PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN

Valerina Forte filmdrasjerte tabletter

Ekstrakt av Valerianarot

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege, apotek eller sykepleier har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige
 • bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 14 dager.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Valerina Forte er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Valerina Forte
 3. Hvordan du bruker Valerina Forte
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Valerina Forte
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Valerina Forte er, og hva det brukes mot
Valerina Forte er et, plantebasert legemiddel som brukes for å lindre mild uro og søvnforstyrrelser. Valerina Forte inneholder ekstrakt av valerianarot (Valerianae officinalis L., radix) og tilhører legemiddelgruppen ”Andre sovemidler og beroligende midler”.
 
2. Hva du må vite før du bruker Valerina Forte
Bruk ikke Valerina Forte
 • dersom du er allergisk overfor valerianarot eller noen av de andre innholdsstoffene i Valerina Forte (listet opp i avsnitt 6).
Barn
Barn under 12 år skal ikke behandles med Valerina Forte.
Andre legemidler og Valerina Forte
Bruk ikke andre sovemidler eller beroligende midler samtidig med Valerina Forte uten først å ha snakket med lege.
Valerina Forte kan forsterke effekten av legemidler som påvirker sentralnervesystemet, for eksempel sovemidler, angstdempende midler eller beroligende midler.
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke
andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Sikkerheten ved bruk av Valerina Forte ved graviditet og amming er ikke undersøkt. Valerina Forte bør derfor ikke brukes ved graviditet og amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Valerina Forte kan redusere evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Føler du deg påvirket av Valerina Forte skal du ikke kjøre bil, bruke verktøy eller maskiner. Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Valerina Forte inneholder laktose
Valerina Forte inneholder laktose. Kontakt lege hvis du ikke tåler visse sukkerarter, før du tar dette preparatet.
 
3. Hvordan du bruker Valerina Forte
Bruk alltid Valerina Forte som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er usikker.
Svelg tabletten hel med et glass vann.
Barn over 12 år, voksne og eldre:
For lindring av mild uro: 1-2 tabletter, inntil tre ganger daglig.
For lindring av søvnforstyrrelser: 2-3 tabletter 1/2-1 time før sengetid. Ved behov tas 1-3 tabletter tidligere på kvelden.
Du må ikke ta mer enn 10 tabletter per døgn.
For å oppnå en optimal effekt kan det være nødvendig å ta Valerina Forte i inntil 2-4 uker. Kontakt lege hvis symptomene vedvarer eller forverres etter 2 ukers behandling.
Bruk av Valerina Forte hos barn Barn under 12 år skal ikke behandles med Valerina Forte.
Dersom du tar for mye av Valerina Forte
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf: 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Valerina Forte
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt tablett.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Valerina Forte forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Bivirkninger fra magetarmkanalen kan oppstå, slik som kvalme og kramper i magen.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Valerina ForteOppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 30ºC. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.
Bruk ikke Valerina Forte etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Valerina Forte
 • Virkestoff: 1 tablett inneholder 200 mg tørret ekstrakt av Valeriana officinalis L., radix (som svarer til 1,05-1,5 g tørret valerianarot). Ekstraktet inneholder 50 mg hjelpestoffer.
  Ekstraksjonsløsning: Etanol 60 % (V/V)
 • Andre innholdsstoffer er laktosemonohydrat, kalsiumhydrogenfosfatdihydrat, potetstivelse, cellulosepulver, hypromellose, magnesiumstearat, kolloidal vannfri silika, makrogol, titandioksid (E171) (fargestoff), jernoksid (E172) og fast parafin.
Hvordan Valerina Forte ser ut og innholdet i pakningen
De filmdrasjerte tablettene er svakt røde, runde og 11 mm i diameter.
Pakningsstørrelse 40, 60, 80 og 240 tabletter i blister.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Pharbio Medical International AB
Box 1336
171 26 Solna
Sverige
Representant i Norge:
Orkla Health ASNedre Skøyen vei 260276 OsloTelefon: 800 80 555E-mail: medinfo@orkla.com
Tilvirker:
Orkla Care A/S
Vassingerødvej 3-7, DK-3540 Lynge
Danmark
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 11.05.2016

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

sentralnervesystemet (cns): Er en av nervesystemets to hoveddeler (den andre hoveddelen er det perifere nervesystemet). CNS består av hjernen og ryggmargen.