Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

TrioBe tabletter

Cyanokobalamin (Vitamin B12)

Folsyre

Pyridoksinhydroklorid (Vitamin B6)

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
-
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva TrioBe er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker TrioBe
 3. Hvordan du bruker TrioBe
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer TrioBe
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva TrioBe er og hva det brukes mot
TrioBe inneholder tre B-vitaminer (folsyre, vitamin B12 og vitamin B6). B-vitaminer er viktige for å opprettholde naturlige funksjoner i cellene. TrioBe brukes for å forbygge symptomgivende mangel på vitamin B6, vitamin B12 og folsyre ved utilstrekkelig inntak av mat eller ved dårlig opptak av vitaminene fra tarmen, spesielt hos eldre.
 
2. Hva du må vite før du bruker TrioBe
Bruk ikke TrioBe
 • hvis du er allergisk overfor virkestoffene eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • Hvis du tidligere har født et barn med nevralrørsdefekt. Da behøves høyere doser folsyre enn det som er i TrioBe.
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker TrioBe.
TrioBe er ikke beregnet til behandling av symptomgivende vitaminmangel. Behandling av ulike typer anemier (mangel på røde blodlegemer) kan kreve behandling med injeksjon av Vitamin B12.
TrioBe skal ikke brukes hvis større deler av tynntarmen er operert bort.
Andre legemidler og TrioBe
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Effekten av behandlingen kan påvirkes hvis legemidlet tas sammen med visse andre legemidler, for eksempel noen legemidler som brukes mot epilepsi, som fenobarbital og fenytoin, og legemidler som reduserer effekten av folsyre, som metotreksat, trimetoprim og pyrimetamin. Legen bør derfor informeres hvis du tar noen av disse legemidlene samtidig.
Graviditet og amming
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. TrioBe kan brukes ved graviditet og amming.
Bilkjøring og bruk av maskiner
TrioBe forventes ikke å påvirke reaksjonstiden din, for eksempel ved bilkjøring eller betjening av maskiner.
 
3. Hvordan du bruker TrioBe
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Snakk med lege eller apotek hvis du er usikker. Den anbefalte dosen er 1 tablett daglig. Tabletten kan tygges eller svelges hel med et glass vann.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Ved vanlig dosering er risikoen for bivirkninger lav.
Sjeldne (færre enn 1 av 1000 pasienter):
Utslett av aknetypen, allergiske reaksjoner slik som elveblest, kløe og hudrødme.
Ikke kjent frekvens (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data): Anafylaktisk reaksjon.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer TrioBe
Oppbevares ved høyst 30ºC. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet. Oppbevares utilgjengelig for barn. Bruk ikke TrioBe etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten etter EXP.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning
Virkestoffer er: Folsyre 0,8 mg, vitamin B12 0,5 mg og vitamin B6 3 mg.
Andre innholdsstoffer er: Kalsiumhydrogenfosfatdihydrat, mikrokrystallinsk cellulose, natriumstivelsesglykolat, magnesiumstearat, vannfri kolloidal silika.
Hvordan TrioBe ser ut og innholdet i pakningen
Tablettene er lysegule med små prikker, runde, konvekse, med diameter 10 mm.
Pakningsstørrelser: 30, 60, 100 og 250 tabletter i plastbokser med skrulokk.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Dette legemidlet er godkjent i andre EØS-land med følgende navn:
Danmark, Norge, Finland og Sverige: TrioBe
Belgia: TriBvit.
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Meda AS, Postboks 194, 1371 Asker.
Tlf. 66 75 33 00
E-post: info@meda.no
Tilvirker:
Recipharm Stockholm AB, Lagervägen 7, 136 50 Jordbro, Sverige
eller
Meda Pharma GmbH & Co. KG
Benzstrasse 1
61352 Bad Homburg Tyskland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 01.04.2020
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

hudrødme (erytem, rødhet i huden): Diffus rødhet i huden.