Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: informasjon til brukeren

Vancomycin Xellia 125 mg kapsler

vankomycin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynne å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Vancomycin Xellia er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Vancomycin Xellia
 3. Hvordan du bruker Vancomycin Xellia
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Vancomycin Xellia
 6. Innholdet i pakningen og annen informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Vancomycin Xellia er, og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrift som er angitt på apoteketiketten.
Vankomycin er et antibiotika som tilhører en gruppe som kalles "glykopeptider". Vancomycin virker ved å eliminere visse bakterier som forårsaker infeksjoner.
Vancomycin brukes hos voksne og unge fra 12 år for behandling av infeksjoner i slimhinnene i tynn- og tykktarmen med skader på slimhinnen (pseudomembranøs kolitt), forårsaket av bakterien Clostridium difficile.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Vancomycin Xellia
Bruk ikke Vancomycin Xellia:
 • Dersom du er allergisk overfor vankomycin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • Hvis du har hatt en allergisk reaksjon med utslett, kløe, hevelse eller pustevansker etter å ha fått dette legemidlet
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller, apotek eller sykepleier før du bruker Vancomycin Xellia. Dersom du har en betennelsessykdom i fordøyelseskanalen (kan du være utsatt for bivirkninger, spesielt hvis du også har en nyresykdom).
Vancomycin kapsler er ikke egnet for barn under 12 år eller for ungdom som ikke kan svelge dem. Andre legemiddelformer kan være mer egnet for barn; spør legen din eller på apoteket.
Andre legemidler og Vancomycin Xellia
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker , nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Dersom du bruker legemidler som kan påvirke hørselen eller nyrene må du kontakte legen din.
Inntak av Vancomycin Xellia kapsler med mat og drikke
Du kan ta vankomycin kapsler sammen med mat og drikke.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Begrenset erfaring ved bruk under graviditet. Rådfør deg derfor med lege før du bruker Vancomycin Xellia under graviditet.
Vankomycin går over i morsmelk. Rådfør deg derfor med lege før du bruker Vancomycin Xellia hvis du ammer.
Kjøring og bruk av maskiner
Vancomycin Xellia har ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid.
Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Vancomycin Xellia
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Voksne og ungdom (fra 12 år og eldre)
Den anbefalte dosen er 125 mg hver 6. time. I noen tilfeller kan legen din bestemme seg for å gi en høyere daglig dose på opptil 500 mg hver 6. time. Maksimal daglig dose bør ikke overstige 2 g.
Hvis du har hattinfeksjon av slimhinnene før, kan det hende du trenger annen dose og annen varighet av behandlingen.
Dersom du tar for mye av Vancomycin Xellia
Kontakt straks lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22591300) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemidlet ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Vancomycin Xellia
Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandlingen med Vancomycin Xellia
Kontakt legen din eller apoteket før du avbryter behandlingen med dettelegemidlet.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
Administrasjonsmåte
Til via munnen.
Svelg kapslene hele med vann.
Vanlig varighet av behandlingen er 10 dager, men det kan variere avhengig av din respons på behandlingen..
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vancomycin kan forårsake allergiske reaksjoner, selv om alvorlige allergiske reaksjoner (anafylaktisk sjokk) er sjeldne. Informer legen din umiddelbart hvis du plutselig får hvesing i brystet, pustevansker, rødhet på overkroppen, utslett eller kløe.
Bivirkninger er lite sannsynlig siden opptak av vancomycin fra mage-tarmkanalen er ubetydelig.
Men hvis du har en betennelsessykdom i fordøyelseskanalen, spesielt hvis du også har en nyresykdom, kan lignende bivirkninger som de som oppstår når vancomycin gis ved infusjon oppstå. Derfor er bivirkningene og frekvensene som rapporteres for vancomycin gitt som infusjon, inkludert.
Vanlige bivirkninger (kan påvirke inntil 1 av 10 personer):
 • Fall i blodtrykket
 • Andpustenhet, støyende pusting (en høy lyd som oppstår som følge av at luftstrømmen i øvre luftvei er hindret)
 • Utslett og betennelse i munnen, kløe, kløende utslett, elveblest
 • Nyreproblemer (oppdages primært ved blodprøver)
 • Rødhet på overkroppen og i ansiktet, betennelse i en vene
Mindre vanlige bivirkninger (kan påvirke opptil 1 av 100 personer):
 • Midlertidig eller permanent tap av hørsel
Sjeldne bivirkninger (kan påvirke opptil 1 av 1000 personer):
 • Reduksjon i hvite blodlegemer, røde blodlegemer og blodplater (blodceller som er ansvarlige for blodlevring). Økning i noen av de hvite blodlegemene i blodet.
 • Tap av balanse, ringing i ørene, svimmelhet
 • Betennelse i blodårene
 • Kvalme (føle seg uvel)
 • Betennelse i nyrene og nyresvikt
 • Smerter i bryst og ryggmuskulatur
 • Feber, kuldefølelse
Svært sjeldne bivirkninger (kan påvirke opptil 1 av 10 000 personer):
 • Plutselig utbrudd av alvorlig allergisk hudreaksjon med plakk i huden, blemmer eller hudavskalling. Dette kan være forbundet med høy feber og leddsmerter
 • Hjertestans
 • Betennelse i tarmen som forårsaker magesmerter og diaré, som kan inneholde blod
Ikke kjent (frekvens kan ikke anslås ut fra tilgjengelige data):
 • Å være syk (kaste opp), diaré
 • Forvirring, døsighet, mangel på energi, hevelse, væskeretensjon, nedsatt urin
 • Utslett med hevelse eller smerte bak ørene, i nakken, lysken, under haken og armhulen (hovne lymfeknuter), unormale blod- og leverfunksjonsprøver
 • Utslett med blemmer og feber.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Vancomycin Xellia
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC. Bruk ikke Vancomycin Xellia etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendige lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og annen informasjon
Sammensetningen av Vancomycin Xellia
 • Virkestoff er vankomycin 125 mg som vankomycinhydroklorid.
 • Hjelpestoffer er macrogol. Kapselen består av gelatin, svart og gul jernoksid (E172), titandioksid (E171). Blekk anvendt på kapselen inneholder shellac, propylenglykol, konsentrert amoniakkoppløsning, kaliumhydroksid, svart jernoksid (E172).
Hvordan Vancomycin Xellia ser ut og innholdet i pakningen
Vancomycin Xellia 125 mg kapsler er lys grå/grå merket Vanco 125 mg.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Xellia Pharmaceuticals ApS
Dalslandsgade 11
2300 København S
Danmark
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 27.02.2018
 
Andre kilder til informasjonRådgivning / medisinsk undervisning
Antibiotika brukes til å kurere bakterielle infeksjoner. De er ineffektive mot virusinfeksjoner.
Hvis legen din har forskrevet antibiotika, trenger du dem nettopp for din nåværende sykdom.
Til tross for antibiotika kan enkelte bakterier overleve eller vokse. Dette fenomenet kalles resistens: Noen antibiotika-behandlinger blir dermed ineffektive.
Misbruk av antibiotika øker resistensen. Du kan til og med hjelpe bakterier til å bli resistente og derfor forsinke din kur eller redusere antibiotika effekten hvis du ikke respekterer følgende:
 • dosering
 • fastatt tidsplan
 • varighet av behandlingen
Følgelig, for å bevare effekten av dette legemidlet:
1 - Bruk kun antibiotika når du får det foreskrevet.
2 - Følg resepten frå legen nøye.
3 - Ikke bruk antibiotika uten resept, selv om du vil behandle en lignende sykdom.
4 - Gi aldri antibiotika til en annen person; kanskje det er ikke tilpasset hans / hennes sykdom.
5 - Etter fullført behandling, returner all ubrukt legemiddel til apoteket for å sikre at de blir destruert på riktig måte.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

hjertestans (hjertestopp, asystole): Opphør av hjertets pumpefunksjon. Hjertestans hos voksne kan ha ulike årsaker, f.eks. plutselig hjerteinfarkt.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

væskeretensjon (vannretensjon): Tilbakeholdelse av væske i kroppen.