Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Titralac 350 mg tabletter

kalsiumkarbonat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Dette legemidlet er reseptfritt. Likevel må Titralac brukes riktig for å oppnå best mulig resultat.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Titralac er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Titralac
 3. Hvordan du bruker Titralac
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Titralac
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Titralac er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Titralac er et syrenøytraliserende preparat. Har raskt innsettende og relativt langvarig virkning.
Titralac brukes til voksne over 18 år ved for mye magesyre, magesår, halsbrann og sure oppstøt.
Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Titralac
Bruk ikke Titralac:
 • dersom du er allergisk overfor kalsiumkarbonat eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har nedsatt nyrefunksjon eller hvis du har eller har hatt nyrestein.
 • dersom du har blødninger i mage-tarm-kanalen.
 • dersom du har for høyt kalsiuminnhold i blod eller i urin.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Titralac.
Langvarig bruk og høy dosering, samtidig med bruk av legemidler som inneholder vitamin D og/eller overdreven melkedrikking må unngås.
Dersom du lider av magesår skal du undersøkes grundig av lege før du begynner å ta Titralac.
Andre legemidler og Titralac
Rådfør deg alltid med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Titralac vil nedsette absorpsjonen (opptaket i mage/tarm) av tetrasykliner og kinoloner (antibiotika), og ketokonazol (middel mot sopp). Titralac bør derfor ikke kombineres med disse legemidlene.
Titralac gir også nedsatt opptak av propranolol, naproksen, deksametason, penicillamin og rifampicin. Rådfør deg med legen din dersom du tar noen av disse legemidlene før du bruker Titralac.
Tiaziddiuretika (vanndrivende middel) gir økt kalsiuminnhold i blodet. Regelmessig kontroll av kalsiumnivåer i blodet kan være påkrevd.
Legemidler som inneholder bisfosfonater (middel mot benskjørhet) bør tas minst 3timer før inntak av Titralac.
Dersom du også tar hjerteglykosider (digitalispreparater) bør du undersøkes jevnlig av lege.
Kalsium kan redusere effekten av levotyroksin. Levotyroksin skal derfor tas minst 4 timer før eller etter inntak av Titralac.
Siden Titralac også vil kunne påvirke effekten av andre legemidler bør Titralac og andre medikamenter tas med minst 2 timers mellomrom.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Ingen uheldige effekter på fosteret er vist.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Titralac påvirker ikke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Titralac inneholder hvetestivelse og parahydroksybenzoater
Dette legemidlet inneholder hvetestivelse. Legemidlet er egnet til personer med cøliaki. Pasienter med hveteallergi (forskjellig fra cøliaki) bør ikke ta dette legemidlet.
Dette legemidlet inneholder parahydroksybenzoater som kan forårsake allergiske reaksjoner (muligens først etter en stund).
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Titralac
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som legen din eller apotek har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er:
Normaldosering ved for mye syre, halsbrann:
1-2 tabletter ved behov. Maksimaldose: 20 tabletter daglig.
Normaldosering ved magesår:
2 tabletter 1 og 3 timer etter måltid samt dobbelt dose ved sengetid. Annen dose i henhold til leges forskrift.
Tablettene bør tygges, men kan også smeltes i munnen eller svelges hele med vann (de kleber ikke til tennene).
Dersom du tar for mye av Titralac
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Symptomer på for mye kalsium kan være manglende matlyst, tørste, kvalme, brekninger, forstoppelse, magesmerter, muskelsvakhet, trøtthet, mentale forstyrrelser, økt vannlating, skjelettsmerter, nyresten og i alvorlige tilfeller, hjerterytmeforstyrrelser.
Dersom du har glemt å ta Titralac
Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Bivirkninger med ukjent frekvens (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data):
 • Høyt kalsiumnivå i blodet eller i urinen (hyperkalsemi/hyperkalsiuri).
 • Melk-alkali-syndrom (også kalt Burnetts syndrom og vanligvis bare sett når store mengder kalsium inntas), symptomer er hyppig behov for å late vannet, hodepine, redusert appetitt, kvalme eller oppkast, uvanlig tretthet eller svakhet, sammen med økte nivåer av kalsium i blodet og nedsatt nyrefunksjon.
 • Lett forstoppelse, luft i magen, kvalme, magesmerter, diaré.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Titralac
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC. Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Titralac
 • Virkestoff er kalsiumkarbonat 350 mg.
 • Andre innholdsstoffer er sakkarinnatrium, glysin, hvetestivelse, magnesiumstearat, talkum, peppermynteolje, gelatin, etylparahydroksybenzoat og metylparahydroksybenzoat.
Hvordan Titralac ser ut og innholdet i pakningen
Hvit, bikonveks tablett med lukt og smak av peppermynte.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Takeda AS, Asker
Tilvirker
Takeda Pharma Sp. z o.o., Lyszkowice, Polen
Takeda Pharma A/S, Roskilde
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Takeda AS
Postboks 205
1372 Asker
Tlf. 800 800 30
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 17.11.2015

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

benskjørhet (osteoporose, beinskjørhet): Osteoporose er benskjørhet som skyldes reduksjon i benmasse. Skjelettet blir porøst og skjørt, og risiko for benbrudd øker. Det fins 2 hovedtyper: Benskjørhet etter overgangsalderen hos kvinner samt aldersrelatert benskjørhet.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

hyperkalsemi (kalsiumoverskudd): Unormalt høyt kalsiumnivå i blodet. Kan ha flere årsaker, blant annet kreft og høyt D-vitamininntak.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

nyrestein (nefrolitiasis, urolitiasis, nefrolitt): Nyrestein (urolithiasis) er sten som dannes i urinen, og som kan sette seg fast i nyre eller urinleder. Stenene kan bestå av krystaller (50-95%) og av organisk materiale (5-50%). Vanligste årsakene til nyresten er høy utskillelse av kalsium (kalk) eller lav utskillelse av sitrat i urinen.