Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN

Transiderm-Nitro 5 mg/24 timer og 10 mg/24 timer depotplaster

Glyseroltrinitrat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som ligner dine.
 • Dersom du opplever at noen av bivirkningene blir alvorlige, eller du får bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget, vennligst informer lege eller apotek.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Transiderm-Nitro er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Transiderm-Nitro
 3. Hvordan du bruker Transiderm-Nitro
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Transiderm-Nitro
 6. Ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Transiderm-Nitro er, og hva det brukes mot
Transiderm-Nitro er et depotplaster som avgir nitroglycerin (glyseroltrinitrat) som tas opp gjennom huden. Effekten kommer etter ca. 2 timer og varer døgnet ut. Glyseroltrinitrat letter hjertets arbeid ved å utvide visse blodårer slik at blodstrømmen tilbake til hjertet blir mindre. Samtidig bedres blodforsyningen og dermed oksygentilførselen til hjertemuskelen.
Transiderm-Nitro brukes til forebyggende behandling av angina pectoris (hjertekrampe).
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Transiderm-Nitro
Bruk ikke Transiderm-Nitro:
 • hvis du er allergisk (overfølsom) overfor glyseroltrinitrat eller et av de andre innholdsstoffene i Transiderm-Nitro eller for andre nitratforbindelser.
 • dersom du har økt trykk i hjernen.
 • dersom du har alvorlig lavt blodtrykk eller for lavt væskeinnhold i kroppen.
 • dersom du får akutt dårlig blodsirkulasjon med betydelig lavt blodtrykk (sjokk-tilstand).
 • dersom du har blod- eller væskeansamling i hjerteposen (hjertetamponade), betennelse i hjerteposen (konstriktiv perikarditt) eller sykdom i muskulaturen i hjertet (obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati).
 • dersom du har en utilstrekkelig funksjon av hjertet på grunn av en tiltetting eller innsnevring i hjertet (ved aortastenose, mitralstenose eller konstriktiv perikarditt).
 • ved samtidig bruk av sildenafil (Viagra) eller tilsvarende legemidler mot impotens.
Vis forsiktighet ved bruk av Transiderm-Nitro:
 • dersom du har hjertesykdommer, hjerteklaffefeil eller alvorlig lav blodprosent (alvorlig anemi).
 • dersom du har lungesykdommer.
 • dersom du har lavt blodtrykk.
 • dersom du har forstyrrelser i blodgjennomstrømningen til hjernen.
 • dersom du har nedsatt nyre- eller leverfunksjon.
Dersom du skal opereres, legges inn på sykehus eller gjennomgå en MR-undersøkelse bør du informere leger og sykepleiere om at du bruker Transiderm-Nitro depotplaster som inneholder aluminium.
Brått avbrudd i behandlingen bør unngås på grunn av fare for å utløse hjertekrampeanfall. Rådfør deg derfor med lege om den beste måten å avbryte behandlingen på.
Sammenhengende bruk av depotplasteret over lang tid kan føre til at virkningen blir dårligere (toleranseutvikling). Dette kan hindres ved å ha et opphold på 8-12 timer pr. døgn før neste depotplaster settes på. Plasteret fjernes den del av døgnet da du erfaringsmessig har færrest symptomer (vanligvis om natten).
Bruk av andre legemidler sammen med Transiderm-Nitro
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Den blodtrykkssenkende effekten av Transiderm-Nitro kan forsterkes hvis legemidlet tas sammen med f.eks. andre karutvidende midler, legemidler mot impotens, blodtrykkssenkende midler, beroligende midler, acetylsalisylsyre, enkelte midler mot depresjon og migrene, samt alkohol.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Det er liten erfaring ved bruk av Transiderm-Nitro under graviditet, og plasteret bør kun brukes under graviditet hvis fordelen oppveier risikoen.
Det er ikke klarlagt om barn som ammes kan få skadelige effekter, og av den grunn skal plasteret ikke brukes under amming.
Informér derfor legen din dersom du er gravid, forsøker å bli gravid, eller ammer.
Kjøring og bruk av maskiner
Legemidlet påvirker vanligvis ikke evnen til å kjøre bil eller betjene maskiner.
Enkelte kan imidlertid føle seg svimle, ha hodepine eller få nedsatt reaksjonsevne, spesielt i starten av behandlingen. Dersom du opplever disse effektene bør du unngå å kjøre bil eller bruke maskiner.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Transiderm-Nitro
Bruk alltid Transiderm-Nitro slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Behandlingen innledes vanligvis med 1 depotplaster 5 mg/24 timer. Vanlig vedlikeholdsdose: 1 depotplaster 10 mg/24 timer; kan ved behov økes til 20 mg/24 timer. Plasteret er ikke beregnet for umiddelbar lindring av akutte anfall. Ved akutte anfall bør du bruke hurtigvirkende nitroglycerin (glyseroltrinitrat) i form av tablett som legges under tungen eller spray.
Bruksanvisning
 1. Pakningen åpnes ved å rive (ikke klippe) langs markeringen.
 2. Bøy den lille flippen ned og trekk langsomt av den hvite beskyttelsesfolien.
 3. Fest plasteret på uskadet, ubehåret, ren og tørr hud, f.eks. på brystkassen eller overarmen. Plasteret presses mot huden med flat hånd i 10-20 sekunder.
Samme hudområde bør ikke brukes på nytt før etter noen dager. Fest aldri plasteret på hud som er rød eller sår. Huden bør ikke være innsmurt med hudlotion eller krem. Plasteret tar ikke skade av vann (bading), fuktighet (svette) eller fysisk aktivitet. Brukte plastre må brettes sammen (med yttersiden ut) og kastes slik at de ikke blir tilgjengelige for barn.
Dersom du tar for mye Transiderm-Nitro:
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (22 59 13 00) hvis du har anvendt for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek. Ved overdosering skal plasteret fjernes.
Dersom du har glemt å bruke Transiderm-Nitro:
Du må ikke bruke flere plastre som erstatning for et glemt plaster.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Transiderm-Nitro forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Svært vanlige (flere enn 1 av 10 pasienter)
Kvalme, brekninger.
Vanlige (flere enn 1 av 100, færre enn 1 av 10 pasienter)
Hodepine (ofte forbigående).
Mindre vanlige (flere enn 1 av 1000, færre enn 1 av 100 pasienter)
Hudreaksjoner (betennelse), reaksjoner på applikasjonsstedet (rødhet, kløe, brennende følelse, irritasjon).
Sjeldne (flere enn 1 av 10 000, færre enn 1 av 1000 pasienter)
Lavt blodtrykk, rødming, økt puls.
Svært sjeldne (færre enn 1 av 10 000 pasienter, inkludert isolerte tilfeller)
Svimmelhet.
Ikke kjent (kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data)
Hjertebank, generalisert utslett.
Dersom du opplever at noen av bivirkningene blir alvorlige, eller du får bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget, vennligst informer lege eller apotek.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Transiderm-Nitro
Oppbevares utilgjengelig for barn før og etter bruk.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke Transiderm-Nitro etter utløpsdatoen (EXP) som er angitt på esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Ytterligere informasjon
Sammensetning av Transiderm-Nitro
 • Virkestoff er glyceroltrinitrat 25 mg (10 cm² avgir 5 mg/24 timer), resp. 50 mg (20 cm² avgir 10 mg/24timer).
 • Hjelpestoffer er dimetikon, vannfri kolloidal silika, medisinsk limstoff av silikon.
Hvordan Transiderm-Nitro ser ut og innholdet i pakningen:
 • 5 mg/24 timer: Ovale plastre med en hudfarget bakside merket ”CG”/”DOD” og en off-white frisettingsfilm. Én pakning inneholder 100 plastre, som er individuelt pakket i forseglede poser.
 • 10 mg/24 timer: Ovale plastre med en hudfarget bakside merket ”CG”/”DPD” og en off-white frisettingsfilm. Én pakning inneholder 30 eller 100 plastre, som er individuelt pakket i forseglede poser.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Novartis Norge AS
Postboks 4284 Nydalen
NO-0401 Oslo
Norge
Tilvirker
Novartis Healthcare A/S
Edvard Thomsens Vej 14
DK-2300 København
Danmark
Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent 01.11.2016

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angina pectoris (angina, hjertekrampe): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

impotens (erektil dysfunksjon, ereksjonssvikt): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

mr (magnettomografi): Ved MR brukes magnetfelt og radiobølger for å fremstille bilder av kroppen.