Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Vectatone 1 % krem

penciclovir

Dette legemidlet er reseptfritt. Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 4 dager.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Vectatone er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Vectatone
 3. Hvordan du bruker Vectatone
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Vectatone
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Vectatone er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Voksne og barn over 12 år: behandling av tidlige tegn på munnsår som skyldes herpes simplex virus.
Vectatone er en beige til lysebrun krem som brukes til behandling av munnsår (herpes labialis) forårsaket av Herpes simplex virus.
Vectatone hemmer herpes simplex-virusets evne til å vokse og formere seg. Tiden det tar å heles og varigheten av smerte og synlige tegn av viruset blir forkortet med opptil 24 timer.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Vectatone
Bruk ikke Vectatone:
 • dersom du er allergisk overfor penciklovir eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du tidligere har opplevd overfølsomhet overfor famciklovir.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Vectatone:
 • dersom du er usikker på årsaken til munnsåret, eller dersom munnsåret blir verre eller ikke blir bedre.
 • dersom immunsystemet ditt er svekket.
Kremen må ikke brukes i eller i nærheten av øynene, kjønnsorganer eller slimhinner (f.eks. munn eller nese).
Vectatone skal kun benyttes på munnsår på leppene eller rundt munnen.
Andre legemidler og Vectatone
Det er lite sannsynlig at effekten av behandlingen vil bli påvirket dersom Vectatone krem blir brukt samtidig med andre legemidler.
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet
Det er begrenset erfaring ved bruk under graviditet.
Amming
Det er ukjent om virkestoffet går over i morsmelk.
Kjøring og bruk av maskiner
Vectatone påvirker ikke din evne til å betjene et kjøretøy.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Vectatone inneholder propylenglykol og cetostearylalkohol
Vectatone inneholder propylenglykol og cetostearylalkohol som kan forårsake hudirritasjon eller lokale hudreaksjoner (som f.eks. kontaktdermatitt).
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Vectatone
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Voksne og barn over 12 år
Start behandlingen så snart du merker tegn på munnsår. Tegn på munnsår kan være prikking, svie eller kløe på leppen eller når det begynner å utvikles blemmer.
Kremen skal påføres med en ren finger med den mengde krem som trengs for størrelsen på munnsåret.
Mangler tekstalternativ for bilde
 1. Vask hendene før og etter behandlingen for å unngå at munnsåret blir verre eller spres.
 2. Klem ut litt krem på en fingertupp.
 3. Smør kremen på munnsåret annenhver time på dagtid i 4 dager.
Dersom behandlingstiden sammenfaller med et måltid, skal du smøre på kremen etter at du har spist.
Ikke smør på krem etter at det er utviklet skorpe på munnsåret.
Det kan ta tid før kremen virker. Fortsett å bruke kremen selv om såret ikke føles bedre med en gang.
Kontakt lege etter 4 dagers behandling hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre.
Bruk av Vectatone hos barn
Vectatone skal ikke brukes av barn under 12 år.
Dersom du tar for mye av Vectatone
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Det er ikke sannsynlig at det oppstår alvorlige problemer om du har anvendt en stor mengde krem samtidig på huden, selv om noe hudirritasjon kan oppstå.
Det er ikke farlig å svelge kremen, men en viss irritasjon i munnen kan oppstå. Ingen spesiell behandling er nødvendig.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanligst forekommende (kan oppstå hos opptil 1 av 10 personer) er bivirkninger på administrasjonsstedet, f.eks. en brennende følelse, smerte eller følelsesløshet.
Bivirkninger som er rapportert og som oppstår hos et ukjent antall brukere, er overfølsomhet, elveblest og allergisk dermatitt (f.eks. utslett, kløe, blemmer og hevelse).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Vectatone
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 30ºC. Skal ikke fryses.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten etter utløpsdato. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Vectatone
 • Virkestoff er penciclovir 10 mg/g (1 %)
 • Andre innholdsstoffer er hvit vaselin, flytende parafin, cetostearylalkohol, propylenglykol, makrogolcetostearyleter 1000, rød og gul jernoksid (E172) og renset vann.
Hvordan Vectatone ser ut og innholdet i pakningen
Vectatone er en jevn, beige til lysebrun krem
Pakningsstørrelser: Tube med 2 g og 5 g
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen och tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Omega Pharma Nordic AB
Box 7009
SE-164 07 Kista
Sverige
Tilvirker:
Omega Pharma International NV
Venecoweg 26
B-9810 Nazareth, Belgium
Medgenix Benelux NV
Vliegveld 21
B-8560 Wevelgem, Belgium
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 27.07 2017

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.