Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Valium 5 mg tabletter

diazepam

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Valium er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Valium
 3. Hvordan du bruker Valium
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Valium
 6. Ytterligere informasjon
 
1. Hva Valium er, og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Valium inneholder virkestoffet diazepam, et stoff som tilhører gruppen benzodiazepiner. Legemidlet virker dempende på visse deler av hjernen og har søvndyssende, beroligende, angstdempende, muskelavslappende og krampestillende effekt.
Valium tabletter brukes ved behandling av angst, fobier, uro, spenninger, aggresjon, kramper og ved søvnvansker. Sammen med andre preparater benyttes Valium ved depresjoner med angst, uro og rastløshet. Valium brukes også som beroligende middel før operasjoner, undersøkelser og prøvetaking som kan skape uro.
 
2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Valium
Bruk ikke Valium:
 • hvis du er allergisk (overfølsom) overfor diazepam eller et av de andre innholdsstoffene i Valium
 • hvis du har alvorlig nedsatt pustefunksjon
 • hvis du har alvorlig leversvikt
 • hvis du har pustestillstand ved snorking
 • hvis du har myasthenia gravis
Vis forsiktighet ved bruk av Valium:
 • hvis du har kroniske eller langvarige neurotiske forstyrrelser
 • hvis du lider av alvorlige psykiske lidelser
 • dersom du er avhengig av visse legemidler som påvirker sentralnervesystemet, inkludert alkohol. Snakk med din lege om dette.
 • hvis du lider av alkohol- eller medikamentmisbruk
 • kronisk nyresykdom og/eller leversykdom
 • hjertesvikt
 • hjerneskade
Hukommelsestap kan oppstå ved normal dosering, og risikoen er økende ved høyere dosering.
Fare for avhengighet
Bruk av Valium tabletter kan føre til avhengighet.
Valium tabletter bør derfor kun brukes i et begrenset tidsrom.
For å minske risikoen for avhengighet, bør du bare bruke Valium tabletter hvis legen har forskrevet det til deg, og ikke øke den dosen legen har anbefalt.
Bruk av andre legemidler sammen med Valium:
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler. Effekten av behandlingen kan påvirkes hvis Valium tabletter tas sammen med andre legemidler. Legemidler som påvirker hjernen og/eller sentralnervesystemet kan forsterke effekten av Valium tabletter. Kombinasjon av Valium tabletter og alkohol gir forsterket virkning av begge, og kan gi økt fare for bivirkninger. Bruk derfor ikke Valium tabletter og alkohol samtidig.
Graviditet og amming:
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Det er mulighet for at fosteret påvirkes. Rådfør deg derfor alltid med lege før bruk av Valium tabletter under graviditet.
Det er mulig at barn som ammes påvirkes. Bruk derfor ikke Valium tabletter under amming annet enn når legen har bestemt det.
Kjøring og bruk av maskiner:
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil kontakt apotek eller lege.
Valium tabletter kan nedsette reaksjonsevnen og bør brukes med forsiktighet hos bilførere og hvis man skal utføre andre funksjoner som krever årvåkenhet.
Viktige opplysninger om noen av innholdsstoffene i Valium:
Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 
3. Hvordan du bruker Valium
Bruk alltid Valium slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosen og behandlingslengden bestemmes av legen som tilpasser den for deg.
Hvis du mener at virkningen av Valium er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med legen eller apoteket om dette.
Dersom du tar for mye av Valium:
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Valium:
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Effekter som kan opptre når behandling med Valium avsluttes:
Når du slutter å bruke Valium etter lengre tids behandling, bør dosen trappes ned gradvis. På den måten minsker risikoen for at du får uønskede ettervirkninger. Rådfør deg med legen om dette.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Valium forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
De mest vanlige bivirkninger er tretthet og søvnighet.
Mindre vanlige bivirkninger er hodepine, svimmelhet, konsentrasjonsvansker, muskelsvakhet og vanskeligheter med å samordne bevegelsene, spesielt hos eldre.
Sjeldne bivirkninger er rastløshet, uro, irritabilitet, aggresivitet, vrangforestillinger, mareritt, hallusinasjoner (mest vanlig hos barn og eldre), hudreaksjoner, gulsott, åndedrettshemming, blodtrykksfall, hjertesvikt, kvalme, munntørrhet, forstoppelse, inkontinens, mangelfull tømming av urinblæren.
Fall og brudd er sett hos brukere av denne typen legemiddel. Det er økt risiko hos de som samtidig bruker beroligende midler (inkludert alkohol) og hos eldre.
Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du oppdager bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
 
5. Hvordan du oppbevarer Valium
Oppbevares utilgjengelig for barn. Dette legemiddel krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser. Holdbare til den utløpsdato som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Ytterligere informasjon
Sammensetning av Valium
 • Virkestoff er diazepam 5 mg
 • Hjelpestoffer er laktosemonohydrat (100 mg per tablett), maisstivelse, magnesiumstearat, gult jernoksid (E 172)
Hvordan Valium ser ut og innholdet i pakningen
Finnes i blisterpakninger med 25 tabletter og 100 tabletter.
Tablettene har delestrek.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Orifarm AS, Sandakerveien 138, NO-0484 Oslo
Importør
Orifarm A/S, Postboks 69, 5260 Odense S, Danmark
Ompakker
Orifarm Supply A/S, Energivej 15, 5260 Odense S, DK
Tilvirker
Roche Pharma AG, Grenzach-Wyhlen, Tyskland
Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent 21.04.2017

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

fobier: Angsttilstand, som kjennetegnes av vedvarende og irrasjonell redsel for bestemte ting, handlinger eller situasjoner, som den som rammes kjenner seg tvunget til å unngå. Vedkommende er bevisst at redselen er overdrevet eller umotivert.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

myasthenia gravis: Alvorlig autoimmun sykdom som gir økt trettbarhet og svakhet i muskulaturen.

sentralnervesystemet (cns): Er en av nervesystemets to hoveddeler (den andre hoveddelen er det perifere nervesystemet). CNS består av hjernen og ryggmargen.