Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Theo-Dur 200 mg depottabletter

Theo-Dur 300 mg depottabletter

teofyllin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Theo-Dur er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Theo-Dur
 3. Hvordan du bruker Theo-Dur
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Theo-Dur
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Theo-Dur er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til annen bruk og/eller en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrift som er angitt på apoteketiketten.
Theo-Dur inneholder den aktive substansen teofyllin som utvider luftveiene slik at det blir lettere å puste. Theo-Dur depottablett er en spesiell type tablett som langsomt gir fra seg det virksomme stoffet. Derfor behøver man bare ta Theo-Dur 2 ganger i døgnet.
Theo-Dur brukes til behandling av krampe i bronkiene, forebyggende langtidsbehandling av astma, kronisk bronkitt og emfysem (alvorlig lungesykdom).
Teofyllin bør ikke benyttes som førstevalg ved behandling av astma hos barn.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Theo-Dur
Bruk ikke Theo-Dur:
 • dersom du er allergisk overfor teofyllin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • til barn under 6 måneder.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege før du bruker Theo-Dur. Hvis du har hjerteproblemer eller leversykdommer er det viktig å nevne dette for din lege. Hvis du lider av søvnløshet, har magesår, hypertyreose, høyt blodtrykk, epilepsi, eller får elektrosjokkbehandling, er det viktig at du også nevner dette.
Ta kontakt med lege så snart som mulig hvis du får diaré, infeksjoner i luftveiene, feber eller influensa, da disse tilstandene kan påvirke virkningen av Theo-Dur. Røykere kan trenge høyere doser av Theo-Dur. Gi derfor legen beskjed om eventuelle røykevaner. Bruk av urtemidler som f.eks. johannesurt kan gi redusert effekt av Theo-Dur.
Andre legemidler og Theo-Dur
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Visse typer legemidler og naturlegemidler kan påvirke virkningen av Theo-Dur som for eksempel:
 • cimetidin og ranitidin (legemidler mot magesår)
 • ciprofloksacin (legemiddel mot infeksjoner)
 • erytromycin og rifampicin (antibiotika)
 • allopurinol (legemiddel som hemmer urinsyreproduksjonen)
 • disulfiram (avvenningsmiddel ved alkoholisme)
 • isoniazid (legemiddel mot tuberkulose)
 • p-piller
 • influensavaksine
 • propanolol, nifedipin, verapamil, felodipin (legemidler som brukes ved hypertensjon og angina)
 • fluvoksamin og viloksazin (legemiddel mot depresjon)
 • karbamazepin, fenobarbital, fenytoin (legemidler mot epilepsi)
 • litium (legemiddel mot bipolar lidelse)
 • tiabendazol (legemiddel mot parasitter)
 • meksiletin og adenosin (legemiddel mot uregelmessig hjerterytme)
 • ketamin (bedøvelsesmiddel)
 • glukagon (legemiddel til bruk ved akutte tilfeller av alvorlig hypoglykemi hos personer med diabetes, som er blitt bevisstløse)
 • Johannesurt
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med din lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Kjøring og bruk av maskiner
Theo-Dur påvirker ikke evnen til å kjøre bil eller bruke farlige maskiner.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Theo-Dur inneholder laktose
Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Theo-Dur
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Legen vil bestemme dosen som passer deg. Vanlig startdose for voksne er 300 mg 2 ganger daglig.
Pasienter med leversykdom, hjertesvikt eller virusinfeksjon kan i utgangspunktet trenger en lavere dose.
Tabletten kan deles i to like doser. Hele eller delte tabletter må ikke tygges eller knuses og skal svelges med minst et halvt glass vann. Forsøk å ta tablettene til samme tid hver dag.
Kontakt legen din hvis du ved en feiltagelse har tatt en for høy dose (se også "Dersom du tar for mye av Theo-Dur depottablett").
Slutt ikke med tablettene, selv om du føler deg vel, med mindre legen har bedt deg om det.
Bruk av Theo-Dur hos barn
Theo-Dur bør ikke brukes til barn under 6 år. Det finnes andre doseringsformer som er bedre egnet for barn under 6 år. Legen vil bestemme dosen som avpasses etter barnets kroppsvekt.
Dersom du tar for mye av Theo-Dur
Overdosering behandles symptomatisk. Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen
(tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Theo-Dur
Hvis du glemmer å ta en tablett, skal du ikke ta tabletten så snart du kommer på det, men vente til neste dag og fortsette behandlingen som før. Ta ikke 2 doser samtidig.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som med alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Ved svært høye teofyllinkonsentrasjoner i blodet kan økt, uregelmessig hjerterytme og krampeanfall forekomme. Ved bivirkninger av denne typen, bør du kontakte legen din.
Vanlige: Tremor, hodepine, kvalme, oppkast og dårlig appetitt. Bivirkningene forsvinner som regel etter noe tid eller med endret dose.
Mindre vanlige: Eksem, elveblest, søvnforstyrrelser.
Sjeldne: Adferdsforstyrrelser og negativ virkning på skoleresultater hos barn.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Theo-Dur
Oppbevares ved høyst 30ºC.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Theo-Dur:
 • Virkestoff er teofyllin 200 mg eller 300 mg
 • Andre innholdsstoffer er laktose, sukkerkuler, metylhydroksipropylcellulose (E 464), magnesiumstearat (E 572), glyserolmonostearat, hvit voks, cetylalkohol, myristylalkohol, celluloseacetatftalat og dietylftalat.
Hvordan Theo-Dur ser ut og innholdet i pakningen
Theo-Dur 200 mg depottabletter:
Hvite, ovale, konvekse tabletter markert med THEO-DUR 200 på den ene siden og delestrek på den andre siden.
Theo-Dur 300 mg depottabletter:
Hvite, ovale, konvekse tabletter markert med THEO-DUR 300 på den ene siden og delestrek på den andre siden.
Pakningsstørrelse:
Plastboks med barnesikret plastlokk, 100 depottabletter.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
BioPhausia AB
Nybrokajen 7
SE-111 48 Stockholm
Sverige
Tilvirker
Recipharm Uppsala AB, Uppsala, Sverige
eller
Recipharm Stockholm AB, Jordbro, Sverige
eller
Orion Corporation Orion Pharma, Espoo, Finland
eller
Orion Corporation Orion Pharma, Turku, Finland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 05.12.2017

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

alkoholisme (alkoholavhengighet): Sykelig trang til alkohol. Kjennetegnes ved minst 3 av følgende faktorer: 1) Trangen til å innta alkohol vekkes lett. 2) Begrensning av inntaket er vanskelig. 3) Abstinenssymptomer. 4) Toleranseutvikling.

angina (angina pectoris, hjertekrampe): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

bipolar lidelse (bipolar forstyrrelse, manisk-depressiv lidelse, bipolar sykdom): Bipolar eller manisk-depressiv lidelse er preget av tilbakevendende vekslende perioder med mani og depresjon. Symptomer på mani er økt stemningsleie, redusert søvnbehov og hyperaktivitet. Ved alvorlig mani, kan pasienten også bli aggressiv. Symptomer på depresjon er nedstemthet og tretthet. Mellom sykdomsperiodene er pasienten nesten symptomfri.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

emfysem: Sykdomstilstand der alveolene i lungene blir ødelagt. Lungene mister sin elastisitet og det blir vanskeligere å puste. Dette fører til at utvekslingen av oksygen fra luften og karbondioksid (et avfallsstoff fra kroppen) forverres og oksygenmangel kan oppstå. Emfysem er ofte forårsaket av røyking, men kan også være arvelig. Lungemfysem og kronisk bronkitt gir sammen opphav til sykdommen kronisk obstruktiv lungesykdom (kols).

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

glukagon: Hormon som produseres i bukspyttkjertelen og øker sukkernivået i blodet ved å sette i gang prosesser som bryter ned stoffet glykogen til glukose. Det har motsatt effekt av insulin. Glukagon fører også til at syredannelsen i magen hemmes.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

hypertyreose (hypertyreoidisme, tyreotoksikose, høyt stoffskifte): Høyt stoffskifte skyldes en økt mengde av stoffskiftehormonene tyroksin (T4) og/eller trijodtyronin (T3) i blodet. Stoffskiftehormonene dannes i skjoldkjertelen. Symptomer er indre uro, tretthet, svettetendens, skjelvende hender, hjertebank ev. uregelmessig puls, vekttap, diaré, menstruasjonsforstyrrelser, konsentrasjonsproblemer. Enkelte får øyeproblemer (fremstående øyne, økt tåreflod, hovne øyelokk, dobbeltsyn eller nedsatt syn). Struma forekommer særlig hos eldre.

hypoglykemi (lavt blodsukker, føling, insulinføling): Lavt blodsukker. Kan for eksempel skje når en diabetiker har injisert for mye insulin.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

influensa: Infeksjon i luftveiene forårsaket av influensavirus. Symptomer er smerter i muskler og ledd, hodepine, vondt i halsen, hoste, snue, kuldegysninger og feber.

kronisk bronkitt: Langvarig betennelse i lungenes luftrør. Sykdommen kjennetegnes av vedvarende økt slimutskillelse (mer enn 3 måneder i 2 år på rad), samt hoste. Kronisk bronkitt er ofte forårsaket av smittestoffer.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.