Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Topiramat Bluefish 25 mg tabletter, filmdrasjerte

Topiramat Bluefish 50 mg tabletter, filmdrasjerte

Topiramat Bluefish 100 mg tabletter, filmdrasjerte

Topiramat Bluefish 200 mg tabletter, filmdrasjerte

topiramat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Topiramat Bluefish er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Topiramat Bluefish
 3. Hvordan du bruker Topiramat Bluefish
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Topiramat Bluefish
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Topiramat Bluefish er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Topiramat Bluefish tilhører en legemiddelgruppe som kalles “antiepileptika”. Det brukes:
 • alene til å behandle epilepsianfall hos voksne og barn over 6 år
 • sammen med andre legemidler til å behandle epilepsianfall hos voksne og barn fra 2 års alder
 • til å forebygge migrenehodepine hos voksne
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Topiramat Bluefish
Bruk ikke Topiramat Bluefish
 • dersom du er allergisk overfor topiramat eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • til forebygging av migrene: hvis du er gravid eller hvis du er en kvinne i fruktbar alder, med mindre du bruker sikker prevensjon (se avsnittet ”Graviditet og amming” for ytterligere informasjon). Rådfør deg med legen om hvilken prevensjonstype som er best å bruke mens du bruker Topiramat Bluefish.
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Topiramat Bluefish dersom du er usikker på om noe av det ovennevnte gjelder deg.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Topiramat Bluefish hvis du:
 • har nyreproblemer, spesielt nyrestein, eller går til nyredialyse
 • har hatt forstyrrelser i blod og kroppsvæsker (metabolsk acidose)
 • har leverproblemer
 • har øyeproblemer, spesielt grønn stær (glaukom)
 • har vekstproblemer
 • står på en fettrik diett (ketogen diett)
 • bruker Topiramat Bluefish til behandling av epilepsi og du er gravid eller en kvinne i fruktbar alder (se avsnittet ”Graviditet og amming” for ytterligere informasjon)
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Topiramat Bluefish dersom du er usikker på om noe av det ovennevnte gjelder deg.
Det er viktig at du ikke slutter å ta medisinen din uten å rådføre deg med legen din først.
Du bør også rådføre deg med legen din før du bruker andre legemidler som inneholder topiramat som du får som et alternativ til Topiramat Bluefish.
Du kan få gå ned i vekt mens du bruker Topiramat Bluefish, så vekten din bør sjekkes regelmessig ved bruk av dette legemidlet. Hvis du går for mye ned i vekt eller et barn som bruker dette legemidlet ikke legger på seg nok, bør du rådføre deg med legen.
Et lite antall mennesker som blir behandlet med legemidler mot epilepsi slik som Topiramat Bluefish, har hatt tanker om å skade seg selv eller begå selvmord. Dersom du på noe tidspunkt har slike tanker, må du kontakte legen din øyeblikkelig.
Andre legemidler og Topiramat Bluefish
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Topiramat Bluefish og visse andre legemidler kan påvirke hverandre. Av og til vil det være nødvendig å justere dosen av visse andre legemidler eller Topiramat Bluefish.
Informer spesielt lege eller apotek dersom du bruker:
 • andre legemidler som påvirker eller demper dine tanker, konsentrasjon eller muskelkoordinasjon (f.eks. legemidler som demper sentralnervesystemet, som muskelavslappende og beroligende midler).
 • p-piller. Topiramat Bluefish kan gjøre p-piller mindre effektive. Rådfør deg med legen om hvilken prevensjonstype som er best å bruke mens du bruker Topiramat Bluefish.
Informer legen din hvis dine menstruasjonsblødninger endres mens du bruker p-piller og Topiramat Bluefish.
Lag en liste over alle legemidlene du tar. Vis listen til legen og apoteket før du begynner met et nytt legemiddel.
Andre legemidler du bør diskutere med lege eller apotek er andre legemidler mot epilepsi, risperidon, litium, hydroklortiazid, metformin, pioglitazon, glyburid, amitriptylin, propranolol, diltiazem, venlafaksin, flunarazin, johannesurt (Hypericum perforatum) (et naturlegemiddel til behandling av depresjon).
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Topiramat Bluefish dersom du er usikker på om noe av det ovennevnte gjelder deg.
Inntak av Topiramat Bluefish sammen med mat og drikke
Du kan ta Topiramat Bluefish til eller uten mat.
Drikk rikelig med væske i løpet av dagen for å unngå nyrestein mens du bruker Topiramat Bluefish. Du bør unngå å drikke alkohol mens du tar Topiramat Bluefish.
Graviditet og amming
Forebygging av migrene:
Topiramat Bluefish kan skade et ufødt barn. Du må ikke bruke Topiramat Bluefish dersom du er gravid. Du skal ikke bruke Topiramat Bluefish forebyggende mot migrene hvis du er en kvinne i fruktbar alder, med mindre du bruker sikker prevensjon. Rådfør deg med legen om hvilken prevensjonstype som er best og om Topiramat Bluefish er egnet for deg. Før oppstart av behandling med Topiramat Bluefish skal det tas en graviditetstest.
Behandling av epilepsi:
Hvis du er en kvinne i fruktbar alder skal du rådføre deg med legen om andre mulige behandlinger i stedet for Topiramat Bluefish. Dersom det tas en beslutning om å bruke Topiramat Bluefish, må du bruke sikker prevensjon. Rådfør deg med legen om hvilken prevensjonstypen som er best å bruke mens du bruker Topiramat Bluefish. Før oppstart av behandling med Topiramat Bluefish skal det tas en graviditetstest.
Rådfør deg med legen dersom du ønsker å bli gravid.
Som med andre legemidler mot epilepsi er det fare for at det ufødte barnet skades hvis Topiramat Bluefish brukes under graviditet. Sørg for å kjenne godt til risiko og fordeler ved bruk av Topiramat Bluefish mot epilepsi under graviditet.
 • Hvis du bruker Topiramat Bluefish under graviditet, har barnet ditt høyere risiko for medfødte skader, særlig leppespalte (spalte i overleppen) og ganespalte (spalte i ganetaket i munnen). Nyfødte gutter kan også ha en misdannelse i penis (hypospadi). Disse skadene kan utvikles tidlig i svangerskapet, selv før du vet at du er gravid.
 • Hvis du bruker Topiramat Bluefish under graviditet, kan barnet ditt være mindre enn forventet ved fødsel. Rådfør deg med legen dersom du har spørsmål om denne risikoen under graviditet.
 • Det kan finnes andre legemidler til behandling av tilstanden din, som har lavere risiko for å gi medfødte skader på barnet.
 • Rådfør deg med legen umiddelbart hvis du blir gravid mens du bruker Topiramat Bluefish. Du og legen avgjør om du skal fortsette å ta Topiramat Bluefish mens du er gravid.
Amming
Virkestoffet i Topiramat Bluefish (topiramat) går over i morsmelk hos mennesker. Det er sett effekter hos spebarn ammet av behandlede mødre, inkludert diaré, søvnighet, irritabilitet og dårlig vektøkning. Legen kommer derfor til å diskutere med deg om du skal avstå fra amming eller avstå fra behandling med Topiramat Bluefish. Legen vil ta i betraktning legemidlets betydning for moren og risikoen for barnet. Mødre som ammer mens de tar Topiramat Bluefish må informere legen så raskt som mulig hvis barnet får uvanlige reaksjoner.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Svimmelhet, tretthet og synsproblemer kan oppstå ved behandling med Topiramat Bluefish. Ikke kjør eller bruk verktøy eller maskiner uten å rådføre deg med legen din først.
Topiramat Bluefish inneholder laktose
Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Topiramat Bluefish
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
 • Legen din vil vanligvis la deg starte med en lav dose Topiramat Bluefish og langsomt øke dosen til den dosen som er best for deg.
 • Topiramat Bluefish tabletter skal svelges hele. Unngå å tygge tablettene da de kan gi en bitter ettersmak.
 • Topiramat Bluefish kan tas før, under eller etter et måltid. Drikk rikelig med væske i løpet av dagen for å unngå nyrestein mens du bruker Topiramat Bluefish.
Dersom du tar for mye av Topiramat Bluefish
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. Ta med deg legemiddelpakningen. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Du kan føle deg søvnig eller trett, mindre årvåken, mangle koordinasjon, ha tale- eller konsentrasjonsvansker, ha dobbelt- eller tåkesyn, føle deg svimmel på grunn av lavt blodtrykk, føle deg deprimert eller urolig eller ha magesmerter eller kramper (anfall).
Overdosering kan forekomme hvis du tar andre legemidler sammen med Topiramat Bluefish.
Dersom du har glemt å ta Topiramat Bluefish
 • Dersom du har glemt å ta en dose, skal du ta den så snart du husker det. Dersom det snart er tid for neste dose, skal du droppe den glemte dosen og fortsette som vanlig. Kontakt legen din hvis du har glemt to eller flere doser.
 • Du må ikke ta en dobbelt dose (to doser på samme tid) som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Topiramat Bluefish
Du må ikke avbryte behandling med dette legemidlet uten at legen din har bedt deg gjøre det. Symptomene dine kan komme tilbake. Hvis legen din velger å avbryte behandlingen med dette legemidlet, kan dosen reduseres gradvis over noen få dager.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Rådfør deg med legen din eller søk legehjelp umiddelbart dersom du får følgende bivirkninger:
Svært vanlige (kan ramme flere enn 1 av 10 personer)
 • Depresjon (ny eller forverret)
Vanlige (kan ramme inntil 1 av 10 personer)
 • Kramper (anfall)
 • Angst, irritabilitet, endringer i humør, forvirring, desorientering
 • Konsentrasjonsvansker, langsom tankegang, tap av hukommelse, hukommelsesvansker (nyoppståtte, plutselig endring eller økt alvorlighetsgrad)
 • Nyrestein, hyppig eller smertefull vannlating
Mindre vanlige (kan ramme inntil 1 av 100 personer)
 • Økt surhetsgrad i blodet (som kan medføre pustevansker, inkludert kortpustethet, tap av appetitt, kvalme, oppkast, uttalt tretthet og raske eller uregelmessige hjerteslag)
 • Redusert eller manglende svetting (spesielt hos små barn som utsettes for høye temperaturer)
 • Tanker om alvorlig selvskading, forsøk på alvorlig selvskading
 • Tap av deler av synsfeltet
Sjeldne (kan ramme inntil 1 av 1000 personer)
 • Grønn stær (glaukom) - blokkering av væske i øyet som gir økt trykk i øyet, smerter eller nedsatt syn
Andre bivirkninger omfatter følgende. Rådfør deg med lege eller apotek dersom de blir alvorlige:Svært vanlige (kan ramme flere enn 1 av 10 personer)
 • Tett, rennende nese eller sår hals
 • Prikking, smerter og/eller nummenhet i ulike kroppsdeler
 • Søvnighet, tretthet
 • Svimmelhet
 • Kvalme, diaré
 • Vekttap
Vanlige (kan ramme inntil 1 av 10 personer)
 • Anemi (blodmangel)
 • Allergisk reaksjon (som hudutslett, rødhet, kløe, hevelse i ansiktet, elveblest)
 • Tap av appetitt, nedsatt appetitt
 • Aggresjon, uro, sinne, unormal atferd
 • Vansker med å sovne eller å sove
 • Talevansker eller taleforstyrrelser, sløret tale
 • Klossethet eller manglende koordinasjon, følelse av ustøhet ved gange
 • Nedsatt evne til å gjennomføre rutineoppgaver
 • Redusert, tap av eller ingen smakssans
 • Ufrivilling skjelving eller risting, raske, ukontrollerbare øyebevegelser
 • Synsforstyrrelser, som dobbeltsyn, tåkesyn, nedsatt syn, fokuseringsvansker
 • Følelse av å spinne (vertigo), øresus eller øresmerter
 • Kortpustethet
 • Hoste
 • Neseblødning
 • Feber, generell sykdomsfølelse, svakhet
 • Oppkast, forstoppelse, magesmerter eller -ubehag, fordøyelsesbesvær, mage- eller tarminfeksjon
 • Munntørrhet
 • Hårtap
 • Kløe
 • Leddsmerter eller –hevelse, muskelspasmer eller -rykninger, muskelsmerter eller -svakhet, brystsmerter
 • Vektøkning
Mindre vanlige (kan ramme inntil 1 av 100 personer)
 • Redusert antall blodplater (blodceller som bidrar til å stoppe blødninger), redusert antall hvite blodceller som bidrar til å beskytte mot infeksjon, redusert kaliumnivå i blodet
 • Økte leverenzymer, økt antall eosinofiler (en type hvite blodceller) i blodet
 • Hovne kjertler i nakke, armhule eller lyske
 • Økt appetitt
 • Oppstemt humør
 • Høre, se eller føle ting som ikke er der, alvorlig sinnslidelse (psykose)
 • Ikke vise og/eller føle emosjon, uvanlig mistenksomhet, panikkanfall
 • Problemer med å lese, taleforstyrrelser, problemer med håndskrift
 • Rastløshet, hyperaktivitet
 • Langsom tankegang, redusert årvåkenhet eller oppmerksomhet
 • Reduserte eller langsomme bevegelser, ufrivillige unormale eller gjentakende muskelbevegelser
 • Besvimelse
 • Unormal berøringssans, nedsatt berøringssans
 • Redusert, endret eller ingen luktesans
 • Uvanlig følelse eller fornemmelse som kan komme før et migreneanfall eller en viss type krampeanfall
 • Tørre øyne, lysfølsommme øyne, øyelokksrykninger, rennende øyne
 • Redusert eller tap av hørsel, tap av hørsel på ett øre
 • Langsom eller uregelmessig hjerterytme, følelse av at hjertet banker i brystet
 • Lavt blodtrykk, lavt blodtrykk når man reiser seg opp (følgelig kan noen personer som tar Topiramat Bluefish føle at de vil besvime, bli svimle eller besvime når de reiser eller setter seg opp plutselig)
 • Rødming, varmefølelse
 • Pankreatitt (betennelse i bukspyttkjertelen)
 • Mye tarmgass, halsbrann, metthet eller oppblåst mage
 • Tannkjøttblødning, økt spyttproduksjon, sikling, dårlig ånde
 • Stort væskeinntak, tørste
 • Hudmisfarging
 • Muskelstivhet, smerter i siden
 • Blod i urinen, urininkontinens (manglende kontroll), påtrengende vannlatingsbehov, smerter i siden eller nyrene
 • Vansker med å få eller beholde ereksjon, forstyrrelser i seksualfunksjon
 • Influensaliknende syptomer
 • Kalde fingre og tær
 • Følelse av å være full
 • Lærevansker
Sjeldne (kan ramme inntil 1 av 1000 personer)
 • Unormalt oppstemt humør
 • Tap av bevissthet
 • Blindhet på ett øye, forbigående blindhet, nattblindhet
 • Nedsatt syn
 • Hevelse i og rundt øynene
 • Nummenhet, prikking og fargeendring (hvit, blå, så rød) i fingre og tær når de utsettes for kulde
 • Leverbetennelse, leversvikt
 • Stevens-Johnsons syndrom, en potensielt livstruende tilstand som kan oppstå med sår i slimhinner på flere steder (som munn, nese og øyne), hudutslett og blemmer
 • Unormal lukt i huden
 • Ubehag i armer eller ben
 • Nyresykdom
Ikke kjent (kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data)
 • Makulopati er en sykdom i makula, den lille gule flekken i øyets netthinne hvor synet er skarpest. Du bør kontakte legen din hvis du merker endring eller reduksjon i synet
 • Toksisk epidermal nekrolyse, en livstruende tilstand som er beslektet med, men mer alvorlig enn, Stevens-Johnsons syndrom, kjennetegnet ved utstrakt blemmedannelse og avskalling av de ytre hudlag (se sjeldne bivirkninger)
Bivirkninger som kan forekomme hos barn
Bivirkningene hos barn er generelt tilsvarende de som ses hos voksne, men følgende bivirkninger kan være mer vanlige hos barn enn hos voksne.
 • Konsentrasjonsvansker
 • Økt surhetsgrad i blodet
 • Tanker om alvorlig selvskading
 • Tretthet
 • Nedsatt eller økt appetitt
 • Aggresjon, unormal atferd
 • Vansker med å sovne eller å sove
 • Følelse av ustøhet ved gange
 • Generell sykdomsfølelse
 • Redusert kaliumnivå i blodet
 • Ikke vise og/eller føle emosjon
 • Rennende øyne
 • Langsom eller uregelmessig hjerterytme
Andre bivirkninger som kan forekomme hos barn er:
Vanlige (kan ramme inntil 1 av 10 personer)
 • Følelse av å snurre rundt (vertigo)
 • Oppkast
 • Feber
Mindre vanlige (kan ramme inntil 1 av 100 personer)
 • Økt antall eosinofiler (en type hvite blodceller) i blodet
 • Hyperaktivitet
 • Varmefølelse
 • Lærevansker
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Topiramat Bluefish
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på blisterpakningen/boksen/esken etter EXP/Utløpsdato. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Topiramat Bluefish
Virkestoff er topiramat.
Hver filmdrasjerte tablett inneholder 25, 50, 100 eller 200 mg topiramat.
Andre innholdsstoffer er:
Tablettkjerne:
Laktosemonohydrat
Cellulose, mikrokrystallinsk
Stivelse, pregelatinisert
Krysskarmellosenatrium
Magnesiumstearat
Tablettdrasjering:
Hypromellose
Titandioksid (E171)
Makrogol
50 og 100 mg:
Jernoksid gult (E172)
200 mg:
Jernoksid rødt (E172)
Hvordan Topiramat Bluefish ser ut og innholdet i pakningen
Beskrivelse av produktet
25 mg: Hvite, runde, bikonvekse, filmdrasjerte tabletter med skråkant, ca. 6 mm i diameter, preget med TP på den ene siden og 25 på den andre.
50 mg: Lysegule, runde, bikonvekse, filmdrasjerte tabletter med skråkant, ca. 7 mm i diameter, preget med TP på den ene siden og 50 på den andre.
100 mg: Mørkegule, runde, bikonvekse, filmdrasjerte tabletter med skråkant, ca. 9 mm i diameter, preget med TP på den ene siden og 100 på den andre.
200 mg: Røde, runde, bikonvekse, filmdrasjerte tabletter med skråkant, ca. 12,7 mm i diameter, preget med TP på den ene siden og 200 på den andre.
Topiramat Bluefish er tilgjengelige i Alu/Alu blisterpakninger i pakningsstørrelser på
25 mg: 10, 28, 60, 100 og 200 tabletter
50 mg: 28, 60, 100 og 200 tabletter
100 mg: 28, 60, 100 og 200 tabletter
200 mg: 28, 60, 100 og 200 tabletter
og i HDPE-plastboks med 60 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver av markedsføringstillatelsen
Bluefish Pharmaceuticals,
P.O. Box 49013,
100 28 Stockholm,
Sverige
Tilvirker
Bluefish Pharmaceuticals AB
Gävlegatan 22
113 30 Stockholm
Sverige
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:

Medlemsland

Legemidlets navn

Island:

Topiramat Bluefish 25 mg/50 mg/100 mg/200 mg filmuhúðaðar töflur

Italia:

ECURAM 25 mg/50 mg/100 mg/200 mg compresse rivestite con film

Norge:

Topiramat Bluefish

Polen:

Topiramat Bluefish

Portugal:

Topiramat Bluefish

Spania:

Topiramat Bluefish 25 mg/50 mg/100 mg/200 mg comprimidos recubiertos con película

Tyskland:

Topiramat Bluefish 25 mg/50 mg/100 mg/200 mg Filmtabletten

Østerrike:

Topiramat Bluefish 25 mg/50 mg/100 mg/200 mg Filmtabletten

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 05.12.2017

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

acidose (syreforgiftning): Syreforgiftning. Ved acidose synker pH-verdien i blodet til under normalverdi 7,35. Respiratorisk acidose oppstår når kroppen ikke kan kvitte seg med karbondioksid via lungene på utpusten. Karbondioksid akkumuleres i blodet og senker pH-verdien. Respiratorisk acidose kan oppstå ved redusert/opphørt inn- og utånding, og ved enkelte kroniske lungesykdommer. Metabolsk acidose forekommer når sure restprodukter av fettsyrer opphopes i blodet. Denne typen acidose forekommer blant annet ved diabetes og ved sult, på grunn av stoffskifteforstyrrelser.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antiepileptika (antiepileptikum): Legemiddel mot epilepsi.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

eosinofil: Type hvit blodcelle, leukocytt, som spiller en viktig rolle i allergiske reaksjoner. Eosinofiler har fått navnet pga. deres innehold av granulatkorn som kan farges røde av eosin. Eosinofilene dannes i benmargen og når de har modnet gjenfinnes de i blodet, der de bl.a. kan absorbere og ødelegge fremmede partikler. De små kornene i eosinofilene inneholder også et stoff med skadelige effekter på enkelte parasitter, men også på kroppens egne celler, særlig ved allergi.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fordøyelsesbesvær (dyspepsi, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

makula (macula): Makula kalles også den gule flekk, og er den delen av netthinnen som er ansvarlig for skarpsynet.

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

nyrestein (nefrolitiasis, nefrolitt): Nyrestein dannes i nyrene fra avfallsstoffer fra urinen, og som kan sette seg fast i nyre eller urinleder. Stenene kan bestå av krystaller (50-95%) og av organisk materiale (5-50%). Vanligste årsakene til nyrestein er høy utskillelse av kalsium (kalk) eller lav utskillelse av sitrat i urinen.

rødming (flushing): Plutselig varmefølelse, hudrødme

sentralnervesystemet (cns): Er en av nervesystemets to hoveddeler (den andre hoveddelen er det perifere nervesystemet). CNS består av hjernen og ryggmargen.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

toksisk epidermal nekrolyse (ten, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

øresus (tinnitus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.