver til injeksjonsvæske, oppløsning

vinblastinsulfat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut til deg personlig og skal ikke gis videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som ligner dine.
 • Velbe injeksjonsvæske gis kun av sykehuspersonell. De kan besvare eventuelle spørsmål du måtte ha etter å ha lest dette pakningsvedlegget.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Velbe er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Velbe
 3. Hvordan du bruker Velbe
 4. Mulige bivirkninger
 5. Oppbevaring av Velbe
 6. Ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Velbe er, og hva det brukes mot
Middel mot kreft som hindrer celledelingen. Brukes i kombinasjon med andre kreftmidler, for eksempel ved svulster utgått fra forskjellige typer vev. Hodgkins sykdom, svulster utgått fra lymfatisk vev, testikkelkreft, kreft i morkake og eggstokker, kreft i hudens blodårer.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Velbe
Bruk ikke Velbe:
 • dersom du er overfølsom (allergisk) overfor vinblastinsulfat.
Vis forsiktighet ved bruk av Velbe
 • dersom nivået av hvite blodceller i blodet er lavt (< 4000 celler/mm3)
 • dersom du har sår i huden
Spør legen din om du kan bruke Velbe, dersom du er usikker.
Graviditet
Rådfør deg med lege eller kontakt apotek før du tar dette legemidlet. Velbe skal ikke brukes under graviditet.
Amming
Rådfør deg med lege eller kontakt apotek før du tar dette legemidlet. Velbe skal ikke brukes under amming
Bruk av andre legemidler sammen med Velbe
Effekten av Velbe kan påvirkes av andre legemidler.
Rådfør deg alltid med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Bilkjøring og bruk av maskiner
Velbe kan påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Velbe
Bruk og dosering bestemmes av lege i sykehus. Doseringen er individuell og avhenger bl.a av svarene på din leukocyttprøve (måling på antall hvite blodceller i blodet).
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Velbe ha bivirkninger.
Med unntak av reduksjonen i antall hvite blodceller og håravfall, varer bivirkningene sjelden lenger enn et døgn. Bivirkningene er avhengige av dosen som gis.
BLOD: Endring i blodbildet (for eksempel reduksjon i antall hvite blodceller).
FORDØYELSE: Forstoppelse, magesmerter, kvalme, oppkast, tarmslyng, munnbetennelse. HORMONER: Syndrom som følge av unormal utskillelse av hormonet ADH i sjeldne tilfeller. HUD: Håravfall, reaksjon på injeksjonsstedet.
HØRSEL: Sjeldne tilfeller av skade på hørselnerven som kan føre til forbigående eller permanent, total eller delvis døvhet og balanseproblemer.
NERVESYSTEMET: Nervebetennelse som oppleves som smerter og prikking i huden, forbigående tap av senereflekser, kramper, hodepine.
ØVRIGE: Smerter fra svulstområdet. Nedsatt sædcelleproduksjon er sett hos menn.
Andre bivirkninger kan oppstå dersom Velbe brukes i kombinasjon med andre kreftmidler. Informer lege dersom du får bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
 

Les avsnittStopp

5. Oppbevaring av Velbe
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved 2-8ºC (i kjøleskap).
Bruk ikke Velbe etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten. Bruksferdig injeksjonsvæske er holdbar i 24 timer ved 15-25ºC.
 

Les avsnittStopp

6. Ytterligere informasjon
Sammensetning
Virkestoff er vinblastinsulfat.
Hjelpestoffer: Ingen
Innehaver av markedsføringstillatelse:
PharmaCoDane ApS,
Marielundvej 46 A,
DK- 2730 Herlev,
Danmark
Tilvirker:
cell pharm GmbH,
D-30625 Hannover,
Tyskland
Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent desember 2005
 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:
Cytostatikum
Følg prosedyrer for korrekt bruk og behandling av cytostatika ved tilberedning og destruksjon av rester, avfall og brukt utstyr.
Vinblastin må ikke fortynnes i oppløsninger som øker eller reduserer pH utenfor området 3,5 til 5,5.
Tilsetning til hetteglasset av 10 ml natriumklorid injeksjonsvæske 9 mg/ml (med eller uten konserveringsmiddel gir en ferdig oppløsning på 1 mg/ml. Oppløsningen er klar. Dosen kan gis direkte i en pågående intravenøs infusjon med natriumklorid infusjonsvæske 9 mg/ml eller direkte i en vene. I begge tilfeller bør injeksjonen fullføres i løpet av ca. 1 minutt. Legemidler til parenteralt bruk skal inspiseres visuelt for partikler og misfarging.
Når vinblastin dispenseres i en annen beholder enn den originale, for eksempel en sprøyte, må denne merkes og forsegles.
"Forseglingen skal ikke fjernes før injeksjonen. Kun til intravenøs bruk. Fatalt hvis gitt intratekalt."
Bruksferdig injeksjonsvæske er holdbar 24 timer ved 15-25ºC.
For ytterligere informasjon: Se godkjent preparatomtale.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

adh (vasopressin, antidiuretisk hormon): Hormon som dannes i hypothalamus. Urinutskillelsen via nyrene reguleres av ADH. Mer ADH skilles ut når kroppen har behov for å spare vann.

hodgkins sykdom (hodgkins lymfom, lymfogranulomatose): Ondartede svulster i lymfevevet. Sjelden sykdom som rammer unge mennesker. De vanligste symptomene er først hovne lymfeknuter, og senere, feber, nattesvette og vekttap. Takket være strålebehandling og kjemoterapi kureres de fleste i dag.

intravenøs (i.v., intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

parenteralt (parenteral): Betyr utenfor tarmen. For eksempel er parenteral administrering av legemidler en samlebetegnelse for alle de måtene man kan innta et legemiddel på, uten at det passerer tarmen. Den vanligste måten er å injisere stoffet rett inn i en blodåre (kjent som intravenøs administrering).

testikkelkreft (testikkelcancer): Testikkelkreft er en ondartet svulst inne i testiklene. Årsaken til sykdommen er ukjent. Testikkelkreft er den hyppigste kreftformen hos menn mellom 15 og 35 år.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.