Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Ticlid 250 mg filmdrasjerte tabletter

tiklopidin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidler er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Ticlid er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Ticlid
 3. Hvordan du bruker Ticlid
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Ticlid
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Ticlid er, og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrift som er angitt på apoteketiketten.
Ticlid hemmer blodets evne til å levre seg (koagulere) og danne blodpropper, ved å minske blodplatenes (trombocyttenes) evne til å danne klumper.
Bruksområde
Ticlid brukes av pasienter som har hatt blodpropp i hjernen, eller symptomer på nedsatt blodsirkulasjon i hjernen. Ticlid hindrer at nye blodpropper dannes. Ticlid brukes når acetylsalisylsyre ikke kan brukes.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Ticlid
Bruk ikke Ticlid
 • dersom du tidligere har hatt allergiske reaksjoner på preparatet
 • dersom du har pågående blødning som f.eks. blødende magesår
 • dersom du har blødersykdom
 • dersom du har mangel på hvite blodlegemer eller mangel på blodplater (trombocytopeni)
Advarsler og forsiktighetsregler
Ticlid brukes med forsiktighet hos pasienter med økt blødningsrisiko, og ved samtidig behandling med andre legemidler som har innvirkning på blodets evne til å koagulere. Før behandlingen starter og hver annen uke i løpet av de 3 første månedene av behandlingen, kontrolleres blodet nøye for å kunne oppdage evt. påvirkninger på blodet så tidlig som mulig. Dersom man stopper behandlingen i løpet av de første 90 dagene, må blodet også kontrolleres innen 2 uker etter at behandlingen ble avsluttet. Brukes med forsiktighet ved nedsatt leverfunksjon fordi preparatet brytes ned i leveren. Ved bivirkninger skal lege kontaktes, spesielt i de 3 første behandlingsmånedene.
Lege må kontaktes umiddelbart dersom det oppstår feber, halsonde, munnsår, unormale blødninger, små blødninger i huden, blåmerker uten åpenbar årsak, sort avføring og ved hepatitt (symptomer inkluderer gulsott, mørk urin og lys avføring). Det kan bli nødvendig å avslutte behandlingen. Informer legen dersom du tidligere har opplevd allergiske reaksjoner mot andre legemidler som forebygger blodpropp, f.eks. virkestoffene klopidogrel eller prasugrel.
Andre legemidler og Ticlid
Effekten av behandlingen kan påvirkes hvis legemidlet tas sammen med andre legemidler. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Smertestillende og betennelsesdempende legemidler av typen NSAID, som virkestoffene ibuprofen, naproksen, diklofenak og acetylsalisylsyre bør ikke brukes ved behandling med Ticlid.
Dersom du samtidig bruker andre blodfortynnende legemidler, legemidler som påvirker blodårene dine, eller legemidler som forebygger blodpropp er det viktig at dette følges nøye opp. Dette er fordi du kan ha større risiko for å få blødninger når disse legemidlene brukes samtidig.
Du bør spesielt fortelle det til legen din dersom du bruker:
En selektiv serotoninreopptakshemmer (inkludert, men ikke begrenset til fluoksetin eller fluvoksamin), legemidler som vanligvis brukes til å behandle depresjon, da det kan føre til økt blødningsrisiko når disse legemidlene tas sammen med Ticlid.
Pentoksifyllin, et legemiddel mot dårlig blodsirkulasjon i armer og ben.
Tiklopidin bør ikke tas samtidig med syrenøytraliserende legemidler (antacida).
Dersom du også bruker det immundempende legemidlet ciklosporin, bør dette følges opp da Ticlid kan gi redusert nivå av ciklosporin.
Dersom du bruker fenytoin (mot epilepsi) eller teofyllin (mot obstruktiv lungesykdom, astma), bør konsentrasjonen av disse legemidlene måles jevnlig, pga. at samtidig bruk av Ticlid kan føre til økt konsentrasjon av disse legemidlene med fare for overdosering.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Det er usikkert om fosteret påvirkes ved bruk av Ticlid. Bruk derfor ikke Ticlid under graviditet annet enn når legen har bestemt det.
Det er mulig at barn som ammes påvirkes. Bruk derfor ikke Ticlid under amming annet enn når legen har bestemt det.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek. Eventuelle bivirkninger som f. eks. svimmelhet kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Ticlid
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. Dosen bestemmes av legen som tilpasser den for deg.
Den anbefalte dosen for voksne er 1 tablett 2 ganger daglig. Bør tas direkte etter måltid.
Bruk av Ticlid hos barn og ungdom
Anbefales ikke gitt til barn og ungdom.
Dersom du tar for mye av Ticlid
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du avbryter behandling med Ticlid
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet. Du må ikke avslutte behandling med Ticlid uten å snakke med legen din.
Dersom du har glemt å ta Ticlid
Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt tablett.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige (kan oppstå hos opptil 1 av 10 personer): Diaré og kvalme, utslett ofte med kløe, leverpåvirkning, forhøyet kolesterol og fettstoffer i blodet, hodepine, svimmelhet, blodpåvirkning (mangel på visse blodlegemer som heter granulocytter), blødninger under huden som vises som mørke blåmerker (purpura).
Mindre vanlige (kan oppstå hos opptil 1 av 100 personer): Gulsott, utslett med avskalling, sensoriske forstyrrelser (nevropati), blødninger som kan være alvorlige, blåmerker, neseblødning, blod i urin, rødt øye (pga. blødning), blodpåvirkning (mangel på røde blodlegemer (blodmangel) og blodplater), blodforgiftning som følge av blodpåvirkning, magesår.
Sjeldne (kan oppstå hos opptil 1 av 1000 personer): Øresus (tinnitus), leverbetennelse (hepatitt), og hjerneblødning. Påvirkning av blodlegemer og benmarg, leukemi (blodkreft) som følge av nedsatt benmargsfunksjon.
Svært sjeldne (oppstår hos færre enn 1 av 10 000 personer): Kraftig diaré og betennelse i tykktarmen, ulike allergiske reaksjoner som kan være alvorlige og som kan påvirke blant annet hud, ledd, blodårer, nyrer og lunger, alvorlige hudreaksjoner, feber.
Ikke kjent: eksem/betennelse i huden.
Ved kraftig og vedvarende diaré må behandlingen avbrytes. Du må ikke avslutte behandling med Ticlid uten å snakke med legen din.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Ticlid
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen (EXP) som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Ticlid
 • Virkestoff er tiklopidinhydroklorid
 • Hjelpestoffer er: mikrokrystallinsk cellulose, povidon, vannfri sitronsyre, maisstivelse, magnesiumstearat, stearinsyre, hypromellose, titandioksid (E 171) og makrogol.
Hvordan Ticlid ser ut og innholdet i pakningen
Rund, bikonveks, gulhvit, filmdrasjert tablett med diameter 10 mm
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
sanofi-aventis Norge AS, Postboks 133, 1325 Lysaker.
Tilvirker:
Sanofi Winthrop Industrie, 1, rue de la Vierge Ambares 33565 Carbon Blanc, Cedex FRANCE
eller
sanofi-aventis, S.A.U., Ctra. C-35 (La Batlloria- Hostalrich) Km 63.09, 17404 Riells i Viabrea – Girona, Spania
Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent 07.05.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

tinnitus (øresus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.