Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Ursofalk® 250 mg harde kapsler

ursodeoksykolsyre

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner
  dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Ursofalk er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Ursofalk
 3. Hvordan du bruker Ursofalk
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Ursofalk
 6. Ytterligere informasjon
 
1. Hva Ursofalk er, og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Ursodeoksykolsyre, virkestoffet i Ursofalk kapsler, er en naturlig gallesyre som finnes i små mengder i gallen hos mennesker.
Ursofalk brukes:
 • til oppløsning av gallesteiner som består av kolesterol. Gallesteinene må være såkalt røntgennegative og mindre enn 15 mm i diameter. Galleblæren må fungere til tross for gallesteinene.
 • ved betennelse i gallegangene forbundet med alvorlig, kronisk
  leversykdom (primær biliær cirrhose)
 
2. Hva du må vite før du bruker Ursofalk
Bruk ikke Ursofalk
 • dersom du er allergisk overfor ursodeoksykolsyre eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har akutt betennelse i galleblæren eller gallegangen
 • dersom du har hyppige episoder av gallekolikk
 • dersom du har tiltetning i gallegangene
 • dersom galleblæren din ikke kan trekke seg tilstrekkelig sammen
Advarsler og forsiktighetsregler
Ursofalk kapsler skal kun brukes under medisinsk overvåkning. Legen din vil kontrollere leverfunksjonen din regelmessig hver 4. uke i løpet av de tre første månedene, deretter hver tredje måned. Dersom du bruker Ursofalk for å løse opp gallestener (av kolesterol) vil legen din hver 6.-10. måned undersøke størrelsen på stenene.
Andre legemidler og Ursofalk
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler. Effekten av andre legemidler kan påvirkes.
Nedsatt effekt av Ursofalk kan forekomme ved samtidig bruk av følgende legemidler :
 • kolestyramin, kolestipol (kolesterolsenkende legemidler) eller antacida (legemiddel som binder gallesyre) som inneholder aluminiumhydroksid eller smektitt (aluminiumoksid). Dersom behandling med noen av disse forbindelsene er nødvendig skal inntak skje minst 2 timer før eller 2 timer etter inntak av Ursofalk.
Nedsatt effekt kan forekomme for følgende legemidler ved samtidig bruk av Ursofalk:
 • ciprofloxacin, dapson (legemidler mot infeksjon), nitrendipin (til behandling av høyt blodtrykk) og andre legemidler som omsettes i kroppen på lignende måte. Legen din kan finne det nødvendig å endre dosen for disse legemidlene.
Både økt og redusert effekt kan forekomme for følgende legemidler ved samtidig bruk av Ursofalk:
 • ciklosporin (reduserer aktiviteten i immunsystemet). Dersom du får behandling med ciklosporin bør legen din kontrollere mengden av ciklosporin i blodet ditt. Legen din kan finne det nødvendig å endre dosen.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Erfaring med bruk av Ursofalk under graviditet er begrenset. Ursofalk kapsler skal bare brukes under graviditet hvis legen din synes det er nødvendig. Selv om du ikke er gravid, bør du rådføre deg med legen din. Kvinner i fertil alder kun skal få behandling med Ursofalk kapsler dersom man samtidig bruker sikker prevensjon. Legen din vil kontrollere at du ikke er gravid før behandling med Ursofalk påbegynnes.
Det er ukjent om virkestoffet i Ursofalk kapsler går over i morsmelk. Det er mulig at barn som ammes kan påvirkes. Rådfør deg derfor med lege før bruk av Ursofalk kapsler hvis du ammer.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Ursofalk kapsler har ingen kjente effekter på evnen til å kjøre eller bruke maskiner.
 
3. Hvordan du bruker Ursofalk
Dosen bestemmes av legen som tilpasser den for deg.
Normaldosering ved oppløsning av kolesterolholdige gallestener: 10 mg per kg kroppsvekt en gang daglig, helst om kvelden.
Normaldosering ved primær biliær cirrhose (skrumplever): 10 mg per kg kroppsvekt daglig, fordelt på morgen, middag og kveld.
Kapslene svelges hele med rikelig væske. De skal tas regelmessig for å oppnå vellykket resultat.
Dersom du tar for mye av Ursofalk
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige bivirkninger (forekommer hos flere enn 1 av 100 pasienter):
 • bløt avføring eller diaré
Svært sjeldne bivirkninger (forekommer hos færre enn 1 av 10.000 pasienter):
 • ved behandling av såkalt primær, biliær cirrhose: sterk smerte i øvre del av magen, forverret cirrhose som forbedres når behandlingen avsluttes.
 • forkalkninger i gallesteiner
 • elveblest
Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
 
5. Hvordan du oppbevarer Ursofalk
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke Ursofalk kapsler etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Ytterligere informasjon
Innhold (Deklarasjon)
1 tablet inneholder:
Aktivt virkestoff: ursodeksykolsyre 250 mg.
Hjelpestoffer: maisstivelse, vannfri kolloidal silika, magnesiumstearat, titandioksid (E 171), og gelatin.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Orifarm AS, Sandakerveien 138, NO-0484 Oslo
Importør
Orifarm A/S, Postboks 69, 5260 Odense S, DK
Ompakker
Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366 253 01 Hostivice, CZ
Tilvirker
Dr.Falk Pharma GmbH, Freiburg, Tyskland
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent 11.12.2015

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

cirrhose (levercirrhose, skrumplever): Sykelig forandring av et organ der det dannes bindevev i stedet for organets spesifikke celler. Bindevev holder normalt sammen celler og organer i kroppen. Levercirrhose er et eksempel på en cirrhose, hvor leverceller gradvis erstattes av bindevevsceller slik at leverfunksjonen ødelegges.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

gallestein (kolelitiasis, cholelitiasis): Små steiner som dannes i galleblæren og blant annet består av kolesterol og kalk. Svært mange mennesker har gallestein uten å oppleve problemer. Noen ganger faller de imidlertid ned i gallegangene og gir tilstopping. Da kan sterke smerter oppstå under høyre ribbensbue, og man kan bli kvalm. I alvorlige tilfeller kan gulsott eller galleblærebetennelse oppstå.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.