Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Valerina Natt filmdrasjerte tabletter

Ekstrakt av valerianarot, humleblomst og sitronmelisseblad.

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege, apotek eller sykepleier har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 14 dager.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Valerina Natt er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Valerina Natt
 3. Hvordan du bruker Valerina Natt
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Valerina Natt
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Valerina Natt er og hva det brukes mot
Valerina Natt er et tradisjonelt plantebasert legemiddel til bruk ved lette søvnforstyrrelser. Bruksområdet for et tradisjonelt plantebasert legemiddel er utelukkende basert på erfaringer fra lang brukstradisjon.
 
2. Hva du må vite før du bruker Valerina Natt
Bruk ikke Valerina Natt
 • dersom du er allergisk overfor valerianarot, humleblomst, sitronmelisse eller noen av de andre innholdsstoffene i Valerina Natt (listet opp i avsnitt 6).
Barn
Barn under 12 år skal ikke behandles med Valerina Natt.
Andre legemidler og Valerina Natt
Bruk ikke andre søvnmidler eller beroligende midler samtidig med Valerina Natt uten først å ha snakket med lege.
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Graviditet, og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Sikkerheten ved bruk av Valerina Natt ved graviditet og amming er ikke undersøkt. Valerina Natt bør derfor ikke brukes ved graviditet og amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Valerina Natt kan redusere evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Føler du deg påvirket av Valerina Natt skal du ikke kjøre bil, bruke verktøy eller maskiner. Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Valerina Natt inneholder laktose
Valerina Natt inneholder laktose. Kontakt lege hvis du ikke tåler visse sukkerarter, før du tar dette preparatet.
 
3. Hvordan du bruker Valerina Natt
Bruk alltid Valerina Natt som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er usikker.
Svelg tablettene hele med et glass vann.
Barn fra 12 år, voksne og eldre
Ved søvnproblemer: 2-4 tabletter 1/2-1 time før sengetid. Ved behov tas 1 tablett tidligere på kvelden.
For å oppnå en optimal effekt kan det være nødvendig å ta Valerina Natt i inntil 2-4 uker. Kontakt lege hvis symptomene vedvarer eller forverres etter 2ukers behandling.
Bruk av Valerina Natt hos barn
Barn under 12 år skal ikke behandles med Valerina Natt.
Dersom du tar for mye av Valerina Natt
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye av legemiddelet eller hvis barn har fått i seg legemiddelet ved et uhell. For andre spørsmål om legemiddelet kontakt lege eller apotek.
Spør lege eller apotek dersom du har spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Valerina Natt forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Bivirkninger fra magetarmkanalen kan oppstå, slik som kvalme og kramper i magen.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Valerina Natt
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.
Ikke bruk Valerina Natt etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Valerina Natt
 • Virkestoffer: 1 tablett inneholder
  • 80 mg tørret ekstrakt av Valeriana officinalis L., radix (som tilsvarer 420-600 mg tørret valerianarot). Ekstraktet inneholder 20 mg hjelpestoffer. Ekstraksjonsløsning: Etanol 60 % (V/V).
  • 86,7 mg tørret ekstrakt av Humulus lupulus L., flos (som tilsvarer ca. 293-553 mg tørret humleblomst). Ekstraktet inneholder 21,7 mg hjelpestoffer. Ekstraksjonsløsning: Etanol 70 % (V/V).
  • 25 mg tørret ekstrakt av Melissa officinalis L., folium (som tilsvarer ca. 124-200 mg tørret blad av sitronmelisse). Ekstraktet inneholder 5,25 mg hjelpestoffer. Ekstraksjonsløsning: Etanol 60 % (V/V).
 • Andre innholdsstoffer: laktosemonohydrat, potetstivelse, cellulosepulver, hypromellose, magnesiumstearat, kolloidal vannfri silika, makrogol, fast parafin og titandioksid (E171) (fargestoff).
Hvordan Valerina Natt ser ut og innholdet i pakningen
De filmdrasjerte tablettene er hvite, runde og 11 mm i diameter.
Pakningsstørrelser 40, 60, 80 og 240 tabletter i blister.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Pharbio Medical International AB
Box 1336
171 26 Solna
Sverige
Representant i Norge:
Orkla Health ASNedre Skøyen vei 260276 OsloTelefon: 800 80 555E-mail: medinfo@orkla.com
Tilvirker:
Orkla Care A/S
Vassingerødvej 3-7, DK-3540 Lynge
Danmark
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 11.05.2016

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).