Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Vancomycin Fresenius Kabi 500 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Vancomycin Fresenius Kabi 1 g pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

vankomycin.

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som likner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Vancomycin Fresenius Kabi er og hva det brukes mot.
 2. Hva du må vite før du bruker Vancomycin Fresenius Kabi
 3. Hvordan du bruker Vancomycin Fresenius Kabi.
 4. Mulige Bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Vancomycin Fresenius Kabi
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Vancomycin Fresenius Kabi er og hva det brukes mot.
Vancomycin Fresenius Kabi er et antibiotikum som tilhører en gruppe antibiotika som kalles glykopeptider. Vancomycin Fresenius Kabi virker bakteriedrepende og kan brukes i behandling av visse infeksjoner.
Vankomycin pulver lages til en oppløsning til infusjon.
Vankomycin er brukt i alle aldersgrupper ved infusjon for behandling av følgende alvorlige infeksjoner:
 • Infeksjoner i hud og vev under huden
 • Infeksjoner i bein og ledd
 • En infeksjon i lungene kalt pneumoni
 • Infeksjon på innsiden av slimhinnen i hjertet (endokarditt) og for å forebygge endokarditt hos risikopasienter som gjennomgår større kirurgiske inngrep
 • Infeksjon i sentralnervesystemet
 • Infeksjoner i blodet som er knyttet til infeksjonene nevnt ovenfor
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Vancomycin Fresenius Kabi
Bruk ikke Vancomycin Fresenius Kabi
 • hvis du er allergisk mot vankomycin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Vancomycin Fresenius Kabi dersom:
 • du tidligere har opplevd en allergisk reaksjon på teikoplanin, fordi dette kan bety at du også er allergisk mot vankomycin
 • du har en hørselsdefekt, spesielt hvis du er eldre (du må kanskje hørseltestes under behandling)
 • du har nyresykdom (du må ta blodprøver og teste nyrene under behandling)
 • du får vankomycin som infusjon for behandling av diaré som er forbundet med Clostridium difficile infeksjon i stedet for oralt
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier under behandling med Vancomycin Fresenius Kabi dersom:
 • du mottar vankomycin i lang tid (du må kanskje ta blodprøve, teste lever og nyre under behandling)
 • du opplever en hudreaksjon under behandling
 • du utvikler en alvorlig eller forlenget diaré under eller etter bruk av vankomycin, ta kontakt med lege umiddelbart. Dette kan være et tegn på tarmbetennelse (pseudomembranøs kolitt) som kan oppstå etter behandling med antibiotika.
Barn
Vankomycin vil bli brukt med spesiell forsiktighet hos premature barn og små barn, fordi nyrene ikke er fullt utviklet og de kan akkumulere vankomycin i blodet. Denne aldersgruppen må kanskje ta blodprøver for å kontrollere vankomycinnivåer i blodet.
Samtidig administrasjon av vankomycin og anestesimidler har vært assosiert med rødhet i huden (erytem) og allergiske reaksjoner hos barn. Samtidig bruk med andre legemidler, som aminoglykosidantibiotika, ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAIDs for eksempel ibuprofen) eller amfotericin B (medisin mot soppinfeksjon) kan øke risikoen for nyreskade og derfor kan hyppigere blodprøver og testing av nyrer være nødvendig.
Andre legemidler og Vancomycin Fresenius Kabi
Rådfør deg med lege dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Følgende legemidler kan være ugunstige å bruke samtidig med Vancomycin Fresenius Kabi:
 • anestesimidler (bedøvelsesmidler)
 • muskelavslappende legemidler
 • andre antibakterielle legemidler (f.eks. polymyksin B, colistin, bacitracin og aminoglykosider)
 • legemidler mot soppinfeksjoner (amfotericin B)
 • legemidler mot tuberkulose (viomycin)
 • cellegift (cisplatin)
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Under graviditet og amming skal Vancomycin Fresenius Kabi bare brukes når det er helt nødvendig. Legen kan vurdere det slik at du bør avbryte ammingen.
Kjøring og bruk av maskiner
Vancomycin Fresenius Kabi gir liten eller ingen påvirkning på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Vancomycin Fresenius Kabi.
Vancomycin Fresenius Kabi vil bli gitt av helsepersonell mens du er på sykehus. Din lege vil avgjøre hvor mye av dette legemidlet du skal få hver dag og hvor lenge behandlingen skal vare.
Dosering
Dosen du får vil avhenge av:
 • din alder
 • din vekt
 • infeksjonen du har
 • hvor godt nyrene dine fungerer
 • din hørsel
 • andre legemidler du eventuelt tar
Intravenøs administrasjonVoksne og ungdommer (fra 12 år og eldre)
Dosen vil bli beregnet ut i fra din kroppsvekt. Den vanlige infusjonsdosen er 15-20 mg/kg kroppsvekt og gis vanligvis hver 8.-12. time. I noen tilfeller kan legen din bestemme å gi en startdose på opptil 30 mg/kg kroppsvekt. Maksimal daglig dose bør ikke overstige 2 g.
Bruk hos barn
Barn i alderen fra en måned til mindre enn 12 år
Dosen vil bli beregnet ut i fra din kroppsvekt. Den vanlige infusjonsdosen er 10-15 mg/kg kroppsvekt og gis vanligvis hver 6. time.
Premature og nyfødte barn (fra 0 til 27 dager)
Dosen vil bli beregnet i henhold til post-menstrual alder (tiden som har gått mellom første dag av siste menstruasjon og fødsel (svangerskapslengde) pluss den tiden som har gått etter fødselen (post-natal alder).
Eldre, gravide og pasienter med nyreforstyrrelse, inkludert de i dialyse, kan trenge en annen dose.
Administrasjonsmåte
Intravenøs infusjon betyr at legemidlet strømmer fra en infusjonsflaske eller pose gjennom et rør til en av dine blodårer og inn i kroppen. Din lege eller sykepleier vil alltid gi vankomycin i en blodåre og ikke inn i en muskel. Vankomycin vil bli gitt i en vene over en periode på minst 60 minutter.
Varighet av behandling
Lengden på behandlingen avhenger av hvilken type infeksjon du har og kan vare i flere uker. Lengden på behandlingen kan variere avhengig av individuell respons på behandlingen for hver pasient.
Under behandling kan det bli tatt blodprøver, urinprøver og hørselstest for å se etter tegn på mulige bivirkninger.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige Bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vancomycin Fresenius Kabi kan gi allergiske reaksjoner, men alvorlige allergiske reaksjoner (anafylaktisk sjokk) er sjeldne. Gi straks beskjed til legen hvis du merker plutselig piping i brystet, pustevansker, rødme på overkroppen, utslett eller kløe.
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer)
 • blodtrykksfall
 • pustevansker, pipende lyd ved pusting (en høy tone som oppstår som følge av blokkert luftstrøm i de øvre luftveiene)
 • utslett og betennelse i munnhulen, kløe, kløende utslett, elveblest
 • nyreproblemer, som primært kan konstateres ved blodprøver
 • rødme på overkroppen og i ansiktet, betennelse i en vene
Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer)
 • midlertidig eller varig hørselstap
Sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer)
 • redusert antall hvite blodceller, røde blodceller og blodplater (viktige for blodets koagulasjonsevne)
 • økt antall av noen typer hvite blodceller
 • tap av balanse, øresus, svimmelhet
 • betennelse i blodkar
 • kvalme
 • nyrebetennelse, nyresvikt
 • smerter i brystkasse og ryggmuskulatur
 • feber, kuldegysninger
Svært sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 personer)
 • plutselig innsettende alvorlig allergisk hudreaksjon med avflassing, blemmer og hudavstøtning. Kan ledsages av høy feber og leddsmerter.
 • hjertestans
 • tarmbetennelse som forårsaker magesmerter og diaré som kan inneholde blod
Ikke kjent (hyppighet kan ikke estimeres ut fra tilgjengelige data)
 • oppkast, diaré
 • forvirring, døsighet, mangel på energi, hevelse, væskeretensjon, nedsatt urinmengde
 • utslett med hevelse eller smerte bak ørene, i nakken, lysken, under haken og armhulen (hovne lymfeknuter), unormale blodprøver og leverfunksjon
 • utslett med blemmer og feber
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Vancomycin Fresenius Kabi
Legen er ansvarlig for oppbevaring av legemidlet.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Pulver i salgsforpakning:
Oppbevares ved høyst 25ºC. Oppbevar hetteglasset i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.
Holdbarheten av rekonstituert konsentrat og ytterligere fortynnet produkt er angitt nedenfor under informasjon beregnet på helsepersonell.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Vancomycin Fresenius Kabi
Virkestoffet er vankomycin.
Vancomycin Fresenius Kabi 500 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning: Hvert hetteglass inneholder 500 mg vankomycin (som vankomycinhydroklorid) tilsvarende 500.000 IE.
Vancomycin Fresenius Kabi 1 g pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning:Hvert hetteglass inneholder 1 g vankomycin (som vankomycinhydroklorid) tilsvarende 1.000.000 IE.
Hvordan Vancomycin Fresenius Kabi ser ut og innholdet i pakningen
Vancomycin Fresenius Kabi 500 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning:
Hvitt til kremfarget pulver i et klart hetteglass med grå flip-off hette.
Pakningsstørrelse: 1 hetteglass, 10 × 1 hetteglass.
Vancomycin Fresenius Kabi 1 g pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning:
Hvitt til kremfarget pulver i et klart hetteglass med grønn flip-off hette.
Pakningsstørrelse: 1 hetteglass, 10 × 1 hetteglass.
Legemidlet er i pulverform som må oppløses før det kan brukes.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver av markedsføringstillatelsen
Fresenius Kabi Norge AS
Postboks 430
NO-1753 Halden
Tilvirker
Xellia Pharmaceuticals ApS
Dalslandsgade 11
2300 København S.
Danmark
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:

Storbritannia

Vancomycin 500 mg powder for concentrate for solution for infusion
Vancomycine 1000 mg powder for concentrate for solution for infusion

Belgia

Vancomycine Fresenius Kabi 500 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie
Vancomycine Fresenius Kabi 1000 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie

Bulgaria

Vancomycin Kabi 500 mg powder for concentrate for solution for infusion
Vancomycin Kabi 1000 mg powder for concentrate for solution for infusion

Tsjekkia

Vancomycin Kabi 500 mg
Vancomycin Kabi 1000 mg

Tyskland

Vancomycin Kabi 500 mg Pulver zur Herstellung eines Konzentrats für eine Infusionslösung
Vancomycin Kabi 1 g Pulver zur Herstellung eines Konzentrats für eine Infusionslösung

Danmark

Vancomycin Fresenius Kabi

Estland

Vancomycin Kabi 500 mg
Vancomycin Kabi 1000 mg

Hellas

Vancomycin/Kabi 500mg, κόνις για πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση
Vancomycin/Kabi 1000mg, κόνις για πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση

Spania

Vancomicina Kabi 500mg polvo para concentrado para solución para perfusión EFG
Vancomicina Kabi 1g polvo para concentrado para solución para perfusión EFG

Frankrike

Vancomycine Kabi 500 mg, poudre pour solution pour perfusion
Vancomycine Kabi 1000 mg, poudre pour solution pour perfusion

Ungarn

Vancomycin Kabi 500 mg por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz
Vancomycin Kabi 1000 mg por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz

Irland

Vancomycin 500 mg powder for concentrate for solution for infusion
Vancomycin 1000 mg powder for concentrate for solution for infusion

Island

Vancomycin 500 mg stofn fyrir innrennslisþykkni, lausn
Vancomycin 1000 mg stofn fyrir innrennslisþykkni, lausn

Italia

Vancomicina Kabi 500 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione
Vancomicina Kabi 1000 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione

Litauen

Vancomycin Kabi 500 mg milteliai infuzinio tirpalo koncentratui
Vancomycin Kabi 1000 mg milteliai infuzinio tirpalo koncentratui

Luxemburg

Vancomycin Kabi 500 mg Pulver zur Herstellung eines Konzentrats für eine Infusionslösung
Vancomycin Kabi 1 g Pulver zur Herstellung eines Konzentrats für eine Infusionslösung

Latvia

Vancomycin Kabi 500 mg pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai
Vancomycin Kabi 1000 mg pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai

Nederland

Vancomycine Fresenius Kabi 500 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie
Vancomycine Fresenius Kabi 1000 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie

Norge

Vancomycin Fresenius Kabi 500 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Vancomycin Fresenius Kabi 1 g pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Polen

Vancomycin Kabi 500 mg
Vancomycin Kabi 1000 mg

Portugal

Vancomicina Kabi

Romania

Vancomicina Kabi 500 mg pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă
Vancomicina Kabi 1000 mg pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă

Sverige

Vancomycin Fresenius Kabi 500 mg, pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning
Vancomycin Fresenius Kabi 1 g, pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning

Slovenia

Vankomicin Kabi 500 mg prašek za koncentrat za raztopino za infundiranje
Vankomicin Kabi 1 g prašek za koncentrat za raztopino za infundiranje

Slovakia

Vancomycin Kabi 500 mg
Vancomycin Kabi 1000 mg

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 12.04.2019
 
Andre kilder til informasjon
Råd/Medisinsk informasjon
Antibiotika brukes til å behandle bakterieinfeksjoner. De er ineffektive mot virusinfeksjoner.
Dersom legen din har forskrevet antibiotika, trenger du dem for din nåværende sykdom.
Til tross for antibiotika, kan noen bakterier overleve eller vokse/formere seg videre. Dette fenomenet kalles resistens; noen antibiotikabehandlinger blir ineffektive.
Misbruk av antibiotika øker resistensen. Du kan også hjelpe bakteriene å bli resistente og dermed forsinke kuren eller redusere antibiotika effekten dersom du ikke følger riktig:
 • dosering
 • tidsplaner
 • varighet av behandling
For å bevare effekten av antibiotika og dette legemidlet:
 1. Bruk antibiotika bare når forskrevet
 2. Følg forskrivningen nøye
 3. Ikke gjenbruk antibiotika uten resept, selv om du ønsker å behandle lignende sykdom
 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:Tilberedning
500 mg
Løs opp innholdet i hetteglasset i 10 ml sterilt vann til injeksjonsvæsker. Fortynn den rekonstituerte oppløsningen med minst 100 ml natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) infusjonsvæske, glukose 50 mg/ml (5 %) infusjonsvæske, natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) og glukose 50 mg/ml (5 %) infusjonsvæske eller Ringer-acetat infusjonsvæske.
1 g
Løs opp innholdet i hetteglasset med 20 ml sterilt vann til injeksjonsvæsker. Fortynn den rekonstituerte oppløsningen med minst 200 ml natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) infusjonsvæske, glukose 50 mg/ml (5 %) infusjonsvæske, natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) og glukose 50 mg/ml (5 %) infusjonsvæske eller Ringer-acetat infusjonsvæske.
Vankomycinkonsentrasjonen i den ferdige infusjonsvæsken må ikke overstige 0,5 % w/v (5 mg/ml). Til noen pasienter med behov for væskerestriksjon kan konsentrasjoner opp til 10 mg/ml brukes. Slike forhøyede konsentrasjoner kan øke risikoen for infusjonsrelaterte bivirkninger.
Før administrasjon skal de rekonstituerte og fortynnede oppløsningene inspiseres visuelt for partikler og misfarging. Kun klare, fargeløse oppløsninger fri for partikler skal brukes.
Infusjonsvæsken skal ikke blandes med andre legemidler.
Infusjon
Skal gis som langsom intravenøs infusjon over minst en time eller ved en maksimal hastighet på 10 mg/minutt (det som varer lengst), tilsvarende 2 ml/minutt ved en konsentrasjon på 5 mg/ml.
Dosering
Intravenøs bruk
Startdosen tilpasses individuelt og er avhengig av total kroppsvekt. Vanlig dosering er:
Pasienter i alderen 12 år og eldre: 15 til 20 mg/kg kroppsvekt hver 8 til 12 timer (ikke overstige 2 g per dose).
Spedbarn og barn i alderen fra en måned til mindre enn 12 år: 10 til 15 mg/kg kroppsvekt hver 6. time.
Fullbårne nyfødte (fra fødsel til 27 dager etter fødselen) og prematur nyfødte (fra fødsel til forventet leveringsdato pluss 27 dager): For å etablere doseringsregimet for nyfødte, bør det søkes råd fra en lege som er erfaren i behandling av nyfødte. En mulig måte å dosere vankomycin på hos nyfødte er illustrert i følgende tabell:

PMA (uker)

Dose (mg/kg)

Administrasjonsintervall (t)

<29

15

24

29-35

15

12

>35

15

8

PMA: postmenstrual alder [(tid som gått mellom den første dagen i den siste menstruasjonsperioden og fødselen (svangerskapsalderen) pluss tiden som er gått etter fødselen (postnatal alder)].
Oppbevaring
Vancomycin Fresenius Kabi pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning skal oppbevares ved høyst 25ºC. Oppbevar hetteglasset i ytterkartongen for å beskytte innholdet mot lys.
Vancomycin Fresenius Kabi pulver til konsentrat for infusjonsvæske, oppløsning skal ikke brukes etter utløpsdatoen angitt på pakningen.
Rekonstituert konsentrat
Rekonstituert konsentrat skal fortynnes ytterligere umiddelbart etter rekonstitueringen.
Fortynnet produkt
Fra et mikrobiologisk og fysisk-kjemisk synspunkt skal produktet anvendes umiddelbart.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

dialyse: Rensing av blod for avfallsstoffer og overflødig væske. Rensingen gjøres ved hjelp av en spesiell maskin, vanligvis på sykehus. Det fins to typer dialyse, hemodialyse; rensing av blod og peritoneal dialyse; rensing av blodet via bukhulen.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

endokarditt (betennelse i endokardiet): Betennelse i hinnen på innsiden av hjertet, inkludert hjerteklaffene. Årsaken er ofte mikroorganismer som bakterier, virus og sopp. Ubehandlet kan hjerteklaffene skades og tilstanden bli livstruende.

erytem (hudrødme): Diffus rødhet i huden.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

hjertestans (hjertestopp, asystole): Opphør av hjertets pumpefunksjon. Hjertestans hos voksne kan ha ulike årsaker, f.eks. plutselig hjerteinfarkt.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

intravenøs (i.v., intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

pneumoni: Betennelse i lungevevet som følge av en infeksjon med virus eller bakterier.

sentralnervesystemet (cns): Er en av nervesystemets to hoveddeler (den andre hoveddelen er det perifere nervesystemet). CNS består av hjernen og ryggmargen.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.

væskeretensjon (vannretensjon): Tilbakeholdelse av væske i kroppen.

øresus (tinnitus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.