Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Tropikamid Minims 5 mg/ml øyedråper, oppløsning

tropikamid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, øyespesialist eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Tropikamid Minims øyedråper er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Tropikamid Minims
 3. Hvordan du bruker Tropikamid Minims
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Tropikamid Minims
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Tropikamid Minims øyedråper er og hva det brukes mot
Tropikamid Minims inneholder et stoff som virker pupillutvidende (mydriatisk) og avslappende på øyets ringmuskel (cykloplegisk). Det brukes til å forstørre pupillen i øyet ditt og lamme linsen midlertidig. Legen eller øyespesialisten kan bruke det til å undersøke øyet ditt.
Dette legemidlet kan brukes til barn, voksne og eldre.
Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
 
2. Hva du må vite før du bruker Tropikamid Minims
Bruk ikke Tropikamid Minims:
 • dersom du er allergisk overfor tropikamid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • dersom du har grønn stær (trangvinklet glaukom), hvor øynene lett kan få plutselig økning i det indre trykket når pupillen forstørres
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller øyespesialist før du bruker Tropikamid Minims.
Still deg selv følgende spørsmål:
 • Er du eldre? Tropikamid bør brukes med forsiktighet, og øyet ditt bør kontrolleres før bruk.
Rådfør deg med lege eller øyespesialist dersom svaret på dette spørsmålet er ja.
Andre legemidler og Tropikamid Minims
Rådfør deg med lege eller øyespesialist dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller øyespesialist før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Din lege eller øyespesialist kan velge å gi deg disse dråpene eller foreskrive et alternativ.
Kontaktlinser
Legen vil be deg ta ut kontaktlinsene før bruk av dråpene. Det foreligger ingen informasjon om dette produktets påvirkning av kontaktlinser. Sett derfor ikke inn kontaktlinsene før virkningen av dråpene har opphørt fullstendig.
Kjøring og bruk av maskiner
Som med alle øyedråper kan du få tåkesyn etter bruk av dråpene. Vent til synet er klart før du kjører eller bruker maskiner.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
 
3. Hvordan du bruker Tropikamid Minims
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller øyespesialisten har fortalt deg. Kontakt lege eller øyespesialist hvis du er usikker.
Dråpene leveres i spesielle “Minims” til engangsbruk, til behandling av begge øyne ved behov. Disse skal kastes etter bruk.
Dosering
Dosen bestemmes av legen eller øyespesialisten.
 • Den anbefalte dosen er 1-2 dråper. Om sterkere effekt ønskes, kan dryppingen gjentas med 10-15 minutters mellomrom.
Bruksmåte
Følg disse instruksene nøye dersom du drypper øyedråpene selv:
 1. Vask hendene
 2. Bruk et speil, dette gjør det lettere å se hva du gjør
 3. Tørk øynene godt med et tørkepapir, og vri av hetten på Minimsen
 4. Trekk nedre øyelokk forsiktig ned, og drypp forsiktig 1 eller 2 dråper på innsiden av nedre øyelokk
 5. Lukk øyet og blunk noen få ganger for å sikre at øyet dekkes av væsken
 6. Lukk øyet. Det anbefales å presse lett mot indre øyekrok i 3 minutter. Dette bidrar til å hindre at oppløsningen dreneres inn i nesen og svelget. Dette anbefales spesielt hos barn, eldre og utsatte personer
 7. Gjenta trinn 4, 5 og 6 på det andre øyet, og kast deretter Minimsen, selv om det er litt oppløsning igjen
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som legen din eller øyespesialisten har fortalt deg. Rådfør deg med legen eller øyespesialisten hvis du er usikker.
Dersom du tar for mye av Tropikamid Minims,
er det lite sannsynlig at det oppstår overdosering. Kontakt lege, øyespesialist eller nærmeste legevakt omgående dersom du plutselig føler deg uvel etter bruk av dråpene.
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Følgende bivirkninger kan oppstå:
Vanlige (kan ramme inntil 1 av 10 personer):
 • nedsatt nærsyn på grunn av avslapning av øyets ringmuskel
 • forbigående svie etter drypping
 • munntørrhet
 • rask puls
 • ansiktsrødme
 • forstoppelse
 • hallusinasjoner
 • forvirring
 • feber
Mindre vanlige (kan ramme inntil 1 av 100 personer):
 • allergiske reaksjoner
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Tropikamid Minims
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares ved høyst 25ºC. Skal ikke fryses. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.
Dråpene leveres i “Minims” til engangsbruk, til behandling av begge øyne ved behov. Disse skal kastes etter bruk.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Tropikamid Minims
 • Virkestoff er tropikamid. Hver Minims inneholder ca. 0,5 ml øyedråper, oppløsning med tropikamid 0,5 % (2,5 mg).
 • Andre innholdsstoffer er saltsyre, natriumhydroksid og sterilt vann.
Dette legemidlet inneholder ikke konserveringsmiddel da det er en steril enhet til engangsbruk.
Hvordan Tropikamid Minims ser ut og innholdet i pakningen
Hver eske inneholder 20 Minims.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver av markedsføringstillatelsen
BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED
3013 Lake Drive
Citywest Business Campus
Dublin 24 - D24PPT3
Irland
Tilvirker
Laboratoire Chauvin S.A.
Z.I. Ripotier
07200 Aubenas
Frankrike
Representant
Bausch & Lomb Nordic AB
Söder Mälarstrand 45
SE-118 25 Stockholm
Sverige
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 20.03.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.