Pakningsvedlegg: Informasjon til brukere

Trental 400 mg depottablett

pentoksyfyllin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Trental er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Trental
 3. Hvordan du bruker Trental
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Trental
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Trental er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Trental forbedrer blodets flyteegenskaper som igjen fører til bedre blodgjennomstrømming i musklene. Du vil da kunne gå lengre distanse enn tidligere før smerter inntrer.
Trental brukes ved smerter i bena ved gange på grunn av åreforkalkning (claudicatio intermittens).
 
2. Hva du må vite før du bruker Trental
Bruk ikke Trental dersom:
 • du er allergisk overfor pentoksyfyllin, metyl-xantiner eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (se avsnitt 6).
 • du har alvorlige blødninger eller ved akutt hjerteinfarkt.
Advarsler og forsiktighetsregler
Ved første tegn på alvorlig allergisk reaksjon skal behandlingen avbrytes umiddelbart og lege kontaktes straks.
Du skal få spesiell oppfølging dersom du:
 • har alvorlige hjerterytmeforstyrrelser
 • har lavt blodtrykk
 • har alvorlig nedsatt nyrefunksjon
 • har alvorlig nedsatt leverfunksjon
 • har økt blødningstendens på grunn av bruk av legemidler mot hjerterytmeforstyrrelser eller blodfortynnende midler eller at blodets evne til å koagulere seg er nedsatt
 • bruker Marevan (warfarin)
 • behandles med ciprofloksacin (brukes ved enkelte infeksjoner)
 • behandles med teofyllin (bl.a. brukt ved lungesykdom)
 • behandles med legemidler mot diabetes.
Dersom din dårlige blodsirkulasjon har ført til hudforandringer og eventuelt koldbrann, eller om du har hvilesmerter i bena, bør du bli utredet av spesialist.
Andre legemidler og Trental
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt andre legemidler eller planlegger å bruke legemidler.
Effekten av behandlingen kan påvirkes hvis legemidlet tas sammen med visse andre legemidler. Dette er spesielt viktig dersom du bruker medisiner mot høyt blodtrykk, diabetes (sukkersyke), legemidler som inneholder teofyllin (bl.a. brukt ved lungesykdom), legemidler som inneholder ciprofloksacin (brukes ved enkelte infeksjoner) eller Marevan (warfarin).
Samtidig behandling med cimetidin (brukes bl.a. ved for mye magesyre og magesår) kan øke konsentrasjonen av pentoksyfyllin i blodet.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Det er begrenset erfaring ved bruk under graviditet og amming. Trental bør derfor ikke brukes under graviditet eller amming annet enn når legen har bestemt det.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke evnen din til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Legemidlet anses ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
 
3. Hvordan du bruker Trental
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den vanlige dosen er 1 depottablett (400 mg) 3 ganger daglig. Depottablettene svelges hele med minst 1/2 glass vann/væske til eller like etter måltid.
Dersom du tar for mye av Trental
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Frekvensen av mulige bivirkninger er definert i henhold til følgende:
 • vanlige (forekommer hos 1 til 10 av 100 pasienter)
 • mindre vanlige (forekommer hos 1 til 10 av 1000 pasienter)
 • sjeldne (forekommer hos 1 til 10 av 10000 pasienter)
Vanlige
 • Magebesvær, kvalme, oppkast, diaré,
 • Anfallsvis rødfarging av huden (flush)
Mindre vanlige
 • Kløe, rød hud, hudutslett
 • Svimmelhet, hodepine
 • Uro, søvnforstyrrelser
 • Hjerterytmeforstyrrelser
Sjeldne
 • Blødninger, f.eks. i hud, slimhinner, mage/tarm
 • Brystkrampe (angina pectoris)
 • Blodtrykksfall og enkeltstående tilfeller av endrede blodverdier
 • Enkeltstående tilfeller av alvorlige allergiske reaksjoner (anafylaktiske reaksjoner) som kan føre til sjokk
 • Enkeltstående tilfeller av lav konsentrasjon av blodplater (trombocytopeni)
 • Enkeltstående tilfeller med problemer med utskillelsen av galle fra leveren (intrahepatisk kolestase)
 • Det er også sett enkelte tilfeller av hjernehinnebetennelse som forårsakes av selve legemiddelet og ikke av infeksjon
Ukjent frekvens:
 • Lavt antall hvite blodceller
 • Økt spyttproduksjon
 • Utslett
Ved første tegn på alvorlig allergisk reaksjon skal behandlingen avbrytes umiddelbart og lege kontaktes straks.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Trental
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen (EXP) som er angitt på esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Trental
 • Virkestoff er pentoksyfyllin.
 • Hjelpestoffer er hydroksyetylcellulose, povidon 25000, talkum, magnesiumstearat. Filmdrasjering: Hypromellose, talkum, titandioksid (E171), erytrosin (E127), makrogol 8000.
Hvordan Trental ser ut og innholdet i pakningen
Depottablettene er avlange, bikonvekse, fiolettrosa, har filmdrasjering og trykket ”ATA” på den ene siden.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
sanofi-aventis Norge AS, Postboks 133, 1325 Lysaker
Tilvirker
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, D-65926 Frankfurt am Main, Tyskland
Sanofi S.p.A., Scoppito (L’Aquila), Italia.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 29.10.2018

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

angina pectoris (angina, hjertekrampe, ap): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

claudicatio intermittens (åreforkalkning i benene, klaudikasjon, røykeben): Smerter i leggen pga. utilstrekkelig oksygentilførsel. Forekommer som regel ved anstrengelse av muskelen f.eks. ved gåing. Årsaken til claudicatio intermittens er åreforkalkning, som reduserer blodgjennomstrømningen i muskelen.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

koldbrann (gangren): Vevsdød og vevsforråtnelse som vanligvis skyldes manglende blodforsyning.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

åreforkalkning (aterosklerose): Avleiring på innsiden av blodårene, slik at åreveggene blir tykkere og blodpassasjen trangere. Avleiringen består av fett (spesielt kolesterol), betennelsesceller og produkter av disse.