Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Tresiba 100 enheter/ml injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn

insulin degludec

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Tresiba er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Tresiba
 3. Hvordan du bruker Tresiba
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Tresiba
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Tresiba er og hva det brukes mot
Tresiba er et langtidsvirkende basalinsulin som kalles insulin degludec. Det brukes til behandling av diabetes mellitus hos voksne, ungdom og barn fra 1 år og oppover. Tresiba hjelper kroppen med å redusere blodsukkernivået ditt. Det skal tas én gang daglig. I tilfeller hvor du ikke kan følge ditt vanlige doseringsregime, kan du endre doseringstidspunktet fordi Tresiba har en langvarig blodsukkersenkende effekt (se avsnitt 3, ”Fleksibilitet i doseringstidspunkt”). Tresiba kan brukes sammen med hurtigvirkende insulinpreparater som tas i forbindelse med måltider. Ved type 2 diabetes mellitus kan Tresiba brukes i kombinasjon med tabletter mot diabetes eller med antidiabetiske legemidler til injeksjon som er av en annen type enn insulin.
Ved type 1 diabetes mellitus skal Tresiba alltid brukes i kombinasjon med hurtigvirkende insulinpreparater som tas i forbindelse med måltider.
 
2. Hva du må vite før du bruker Tresiba
Bruk ikke Tresiba:
 • dersom du er allergisk overfor insulin degludec eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Tresiba. Vær spesielt oppmerksom på følgende:
 • Lavt blodsukker (hypoglykemi, føling) – dersom blodsukkeret ditt er for lavt, følg retningslinjene for lavt blodsukker i avsnitt 4.
 • Høyt blodsukker (hyperglykemi) – dersom blodsukkeret ditt er for høyt, følg retningslinjene for høyt blodsukker i avsnitt 4.
 • Ved bytte fra andre insulinpreparater – det kan være nødvendig å endre insulindosen dersom du skifter fra en annen type insulin, et annet merke eller en annen produsent. Rådfør deg med lege.
 • Bruk av pioglitazon sammen med insulin, se ”Pioglitazon” under.
 • Øyesykdom – raske forbedringer i blodsukkerkontrollen kan føre til en midlertidig forverring av diabetisk øyesykdom. Rådfør deg med legen hvis du opplever problemer med øynene.
 • Forsikre deg om at du bruker riktig type insulin – sjekk alltid insulinetiketten før hver injeksjon for å unngå utilsiktet forveksling av forskjellige styrker av Tresiba, såvel som forveksling med andre insulinpreparater.
Hvis du har dårlig syn, vennligst se avsnitt 3.
Barn og ungdom
Tresiba kan brukes hos ungdom og barn fra 1 år og oppover. Det er ingen erfaring med bruk av Tresiba hos barn under 1 år.
Andre legemidler og Tresiba
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Noen legemidler påvirker blodsukkernivået ditt, det kan bety at insulindosen må endres.
Nedenfor følger en oversikt over de vanligste legemidlene som kan påvirke insulinbehandlingen din.
Blodsukkernivået ditt kan synke (hypoglykemi, føling) dersom du bruker:
 • andre legemidler mot diabetes (som tas gjennom munnen eller injiseres)
 • sulfonamider, mot infeksjoner
 • anabole steroider, slik som testosteron
 • betablokkere, mot høyt blodtrykk. De kan gjøre det vanskeligere å gjenkjenne varselsymptomene på for lavt blodsukker (se avsnitt 4, ”Varselsymptomer på for lavt blodsukker”)
 • acetylsalisylsyre (og andre salisylater), mot smerte og svak feber
 • monoaminoksidasehemmere (MAOH), mot depresjon
 • angiotensinkonverterende enzym(ACE)hemmere, mot visse hjerteproblemer eller høyt blodtrykk.
Blodsukkernivået ditt kan stige (hyperglykemi) dersom du bruker:
 • danazol, mot endometriose
 • antikonsepsjonsmidler som tas gjennom munnen (p-piller)
 • thyreoideahormoner, problemer med skjoldbruskkjertelen
 • veksthormon, mot veksthormonmangel
 • glukokortikoider som "kortison", mot betennelse
 • sympatomimetika som adrenalin, salbutamol eller terbutalin, mot astma
 • tiazider, mot høyt blodtrykk eller hvis kroppen din holder på for mye vann (vannansamling).
Oktreotid og lanreotid: brukes til behandling av en sjelden sykdom med overproduksjon av veksthormon (akromegali). Disse kan enten øke eller senke blodsukkernivået ditt.
Pioglitazon: legemiddel mot diabetes som tas gjennom munnen, brukt til behandling av type 2 diabetes mellitus. Noen pasienter med mangeårig type 2 diabetes mellitus og hjertesykdom, eller som har hatt slag og som ble behandlet med pioglitazon og insulin utviklet hjertesvikt. Rådfør deg med lege umiddelbart hvis du opplever tegn på hjertesvikt slik som uvanlig kortpustethet, rask vektøkning eller lokale væskeansamlinger (hevelse i bena, ødem).
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier hvis noe av det ovennevnte gjelder for deg (eller hvis du er usikker).
Inntak av Tresiba sammen med alkohol
Dersom du drikker alkohol, kan behovet for insulin endre seg. Blodsukkernivået kan enten stige eller synke. Du må derfor måle blodsukkernivået ditt oftere enn vanlig.
Graviditet og amming
Det er ikke kjent om Tresiba påvirker fosteret under en graviditet eller om Tresiba påvirker barnet under amming. Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Det kan være behov for å endre insulindosen under svangerskapet og etter fødselen. Det er viktig med nøye kontroll av din diabetes under svangerskapet. Det er spesielt viktig for barnets helse å unngå for lavt blodsukkernivå (hypoglykemi, føling).
Kjøring og bruk av maskiner
For lavt eller for høyt blodsukker kan påvirke din evne til å kjøre eller bruke verktøy eller maskiner. Dersom blodsukkeret ditt er for lavt eller for høyt, kan det påvirke konsentrasjons- og reaksjonsevnen. Dette kan være farlig både for deg selv og andre. Spør legen om du kan kjøre dersom:
 • du ofte får for lavt blodsukker
 • du har problemer med å gjenkjenne for lavt blodsukker.
Viktig opplysning om noen av innholdsstoffene i Tresiba
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) per dose. Dette betyr at legemidlet er så godt som "natriumfritt".
 
3. Hvordan du bruker Tresiba
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege, apotek eller sykepleier hvis du er usikker.
Ikke bruk denne pennen uten hjelp, dersom du er blind eller har dårlig syn og ikke kan lese av dosetelleren på pennen. Få hjelp av en person med godt syn som er opplært i bruk av FlexTouch ferdigfylt penn.
Tresiba er en ferdigfylt penn som er tilgjengelig i to styrker. "Tresiba 100 enheter/ml" eller "Tresiba 200 enheter/ml" er tydelig merket på pennens etikett og pennens pakning. I tillegg er pakning og etikett til Tresiba 100 enheter/ml lys grønn, og pakning og etikett til Tresiba 200 enheter/ml mørk grønn med striper og med et rød felt som uthever legemidlets styrke.
For begge styrkene stilles aktuell dose inn i enheter. Dosetrinnene er imidlertid ulike for de to styrkene av Tresiba.
Den ferdigfylte pennen 100 enheter/ml kan gi en dose på 1-80 enheter i én injeksjon, i trinn på 1 enhet. Dosetelleren på den ferdigfylte pennen viser antall enheter insulin som skal injiseres. Det skal ikke gjøres noen omregning av dosen.
Legen vil bestemme sammen med deg:
 • hvor mye Tresiba du vil trenge hver dag
 • når du må sjekke blodsukkernivået, og om du trenger en høyere eller lavere dose.
Fleksibilitet i doseringstidspunkt
 • Følg alltid legens anbefalte dosering.
 • Bruk Tresiba én gang daglig, fortrinnsvis ved samme tidspunkt hver dag.
 • I tilfeller hvor det ikke er mulig å ta Tresiba ved samme tidspunkt på dagen, kan det tas ved et annet tidspunkt den dagen. Sørg for at det er minimum 8 timer mellom dosene. Det er ingen erfaring med fleksibilitet i doseringstidspunkt for Tresiba hos barn og ungdom.
 • Hvis du ønsker å endre ditt vanlige kosthold, må du først rådføre deg med lege, apotek eller sykepleier. Kostholdsendringer kan endre ditt insulinbehov.
Legen kan endre dosen basert på blodsukkernivået ditt.
Ved bruk av andre legemidler, spør legen om behandlingen din må justeres.
Bruk hos eldre (≥65 år)
Tresiba kan brukes av eldre , men dersom du er eldre, kan det hende at du må sjekke blodsukkernivået ditt oftere. Rådfør deg med legen om endringer i dosen.
Dersom du har nyre- eller leverproblemer
Dersom du har nyre- eller leverproblemer, kan det hende at du må sjekke blodsukkernivået ditt oftere. Rådfør deg med legen om endringer i dosen.
Injisering av legemidlet
Før du bruker Tresiba for første gang, vil legen eller sykepleieren vise deg hvordan du bruker den ferdigfylte pennen.
 • Kontrollér navnet og styrken på pennens etikett for å være sikker på at det er Tresiba 100 enheter/ml.
Bruk ikke Tresiba
 • i insulininfusjonspumper
 • hvis pennen er skadet, eller ikke har vært riktig oppbevart (se avsnitt 5)
 • hvis insulinet ikke fremstår som klart og fargeløst
Hvordan skal det injiseres
 • Tresiba settes som en injeksjon under huden (subkutan injeksjon). Det skal ikke injiseres inn i en blodåre eller muskel.
 • De beste stedene å injisere er foran på lårene, overarmene eller på magen (buken).
 • Bytt injeksjonssted innenfor området der du injiserer hver dag, for å redusere risikoen for å utvikle kuler og fordypninger i huden (se avsnitt 4).
 • Bruk alltid en ny nål til hver injeksjon. Gjenbruk av nåler kan øke risikoen for tette nåler, noe som kan føre til unøyaktig dosering. Kast nålen på en sikker måte etter hver bruk.
 • For å unngå feildosering og mulig overdosering skal det aldri brukes en sprøyte til å trekke oppløsning opp fra pennen.
Du finner en detaljert bruksanvisning på den andre siden av dette pakningsvedlegget.
Dersom du tar for mye av Tresiba
Dersom du tar for mye insulin, kan blodsukkeret ditt bli for lavt (hypoglykemi, føling), se råd under avsnitt 4, ”For lavt blodsukker”.
Dersom du har glemt å ta Tresiba
Dersom du glemmer en dose, skal du injisere den glemte dosen når du oppdager forglemmelsen, men sørg for at det går minst 8 timer mellom dosene. Dersom du først oppdager at du har glemt din forrige dose ved tidspunktet for din neste planlagte dose, så skal du ikke injisere en dobbelt dose, men gjenoppta ditt doseregime med dosering én gang daglig.
Dersom du avbryter behandling med Tresiba
Ikke slutt å ta insulin uten å snakke med legen din. Hvis du slutter å ta insulin, kan dette føre til et veldig høyt blodsukkernivå og ketoacidose (en tilstand med for mye syre i blodet), se råd under avsnitt 4, ”For høyt blodsukker”.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Hypoglykemi (for lavt blodsukker) kan være svært vanlig ved insulinbehandling (kan berøre flere enn 1 av 10 brukere). Det kan være veldig alvorlig. Dersom blodsukkernivået ditt faller for mye, kan du bli bevisstløs. Alvorlig hypoglykemi (føling) kan føre til hjerneskade og kan være livstruende. Dersom du har symptomer på lavt blodsukker, ta affære umiddelbart for å øke blodsukkernivået ditt. Se råd under ”For lavt blodsukker” nedenfor.
Dersom du får en alvorlig allergisk reaksjon mot insulinet (sees sjelden) eller noen av innholdsstoffene i Tresiba skal du slutte å bruke dette legemidlet, og oppsøke lege med det samme. Kjennetegn på en alvorlig allergisk reaksjon er:
 • de lokale reaksjonene sprer seg til andre deler av kroppen
 • du føler deg plutselig uvel med svetting
 • du blir kvalm (kaster opp)
 • du opplever pustebesvær
 • du opplever hjertebank eller svimmelhet.
Andre bivirkninger omfatter:
Vanlige (kan berøre opptil 1 av 10 brukere)
Lokale reaksjoner: Det kan oppstå lokale reaksjoner på injeksjonsstedet. Symptomene kan omfatte: smerte, rødhet, elveblest, hevelse og kløe. Reaksjonene forsvinner vanligvis etter noen få dager. Hvis de ikke har forsvunnet etter noen få uker, må du oppsøke lege. Slutt å bruke Tresiba og oppsøk lege umiddelbart hvis reaksjonene blir alvorlige. For mer informasjon, se ovenfor om ”alvorlig allergisk reaksjon”.
Mindre vanlige (kan berøre opptil 1 av 100 brukere)
Hudforandringer der injeksjonen settes (lipodystrofi): Fettvev under huden kan skrumpe (lipoatrofi) eller fortykkes (lipohypertrofi). Bytte av sted for hver injeksjon kan redusere risikoen for å utvikle disse hudforandringene. Hvis du merker slike hudforandringer, må du fortelle det til legen eller sykepleieren. Hvis du fortsetter å sette injeksjonen på samme sted, kan disse reaksjonene bli mer alvorlige og påvirke mengden legemiddel kroppen får fra pennen.
Hevelse rundt leddene: Når du begynner å bruke legemidlet, kan det hende at kroppen holder på mer vann enn den skal. Dette fører til hevelse rundt anklene og andre ledd. Dette er vanligvis kortvarig.
Sjeldne (kan berøre opptil 1 av 1000 brukere)
Dette legemidlet kan forårsake allergiske reaksjoner som elveblest, hevelse i tungen og leppene, diaré, kvalme, tretthet og kløe.
Generelle bivirkninger ved diabetesbehandling
 • For lavt blodsukker (hypoglykemi, føling)
For lavt blodsukker kan inntreffe hvis du:
drikker alkohol; bruker for mye insulin; mosjonerer mer enn vanlig; spiser for lite eller hopper over et måltid.
Varselsymptomer på for lavt blodsukker – disse kan komme plutselig:
Hodepine; utydelig tale; hjertebank; kaldsvetting; kald og blek hud; kvalme; usedvanlig stor sultfølelse; skjelving eller følelse av nervøsitet eller engstelse; unormal tretthet; svakhet eller søvnighet; følelse av forvirring; konsentrasjonsvansker; kortvarige synsforandringer.
Hva du skal gjøre hvis du får for lavt blodsukker
 • Spis glukosetabletter eller et annet mellommåltid med høyt sukkerinnhold som søtsaker, kjeks eller fruktjuice (for sikkerhets skyld må du alltid ha med deg glukosetabletter, eller et annet mellommåltid med høyt sukkerinnhold).
 • Hvis mulig skal du måle blodsukkeret ditt og ta en hvil. Det kan hende at du trenger å måle blodsukkeret ditt mer enn én gang, siden det å hente seg inn etter en periode med lavt blodsukker kan ta lang tid ved bruk av alle basalinsulinpreparater.
 • Vent til symptomene på for lavt blodsukker har forsvunnet, eller til blodsukkernivået har stabilisert seg. Deretter fortsetter du å ta insulin som vanlig.
Hva andre må gjøre hvis du besvimer
Fortell alle du tilbringer tid sammen med, at du har diabetes. Fortell dem hva som kan skje dersom blodsukkeret ditt blir for lavt, inkludert risikoen for å besvime.
Fortell dem at hvis du besvimer må de:
 • legge deg i stabilt sideleie
 • tilkalle lege med det samme
 • ikke gi deg noe mat eller drikke, da det kan føre til kvelning.
Du kan komme raskere til bevissthet igjen ved en injeksjon av glukagon. Dette kan kun gis av noen som vet hvordan det brukes.
 • Dersom glukagon er injisert, vil du trenge sukker eller et sukkerholdig mellommåltid så snart du kommer til bevissthet.
 • Hvis du ikke reagerer på en glukagoninjeksjon, må du behandles ved et sykehus.
 • Hvis alvorlig lavt blodsukker ikke behandles i tide, kan det føre til hjerneskade. Denne kan være kort- eller langvarig. Det kan til og med føre til død.
Rådfør deg med legen dersom:
 • blodsukkeret ditt ble så lavt at du besvimte
 • du har fått en glukagoninjeksjon
 • du nylig har opplevd episoder med for lavt blodsukker.
Dette er fordi det kan være nødvendig å endre dosering eller tidspunkt for insulininjeksjonene, mat eller fysisk aktivitet.
 • For høyt blodsukker (hyperglykemi)
For høyt blodsukker kan inntreffe hvis du:
spiser mer eller mosjonerer mindre enn vanlig; drikker alkohol; får en infeksjon eller feber; ikke har brukt nok insulin; fortsetter å ta mindre insulin enn det du trenger; glemmer å ta insulin eller slutter å ta insulin uten å rådføre deg med legen.
Varselsymptomer på for høyt blodsukker – disse oppstår vanligvis gradvis:
Rødme, tørr hud; søvnighet eller tretthet; munntørrhet, fruktluktende (acetonluktende) ånde; hyppigere vannlating, tørste; manglende appetitt, kvalme eller oppkast.
Dette kan være symptomer på en meget alvorlig tilstand kalt ketoacidose. Dette er en opphopning av syre i blodet fordi kroppen bryter ned fett i stedet for sukker. Dersom den ikke behandles, kan den føre til diabetisk koma og til slutt død.
Hva skal du gjøre hvis du får for høyt blodsukker
 • Kontroller blodsukkernivået.
 • Kontroller urinen eller blodet for ketoner.
 • Få tak i medisinsk hjelp med det samme.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Tresiba
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pennens etikett og eske, etter "EXP". Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Før første gangs bruk
Oppbevares i kjøleskap (2-8ºC). Skal ikke fryses. Holdes borte fra fryseelementet. La pennehetten sitte på for å beskytte mot lys.
Etter anbrudd eller medbrakt som reserve
Tresiba ferdigfylt penn (FlexTouch) kan medbringes og oppbevares i romtemperatur (ved høyst 30ºC) eller oppbevares i kjøleskap (2-8ºC) i opptil 8 uker.
La hetten alltid sitte på pennen når du ikke bruker den for å beskytte mot lys.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Tresiba
 • Virkestoffet er insulin degludec. Hver ml oppløsning inneholder 100 enheter insulin degludec. Hver ferdigfylte penn inneholder 300 enheter insulin degludec i 3 ml oppløsning.
 • Andre innholdsstoffer er glyserol, metakresol, fenol, sinkacetat, saltsyre og natriumhydroksid (for pH-justering) og vann til injeksjonsvæsker (se avsnitt 2).
Hvordan Tresiba ser ut og innholdet i pakningen
Tresiba finnes som en klar og fargeløs injeksjonsvæske, oppløsning i en ferdigfylt penn (300 enheter per 3 ml).
Pakningsstørrelser på 1 (med eller uten nåler), 5 (uten nåler) og flerpakning på 10 (2 × 5) (uten nåler) ferdigfylte penner à 3 ml. Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Novo Nordisk A/S
Novo Allé
DK-2880 Bagsværd, Danmark
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 07/2018
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu
 
Bruksanvisning for Tresiba 100 enheter/ml injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn (FlexTouch)
Les nøye gjennom disse instruksjonene før du tar i bruk FlexTouch ferdigfylt penn. Dersom du ikke følger instruksjonene nøye, kan du få for lite eller for mye insulin, noe som kan føre til for høyt eller for lavt blodsukkernivå.
Ikke ta i bruk pennen før du har fått tilstrekkelig opplæring fra lege eller sykepleier.
Start med å kontrollere pennen, for å være sikker på at den inneholder Tresiba 100 enheter/ml, se deretter på illustrasjonene nedenfor for å bli kjent med de ulike delene av pennen og nålen.
Hvis du er blind eller svaksynt og ikke kan lese av dosetelleren på pennen, må du ikke bruke denne pennen uten hjelp. Få hjelp fra en person med godt syn som har fått opplæring i bruk av FlexTouch ferdigfylt penn.
Pennen er en ferdigfylt insulinpenn med dosevelger og inneholder 300 enheter insulin. Du kan velge maksimalt 80 enheter per dose i trinn på 1 enhet. Pennen er utformet til bruk sammen med NovoTwist eller NovoFine engangsnåler (som skal kastes etter bruk) med lengde opptil 8 mm.
Mangler tekstalternativ for bildeViktig informasjon
Legg spesielt merke til disse merknadene siden de er viktige for å sikre riktig bruk av pennen.
Mangler tekstalternativ for bilde
1. Klargjøre pennen
 • Kontroller navnet og styrken på pennens etikett for å forsikre deg om at den inneholder Tresiba 100 enheter/ml. Dette er spesielt viktig hvis du bruker mer enn én type insulin. Dersom du tar feil type insulin, kan blodsukkernivået ditt bli for høyt eller for lavt.
 • Dra av pennehetten.
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Kontroller at insulinet i pennen er klart og fargeløst.
  Se gjennom insulinvinduet. Hvis insulinet ser uklart ut, skal pennen ikke brukes.
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Ta en ny nål, og riv av papirforseglingen.
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Skyv nålen rett på pennen. Vri til den er godt festet.
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Dra av den ytre nålehetten og behold den til senere. Du vil trenge den etter injeksjonen for å fjerne nålen fra pennen på riktig måte.
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Dra av den indre nålehetten og kast den. Dersom du prøver å sette den på igjen kan du komme til å skade deg på nålen.
En dråpe insulin kan komme til syne på nålespissen. Dette er normalt, men du skal allikevel kontrollere gjennomstrømningen av insulin.
Mangler tekstalternativ for bilde
Mangler tekstalternativ for bildeBruk alltid en ny nål til hver injeksjon.
Dette reduserer risikoen for urenheter, infeksjon, lekkasje av insulin, tette nåler og unøyaktig dosering.
Mangler tekstalternativ for bildeBruk aldri en nål som er bøyd eller ødelagt.2. Kontrollere gjennomstrømningen av insulin
 • Kontroller alltid gjennomstrømningen av insulin før du starter.
  Dette bidrar til å sikre at du får full insulindose.
 • Vri dosevelgeren for å stille inn 2 enheter. Kontroller at dosetelleren viser 2.
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Hold pennen med nålen pekende oppover.
  Knips forsiktig på toppen av pennen noen få ganger for at eventuelle luftbobler skal samle seg i toppen.
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Press og hold inne doseknappen inntil dosetelleren går tilbake til 0.
  Tallet 0 skal komme på linje med dosepekeren.
  En dråpe insulin skal komme til syne på nålespissen.
Mangler tekstalternativ for bilde
En liten luftboble kan være igjen på nålespissen, men den vil ikke bli injisert.
Hvis ingen dråpe kommer til syne, gjenta trinn 2A til 2C opptil 6 ganger. Hvis fremdeles ingen dråpe kommer til syne, skiftes nål og trinn 2A til 2C gjentas en gang til.
Hvis det fremdeles ikke kommer til syne en dråpe insulin, kast pennen og bruk en ny.
Mangler tekstalternativ for bildeForsikre deg alltid om at en dråpe kommer til syne på nålespissen før du injiserer. Dette sikrer gjennomstrømningen av insulin.
Hvis det ikke kommer en dråpe til syne, vil du ikke få injisert noe insulin, selv om dosetelleren kan bevege seg. Dette kan være tegn på at nålen er tett eller ødelagt.
Mangler tekstalternativ for bildeKontroller alltid gjennomstrømningen før du injiserer. Dersom du ikke kontrollerer gjennomstrømningen, kan du få for lite insulin eller ikke noe insulin i det hele tatt. Dette kan føre til for høyt blodsukkernivå.
3. Velge dose
 • Forsikre deg om at dosetelleren viser 0 før du starter.
  Tallet 0 skal komme på linje med dosepekeren.
 • Vri dosevelgeren for å velge den dosen du trenger, som anvist av din lege eller sykepleier.
Hvis du velger en feil dose, kan du vri dosevelgeren forover eller bakover til riktig dose.
Pennen kan gi maksimum 80 enheter.
Mangler tekstalternativ for bilde
Dosevelgeren endrer antall enheter. Det er kun dosetelleren og dosepekeren som viser hvor mange enheter som er valgt per dose.
Du kan velge opptil 80 enheter per dose. Når pennen inneholder mindre enn 80 enheter, vil dosetelleren stoppe på antall enheter som er igjen.
Dosevelgeren klikker forskjellig når den vris forover, bakover eller forbi antall enheter som er igjen. Ikke tell penneklikkene.
Mangler tekstalternativ for bildeBruk alltid dosetelleren og dosepekeren for å se hvor mange enheter du har valgt, før insulinet injiseres.
Du skal ikke telle penneklikkene. Dersom du velger og injiserer feil dose kan blodsukkernivået ditt bli for høyt eller for lavt.
Ikke bruk insulinskalaen, den viser kun omtrent hvor mye insulin som er igjen i pennen.
4. Injisere dosen
 • Stikk nålen inn i huden slik legen eller sykepleieren har vist deg.
 • Forsikre deg om at du kan se dosetelleren.
  Ikke berør dosetelleren med fingrene dine. Dette kan avbryte injeksjonen.
 • Press og hold inne doseknappen inntil dosetelleren går tilbake til 0.
  Tallet 0 skal komme på linje med dosepekeren.
  Du kan da høre eller merke et klikk.
 • La nålen være under huden i minst 6 sekunder for å sikre at hele dosen din blir injisert.
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Trekk nålen og pennen rett opp og ut fra huden.Hvis det er blod på injeksjonsstedet, trykk lett med en bomullspinne. Ikke gni på stedet.
Mangler tekstalternativ for bilde
Det kan hende du kan se en dråpe insulin på nålespissen etter injeksjonen. Dette er normalt og har ingen innvirkning på dosen.
Mangler tekstalternativ for bildeSe alltid på dosetelleren for å følge med på hvor mange enheter du injiserer.
Dosetelleren vil vise nøyaktig antall enheter. Ikke tell penneklikkene. Hold doseknappen inne inntil dosetelleren går tilbake til 0 etter injeksjonen. Hvis dosetelleren stopper før den går tilbake til 0, har ikke hele dosen blitt injisert. Dette kan føre til for høyt blodsukkernivå.
5. Etter injeksjonen
 • Før nålespissen inn i den ytre nålehetten på et flatt underlag uten å berøre nålen eller den ytre nålehetten.
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Når nålen er tildekket, trykkes forsiktig den ytre nålehetten ordentlig på.
 • Skru av nålen og kast den på en forsvarlig måte.
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Sett pennehetten på pennen igjen etter hver bruk for å beskytte insulinet mot lys.
Mangler tekstalternativ for bilde
Kast alltid nålen etter hver injeksjon i en egnet beholder for skarpe gjenstander. Dette reduserer risikoen for urenheter, infeksjon, lekkasje av insulin, tette nåler og unøyaktig dosering. Hvis nålen er tett, får du ikke injisert noe insulin.
Når pennen er tom, kastes den uten påsatt nål som instruert av legen, sykepleieren, apoteket eller lokale myndigheter. Ikke kast den brukte nålen i husholdningsavfall.
Mangler tekstalternativ for bildeDu må aldri prøve å sette den indre nålehetten tilbake på nålen. Du kan stikke deg på nålen.
Mangler tekstalternativ for bildeFjern alltid nålen etter hver injeksjon og oppbevar pennen uten påsatt nål.
Dette reduserer risikoen for urenheter, infeksjon, lekkasje av insulin, tette nåler og unøyaktig dosering.
6. Hvor mye insulin er igjen?
 • Insulinskalaen viser omtrent hvor mye insulin som er igjen i pennen.
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Bruk dosetelleren for å se nøyaktig hvor mye insulin som er igjen:
  Vri dosevelgeren inntil dosetelleren stopper.
  Hvis den viser 80, er det minst 80 enheter igjen i pennen.
  Hvis den viser mindre enn 80, er tallet som vises antall enheter som er igjen i pennen.
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Vri dosevelgeren tilbake inntil dosetelleren viser 0.
 • Hvis du trenger mer insulin enn enhetene som er igjen i pennen, kan du dele opp dosen mellom to penner.
Mangler tekstalternativ for bildeVær svært nøye med å regne riktig hvis du deler dosen.
Hvis du er i tvil, ta hele dosen med en ny penn. Hvis du deler dosen feil vil du injisere for lite eller for mye insulin, noe som kan føre til for høyt eller for lavt blodsukkernivå.
Mangler tekstalternativ for bildeAnnen viktig informasjon
 • Ha alltid pennen med deg.
 • Ha alltid med deg en ekstra penn og nye nåler i tilfelle de mistes eller ødelegges.
 • Oppbevar alltid penn og nåler utilgjengelig for andre, spesielt barn.
 • Du må aldri dele pennen eller nålene med andre. Det kan føre til kryssmitte.
 • Du må aldri dele pennen din med andre. Legemidlet ditt kan skade helsen deres.
 • Omsorgspersoner må være ytterst forsiktige ved håndtering av brukte nåler, dette for å redusere risikoen for nålestikk og kryssmitte.
Hvordan ta vare på pennen
Behandle pennen med forsiktighet. Røff håndtering eller feilbruk kan føre til unøyaktig dosering, dette kan føre til for høyt eller for lavt blodsukkernivå.
 • La ikke pennen bli liggende i en bil eller andre steder der den kan bli for varm eller for kald.
 • Utsett ikke pennen for støv, smuss eller væske.
 • Du må ikke vaske pennen, legge den i vann eller smøre den. Hvis nødvendig, rengjør pennen med en klut fuktet med et mildt rengjøringsmiddel.
 • Du må ikke miste pennen i bakken eller slå den mot hardt underlag.
  Dersom du mister den eller mistenker at noe er galt med den, sett på en ny nål og kontroller gjennomstrømningen av insulin før du injiserer.
 • Du må ikke prøve å etterfylle pennen. Når den er tom, skal den kastes.
 • Forsøk ikke å reparere pennen eller å ta den fra hverandre.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

ace-hemmer: (ACE: Angiotensin Converting Enzyme) Legemiddel som brukes til å senke blodtrykket. ACE-hemmere reduserer nivået av angiotensin. Angiotensin er et hormon som trekker sammen kroppens blodårer, og øker dermed motstanden i blodomløpet. Når angiotensinkonsentrasjonen reduseres, øker blodårenes diameter og blodtrykket reduseres.

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

adrenalin: Adrenalin er et såkalt stresshormon som utskilles til blodet ved hardt fysisk arbeid, emosjonelt stress, sinne, og lavt blodsukker. Adrenalin dannes i binyremargen når det sympatiske nervesystemet aktiveres. Adrenalin gjør at hjertets slagfrekvens og kontraksjonskraft øker, blodstrømmen til skjelettmuskulatur og hjerte øker, pusten blir mer intens og bronkiene utvider seg, samtidig som sukker- og fettsyrenivåene i blodet øker. Det betyr også at kroppen gjør seg klar til raskt å flykte. Adrenalin brukes som legemiddel ved hjertestans, alvorlig astma og alvorlige allergiske reaksjoner.

akromegali: Sykdom som manifesterer seg ved at hender, føtter og ulike deler av ansiktet forstørres. Tilstanden skyldes vanligvis en godartet svulst i hypofysen i hjernen, hvor produksjonen av veksthormon skjer. Svulsten fører til økt produksjon av veksthormon.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

diabetes mellitus (sukkersyke): Finnes i to varianter: Type 1, kalt barne- og ungdomsdiabetes, og type 2 som også kalles aldersdiabetes. Type 1 diabetes krever daglige insulinsprøyter.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

endometriose: Tilstand der livmorslimhinnen begynner å vokse utenfor livmoren. Blant annet kan den begynne å vokse på eggstokkene eller egglederne. Dette gir ofte opphav til sterke smerter ved menstruasjon.

engstelse (angst): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

føling (hypoglykemi, lavt blodsukker, insulinføling): Lavt blodsukker. Kan for eksempel skje når en diabetiker har injisert for mye insulin.

glukagon: Hormon som produseres i bukspyttkjertelen og øker sukkernivået i blodet ved å sette i gang prosesser som bryter ned stoffet glykogen til glukose. Det har motsatt effekt av insulin. Glukagon fører også til at syredannelsen i magen hemmes.

glukokortikoider: Glukokortikoider er binyrebarkhormoner som er viktige for normal kroppsfunksjon. Syntetiske glukokortikoider har betennelsesdempende og immundempende egenskaper, og brukes f.eks. ved leddgikt, astma og ulike autoimmune sykdommer.

hyperglykemi (høyt blodsukker): Når blodsukkeret er unormalt høyt. Oftest er årsaken diabetes, siden det dannes for lite av hormonet insulin. Mangel på insulin fører til cellene ikke kan ta opp glukose fra blodet.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

ketoacidose: Ketoacidose betyr at blodets surhetsgrad øker (pH i blodet synker), som følge av at antall ketonlegemer (stoffer/metabolitter som dannes ved fettforbrenningen) øker kraftig på kort tid. En sterk forsuring av blodet kan være livstruende.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

maoh (mao-hemmere): (MAOH: monoaminoksidasehemmer) MAO A-hemmere brukes til å behandle depresjon ved å øke nivået av monoaminer i hjernen. MAO B-hemmere brukes i kombinasjon med L-dopa til å behandle Parkinsons sykdom.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

subkutan (s.c., subkutant): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis subkutant.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.