Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN

Terbinafin Bluefish 250 mg tabletter

terbinafin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Terbinafin Bluefish er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Terbinafin Bluefish
 3. Hvordan du bruker Terbinafin Bluefish
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Terbinafin Bluefish
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Terbinafin Bluefish er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Terbinafin tilhører en gruppe legemidler som kalles antimykotika (soppdrepende midler) og brukes til behandling av soppinfeksjoner i huden og neglene. Når legemidlet svelges vil tilstrekkelige mengder komme fram til infeksjonsstedet slik at soppen drepes eller veksten av soppen stanses.
Terbinafin Bluefish tabletter brukes til behandling av soppinfeksjoner i fingernegler og tånegler.
Terbinafin Bluefish brukes også til behandling av en bestemt type soppinfeksjon (ringorm) i lysken og andre hudområder, og på føttene (fotsopp).
Terbinafintablettene har ingen effekt mot Pityriasis versicolor (en hudsykdom forårsaket av gjærsoppen Malassezia ovale).
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Terbinafin Bluefish
Bruk ikke Terbinafin Bluefish
 • dersom du er allergisk overfor terbinafin eller noen av de andre innholdsstoffene i Terbinafin Bluefish
 • dersom du har sterkt nedsatt lever- eller nyrefunksjon
Advarsler og forsiktighetsreglerRådfør deg med lege eller apotek eller sykepleier før du bruker Terbinafin Bluefish
Dersom du har
 • problemer med leveren eller nyrene.
 • psoriasis.
Slutt å ta tablettene og kontakt legen din øyeblikkelig
 • dersom noe av følgende oppstår: kløe, kvalme som ikke går over, nedsatt matlyst, tretthet, gulfarging av det hvite i øynene eller av huden, oppkast, utmattethet, magesmerter, mørk farge på urinen eller lys farge på avføringen.
 • dersom du får høy kroppstemperatur (feber) eller sår hals eller alvorlige hudreaksjoner (Stenvens-Johnsons syndrom).
Andre legemidler og Terbinafin Bluefish
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Terbinafin Bluefish kan påvirke eller bli påvirket av enkelte legemidler som inneholder følgende virkestoffer:
 • rifampicin (brukes til behandling av tuberkulose)
 • cimetidin (brukes til behandling av magesår)
 • trisykliske antidepressiva (legemidler mot depresjon) som klomipramin eller amitriptylin
 • antidepressiva som kalles serotoninreopptakshemmere (SSRIer), f.eks. paroksetin
 • visse legemidler som kalles monoaminoksidasehemmere, f.eks. selegilin som brukes til behandling av Parkinsons sykdom
 • betablokkere (brukes til behandling av høyt blodtrykk og enkelte hjertelidelser)
 • antiarytmika (legemidler som brukes til behandling av uregelmessig hjerterytme)
 • ciklosporin (et legemiddel som brukes til å kontrollere kroppens immunsystem for å hindre avstøtning av transplanterte organer)
 • flukonazol, ketokonazol (legemidler som brukes til å behandle soppinfeksjoner)
 • amiodaron (legemiddel til behandling av hjerteproblemer)
 • koffein
Dersom du bruker p-piller samtidig med Terbinafin Bluefish kan blødninger utenom vanlig menstruasjon og uregelmessig menstruasjon forekomme.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Bruk ikke Terbinafin Bluefish når du er gravid, med mindre dette er bestemt av legen.
Bruk ikke Terbinafin Bluefish dersom du ammer, da legemidlet går over i morsmelk.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Terbinafin Bluefish har ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Terbinafin Bluefish
Bruk alltid Terbinafin Bluefish slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosen bestemmes av legen din, som vil justere den etter ditt behov.
Vanlig dose for voksne (inkludert eldre) er én 250 mg tablett én gang daglig. Lengden av behandlingen avhenger av type infeksjon og hvor alvorlig den er. Vanlig lengde på behandlingen er som følger:
Fotsopp, ringorm, ringorm i lysken
Brukes i 2-4 uker. Enkelte typer fotsopp kan kreve opptil 6 ukers behandling. Det kan hende at tegnene på infeksjon ikke forvinner før opptil flere uker etter at behandlingen er avsluttet.
Neglinfeksjoner
Fingernegler: Brukes vanligvis i 6 uker.
Tånegler: Brukes vanligvis i 12 uker, men i enkelte tilfeller i opptil 6 måneder.
Terbinafin Bluefish anbefales ikke til barn og ungdom (under 18 år).
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du synes at virkningen av Terbinafin Bluefish er for sterk eller for svak.
Dersom du tar for mye av Terbinafin Bluefish
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Ved en overdose kan det oppstå symptomer som hodepine, kvalme, smerter i øvre del av brystet og svimmelhet.
Dersom du har glemt å ta Terbinafin Bluefish
Dersom du har glemt å ta tabletten(e) må du ta den (de) så snart du kan.
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Følgende bivirkninger er sett i forbindelse med behandling med Terbinafin Bluefish:
Svært vanlige (forekommer hos flere enn 1 av 10 pasienter): nedsatt matlyst, fordøyelsesproblemer, diaré, følelse av oppblåsthet, magesmerter, kvalme, allergiske hudutslett, kløe, ledd- eller muskelsmerter.
Vanlige (forekommer hos flere enn 1 av 100 pasienter): hodepine, følelse av uvelhet.
Mindre vanlige (forekommer hos færre enn 1 av 100 pasienter): tap av smakssans eller smaksforstyrrelser.
Sjeldne (forekommer hos færre enn 1 av 1000 pasienter): anafylaktiske reaksjoner (alvorlige allergiske reaksjoner), angioødem (hevelser i lepper, ansikt, hals eller tunge), alvorlige leverproblemer inkludert alvorlig leversvikt, økte leverenzymer.
Svært sjeldne (forekommer hos færre enn 1 av 10 000 pasienter): forverring av eksisterende psoriasis, alvorlige hudreaksjoner som Stevens-Johnsons syndrom (alvorlig og utbredt rødhet og blemmer), toksisk epidermal nekrolyse (avskalling av det øverste hudlaget), legemiddelutslett med pustler og toksisk pustuloderma, hårtap, endring eller reduksjon i antall og type av visse blodceller (oppdages ved testing av blodet, blåmerker eller gjentatte infeksjoner som forkjølelse eller sår hals), menstruasjonsforstyrrelser (blødninger utenom vanlig menstruasjon og uregelmessige sykluser), forekomst eller forverring av eksisterende kutan eller systemisk lupus erythematosus (store områder med rødflekkete hud), utmattelse, svimmelhet, følelse av kiling, stikking, svie, prikking og delvis følelsestap.
Ikke kjent (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data)
økt blodkreatininkinase, betennelse i bukspyttkjertelen, nedsatt hørsel, øresus, betennelse i blodårer, tap av luktesans, gulsott (tegn på dette inkluderer gulfarging av det hvite i øynene eller av huden) eller leverbetennelse, lysømfintlighet, depresjon, angst, influensalignende sykdom og høy kroppstemperatur.
Du bør kontakte legen din umiddelbart dersom du får symptomer på angioødem, slik som:
 • hevelser i ansikt, tunge eller svelg
 • vanskeligheter med å svelge
 • elveblest og vanskeligheter med å puste
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Terbinafin Bluefish
Oppbevar dette legemidlet utilgjengelig for barn.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Bruk ikke Terbinafin Bluefish etter utløpsdatoen som er angitt på esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Terbinafin Bluefish
 • Virkestoff er terbinafin. Hver tablett inneholder 250 mg terbinafin (som terbinafinhydroklorid).
 • Andre innholdsstoffer er mikrokrystallinsk cellulose, natriumstivelsesglykolat, hypromellose, kolloidal, vannfri silika og magnesiumstearat.
Hvordan Terbinafin Bluefish ser ut og innholdet i pakningen
Terbinafin Bluefish 250 mg tabletter er hvite, runde, bikonvekse tabletter med en delestrek og ”TF” på den andre siden.
Pakningsstørrelser: 7, 10, 14, 20, 28, 30, 49, 50, 56, 60, 98, 100, 112, 250 og 500 tabletter i blisterpakning.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Bluefish Pharmaceuticals AB
Torsgatan 11P. O. Box 49013100 28 Stockholm
Sverige
Tilvirker
Bluefish Pharmaceuticals AB
Gävlegatan 22
113 30 Stockholm
Sverige
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:

Danmark:

Terbinafin Bluefish

Island:

Terbinafin Bluefish

Norge:

Terbinafin Bluefish

Sverige:

Terbinafin Bluefish

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 23.08.2017

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antiarytmika (antiarytmikum): Legemiddel som regulerer hjerterytmen og motvirker rytmeforstyrrelser i hjertet.

antimykotika (antimykotikum): Legemiddel som virker mot sopp.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

fordøyelsesproblemer (dyspepsi, fordøyelsesbesvær): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

forkjølelse: Virusinfeksjon i nese og svelg. Vanlige symptomer er hoste, snue, nysing, sår hals, hodepine og ev. lett feber.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

hudsykdom (dermatose): Ett samlenavn for alle hudsykdomer.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lupus: Lupus er en kronisk autoimmun bindevevssykdom, som kan ramme stort sett alle vev i kroppen. Sykdommen kan gi mange ulike symptomer, men spesielt karakteristisk er det såkalte sommerfuglutslettet over nese/kinn.

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.

ssri: (SSRI: Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) SSRI er en gruppe medisiner mot blant annet depresjon og tvangslidelser. De hemmer reopptak av signalstoffet serotonin i nerveceller i sentralnervesystemet.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

toksisk epidermal nekrolyse (ten, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

trisyklisk antidepressiv (tca): En gruppe legemidler som motvirker depresjon ved å øke konsentrasjonen av signalstoffene noradrenalin og serotonin i hjernen.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.

øresus (tinnitus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.