Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Travoprost/Timolol Mylan 40 mikrogram/ml + 5 mg/ml øyedråper, oppløsning

travoprost/timolol

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Travoprost/Timolol Mylan er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Travoprost/Timolol Mylan
 3. Hvordan du bruker Travoprost/Timolol Mylan
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Travoprost/Timolol Mylan
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Travoprost/Timolol Mylan er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Travoprost/Timolol Mylan øyedråper, oppløsning er en kombinasjon av to virkestoffer (travoprost og timolol). Travoprost er en prostaglandinanalog som virker ved å øke drenasjen av væske (vannholdig væske) fra øyet, som igjen senker trykket i øyet. Timolol er en betablokker som virker ved å redusere produksjonen av væske i øyet. De to stoffene virker sammen for å redusere trykket inne i øyet.
Travoprost/Timolol Mylan øyedråper brukes til behandling av høyt trykk i øyet hos voksne, inkludert eldre. Dette trykket kan føre til en sykdom som heter grønn stær (glaukom).
 
2. Hva du må vite før du bruker Travoprost/Timolol Mylan
Bruk ikke Travoprost/Timolol Mylan
 • dersom du er allergisk overfor travoprost, timolol eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • dersom du er allergisk overfor prostaglandiner eller betablokkere
 • dersom du har eller har hatt problemer med luftveiene som astma, alvorlig kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS, en alvorlig lungesykdom som kan forårsake piping i brystet, pusteproblemer og/eller langvarig hoste) eller andre typer pusteproblemer
 • dersom du har alvorlig høysnue
 • dersom du har langsom hjerterytme, hjertesvikt eller forstyrrelser i hjerterytmen (uregelmessig hjerterytme)
 • dersom overflaten av øyet ditt er uklar
Rådfør deg med legen dersom noe av dette gjelder for deg.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Travoprost/Timolol Mylan dersom du har eller har hatt
 • hjertesykdom (symptomer kan omfatte brystsmerter eller tetthet i brystet, tungpustethet eller kvelningsfornemmelse), hjertesvikt, lavt blodtrykk
 • forstyrrelser i hjerterytmen, slik som langsom hjerterytme
 • pusteproblemer, astma eller kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS).
 • sykdommer som medfører dårlig blodsirkulasjon (f.eks. Raynauds sykdom eller Raynauds syndrom)
 • diabetes, fordi timolol kan maskere tegn og symptomer på lavt blodsukker
 • overaktiv skjoldbruskkjertel, fordi timolol kan maskere tegn og symptomer på stoffskiftesykdom (hypertyreose)
 • myasthenia gravis (sykdom som gir økt trettbarhet og svakhet i muskulaturen)
 • operasjon for grå stær
 • øyebetennelse
Informer legen om at du bruker Travoprost/Timolol Mylan hvis du trenger å gjennomgå en operasjon, fordi timolol kan endre effekten av enkelte legemidler i forbindelse med anestesi.
Hvis du får en alvorlig allergisk reaksjon (hudutslett, rødhet og kløe i øyet), uansett årsak, mens du bruker Travoprost/Timolol Mylan, kan det føre til at adrenalinbehandlingen er mindre effektiv. Det er derfor viktig at du forteller lege at du bruker Travoprost/Timolol Mylan hvis du skal få annen behandling
Travoprost/Timolol Mylan kan endre fargen på iris (den fargede delen av øyet). Denne endringen kan være varig.
Travoprost/Timolol Mylan kan øke lengden, tykkelsen, fargen på og/eller antallet øyenvipper og kan medføre uvanlig hårvekst på øyelokkene.
Travoprost kan tas opp gjennom huden og skal derfor ikke brukes av kvinner som er gravide eller forsøker å bli gravide. Dersom noe av legemidlet kommer i kontakt med huden, skal det umiddelbart vaskes bort.
Barn
Travoprost/Timolol Mylan skal ikke brukes av barn eller ungdom under 18 år.
Andre legemidler og Travoprost/Timolol Mylan
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Travoprost/Timolol Mylan kan påvirke eller bli påvirket av andre legemidler du bruker, inkludert andre øyedråper til behandling av glaukom. Informer legen dersom du bruker eller planlegger å bruke
 • legemidler for å senke blodtrykket
 • hjertemedisin, inkludert kinidin (brukes til behandling av hjertesykdommer og enkelte typer malaria)
 • legemidler til behandling av diabetes eller legemidler til behandling av depresjon som fluoksetin og paroksetin
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Ikke bruk Travoprost/Timolol Mylan dersom du er gravid, med mindre legen anser det som nødvendig. Dersom du kan bli gravid skal du bruke egnet prevensjon mens du bruker dette legemidlet.
Ikke bruk Travoprost/Timolol Mylan dersom du ammer. Dette legemidlet kan gå over i melken.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Synet kan bli uskarpt i en periode rett etter at du har brukt Travoprost/Timolol Mylan. Ikke kjør bil eller bruk maskiner før dette har gått over.
Travoprost/Timolol Mylan inneholder benzalkoniumklorid og makrogolglyserolhydroksystearat 40
Dette legemidlet inneholder 150 mikrogram av benzalkoniumklorid i hver ml oppløsning.
Benzalkoniumklorid kan absorberes av myke kontaktlinser og kan føre til at fargen på kontaktlinsene endres. Du bør derfor fjerne kontaktlinsene før du bruker dette legemidlet og vente i 15 minutter før linsene settes inn igjen.
Benzalkoniumklorid kan også forårsake øyeirritasjon, spesielt hvis du har tørre øyne eller har sykdommer på hornhinnen (det gjennomsiktige laget ytterst på øyet). Snakk med legen din dersom du har ubehag, stikkende, sviende følelse eller smerter i øyet etter at du har tatt legemidlet.
Makrogolglyserolhydroksystearat 40 kan føre til hudreaksjoner.
 
3. Hvordan du bruker Travoprost/Timolol Mylan
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er
Én dråpe i det berørte øyet / de berørte øynene én gang daglig morgen eller kveld. Brukes til samme tid hver dag.
Bruk kun Travoprost/Timolol Mylan i begge øynene dersom legen har bedt deg om dette. Bruk legemidlet så lenge legen har bedt deg om det.
Bruk Travoprost/Timolol Mylan kun til drypping i øynene.
Bruksanvisning

Mangler tekstalternativ for bilde
1

 • Umiddelbart før du bruker flasken første gang, river du opp posen
  (bilde 1). Ta ut flasken og skriv åpningsdatoen på anvist sted på etiketten.
 • Ta frem flasken og et speil.
 • Vask hendene.
 • Skru av korken.

Mangler tekstalternativ for bilde
2

 • Hold flasken med spissen ned mellom tommelen og de andre fingrene.
 • Bøy hodet bakover. Trekk ned nedre øyelokk med en ren finger slik at det dannes en "lomme" mellom øyelokket og øyet. Dråpen skal dryppes i denne lommen (bilde 2).
 • Før flaskespissen inn mot øyet. Bruk speilet hvis det hjelper.

Mangler tekstalternativ for bilde
3

 • Ikke la flaskespissen berøre øyet, øyelokket, området rundt øynene eller andre overflater. Dette kan forurense dråpene.
 • Klem forsiktig på flasken for å få ut én dråpe legemiddel om gangen
  (bilde 3).

Mangler tekstalternativ for bilde
4

 • Etter at du har brukt dette legemidlet, holder du en finger i hjørnet mellom øyet og nesen og trykker i to minutter (bilde 4). Dette reduserer sjansene for at legemidlet kommer ut i resten av kroppen.
 • Hvis begge øynene skal behandles, skal du gjenta trinnene ovenfor for det andre øyet.
 • Sett flaskekorken godt på igjen umiddelbart etter bruk.
 • Bruk kun èn flaske om gangen. Posen skal ikke åpnes før du skal bruke flasken.
 • For å forebygge infeksjoner, skal du kaste flasken 4 uker etter åpning
  og bruke en ny flaske.

Dersom en dråpe ikke treffer øyet, må du prøve igjen.
Dersom du tar for mye av Travoprost/Timolol Mylan
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du får mer Travoprost/Timolol Mylan i øynene enn du skulle, skal du skylle ut alt med varmt vann. Ikke ta flere dråper før det er tid for neste dose.
Dersom du har glemt å ta Travoprost/Timolol Mylan
Dersom du har glemt å ta Travoprost/Timolol Mylan, fortsetter du med neste dosen som planlagt. Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose. Dosen må ikke overskride én dråpe daglig i det berørte øyet / de berørte øynene.
Dersom du avbryter behandling med Travoprost/Timolol Mylan
Dersom du avbryter behandling med Travoprost/Timolol Mylan uten å ha snakket med legen, kontrolleres ikke trykket i øyet. Dette kan føre til synstap.
Dersom du bruker andre øyedråper i tillegg til Travoprost/Timolol Mylan, må du la det gå minst 5 minutter mellom bruk av Travoprost/Timolol Mylan og de andre dråpene.
Dersom du bruker myke kontaktlinser, skal du ikke dryppe i øynene når du har i linsene. Vent i 15 minutter etter at du har dryppet i øynene før du setter inn linsene igjen.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Du kan vanligvis fortsette å bruke dråpene, med mindre bivirkningene er alvorlige. Ta kontakt med lege eller apotek dersom du er bekymret. Ikke avslutt behandlingen med Travoprost/Timolol Mylan uten å snakke med legen om dette.
Svært vanlige (forekommer hos mer enn 1 av 10 personer):
Virkninger på øyet Røde øyne
Vanlige (forekommer hos opptil 1 av 10 personer):
Virkninger på øyet
Betennelse i øyets overflate med skader i overflaten, smerte i øyet, uklart syn, unormalt syn, tørt øye, kløe i øyet, ubehag i øyet, tegn og symptomer på øyeirritasjon (for eksempel brennende følelse, svie)
Mindre vanlige (forekommer hos opptil 1 av 100 personer):
Virkninger på øyet
Betennelse i øyets overflate, betennelse i øyelokket, hevelse i slimhinnen i øyet (konjunktiva), økt vekst av øyenvipper, betennelse i iris, betennelse i øyet, lysømfintlighet, redusert syn, trøtte øyne, øyeallergi, hovne øyne, økt tåreproduksjon, røde øyelokk, fargeendring på øyelokket, mørkere hud (rundt øyet).
Generelle bivirkninger
Allergi reaksjon, svimmelhet, hodepine, økt eller redusert blodtrykk, kortpustethet, økt hårvekst, væske/slim i halsen, betennelse og kløe i huden, redusert hjerterytme
Sjeldne (forekommer hos opptil enn 1 av 1000 personer):
Virkninger på øyet
Øyets overflate blir tynnere, betennelse i øyelokk-kjertlene, sprengte blodkar i øyet, skorpedannelse på øyelokket, unormal øyevippeposisjon, unormal vekst av øyevipper
Generelle bivirkninger
Nervøsitet, uregelmessig hjerterytme, hårtap, taleproblemer, pusteproblemer, hoste, halsirritasjon, elveblest, unormale blodprøver (lever), misfarging av huden, tørste, trøtthet, ubehag inne i nesen, misfarget urin, smerter i hender og føtter
Ikke kjent (kan forekomme hos et ukjent antall personer):
Virkninger på øyet
Hengende øyelokk (slik at øyet er halvveis lukket), innsunkne øyne (øynene virker mer innsunkne), endringer i fargen på iris (den fargede delen i øyet).
Generelle bivirkninger
Utslett, hjertesvikt, brystsmerte, slag, besvimelse, depresjon, astma, økt hjertefrekvens, nummenhet eller kribling, hjertebank, hovne ben, ubehagelig smak i munnen.
Ytterligere informasjon
Travoprost/Timolol Mylan er en kombinasjon av to virkestoffer, travoprost og timolol. I likhet med andre legemidler som brukes i øynene, blir travoprost og timolol (en betablokker) tatt opp i blodet. Dette kan forårsake lignende bivirkninger som er sett ved bruk av betablokkere som tas via munnen eller som injiseres. Forekomsten av bivirkninger etter administrasjon i øyet er lavere enn når legemidlene tas via munnen eller injiseres.
Bivirkningene som angis nedenfor omfatter reaksjoner observert for klassen av betablokkere brukt til behandling av øyesykdommer eller reaksjoner sett med travoprost alene:
Virkninger på øyet
Betennelse i øyelokket, betennelse i hornhinnen, løsning av laget under netthinnen som inneholder blodårer etter filtrasjonskirurgi noe som kan forårsake synsforstyrrelser, redusert følsomhet i hornhinnen, hornhinneerosjon (skade på det fremre laget i øyeeplet), dobbeltsyn, rennende øyne, opphovning rundt øynene, kløe på øyelokkene, øyelokk vender ut på unormal måte med rødhet, irritasjon og økt tåreproduksjon, uklart syn (tegn på fordunkling av linsen i øyet), hevelse i et område i øyet (uvea), eksem på øyelokkene, lysglimt, nedsatt øyefølsomhet, pigmentering på innsiden av øyet, økt pupillstørrelse, endring i fargen på øyevippene, endring i øyevippenes struktur, unormalt synsfelt.
Generelle bivirkninger
Sykdommer i øre og labyrint: svimmelhet med spinnende følelse, ringing i ørene.
Hjerte og kar: langsom hjerterytme, ødem (væskeansamling), endringer i hjertets rytme eller frekvens, kongestiv hjertesvikt (hjertesykdom som medfører kortpustethet og hovne føtter og bein på grunn av væskeansamling), en bestemt type hjerterytmeforstyrrelse, hjerteinfarkt, lavt blodtrykk, Raynauds fenomen, kalde hender og føtter, redusert blodtilførsel til hjernen.
Luftveier: forverring av astma, , rennende eller tett nese, nysing (pga. allergi), pusteproblemer, neseblødning, tørrhet i nesen.
Nervesystem og generelle lidelser: søvnproblemer (insomnia), mareritt, hukommelsestap, redusert styrke og energi, engstelse (overdreven emosjonell uro), hallusinasjoner.
Fordøyelse: kvalme, fordøyelsesbesvær, diaré, munntørrhet, magesmerter, oppkast og forstoppelse.
Allergi: økning i allergiske symptomer, generelle allergiske reaksjoner inkludert hevelser under huden som kan forekomme i områder som ansiktet, armer og bein, og som kan blokkere luftveiene og gi puste- og svelgeproblemer, lokalt og generelt utslett, kløe, plutselig livstruende allergisk reaksjon
Hud: sølvfarget hudutslett (psoriasisutslett) eller forverring av psoriasis, hudavskalling, unormal hårtekstur, betennelse i huden med kløende utslett og rødhet, endring i hårfarge, tap av øyevipper, kløe, unormal hårvekst, rød hud.
Muskulært: økte tegn og symptomer på myasthenia gravis (muskelsykdom), unormale fornemmelser som prikking og stikking i huden, muskelsvekkelse/-svakhet, muskelsmerter som ikke er forårsaket av trening, leddsmerter.
Sykdommer nyre og urinveiene: vanskeligheter med og smerter ved urinering, ufrivillig urinlekkasje.
Forplantning: seksuell dysfunksjon, redusert sexlyst
Metabolisme: lavt blodsukker, økning i markøren for prostatakreft.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Travoprost/Timolol Mylan
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken, posen og flasken etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Før åpning krever dette legemidlet ingen spesielle oppbevaringsbetingelser når det gjelder temperatur. Oppbevar flasken i posen for å beskytte mot lys.
Etter åpning krever dette legemidlet ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
For å forebygge infeksjoner, skal du kaste flasken 4 uker etter åpning og bruke en ny flaske. Skriv ned åpningsdatoen på anvist sted på flaskeetiketten og esken.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Travoprost/Timolol Mylan
 • Virkestoffer er travoprost og timolol.
  Hver ml av oppløsningen inneholder 40 mikrogram travoprost og 5 ml timolol (som timololmaleat).
 • Andre innholdsstoffer er benzalkoniumklorid, makrogolglyserolhydroksystearat 40, trometamol, dinatriumedetat, borsyre (E 284), mannitol (E 421), natriumhydroksid (til pH- justering) og vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Travoprost/Timolol Mylan ser ut og innholdet i pakningen
Travoprost/Timolol Mylan øyedråper, oppløsning er en klar, fargeløs, vandig oppløsning som er praktisk talt fri for partikler og som leveres i en 5 ml plastflaske med en fargeløs flaskespiss og en hvit, ugjennomsiktig kork med forsegling.
Hver flaske ligger i en egen pose. Hver flaske inneholder 2,5 ml oppløsning.
Preparatet er tilgjengelig i følgende pakningsstørrelser:
Esker med 1 eller 3 flasker.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Mylan AB Box 23033
SE-104 35 Stockholm Sverige
Tilvirker
Balkanpharma-Razgradad AD, 68 Aprilsko vastanie Blvd., Razgrad, 7200, Bulgaria eller
Pharmathen SA, 6 Dervenakion Str, Pallini, 153 51, Hellas
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 25.11.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anestesi (bedøvelse): Følelsesløshet, dvs. bortfall av sanseinntrykk slik som smertesans.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

engstelse (angst): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

fordøyelsesbesvær (dyspepsi, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

grå stær (katarakt): Katarakt eller grå stær: Navn på en øyesykdom. Grå stær er en vanlig sykdom hos eldre. Ved grå stær blir øyelinsen grumset slik at lyset ikke når fram til netthinnen og man får langsomt en forverret synsskarphet.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hypertyreose (hypertyreoidisme, tyreotoksikose, høyt stoffskifte): Høyt stoffskifte skyldes en økt mengde av stoffskiftehormonene tyroksin (T4) og/eller trijodtyronin (T3) i blodet. Stoffskiftehormonene dannes i skjoldkjertelen. Symptomer er indre uro, tretthet, svettetendens, skjelvende hender, hjertebank ev. uregelmessig puls, vekttap, diaré, menstruasjonsforstyrrelser, konsentrasjonsproblemer. Enkelte får øyeproblemer (fremstående øyne, økt tåreflod, hovne øyelokk, dobbeltsyn eller nedsatt syn). Struma forekommer særlig hos eldre.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

insomni (søvnløshet): Problemer med å sovne, urolig nattesøvn, problemer med å sove lenge nok og/eller dårlig søvnkvalitet.

kronisk obstruktiv lungesykdom (kols): Kronisk obstruktiv lungesykdom/kols er en samlebetegnelse for sykdommer der utpustingen er vedvarende forverret fordi luftpassasjen i bronkiene er hemmet, blant annet på grunn av kronisk betennelse i slimhinnene og redusert elastisitet. Symptomer kan være hoste, økt slimproduksjon og tungpustethet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

malaria: Malaria er en akutt infeksjonssykdom, som skyldes en blodparasitt som overføres ved myggbitt.

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

myasthenia gravis: Alvorlig autoimmun sykdom som gir økt trettbarhet og svakhet i muskulaturen.

prostaglandin: Prostaglandiner omfatter en gruppe av hormonlignende stoffer som finnes i de fleste vev og organer i kroppen. Prostaglandiner påvirker blant annet blodtrykk, muskelspenninger, fettvev og immunsystemet.

raynauds sykdom: Kramper i perifere blodkar, spesielt i fingrene. Fører til at fingrene blir hvite og kalde. Årsaken er ukjent og det er hovedsakelig kvinner som rammes

sprengte blodkar (telangiektasi, teleangiektasi): Vanlig hudforandring med utvidede og små blodårer.

tungpustethet (dyspné, tung pust): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.