Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Thalidomide Celgene 50 mg harde kapsler

thalidomid

ADVARSEL
Thalidomid forårsaker fødselsdefekter og fosterdød. Ikke ta thalidomid hvis du er gravid eller kan bli gravid. Du må følge rådene om prevensjon fra legen.
Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Thalidomide Celgene er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Thalidomide Celgene
 3. Hvordan du bruker Thalidomide Celgene
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Thalidomide Celgene
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Thalidomide Celgene er og hva det brukes motHva Thalidomide Celgene er
Thalidomide Celgene inneholder et virkestoff kalt thalidomid. Det tilhører en gruppe legemidler som påvirker hvordan immunsystemet virker.
Hva Thalidomide Celgene brukes mot
Thalidomide Celgene brukes sammen med to andre legemidler kalt “melfalan” og “prednison” til å behandle voksne med en krefttype kalt myelomatose. Det brukes hos personer som nylig har fått diagnosen og som ikke tidligere har fått foreskrevet noe annet legemiddel mot myelomatose, hos personer som er 65 år eller eldre, eller hos personer som er yngre enn 65 år og ikke kan behandles med høye doser kjemoterapi, som kan være svært vanskelig for kroppen å håndtere.
Hva myelomatose er
Myelomatose er en type kreft som rammer en viss type av hvite blodceller, kalt plasmaceller. Disse cellene samles i benmargen og deler seg ukontrollert. Dette kan skade skjelettet og nyrene.
Myelomatose kan vanligvis ikke kureres. Imidlertid kan tegn og symptomer i stor grad reduseres eller forsvinne en viss periode. Dette kalles en “remisjon”.
Hvordan Thalidomide Celgene virker
Thalidomide Celgene virker ved å hjelpe kroppens immunsystem og angripe kreften direkte. Det virker på flere forskjellige måter:
 • ved å hindre at kreftcellene utvikles
 • ved å hindre at blodårer vokser i kreften
 • ved å stimulere deler av immunsystemet til å angripe kreftcellene
 
2. Hva du må vite før du bruker Thalidomide Celgene
Du har blitt gitt spesifikke instruksjoner fra legen din, spesielt med hensyn til effekten av thalidomid på fosteret (beskrevet i Thalidomide Celgene programmet for å forebygge graviditet).
Du skal ha fått en opplæringsbrosjyre for pasienter av legen din. Les det nøye og følg den aktuelle veiledningen.
Hvis du ikke fullt ut forstår disse instruksjonene, kan du be legen om å forklare dem igjen før du tar thalidomid. Se også mer informasjon i dette avsnittet under “Advarsler og forsiktighetsregler” og “Graviditet og amming”.
Bruk ikke Thalidomide Celgene dersom
 • du er gravid, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid, siden Thalidomide Celgene forårsaker fødselsdefekter og fosterdød.
 • du er i stand til å bli gravid, med mindre du er i stand til å følge eller overholde nødvendige prevensjonstiltak for å hindre at du blir gravid (se avsnitt 2 “Advarsler og forsiktighetsregler” og “Graviditet og amming”).
 • du er i stand til å bli gravid, vil legen registrere sammen med hver forskrivning at de nødvendige tiltakene er iverksatt og gi deg denne bekreftelsen.
 • du er allergisk overfor thalidomid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet listet opp i avsnitt 6 “Innholdet i pakningen samt ytterligere informasjon”.
Ikke ta Thalidomide Celgene hvis noe av det ovennevnte gjelder for deg. Hvis du er usikker, rådfør deg med lege eller apoteket før du bruker Thalidomide Celgene.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker dette legemidlet under følgende omstendigheter:
For kvinner som tar Thalidomide Celgene
Før du begynner behandlingen, skal du spørre legen om du er i stand til å bli gravid, selv om du tror det er usannsynlig. Selv om du ikke har menstruasjonsblødning etter kreftbehandling, kan du bli gravid.
Hvis du er i stand til å bli gravid:
 • Vil legen se til at du får tatt graviditetstester
  • før behandlingen
  • hver 4. uke i løpet av behandlingen
  • 4 uker etter behandlingen er avsluttet
 • Du må bruke en effektiv prevensjonsmetode:
  • i minst 4 uker før behandlingen påbegynnes
  • under behandlingen
  • inntil minst 4 uker etter behandlingen er avsluttet
Legen din vil fortelle deg hvilken prevensjonsmetode som skal brukes.
Hvis du er i stand til å bli gravid, vil legen din registrere med hver resept at de nødvendige tiltakene ovenfor har blitt utført.
For menn som tar Thalidomide Celgene
Thalidomid går over i sæden. Derfor må du ikke ha ubeskyttet samleie, selv om du har hatt vasektomi.
 • Graviditet og enhver eksponering under graviditet må unngås. Bruk alltid kondom:
  • under behandlingen
  • i minst 7 dager etter at behandlingen er avsluttet
 • Du må ikke donere sæd:
  • under behandlingen
  • i minst 7 dager etter at behandlingen er avsluttet
For alle pasienter
Rådfør deg med lege før du bruker Thalidomide Celgene dersom
 • du ikke forstår rådene om prevensjon fra legene, eller du ikke føler deg i stand til å følge den.
 • du har hatt et hjerteinfarkt, tidligere har hatt en blodpropp, eller dersom du røyker, har høyt blodtrykk eller høyt kolesterolnivå. Under behandlingen med Thalidomide Celgene vil du være utsatt for en økt risiko for å få blodpropp i venene og arteriene (se også avsnitt 4 “Mulige bivirkninger”).
 • du har opplevd eller har underliggende nevropati, dvs. nerveskade som forårsaker kribling, unormal koordinasjonsevne eller smerter i hender eller føtter (se også avsnitt 4 “Mulige bivirkninger”).
 • du har opplevd eller har underliggende lav puls (dette kan være et symptom på bradykardi).
 • du har høyt blodtrykk i lungearteriene (se også avsnitt 4 “Mulige bivirkninger”).
 • du har redusert antall hvite blodceller (nøytropeni) ledsaget av feber og infeksjon.
 • du har redusert antall blodplater. Du vil være mer utsatt for blødninger og blåmerker.
 • du har eller har hatt leverskade (leversykdom) inkludert unormale leverprøver
 • du har eller tidligere har hatt alvorlige hudreaksjoner kalt Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse eller legemiddelreaksjon med eosinofili og systemiske symptomer (også kjent som DRESS eller legemiddeloverfølsomhetssyndrom). For beskrivelse av symptomer, se avsnitt 4 “Mulige bivirkninger”.
 • du har fått en allergisk reaksjon ved bruk av thalidomid, som utslett, kløe, hevelse, svimmelhet eller pustevansker
 • du har opplevd søvnighet
 • du har opplevd feber, frysninger og kraftig skjelving, eventuelt med påfølgende lavt blodtrykk og forvirring (dette kan være symptomer på alvorlige infeksjoner)
 • du har eller noen gang har hatt virusinfeksjon, spesielt vannkopper, helvetesild, hepatitt B- infeksjon eller hiv. Rådfør deg med legen hvis du er i tvil. Behandling med Thalidomide Celgene kan føre til at virus blir aktivt igjen hos pasienter som bærer det, noe som medfører tilbakefall av infeksjonen. Legen bør sjekke om du noen gang har hatt hepatitt B-infeksjon
 • du har nyre- eller leverproblemer (se også punkt 4 “Mulige bivirkninger”)
Legen vil kanskje sjekke om du har en samlet stor mengde svulst i hele kroppen, inkludert benmargen. Dette kan føre til en tilstand hvor svulsten brytes ned og gir unormale nivåer av kjemiske substanser i kroppen, som kan medføre nyresvikt (denne tilstanden kalles tumorlysesyndrom) (se også avsnitt 4 “Mulige bivirkninger”).
Legen må evaluere om du utvikler andre typer blodkreft (kalt akutt myeloid leukemi og myelodysplastisk syndrom) i løpet av behandlingen med Thalidomide Celgene (se også avsnitt 4 “Mulige bivirkninger”).
Du må ikke donere blod i løpet av Thalidomide Celgene-behandlingen og i minst 7 dager etter at behandlingen er avsluttet.
Hvis du ikke er sikker på om det ovenfor gjelder for deg, rådfør deg med lege før du bruker Thalidomide Celgene.
Barn og ungdom
Thalidomide Celgene anbefales ikke til bruk hos barn og ungdom under 18 år.
Andre legemidler og Thalidomide Celgene
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette gjelder også reseptfrie legemidler, inkludert naturlegemidler.
Du må fortelle legen om det hvis du tar legemidler som:
 • forårsaker søvnighet, ettersom thalidomid kan øke effekten. Dette omfatter beroligende midler (som angstdempende midler, sovemedisiner, antipsykotika, H1 antihistaminer, opiatderivater og barbiturater)
 • demper hjerterytmen (gir bradykardi, som antikolinesteraser og betablokkere)
 • brukes ved hjerteproblemer og -komplikasjoner (som digoksin), eller som blodfortynnende midler (som warfarin)
 • er forbundet med nevropati, som andre typer kreftbehandling
 • brukes som prevensjon
Inntak av Thalidomide Celgene sammen med mat og drikke og alkohol
Ikke drikk alkohol når du tar Thalidomide Celgene. Dette er fordi alkohol kan gjøre at du blir søvnig, og Thalidomide Celgene kan gjøre deg enda trettere.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet
Thalidomid forårsaker alvorlige fødselsdefekter eller død for et ufødt barn.
 • Så lite som én kapsel tatt av en gravid kvinne kan føre til at barnet får alvorlige fødselsdefekter.
 • Disse defektene kan inkludere forkortede armer eller ben, misdannede hender eller føtter, øyne- eller øredefekter, samt problemer med indre organer.
Hvis du er gravid, må du ikke ta Thalidomide Celgene. Du må heller ikke bli gravid mens du tar Thalidomide Celgene.
Du må bruke en effektiv prevensjonsmetode hvis du er en kvinne som er i stand til å bli gravid (se avsnitt 2, “Hva du må vite før du bruker Thalidomide Celgene”).
Du må stoppe behandlingen og underrette legen med en gang hvis:
 • Du ikke får eller tror at du har gått glipp av en menstruasjonsperiode, eller hvis du har uvanlig menstruasjonsblødning, eller hvis du mistenker at du er gravid
 • Du har heteroseksuelt samleie uten å bruke et effektivt prevensjonsmiddel
Hvis du blir gravid mens du får behandling med Thalidomide Celgene, må du stoppe behandlingen og informere legen umiddelbart.
For menn som tar Thalidomide Celgene, som har en kvinnelig partner som er i stand til å bli gravid, vennligst se avsnitt 2 “Hva du må vite før du bruker Thalidomide Celgene”. Hvis din partner blir gravid mens du tar thalidomid, må du informere legen straks.
Amming
Du skal ikke amme når du tar Thalidomide Celgene, siden det ikke er kjent om thalidomid går over i morsmelken hos mennesker.
Kjøring og bruk av maskiner
Ikke kjør bil eller bruk verktøy eller maskiner hvis du opplever bivirkninger, som f.eks. svimmelhet, tretthet, søvnighet eller sløret syn.
 
3. Hvordan du bruker Thalidomide Celgene
Bruk alltid Thalidomide Celgene nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Hvor mye du skal ta
Den anbefalte dosen er 200 mg (4 x 50 mg kapsler) per dag for voksne inntil 75 år eller 100 mg (2x50 mg kapsler) per dag for voksne over 75 år. Men legen vil bestemme riktig dose for deg, overvåke progresjonen og kanskje justere dosen. Legen vil fortelle deg hvordan du skal ta Thalidomide Celgene og hvor lenge du må ta det (se avsnitt 2 “Hva du må vite før du bruker Thalidomide Celgene”).
Thalidomide Celgene tas daglig i behandlingssykluser, hver syklus varer i 6 uker, i kombinasjon med melfalan og prednison, som tas på dagene 1 til 4 av hver 6-ukers syklus.
Inntak av dette legemidlet
 • Ikke knus, åpne eller tygg kapslene. Dersom pulver fra en ødelagt Thalidomide Celgene kapsel kommer i kontakt med huden, skal huden omgående vaskes grundig med såpe og vann
 • Helsepersonell, omsorgspersoner og familiemedlemmer skal bruke engangshansker når de håndterer blisterpakningen eller kapselen. Hanskene skal deretter tas av med forsiktighet for å unngå at huden eksponeres, legges i en plastpose av polyetylen som kan forsegles og kastes i henhold til lokale krav. Hendene skal deretter vaskes grundig med såpe og vann. Kvinner som er gravide eller har mistanke om at de er gravide skal ikke håndtere blisterpakningen eller kapselen.
 • Ta dette legemidlet gjennom munnen
 • Svelg kapslene hele med et fullt glass vann
 • Skal ikke knuses eller tygges
 • Ta kapslene som en enkelt dose før du legger deg. Dette vil gjøre det mindre sannsynlig at du føler deg trett ved andre tidspunkter
For å ta kapselen ut av blisterpakningen, press den gjennom folien ved å trykke bare den ene enden av kapselen ut. Ikke trykk på midten av kapselen da dette kan ødelegge den.
Mangler tekstalternativ for bilde
Dersom du tar for mye av Thalidomide Celgene
Hvis du tar mer Thalidomide Celgene enn du skal, snakk med en lege eller dra til et sykehus med en gang. Hvis det er mulig, ta legemiddelpakningen og dette pakningsvedlegget med deg.
Dersom du har glemt å ta Thalidomide Celgene
Hvis du glemmer å ta Thalidomide Celgene til vanlig tid og
 • det er gått mindre enn 12 timer: ta kapselen straks.
 • det er gått mer enn 12 timer: ikke ta kapslene. Ta de neste kapslene til vanlig tid neste dag.
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Følgende bivirkninger kan forekomme ved bruk av dette legemidlet:
Slutt å ta Thalidomide Celgene og oppsøk en lege umiddelbart hvis du merker følgende alvorlige bivirkninger - du kan trenge akutt medisinsk behandling:
 • Kraftige og alvorlige hudreaksjoner. Hudbivirkningene kan vises som utslett med eller uten blemmer. Hudirritasjon, sår eller hevelser i munn, svelg, øyne, nese og rundt kjønnsorganer, væskeansamling og feber samt influensaliknende symptomer kan forekomme. Slike symptomer kan være tegn på de sjeldne og alvorlige hudreaksjonene Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse og DRESS-syndrom.
 • Allergiske reaksjoner som kløende utslett lokalt eller over hele kroppen, samt angioødem og anafylaktisk reaksjon (alvorlige typer av allergiske reaksjoner som kan gi seg utslag som elveblest, utslett, hevelse i øyne, munn eller ansikt, problemer med å puste, eller kløe).
Informer legen din umiddelbart dersom du merker noen av følgende alvorlige bivirkninger:
 • Nummenhet, kribling, unormal koordinasjonsevne eller smerte i hender og føtter.
Dette kan skyldes nerveskade (kalt “perifer nevropati”), som er en svært vanlig bivirkning. Det kan bli veldig alvorlig, smertefullt og invalidiserende. Hvis du erfarer slike symptomer må du ta kontakt med legen umiddelbart. Legen kan redusere dosen eller avbryte behandlingen. Denne bivirkningen skjer vanligvis etter at du har tatt dette legemidlet i flere måneder, men det kan skje tidligere enn dette. Det kan også av og til skje en tid etter at behandlingen er avsluttet. Det kan hende at det ikke forsvinner, eller at det forsvinner langsomt.
 • Plutselige smerter i brystet eller pustevansker.
  Dette kan være fordi blodpropper befinner seg i arteriene som fører til lungene
(kalt “lungeembolisme”), som er en vanlig bivirkning. Disse kan oppstå under behandlingen, eller etter at behandlingen er avsluttet
 • Smerter eller hevelser i bena, spesielt i nedre ben eller leggene.
Dette kan skyldes blodpropper i venene i benet (dyp venetrombose), som er en vanlig bivirkning. Disse kan oppstå under behandlingen, eller etter at behandlingen er avsluttet
 • Brystsmerter med utstråling til armer, nakke, kjeve, rygg eller mage, svetting og åndenød, kvalme eller oppkast.
Dette kan være symptomer på et hjerteanfall/hjerteinfarkt (som kan skyldes blodpropper i arteriene i hjertet).
 • Problemer med å se eller snakke, noe som er midlertidig.
  Dette kan være symptomer på et slag (som kan skyldes en propp i en arterie i hjernen).
 • Feber, frysninger, sår hals, hoste, munnsår eller andre infeksjonssymptomer.
 • Blødninger eller blåmerker uten noen skade.
Andre bivirkninger omfatter:
Det er viktig å være klar over at et lite antall pasienter med myelomatose kan utvikle andre typer kreft, spesielt blodkreft, og det er mulig at denne risikoen kan økes med Thalidomide Celgene-behandling; derfor bør legen overveie fordelene og risikoene nøye når du får foreskrevet Thalidomide Celgene.
Svært vanlige bivirkninger (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer)
 • forstoppelse
 • svimmelhet
 • søvnighet, tretthet (fatigue)
 • risting (skjelving)
 • redusert eller unormal følelse (dysestesi)
 • hevelser i hender og føtter
 • lavt antall blodceller. Dette kan bety at det vil være mer sannsynlig at du får infeksjoner. Legen kan overvåke blodcelleantallet under behandling med Thalidomide Celgene
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer)
 • forstoppelse, føler seg syk (kvalm), er syk (oppkast), tørr munn
 • utslett, tørrhet i huden
 • redusert antall hvite blodceller (nøytropeni) ledsaget av feber og infeksjon
 • redusert antall røde og hvite blodceller og blodplater på samme tid (pancytopeni)
 • svakhet eller ustødighet, mangel på energi eller styrke, lavt blodtrykk
 • feber, generell uvelhet
 • krampeanfall
 • en spinnende følelse i hodet som gjør det vanskelig å reise seg opp og bevege seg normalt
 • sløret syn
 • luftveisinfeksjon (lungebetennelse), lungesykdom
 • langsom hjertefrekvens, hjertesvikt
 • depresjon, forvirring, humørsvingninger, angst
 • nedsatt hørsel eller døvhet
 • nyresykdom (nyresvikt)
Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer)
 • betennelse og hevelse i lungerørene (bronkitt)
 • betennelse i cellene som bekler mageveggen
 • et hull i en del av tykktarmen (kolon) som kan forårsake infeksjon
 • tarmobstruksjon
 • blodtrykksfall i oppreist stilling, som kan føre til besvimelse
 • uregelmessige hjerteslag (hjerteblokk eller atrieflimmer), svimmelhet eller besvimelse
Ikke kjent (frekvens kan ikke anslås utifra tilgjengelige data)
 • underaktiv skjoldbruskkjertel (hypotyroidisme)
 • seksuell dysfunksjon, for eksempel impotens
 • alvorlig blodinfeksjon (sepsis) ledsaget av feber, frysninger og kraftig skjelving og av og til komplisert av lavt blodtrykk og forvirring (septisk sjokk)
 • tumorlysesyndrom – stoffskiftekomplikasjoner som kan oppstå ved behandling av kreft og av og til uten behandling. Disse komplikasjonene skyldes nedbrytningsprodukter fra døende kreftceller og kan omfatte følgende: endret blodsammensetning, høyt nivå av kalium, fosfor og urinsyre, og lavt nivå av kalsium, som kan medføre endret nyrefunksjon, hjertebank, krampeanfall og av og til dødsfall
 • leverskade (leversykdom), inkludert unormale leverprøver
 • mage- eller tarmblødninger (gastrointestinalblødning)
 • forverring av symptomer på Parkinsons sykdom (som skjelving, depresjon eller forvirring)
 • smerter i øvre deler av buken og/eller rygg, som kan være kraftige og vedvare i noen få dager, av og til ledsaget av kvalme, brekninger, feber og rask puls. Disse symptomene kan være en følge av betennelse i bukspyttkjertelen (pankreatitt)
 • økt blodtrykk i blodårer som forsyner lungene, som kan medføre kortpustethet, tretthet, svimmelhet, brystsmerter, raskere hjerteslag eller hevelse i bena eller anklene (lungehypertensjon)
 • virusinfeksjoner, inkludert herpes zoster (også kjent som “helvetesild”, en virussykdom som gir smertefullt hudutslett med blemmer) og tilbakefall av hepatitt B-infeksjon (som kan medføre gulfarget hud og gulfargede øyne, mørkebrun urin, smerter i høyre side av magen, feber og kvalme eller oppkast)
 • en hjernetilstand med symptomer som omfatter synsforandringer, hodepine, krampeanfall og forvirring, med eller uten høyt blodtrykk (posterior reversibelt encefalopatisyndrom eller PRES)
 • en tilstand i huden som skyldes betennelse i små blodårer, sammen med smerter i leddene og feber (leukocytoklastisk vaskulitt)
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Thalidomide Celgene
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på den sammenbrettbare kartongen og blisterpakningen etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Bruk ikke dette legemidlet hvis du oppdager skader eller tegn på manipulasjon.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Ved slutten av behandlingen bør du returnere alle ubrukte kapsler til apoteket eller legen. Disse tiltakene forhindrer misbruk.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Thalidomide Celgene
 • Virkestoffet er thalidomid. Hver kapsel inneholder 50 mg thalidomid
 • Andre innholdsstoffer er:
  • Kapselinnholdet inneholder pregelatinisert stivelse og magnesiumstearat.
  • Kapselskallet inneholder gelatin og titandioksid (E171).
  • Trykkeblekket består av skjellakk, svart jernoksid (E172) og propylenglykol
Hvordan Thalidomide Celgene ser ut og innholdet i pakningen
Thalidomide Celgene er hvite, harde kapsler merket “Thalidomide Celgene 50 mg”. Kapslene leveres i sammenbrettbare kartonger som inneholder 28 kapsler (2 blisterpakninger med 14 kapsler i hver).
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Celgene Europe B.V. Winthontlaan 6 N
3526 KV Utrecht Nederland
Tilvirker
Celgene Distribution B.V. Winthontlaan 6 N
3526 KV Utrecht Nederland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 02.06.2020
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu, og på nettstedet til www.felleskatalogen.no. Der kan du også finne lenker til andre nettsteder med informasjon om sjeldne sykdommer og behandlingsregimer.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

akutt myeloid leukemi (akutt myelogen leukemi, aml): Akutt myelogen leukemi (AML) er den vanligste formen for blodkreft hos voksne. Faktorer som kan bidra til at sykdommen utvikles er arvelighet, stråling og enkelte kjemikalier. Vanlige symptomer er tretthet og blekhet. Sykdommen behandles med kraftig cellegift.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antihistamin: Legemiddel som hemmer effekten av histamin, og som brukes ved behandling av allergi.

antipsykotika (antipsykotikum, nevroleptikum, nevroleptika): Legemiddel mot psykoser. I psykiatrien brukes benevnelsen antipsykotika synonymt med nevroleptika eller psykoleptika.

atrieflimmer (atriefibrillering, forkammerflimmer, atriell fibrillering, atriell fibrillasjon): Hjerterytmeforstyrrelse som oppstår i hjertets forkamre. Symptomer kan være hjertebank, rask puls, tungpustethet og svimmelhet.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

bradykardi: Defineres ofte som under 60 slag pr. minutt.

bronkitt: Betennelse i lungenes bronkier, som er de største luftveiene i lungene. Kronisk bronkitt, som nesten alltid er forårsaket av røyking, er en besværlig sykdom med svært langvarig betennelse i luftveiene som gir hoste. Akutt bronkitt i forbindelse med en luftveisinfeksjon kan hos barn gi pustevansker.

dress (legemiddelindusert utslett med eosinofili og systemiske symptomer): Legemiddelindusert utslett med eosinofili og systemiske symptomer (Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms - DRESS) er en immunologisk overfølsomhetsreaksjon og alvorlig form for legemiddelreaksjon som kan være dødelig.

dyp venetrombose (dvt): En trombose i en eller flere dype vener vanligst i beina, men kan også forekomme i vener i armene, bekkenet eller skulderområdet. Tromben kan skade blodåren der den oppstår, eller vandre til andre organer som f.eks hjertet eller lungen.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

eosinofili: Økt forekomst av en type hvite blodceller som kalles eosinofiler. Tilstanden oppstår ved allergiske reaksjoner og parasittinfeksjoner.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

helvetesild (herpes zoster): Virusinfeksjon i huden, som skyldes vannkoppvirus (varicella zoster-virus).

hepatitt b (hepatitt b-virusinfeksjon, hbv-infeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt B-virus (HBV). HBV kan smitte gjennom blod eller overføres som en kjønnssykdom.

hiv (humant immunsviktvirus): Et virus som først og fremst smitter gjennom samleie og blodoverføring. Viruset forårsaker sykdommen aids, og fører til at kroppens immunsystem blir alvorlig svekket. I dag fins det bare medisiner som bremser sykdommen, den kureres ikke.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

impotens (erektil dysfunksjon, ereksjonssvikt): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lungebetennelse (pneumoni): Betennelse i lungevevet som følge av en infeksjon med virus eller bakterier.

myelomatose (multippelt myelom, benmargskreft, plasmacellemyelom): Kreft som kjennetegnes ved ukontrollert deling av plasmaceller i benmargen. Plasmacellene fortrenger plassen til andre celler i benmargen.

nøytropeni (neutropeni, mangel på nøytrofile granulocytter): Sykelig redusert antall nøytrofile granulocytter i blodet.

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.

sepsis (septikemi, blodforgiftning): Blodforgiftning er en infeksjon med bakterier i blodet, høy feber og påvirket allmenntilstand.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

toksisk epidermal nekrolyse (ten, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

tumorlysesyndrom (tls): Potensielt livstruende tilstand med hyperurikemi, hyperkalemi, hyperfosfatemi og sekundær utvikling av nyresvikt og hypokalsemi.