Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Triolif sugetabletter med mintsmak

Triolif sugetabletter med appelsinsmak

Triolif sugetabletter med honning- og sitronsmak

lidokainhydroklorid/amylmetakresol/2,4-diklorbenzylalkohol

Dette legemidlet er reseptfritt. Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege, apotek eller sykepleier har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 2 dager.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Triolif er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Triolif
 3. Hvordan du bruker Triolif
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Triolif
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Triolif er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Dette legemidlet er reseptfritt.
Hva Triolif er
Triolif inneholder amylmetakresol og 2,4-diklorbenzylalkohol som kan ha hemmende effekt på bakterier og andre mikroorganismer. I tillegg inneholder Triolif lidokainhydroklorid som er et lokalbedøvende middel.
Hva Triolif brukes mot
Voksne og barn over 12 år: lindrer smerter i svelg og hals.
Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 2 dager.
 
2. Hva du må vite før du bruker Triolif
Bruk ikke Triolif:
 • dersom du er allergisk overfor lidokainhydroklorid eller andre lokalbedøvende midler av amidtypen.
 • dersom du er allergisk overfor amylmetakresol, 2,4-diklorbenzylalkohol eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Barn under 12 år skal ikke bruke dette legemidlet.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Triolif.
Rådfør deg med lege dersom:
 • du har astma.
 • du ikke føler deg bedre etter 2 dager eller har feber, hodepine, kvalme, oppkast eller hudutslett.
 • du er eldre (>65 år) og syk eller dersom du er akutt syk, du kan være mer følsom for mulige bivirkninger.
Avbryt behandlingen med Triolif og kontakt lege umiddelbart dersom du opplever disse symptomene på angioødem (alvorlig allergisk reaksjon):
 • hovent ansikt, tunge eller svelg
 • vansker med å svelge
 • utslett og pustevansker
(Se avsnitt 4 Mulige bivirkninger)
Dette legemidlet kan føre til at tunge, svelg og hals blir nummen, og kan øke risiko for både bittskader og innånding av væske og matbiter (kalles for aspirasjon). Utvis stor forsiktighet ved inntak av varm mat og drikke og innta ikke måltider rett etter at du har tatt Triolif.
Ikke bruk Triolif sammenhengende i mer enn 5 dager. Følg doseringen som er angitt nedenfor under «Hvordan du bruker Triolif».
Dersom du tar Triolif i høyere doser eller over lengre tid kan det påvirke hjertet eller nervesystemet, og gi kramper. Langtidsbruk kan også endre den naturlige mikrobielle balansen i munnhulen.
Du bør ikke bruke dette legemidlet dersom du har omfattende sår i munnhulen.
Triolif inneholder forskjellige sukkertyper
Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
Triolif inneholder 1,016 g glukose (druesukker) og 1,495 g sukrose (sukker fra sukkerrør) per sugetablett.
Kontakt legen din før du bruker Triolif dersom du har diabetes mellitus.
Dette produktet kan være skadelig for tennene dine.
Triolif inneholder stoffer som kalles for terpener (finnes i hjelpestoffet levomentol). Høye doser av terpener har blitt knyttet til tilfeller av nervesykdommer slik som kramper hos barn.
Fargestoffene paraoransje og nykockin kan forårsake allergiske reaksjoner.
Barn og ungdom
Dette legemidlet skal ikke brukes av barn under 12 år.
Andre legemidler og Triolif
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Fortell legen din eller apoteket hvis du tar noen av følgende medisiner, ettersom det kan være nødvendig å justere dosen av disse:
 • Betablokkere (brukes for å behandle hjertesvikt eller andre hjertesykdommer) eller legemidler som inneholder cimetidin (brukes for å behandle magesår).
 • Andre lokalbedøvende midler (amider).
 • Hjertemedisiner, som meksiletin eller prokainamid.
 • Legemidler som fluvoksamin (brukes for å behandle depresjon).
 • Antibiotika, som erytromycin eller itrakonazol.
Du bør ikke bruke Triolif sammen med andre liknende legemidler som hemmer vekst av bakterier og andre mikroorganismer i munn og/eller hals. Kombinasjon av slike produkter kan påvirke effekten til hverandre.
Inntak av Triolif sammen med mat, drikke og alkohol
Du må ikke ta legemidlet rett før måltider eller inntak av drikke.
Graviditet og amming
Graviditet:
Dette legemidlet anbefales ikke under graviditet.
Amming:
Dette legemidlet anbefales ikke ved samtidig amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Legg merke til hvordan du responderer på dette legemidlet. Ved anbefalte doser vil dette legemidlet vanligvis ikke påvirke dine reaksjoner eller føre til døsighet. Hvis du opplever dette bør du imidlertid unngå å kjøre og bruke maskiner.
 
3. Hvordan du bruker Triolif
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Voksne:
1 sugetablett hver 2.-3. time. Ikke ta mer enn 8 sugetabletter i døgnet.
Barn over 12 år:
1 sugetablett hver 2.-3. time. Ikke ta mer enn 4 sugetabletter i døgnet.
Én sugetablett løses langsomt opp i munnen.
Kontakt lege etter 2 dager hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre.
Triolif skal ikke brukes sammenhengende i mer enn 5 dager. Ønsker du lenger bruk må dette avtales med lege.
Bruk av Triolif hos barn og ungdom
Dette legemidlet skal ikke brukes til barn under 12 år.
Dersom du tar for mye av Triolif
Triolif skal ikke brukes sammenhengende i mer enn 5 dager. Langvarig bruk kan endre den naturlige mikrobielle balansen i munnhulen.
Dersom du bruker høyere doser eller bruker Triolif over lengre tid enn anbefalt, kan det også påvirke hjertet eller nervesystemet og gi kramper.
Ved misbruk eller overdosering kan følgende oppstå: utpreget bedøvelse av de øvre luftveiene og fordøyelseskanalen, søvnløshet, rastløshet, oppstemthet og nedsatt respirasjon. Kortpustethet, hodepine, trøtthetsfølelse, redusert treningstoleranse, svimmelhet og tap av bevissthet kan også oppstå på grunn av en lidelse som kalles methemoglobinemi.
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du har ytterligere spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Følgende bivirkninger har blitt rapportert for kombinasjonen av virkestoffer i dette legemidlet: Sjeldne bivirkninger (forekommer hos færre enn 1 av 1000 personer, men hos flere enn 1 av 10 000 personer): Overfølsomhetsreaksjoner (brennende følelse, kløe), angioødem*, stikking/svie i halsen og ubehagelig smak.
*Du bør stoppe behandlingen med Triolif og oppsøke lege umiddelbart dersom du opplever disse symptomene på angioødem:
 • hovent ansikt, tunge eller svelg
 • vansker med å svelge
 • utslett og pustevansker
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Triolif
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares ved høyst 30ºC.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Triolif
Virkestoffer er:
Lidokainhydroklorid: 2,00 mg
Amylmetakresol: 0,60 mg
2,4-diklorbenzylalkohol: 1,20 mg
Andre innholdsstoffer er:
Sugetabletter med mintsmak
Mintolje, delvis dementolisert
Stjerneanisolje
Levomentol
Indigokarmin (E132)
Kinolingult (E104)
Sakkarinnatrium (E954)
Vinsyre (E334)
Sukrose
Flytende glukose
Sugetabletter med appelsinsmak
Levomentol
Sakkarinnatrium (E954)
Sukrose
Flytende glukose
Paraoransje (E110)
Nykockin (E124)
Sitronsyre, monohydrat (E330)
Appelsinsmak
Sugetabletter med honning- og sitronsmak
Mintolje, delvis dementolisert
Kinolingult (E104)
Sakkarinnatrium (E954)
Vinsyre (E334)
Sukrose
Flytende glukose
Paraoransje (E110)
Sitronessens
Honningsmak
Hvordan Triolif ser ut og innholdet i pakningen
Triolif sugetabletter med mintsmak er grønne, bikonvekse, sylinderformede, 19 mm diameter, sugetabletter med mintsmak.
Triolif sugetabletter med appelsinsmak er oransje, bikonvekse, sylinderformede, 19 mm diameter, sugetabletter med appelsinsmak.
Triolif sugetabletter med honning- og sitronsmak er gule, bikonvekse, sylinderformede, 19 mm diameter, sugetabletter med honning- og sitronsmak.
PVC-PVDC/Aluminiumblister
12 sugetabletter
24 sugetabletter
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Karo Pharma AS
Østensjøveien 27
Postboks 6733 Etterstad
0609 Oslo
Norge
Tlf: 22 99 86 00
e-post: sales@karopharma.no
Tilvirker:
LOZY’S PHARMACEUTICALS S.L., Campus Empresarial, s/n 31795, Lekaroz (Navarra) SPAIN
KYMOS PHARMA SERVICES, S.L., Ronda de Can Fatjó, 7B (Parque Tecnológico del Vallès), Cerdanyola del Vallès, 08290 Barcelona, Spania.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 24.02.2020

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

diabetes mellitus (sukkersyke): Finnes i to varianter: Type 1, kalt barne- og ungdomsdiabetes, og type 2 som også kalles aldersdiabetes. Type 1 diabetes krever daglige insulinsprøyter.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).