Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Vallergan 5 mg/ml mikstur, oppløsning

alimemazintartrat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Vallergan mikstur er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Vallergan mikstur
 3. Hvordan du bruker Vallergan mikstur
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Vallergan mikstur
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Vallergan mikstur er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Vallergan virker mot allergier og er sterkt beroligende og søvndyssende. Vallergan er ikke vanedannende.
Vallergan brukes:
 • mot forbigående og kortvarige søvnvansker.
 • ved søvnforstyrrelser som opptrer i avvenningsfasen hos personer med alkohol- og/eller rusproblemer.
 • som hjelpemiddel ved søvnvansker hos barn.
 • ved kløe ved forskjellige hudlidelser
 • hos barn som dempende/beroligende middel før operasjon.
 
2. Hva du må vite før du bruker Vallergan mikstur
Bruk ikke Vallergan mikstur
 • dersom du er allergisk overfor alimemazintartrat eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • ved nedsatt bevissthet, alvorlige forgiftninger eller leverskader.
 • dersom du har unormalt lavt antall hvite celler i blodet (leukopeni) eller har en sykdom som kjennetegnes av en sykelig økt tendens til muskelsvakhet og utmattelse av muskulaturen (myasthenia gravis).
 • hos barn under 2 års alder, på grunn av risiko for betydelig sløvende effekt og nedsatt pust.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Vallergan mikstur.
 • Brukes med forsiktighet ved lever- og nyreskader, dersom du har en tilstand med økt muskelspenning og krampeartet sammentrekning i én eller flere muskelgrupper (spastisitet), epilepsi eller kramper.
 • Brukes med forsiktighet ved hjertesykdom, høy alder, lav kaliumnivå i blodet og bruk av et legemiddel mot depresjon som heter trisykliske antidepressiver pga. økt risiko for hjerterytmeforstyrrelser.
 • Forårsaker døsighet om morgenen etter bruk som sovemiddel
 • Reaksjonsevnen kan påvirkes hvis preparatet gis om dagen.
 • Redusert virkning av preparatet kan oppstå etter få dagers sammenhengende bruk.
 • Forbigående søvnproblemer kan oppstå når du slutter å ta preparatet. Hvis du skal slutte med preparatet etter langvarig bruk, må det gjøres gradvis.
 • Legens foreskrevede dosering må ikke overskrides.
Andre legemidler og Vallergan mikstur
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Effekten av behandlingen kan påvirkes hvis legemidlet tas sammen med alkohol, enkelte midler mot høyt blodtrykk, sterke smertestillende midler, narkosemidler, de fleste legemidler som brukes ved psykiatriske lidelser og sove- og beroligende midler.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet
Det foreligger risiko for fosterskadelige effekter hvis Vallergan benyttes i siste del av graviditeten. Bruk derfor ikke Vallergan under graviditet annet enn når legen har bestemt det.
Amming
Går over i morsmelk, men virkning på barn som ammes er ikke sannsynlig. Rådfør deg likevel med lege ved mer enn tilfeldig bruk av Vallergan under amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Vallergan kan nedsette reaksjonsevnen. Dette bør en tenke på i tilfeller hvor det kreves skjerpet oppmerksomhet, f.eks. ved bilkjøring eller arbeid som krever presisjon.
Vallergan mikstur inneholder sorbitol og etanol
Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemiddelet.
Dette legemiddelet inneholder små mengder etanol (alkohol), mindre enn 100 mg per dose.
 
3. Hvordan du bruker Vallergan mikstur
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosen bestemmes av legen som tilpasser den for deg. Dosering til barn må ikke overskride 3 mg/kg. Anbefalt dosering må ikke overskrides.
Søvnforstyrrelser
Voksne og barn over 14 år: 2,5-5 ml (12,5-25 mg) 1/2-1time før sengetid.
Barn 2-14 år: Tilpasses det enkelte barns alder og tilstand. 2,5-5 ml (12,5-25 mg) 1/2-1 time før sengetid.
Søvnforstyrrelser hos personer med alkohol- og/eller rusproblemer
8-16 ml (40-80 mg) 1/2-1 time før sengetid.
Kløe og allergiske lidelser
Voksne og barn over 14 år: 2 ml (10 mg) 3-4 ganger daglig.
Barn: 2-14 år: 0,5-1,25 ml (2,5-6,25 mg) 3-4 ganger daglig. Største dose fortrinnsvis om kvelden.
Som beroligende middel før operasjon
Barn 2-7 år: 2-3 mg/kg 1-2 timer før operasjonen.
Vallergan mikstur er ferdig til bruk.
Dersom du tar for mye av Vallergan mikstur
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Såkalt malignt nevroleptikasyndrom er sett ved overdosering. Symptomene er blant annet overoppheting, muskelstivhet og endret mental tilstand. Syndromet kan være dødelig, og Vallergan-behandlingen må avbrytes umiddelbart og behandling på sykehus startes opp.
Dersom du har glemt å ta Vallergan mikstur
Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Vallergan mikstur
Forbigående søvnproblemer kan oppstå når du slutter å ta preparatet. Hvis du skal slutte med preparatet etter langvarig bruk, må det gjøres gradvis.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 10 personer):
Døsighet, munntørrhet, lett svimmelhet, lett hodepine, nesetetthet og fordøyelsesbesvær.
Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 100 personer):
Forstoppelse, problemer med vannlating og synsforstyrrelser.
Sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 1000 personer):
Gulsott, blodtrykksfall, økt puls, redusert antall hvite blodlegemer, få granulocytter i blodet, kramper og plager med stive muskler, ustøe eller skjelvende bevegelser, uklart syn.
Bivirkninger med ukjent frekvens(kan ikke estimeres utifra tilgjengelige data):
Rytmeforstyrrelse i hjertet. Hjertebank.
Ved langtidsbehandling kan munntørrhet gi tann- og munnslimhinneskader.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Vallergan mikstur
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC. Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses. Oppbevares i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Vallergan mikstur
 • Virkestoff er alimemazintartrat.
 • Hjelpestoffer er sorbitol, glyserol, sitronsyremonohydrat, askorbinsyre, butylhydroksyanisol, natriumhydroksid, etanol 96 %, renset vann.
 • Fargestoff: Karamell (E 150). Miksturen har plommesmak.
Hvordan Vallergan mikstur ser ut og innholdet i pakningen
Pakningen inneholder en glassflaske med 150 ml mikstur.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
sanofi-aventis Norge AS, Postboks 133, 1325 Lysaker.
Tilvirker
Unither Liquid Manufacturing, Colomiers, Frankrike.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 09.11.2016

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

fordøyelsesbesvær (dyspepsi, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

malignt nevroleptikasyndrom (mns, nevroleptisk malignt syndrom): Samling av alvorlige symptomer (feber, muskelstivhet, autonom ustabilitet) som kan forekomme ved bruk av nevroleptika (antipsykotika). Sjelden og alvorlig tilstand som kan være fatal.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

myasthenia gravis: Alvorlig autoimmun sykdom som gir økt trettbarhet og svakhet i muskulaturen.

smertestillende midler (analgetikum, analgetika, smertestillende middel): Legemidler som brukes ved smerte og ubehag.

trisyklisk antidepressiv (tca): En gruppe legemidler som motvirker depresjon ved å øke konsentrasjonen av signalstoffene noradrenalin og serotonin i hjernen.