Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Valcyte 450 mg filmdrasjerte tabletter

valganciklovir

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegg. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Valcyte er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Valcyte
 3. Hvordan du bruker Valcyte
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Valcyte
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Valcyte er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Valcyte tilhører en gruppe legemidler som direkte hemmer veksten av virus. Virkestoffet i tablettene, valganciklovir, omdannes til ganciklovir i kroppen. Ganciklovir hindrer et virus som kalles cytomegalovirus (CMV) fra å formere og spre seg til friske celler. Hos pasienter med et svekket immunforsvar kan dette viruset (CMV) forårsake infeksjon i kroppens organer. Dette kan være livstruende.
Valcyte brukes til:
 • behandling av CMV-infeksjoner i øyets netthinne hos voksne pasienter med ervervet immundefekt syndrom (AIDS). CMV-infeksjon i øyets netthinne kan forårsake problemer med synet og blindhet.
 • å forebygge CMV-infeksjoner hos voksne og barn som ikke er infisert med CMV, men som har mottatt et organtransplantat fra en donor som har vært infisert med CMV.
 
2. Hva du må vite før du bruker Valcyte
Bruk ikke Valcyte
 • dersom du er allergisk overfor valganciklovir, ganciklovir eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du ammer.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Valcyte:
 • dersom du er allergisk (overfølsom) overfor aciklovir, penciklovir, valaciklovir eller famciklovir. Dette er andre legemidler som brukes mot virusinfeksjoner.
Vis forsiktighet ved bruk av Valcyte.
 • dersom du har for få hvite blodceller, røde blodceller eller blodplater (små celler involvert i blodlevring) i blodet. Legen din vil ta blodprøver før du starter med Valcyte og under behandlingen
 • dersom du får strålebehandling eller hemodialyse
 • dersom du har problemer med nyrene. Legen din kan forskrive en lavere dose til deg og det kan være nødvendig å ta hyppige blodprøver under behandlingen
 • dersom du på nåværende tidspunkt bruker ganciklovir kapsler og legen din bytter deg over til Valcyte tabletter. Det er viktig at du ikke tar flere tabletter enn det legen din har forskrevet ellers kan du risikere overdosering
Andre legemidler og Valcyte
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Dersom du bruker andre legemidler samtidig som du bruker Valcyte, kan kombinasjonen påvirke mengden av legemidlet som kommer i blodet ditt eller kan gi skadelige effekter. Rådfør deg med legen din dersom du allerede bruker legemidler som inneholder ett av følgende:
 • imipenem-cilastatin (et antibiotikum). Kan gi kramper ved samtidig bruk av Valcyte
 • zidovudin, didanosin, lamivudin, stavudin, tenofovir, abakavir, emtricitabin eller lignende legemidler som brukes til behandling av AIDS
 • adefovir eller andre legemidler som brukes til behandling av hepatitt B
 • probenecid (legemiddel mot urinsyregikt). Bruk av probenecid sammen med Valcyte kan øke mengden av ganciklovir i blodet
 • mykofenolatmofetil, ciklosporin eller takrolimus (legemidler som anvendes etter transplantasjoner)
 • vinkristin, vinblastin, doksorubicin, hydroksyurea eller lignende legemidler til behandling av kreft
 • trimetoprim, trimetoprim/sulfa-kombinasjoner og dapson (antibiotika)
 • pentamidin (legemiddel til behandling av parasitt eller lungeinfeksjoner)
 • flucytosin eller amfotericin B (legemidler mot soppinfeksjoner)
Inntak av Valcyte sammen med mat og drikke
Valcyte bør tas sammen med mat. Dersom du av en eller annen grunn ikke kan spise, bør du fremdeles ta dosen med Valcyte som vanlig.
Graviditet, amming og fertilitet
Du må ikke bruke Valcyte hvis du er gravid, hvis ikke legen din har anbefalt det.
Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Bruk av Valcyte under graviditet kan skade fosteret.
Du må ikke bruke Valcyte hvis du ammer. Dersom legen din vil at du skal begynne å bruke Valcyte må du avbryte ammingen før du begynner å ta tablettene.
Kvinner i fertil alder må bruke et sikkert prevensjonsmiddel mens de bruker Valcyte og i minst 30 dager etter avsluttet behandling.
Menn med kvinnelige partnere som kan bli gravide må bruke kondom mens de tar Valcyte og må fortsette å bruke kondom i 90 dager etter at behandlingen er avsluttet.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Du må ikke kjøre bil eller bruke maskiner dersom du føler deg svimmel, trett, skjelven eller forvirret mens du tar dette legemidlet.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
 
3. Hvordan du bruker Valcyte
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Vær forsiktig når du håndterer tablettene. De må ikke deles eller knuses. Valcyte tabletter skal svelges hele og alltid tas sammen med mat, hvis mulig.
Hvis du ved et uhell berører ødelagte tabletter, må du vaske deg grundig med vann og såpe. Dersom pulver fra tablettene kommer i øynene må du skylle øynene med sterilt eller rent vann, dersom du ikke har sterilt vann.
Du må kun ta det antallet tabletter som legen din har forskrevet til deg for å unngå overdose.
Valcyte tabletter skal tas sammen med mat, hvis mulig – se avsnitt 2.
Voksne:Forebygging av CMV-infeksjon hos transplanterte pasienter
Du bør begynne å ta dette legemidlet innen 10 dager etter transplantasjonen. Vanlig dose er to tabletter som tas én gang daglig. Du bør fortsette med denne dosen i opp til 100 dager etter transplantasjonen. Hvis du har hatt en nyretransplantasjon, kan legen din råde deg til å ta tablettene i 200 dager.
Behandling av aktiv CMV-retinitt hos AIDS-pasienter (kalt oppstartsbehandling)
Vanlig dose Valcyte er to tabletter som tas to ganger daglig i 21 dager (tre uker). Ikke ta denne dosen i mer enn 21 dager hvis ikke legen har sagt at du skal gjøre det, siden det kan øke risikoen for at du får bivirkninger.
Langtidsbehandling for å forhindre tilbakefall av aktiv inflammasjon av CMV-netthinnebetennelse (retinitt) hos AIDS-pasienter (kalt vedlikeholdsbehandling)
Vanlig dose er to tabletter som tas én gang daglig. Du bør prøve å ta tablettene til samme tid hver dag. Legen din vil fortelle deg hvor lenge du skal fortsette å bruke Valcyte. Hvis netthinnebetennelsen forverres mens du går på denne dosen, kan legen din be deg om å gjenta oppstartsbehandlingen (se over) eller bytte til et annet legemiddel for å behandle CMV-infeksjonen.
Eldre pasienter
Valcyte er ikke undersøkt hos eldre pasienter.
Pasienter med nyreproblemer
Dersom nyrene dine ikke virker slik som de burde kan det hende at legen din forteller deg at du skal ta færre tabletter hver dag eller at du skal ta tablettene på bestemte ukedager. Det er veldig viktig at du kun tar det antall tabletter som er foreskrevet til deg av legen.
Pasienter med leverproblemer
Valcyte er ikke undersøkt hos pasienter med leverproblemer.
Bruk hos barn og ungdom:Forebygging av CMV-sykdom hos transplanterte pasienter
Barn bør begynne å ta denne medisinen innen 10 dager etter transplantasjonen. Dosen vil variere avhengig av barnets størrelse og skal tas ÉN GANG daglig. Legen din vil bestemme den mest passende dosen basert på ditt barns høyde, vekt og nyrefunksjon. Du bør fortsette med denne dosen i opptil 100 dager. Hvis barnet ditt har fått transplantert en nyre, kan legen din anbefale at dosen skal tas i 200 dager.
For barn som ikke klarer å svelge Valcyte filmdrasjerte tabletter, kan Valcyte pulver til mikstur, oppløsning brukes.
Dersom du tar for mye av Valcyte
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Hvis du har tatt for mange Valcyte tabletter, eller du tror du kan ha tatt for mange Valcyte tabletter, må du så raskt som mulig kontakte lege eller sykehus. Inntak av for mange tabletter kan gi alvorlige bivirkninger, særlig bivirkninger som berører blod og nyrer. Du kan ha behov for sykehusbehandling.
Dersom du har glemt å ta Valcyte
Hvis du glemmer å ta en dose, ta den glemte dosen så snart du husker det og ta den neste dosen til vanlig tid. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avslutter behandlingen med Valcyte
Du må ikke avslutte behandlingen før legen din bestemmer det.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Allergiske reaksjoner
Opptil 1 av 1000 pasienter kan få plutselige og alvorlige allergiske reaksjoner av valganciklovir (anafylaktisk sjokk). Avbryt behandlingen med Valcyte og oppsøk nærmeste legevakt/sykehus dersom du opplever følgende:
 • kløende hudutslett
 • plutselig oppsvulming av hals, ansikt, lepper og munn som kan gi vanskeligheter med å svelge eller puste
 • plutselig oppsvulming av hender, føtter eller ankler
Alvorlige bivirkninger
Informer lege umiddelbart dersom du merker noen av de følgende alvorlige bivirkningene. Legen kan be deg om å slutte å ta Valcyte, og du kan ha behov for umiddelbar medisinsk hjelp:
Svært vanlige: kan påvirke flere enn 1 av 10 personer
 • lavt antall hvite blodceller, med symptomer på infeksjon slik som sår hals, sår i munnen eller feber
 • lavt antall røde blodceller. Symptomer inkluderer kortpusthet, tretthet, hjertebank (palpitasjoner) eller blek hud
Vanlige: kan påvirke opptil 1 av 10 personer
 • infeksjon i blodet (sepsis). Symptomer inkluderer feber, frysninger, hjertebank (palpitasjoner), forvirring og utydelig tale
 • lavt antall blodplater. Symptomer inkluderer at man blør eller får blåmerker lettere enn normalt, blod i urin eller avføring, eller blødning fra tannkjøttet. Blødningen kan være kraftig.
 • alvorlig lavt antall blodceller
 • pankreatitt (betennelse i bukspyttkjertelen). Symptomer er kraftige magesmerter som stråler til ryggen
 • anfall
Mindre vanlige: kan påvirke opptil 1 av 100 personer
 • svikt i benmargens evne til å produsere blodceller
 • hallusinasjoner (høre eller se ting som ikke er der)
 • unormale tanker eller følelser, miste kontakt med virkeligheten
 • nyresvikt
Bivirkninger som har oppstått under behandling med valganciklovir eller ganciklovir er listet opp nedenfor.
Andre bivirkninger
Informer lege, apotek eller sykepleier dersom du merker noen av følgende bivirkninger:
Svært vanlige: kan påvirke flere enn 1 av 10 personer
 • soppinfeksjon og trøske i munnen
 • øvre luftveisinfeksjon (f.eks. bihulebetennelse, halsbetennelse)
 • tap av appetitt
 • hodepine
 • hoste
 • kortpustethet
 • diaré
 • kvalme eller oppkast
 • magesmerter
 • eksem
 • tretthet
 • feber
Vanlige: kan påvirke opptil 1 av 10 personer
 • influensa
 • urinveisinfeksjon. Tegn omfatter feber, hyppigere urinering, smerte ved urinering
 • infeksjon i huden og i vevet under huden
 • mild allergisk reaksjon. Tegn kan være rød, kløende hud
 • vekttap
 • følelse av nedstemthet, engstelse eller forvirring
 • søvnproblemer
 • følelse av svakhet eller nummenhet i hender eller føtter som kan påvirke balansen
 • forandringer i hudfølsomhet, kribling, kiling, prikking eller brennende følelse
 • smaksendringer
 • frysninger
 • øyebetennelse (konjunktivitt), øyesmerter eller synsproblemer
 • øresmerter
 • lavt blodtrykk, som kan gjøre at du føler deg svimmel eller besvimer
 • problemer med å svelge
 • forstoppelse, luft i magen, fordøyelsesproblemer, magesmerter, oppblåst mage
 • sår i munnen
 • unormale resultater på lever- og nyreprøver
 • nattesvette
 • kløe, utslett
 • hårtap
 • ryggsmerter, muskel- eller leddsmerter, muskelkramper
 • svimmelhet, svakhet eller generell uvelhet
Mindre vanlige: kan påvirke opptil 1 av 100 personer
 • oppstemthet
 • tremor, skjelving
 • døvhet
 • ujevn hjerterytme
 • elveblest, tørr hud
 • blod i urinen
 • infertilitet hos menn, se avsnittet «Fertilitet»
 • brystsmerter
Separasjon av innerkanten av øyet (netthinneavløsning) har kun skjedd hos AIDS-pasienter behandlet med Valcyte for CMV-infeksjon.
Andre bivirkninger hos barn og ungdom
Bivirkningene som er rapportert hos barn og ungdom er lik de bivirkningene som er rapportert hos voksne.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Valcyte
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Dette legemidlet krever ingen særskilte oppbevaringsbetingelser.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Valcyte
Virkestoff er 450 mg valganciklovir i form av 496,3 mg valganciklovirhydroklorid.
Hjelpestoffer er povidon K30, krysspovidon, mikrokrystallinsk cellulose og stearinsyre.
Innholdstoffer i filmdrasjeringen er hypromellose, titandioksid (E171), makrogol 400, rødt jernoksid (E172) og polysorbat 80.
Hvordan Valcyte ser ut og innholdet i pakningen
Valcyte tabletter er rosa, ovale filmdrasjerte tabletter merket med ”VGC” på den ene siden og ”450” på den andre siden.
De er pakket i pakninger med 60 filmdrasjerte tabletter.
Innehaver av markedsføringstillatelse
Roche Norge AS
Postboks 6610 Etterstad
0607 Oslo
Tlf: 22 78 90 00
Tilvirker
Roche Pharma AG Emil-Barell-Strasse 1
D-79639 Grenzach-Wyhlen Tyskland
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:
Valcyte: Østerrike, Belgia, Bulgaria, Kroatia, Kypros, Tsjekkia, Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Hellas, Ungarn, Island, Irland, Italia, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Nederland, Norge, Polen, Slovenia, Spania, Sverige, Storbritannia
RoValcyte: Frankrike, Portugal
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 15.04.2020
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemiddel er tilgjengelig på nettstedet til Statens legemiddelverk.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

cmv (cytomegalovirus): Virus som tilhører herpesvirusfamilien. Vanlige virus som kan forårsake forbigående feber og hovne lymfeknuter. De fleste som blir smittet vil ikke få symptomer. Hos pasienter med nedsatt immunforsvar, for eksempel aids-pasienter, kan infeksjon med cytomegalovirus forårsake alvorlige symptomer. Det finnes en viss risiko for at viruset smitter fra gravide til fosteret, noe som kan føre til infeksjon og skade på fosteret.

cmv-infeksjon (cytomegalovirus-infeksjon): Infeksjon med virus som tilhører herpesvirus-familien. Smitten er svært utbredt blant både mennesker og dyr.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

engstelse (angst): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

fordøyelsesproblemer (dyspepsi, fordøyelsesbesvær): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

hemodialyse: Metode som fjerner avfallsstoffer og overskuddsvæske fra kroppen ved hjelp av en dialysemaskin.

hepatitt b (hepatitt b-virusinfeksjon, hbv-infeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt B-virus (HBV). HBV kan smitte gjennom blod eller overføres som en kjønnssykdom.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

infertilitet: Manglende evne til å få barn.

influensa: Infeksjon i luftveiene forårsaket av influensavirus. Symptomer er smerter i muskler og ledd, hodepine, vondt i halsen, hoste, snue, kuldegysninger og feber.

konjunktivitt (øyekatarr): Betennelse i øyets bindehinne. Kan forårsakes av bakterier, virus eller allergi. Symptomer er ruskfølelse, tåreflod, svie, kløe og rødt øye.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

sepsis (septikemi, blodforgiftning): Blodforgiftning er en infeksjon med bakterier i blodet, høy feber og påvirket allmenntilstand.

urinveisinfeksjon (uvi): En betennelsestilstand i urinblæren. Som regel er det bakterier fra tarmen som gir urinveisinfeksjon.