Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Valium 5 mg tabletter

diazepam

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Valium er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Valium
 3. Hvordan du bruker Valium
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Valium
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Valium er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Valium inneholder virkestoffet diazepam, et stoff som tilhører gruppen benzodiazepiner. Legemidlet virker dempende på visse deler av hjernen og har søvndyssende, beroligende, angstdempende, muskelavslappende og krampestillende effekt.
Valium tabletter brukes ved behandling av angst, fobier, uro, spenninger, aggresjon, kramper og ved søvnvansker. Sammen med andre preparater benyttes Valium ved depresjoner med angst, uro og rastløshet. Valium brukes også som beroligende middel før operasjoner, undersøkelser og prøvetaking som kan skape uro.
 
2. Hva du må vite før du bruker Valium
Bruk ikke Valium:
 • hvis du er allergisk (overfølsom) overfor diazepam eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • hvis du har alvorlig nedsatt pustefunksjon
 • hvis du har alvorlig nedsatt leverfunksjon
 • hvis du har pustestillstand ved snorking (søvnapné)
 • hvis du har myasthenia gravis
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege før du bruker Valium. Vis forsiktighet ved bruk av Valium:
 • hvis du har kroniske eller langvarige nevrotiske forstyrrelser
 • hvis du lider av alvorlige psykiske lidelser
 • hvis du er avhengig av visse legemidler som påvirker sentralnervesystemet, inkludert alkohol. Snakk med legen din om dette.
 • hvis du har svekket pusteevne
 • hvis du lider av alkohol- eller medikamentmisbruk
 • hvis du har kronisk nyresykdom og/eller leversykdom
 • hvis du har hjertesvikt
 • hvis du har hjerneskade
 • hvis du er eldre (effekten kan være kraftigere)
Hukommelsestap kan oppstå ved normal dosering, og risikoen er økende ved høyere dosering.
Fare for avhengighet
Bruk av Valium tabletter kan føre til avhengighet. Valium tabletter bør derfor kun brukes i et begrenset tidsrom.
For å minske risikoen for avhengighet, bør du bare bruke Valium tabletter hvis legen har forskrevet det til deg, og ikke øke den dosen legen har anbefalt.
Barn
Valium skal ikke gis til barn med mindre legen har anbefalt det. Valium virker ikke likt hos små barn som hos voksne.
Andre legemidler og Valium
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Effekten av behandlingen kan påvirkes hvis Valium tabletter tas sammen med andre legemidler. Legemidler som påvirker hjernen og/eller sentralnervesystemet kan forsterke effekten av Valium tabletter. Kombinasjon av Valium og slike legemidler eller alkohol kan i ytterste fall føre til koma eller død. Kombinasjon av Valium tabletter og alkohol gir forsterket virkning av begge, og kan gi økt fare for bivirkninger. Bruk derfor ikke Valium tabletter og alkohol samtidig.
Graviditet og amming
Det er mulighet for at fosteret påvirkes. Rådfør deg derfor alltid med lege før bruk av Valium tabletter under graviditet eller dersom du ønsker å bli gravid.
Det er mulig at barn som ammes påvirkes. Bruk derfor ikke Valium tabletter under amming annet enn når legen har bestemt det.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Valium tabletter kan nedsette reaksjonsevnen og bør brukes med forsiktighet hos bilførere og hvis man skal utføre andre funksjoner som krever årvåkenhet. Dersom du har fått for lite søvn eller har inntatt alkohol øker sjansen for nedsatt årvåkenhet.
Viktige opplysninger om noen av innholdsstoffene i Valium
Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 
3. Hvordan du bruker Valium
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosen og behandlingslengden bestemmes av legen som tilpasser den for deg.
Hvis du mener at virkningen av Valium er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med legen eller apoteket om dette.
Dersom du tar for mye av Valium
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Valium
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Effekter som kan opptre når behandling med Valium avsluttes
Når du slutter å bruke Valium etter lengre tids behandling kan det oppstå abstinenssymptomer, og dosen bør trappes ned gradvis. På den måten minsker risikoen for at du får uønskede ettervirkninger. Rådfør deg med legen om dette.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige bivirkninger (forekommer hos flere enn 1 av 100 personer):
Tretthet, søvnighet, muskelsvakhet.
Mindre vanlige bivirkninger (forekommer hos flere enn 1 av 1000 personer):
Hodepine, svimmelhet, konsentrasjonsvansker, vanskeligheter med å samordne bevegelsene, spesielt hos eldre.
Sjeldne bivirkninger (forekommer hos flere enn 1 av 10 000 personer):
Uro, irritabilitet, forvirring, nervøsitet, angst, aggressivitet, mareritt, hallusinasjoner (mest vanlig hos barn og eldre, og bruk av legemidlet bør avsluttes dersom dette oppstår), hudreaksjoner, gulsott, åndedrettshemming, blodtrykksfall, hjertesvikt, hukommelsestap, kvalme, munntørrhet, forstoppelse, inkontinens, mangelfull tømming av urinblæren.
Bivirkninger med ukjent frekvens:
Utydelig/sløret tale, skjelvinger, emosjonell nummenhet, depresjon, endringer i kjønnsdrift, økt spyttmengde, dobbeltsyn, tåkesyn, uregelmessig hjerterytme, endringer i enkelte blodprøveverdier.
Fall og brudd er sett hos brukere av denne typen legemiddel. Det er økt risiko hos de som samtidig bruker beroligende midler (inkludert alkohol) og hos eldre.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Valium
Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares ved høyst 25 °C. Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Valium
 • Virkestoff er diazepam 5 mg
 • Andre innholdsstoffer (hjelpestoffer) er laktosemonohydrat (100 mg per tablett), maisstivelse, magnesiumstearat, gult jernoksid (E 172)
Hvordan Valium ser ut og innholdet i pakningen
Finnes i blisterpakninger med 25 tabletter og 100 tabletter.
Tablettene har delestrek.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Roche Norge AS
Brynsengfaret 6B
Postboks 6610 Etterstad
0607 Oslo
Telefon: 22 78 90 00
Tilvirker
Roche Pharma AG
Emil-Barell-Strasse 1
D-79639 Grenzach-Wyhlen
Tyskland
Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent 07.10.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

fobier: Angsttilstand, som kjennetegnes av vedvarende og irrasjonell redsel for bestemte ting, handlinger eller situasjoner, som den som rammes kjenner seg tvunget til å unngå. Vedkommende er bevisst at redselen er overdrevet eller umotivert.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

myasthenia gravis: Alvorlig autoimmun sykdom som gir økt trettbarhet og svakhet i muskulaturen.

sentralnervesystemet (cns): Er en av nervesystemets to hoveddeler (den andre hoveddelen er det perifere nervesystemet). CNS består av hjernen og ryggmargen.