Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Tussin 20 mg/ml mikstur, oppløsning, med lakrissmak

Tussin 20 mg/ml mikstur, oppløsning, med fruktsmak

guaifenesin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Tussin er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Tussin
 3. Hvordan du bruker Tussin
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Tussin
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Tussin er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til annen bruk og/eller annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning angitt på apoteketiketten.
Tussin innholder virkestoffet guaifenesin som letter opphostingen av seigt slim ved å gjøre slimet mer tyntflytende.
Voksne og barn over 6 år: Slimløsende ved hoste.
Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.
 
2. Hva du må vite før du bruker Tussin
Bruk ikke Tussin
 • dersom du er allergisk overfor guaifenesin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Tussin.
Ingen kjente forsiktighetsregler for voksne og barn over 6 år.
Barn
Skal ikke brukes til barn under 6 år.
Andre legemidler og Tussin.
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Inntak av Tussin sammen med mat og drikke
Tussin kan tas uavhengig av måltider.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Preparatet går over i morsmelk, og det er ikke avklart om barn som ammes kan påvirkes. Rådfør deg derfor med lege før bruk under amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Dette legemidlet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Tussin inneholder sorbitol (E420)
Dette legemidlet inneholder 365 mg sorbitol i hver doseenhet. Dette tilsvarer 365 mg/ml. Sorbitol er en kilde til fruktose. Hvis legen din har fortalt deg at du (eller barnet ditt) har en intoleranse overfor noen sukkertyper, eller du har fått diagnosen medfødt fruktoseintoleranse, en sjelden, arvelig sykdom, som gjør at du ikke kan bryte ned fruktose, må du snakke med legen din før du (eller barnet ditt) tar eller mottar dette legemidlet. Sorbitol kan forårsake ubehag i magetarmkanalen og kan virke lett avførende (lakserende).
Tussin inneholder polyoksylert, hydrogenert lakserolje:
Kan forårsake urolig mage og diaré.
 
3. Hvordan du bruker Tussin
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er:
Voksne og barn over 12 år: 10 ml 3-5 ganger daglig.
Barn: 6-12 år: 10 ml 2-3 ganger daglig.
Tussin skal ikke gis til barn under 6 år.
Bruk måleredskap.
Dersom du tar for mye av Tussin
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Tussin
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Den vanligste bivirkningen er lettere magesmerter. Overdosering kan gi kvalme og oppkast.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Tussin
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Tussin skal ikke oppbevares i kjøleskap.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på flasken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Tussin 20 mg/ml, oppløsning, med lakrissmak
 • Virkestoff er: Guaifenesin 20 mg/ml.
 • Andre innholdsstoffer er: Sorbitol, flytende (ikke-krystalliserende, E 420), glyserol 85 % (E 422), lakserolje polyoksylert hydrogenert, karmellosenatrium, sitronsyre, kaliumsorbat (E 202), neohesperidindihydrokalkon, 30 % simetikonemulsjon, sukralose (E 955), renset vann, ammoniumklorid, anisolje og lakrisekstrakt.
Sammensetning av Tussin 20 mg/ml, oppløsning, med fruktsmak:
 • Virkestoff er: Guaifenesin 20 mg/ml.
 • Andre innholdsstoffer er: Sorbitol, flytende (ikke-krystalliserende, E420), glyserol 85 % (E 422), lakserolje polyoksylert hydrogenert, karmellosenatrium, sitronsyre, kaliumsorbat (E202), neohesperidindihydrokalkon, sukralose (E955), glyseroltriacetat, α-tokoferol, renset vann og fruktaroma.
Hvordan Tussin ser ut og innholdet i pakningen
Tussin finnes i to varianter; lakrissmak og fruktsmak. Tussin med lakrissmak er en brun mikstur, mens Tussin med fruktsmak er en fargeløs mikstur. Flasken inneholder 100 eller 300 ml mikstur.
Flasken må omrystes før bruk.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker:
Karo Pharma AS
Østensjøveien 27
Postboks 6733 Etterstad
0609 Oslo
Norge
Tlf: 22 99 86 00
e-post: sales@karopharma.no
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert: 04.09.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).