Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Tenofovir disoproxil Teva 245 mg filmdrasjerte tabletter

tenofovirdisoproksil

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
Dersom Tenofovir disoproxil Teva er forskrevet til barnet ditt, vær oppmerksom på at all informasjonen i dette pakningsvedlegget er tiltenkt barnet ditt. Dersom dette er tilfelle, les “barnet ditt” istedenfor “du/deg”.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Tenofovir disoproxil Teva er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Tenofovir disoproxil Teva
 3. Hvordan du bruker Tenofovir disoproxil Teva
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Tenofovir disoproxil Teva
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Tenofovir disoproxil Teva er og hva det brukes mot
Tenofovir disoproxil Teva inneholder virkestoffet tenofovirdisoproksil. Dette virkestoffet er et antiretroviralt eller antiviralt legemiddel som brukes til behandling av HIV- eller HBV-infeksjon, eller begge. Tenofovir er en nukleotid revers transkriptasehemmer, som kalles NRTI, og virker ved å forstyrre den normale virkningen til et enzym (ved HIV heter enzymet revers transkriptase, ved hepatitt B heter det DNA-polymerase) som er nødvendig for at virusene skal kunne formere seg. Tenofovir disoproxil Teva skal alltid brukes sammen med andre legemidler ved behandling av HIV-infeksjon.
Tenofovir disoproxil Teva brukes til behandling av HIV (humant immunsviktvirus) -infeksjon. Tablettene er egnet for:
 • voksne
 • ungdom i alderen 12 til under 18 år som allerede har blitt behandlet med andre HIV-legemidler som ikke lenger er helt effektive på grunn av resistensutvikling, eller som har forårsaket bivirkninger.
Tenofovir disoproxil Teva brukes også som behandling for kronisk hepatitt B, en infeksjon med HBV (hepatitt B-virus). Tablettene er egnet for:
 • voksne
 • ungdom i alderen 12 til under 18 år.
Du må ikke ha HIV for å bli behandlet mot HBV med Tenofovir disoproxil Teva.
Dette legemidlet helbreder ikke HIV-infeksjon. Du kan fremdeles utvikle infeksjoner eller andre sykdommer forbundet med HIV-infeksjon mens du tar Tenofovir disoproxil Teva.
Du kan også overføre HIV eller HBV til andre, så det er viktig at du tar forholdsregler for å unngå å smitte andre.
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Tenofovir disoproxil Teva
Bruk IKKE Tenofovir disoproxil Teva
 • dersom du er allergisk overfor tenofovir, tenofovirdisoproksil eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Hvis dette gjelder deg, informer lege omgående og bruk ikke Tenofovir disoproxil Teva.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Tenofovir disoproxil Teva.
 • Vær forsiktig så du ikke smitter andre. Du kan fremdeles overføre HIV-infeksjon til andre mens du tar dette legemidlet, selv om risikoen er lavere med effektiv antiretroviral behandling. Snakk med legen din om hvilke forholdsregler som er nødvendige for å unngå å smitte andre personer. Tenofovir disoproxil Teva reduserer ikke faren for å overføre HBV til andre ved seksuell kontakt eller smitte via blod. Du må fortsatt ta forholdsregler for å unngå dette.
 • Snakk med lege eller apotek dersom du har hatt nyresykdommer, eller hvis prøver har vist at du har problemer med nyrene. Tenofovir disoproxil Teva bør ikke gis til ungdom som har nyreproblemer. Før du begynner behandlingen kan legen din ta blodprøver for å vurdere nyrefunksjonen. Tenofovir disoproxil Teva kan påvirke nyrene under behandling. Legen din kan ta blodprøver under behandlingen for å kontrollere hvordan nyrene dine fungerer. Hvis du er voksen, kan legen be deg ta tablettene sjeldnere. Ikke reduser dosen din med mindre legen din har sagt du skal det.
  Tenofovir disoproxil Teva skal ikke vanligvis tas sammen med andre legemidler som kan skade nyrene (se Andre legemidler og Tenofovir disoproxil Teva). Dersom dette likevel ikke kan unngås, vil legen din kontrollere nyrefunksjonen én gang i uken.
 • Benproblemer. Noen voksne pasienter med HIV som tar flere antiretrovirale legemidler samtidig kan utvikle en bensykdom som kalles osteonekrose (benvevet dør på grunn av manglende blodtilførsel til benet). Blant annet kan varigheten av behandlingen med flere antiretrovirale legemidler, bruk av kortikosteroider, bruk av alkohol, alvorlig hemming av immunsystemet og høyere kroppsmasseindeks, være noen av mange risikofaktorer for utvikling av denne sykdommen. Tegn på osteonekrose er stivhet, verk og smerter i leddene (spesielt i hofte, kne og skulder) og bevegelsesproblemer. Si det til legen din dersom du opplever noen av disse symptomene.
  Benproblemer (noen ganger med benbrudd som resultat) kan også inntreffe grunnet skade på nyrenes tubulære celler (se pkt. 4, Mulige bivirkninger).
 • Si fra til legen din dersom du tidligere har hatt leversykdommer, inkludert hepatitt. Pasienter med leversykdommer, inkludert kronisk hepatitt B eller C, som behandles med antiretrovirale legemidler, har høyere risiko for alvorlige og muligens dødelige leverproblemer. Hvis du har en hepatitt B infeksjon, vil legen din vurdere nøye hvilken behandling som er best for deg. Hvis du tidligere har hatt en leversykdom eller kronisk hepatitt B infeksjon, kan det være nødvendig for legen din å ta blodprøver for å kontrollere leverfunksjonen din.
 • Se opp for infeksjoner. Hvis du har langtkommet HIV infeksjon (AIDS) og tidligere har hatt en infeksjon, kan du utvikle symptomer på infeksjon og betennelse eller forverring av symptomene på infeksjon når behandling med Tenofovir disoproxil Teva startes. Disse symptomene kan skyldes forbedring av kroppens immunsystem som nå er i stand til å bekjempe infeksjonen. Se opp for tegn på betennelse eller infeksjon kort tid etter at du begynner å ta Tenofovir disoproxil Teva. Informer lege omgående dersom du opplever tegn på infeksjon eller betennelse. I tillegg til opportunistiske infeksjoner, kan autoimmune sykdommer (en tilstand hvor immunsystemet angriper friskt kroppsvev) også forekomme etter at du har startet med medisiner mot HIV infeksjon. Autoimmune sykdommer kan forekomme flere måneder etter behandlingsstart. Hvis du merker symptomer på infeksjon eller andre symptomer, slik som muskelsvekkelse, svakhet som begynner i hender og føtter og brer seg oppover mot sentrum av kroppen, hjertebank, skjelving eller hyperaktivitet, må du kontakte legen umiddelbart for å få nødvendig behandling.
 • Snakk med lege eller apotek dersom du er over 65 år. Bruk av Tenofovir disoproxil Teva er ikke undersøkt hos pasienter over 65 år. Hvis du er eldre enn dette og foreskrives Tenofovir disoproxil Teva, vil legen din følge deg nøye opp.
Barn og ungdom
Tenofovir disoproxil Teva er egnet for:
 • HIV 1 infisert ungdom i alderen 12 til under 18 år som veier minst 35 kg, og som tidligere har blitt behandlet med andre HIV legemidler som ikke lenger er helt effektive på grunn av resistensutvikling, eller som har forårsaket bivirkninger.
 • HBV infisert ungdom i alderen 12 til under 18 år som veier minst 35 kg.
Tenofovir disoproxil Teva er ikke egnet for følgende grupper:
 • Ikke for HIV 1 infiserte barn under 12 år
 • Ikke for HBV infiserte barn under 12 år.
For dosering se pkt. 3, Hvordan du bruker Tenofovir disoproxil Teva.
Andre legemidler og Tenofovir disoproxil Teva
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
 • Ikke slutt å ta noen anti HIV legemidler som legen har skrevet ut til deg når du starter med Tenofovir disoproksil Teva dersom du har både HBV og HIV.
 • Ikke ta Tenofovir disoproxil Teva hvis du allerede tar andre legemidler som inneholder tenofovirdisoproksilfumarat. Ikke ta Tenofovir disoproxil Teva sammen med legemidler som inneholder adefovirdipivoksil (et legemiddel som brukes til å behandle kronisk hepatitt B).
 • Det er svært viktig å informere lege dersom du bruker andre legemidler som kan skade nyrene.
  Disse omfatter:
  • aminoglykosider, pentamidin eller vankomycin (mot bakteriell infeksjon)
  • amfotericin B (mot soppinfeksjon)
  • foskarnet, ganciklovir eller cidofovir (mot virusinfeksjon)
  • interleukin 2 (behandling mot kreft)
  • adefovirdipivoksil (mot HBV)
  • takrolimus (til hemming av immunsystemet)
  • ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs, til å lindre ben- eller muskelsmerter)
 • Andre legemidler som inneholder didanosin (mot HIV infeksjon): Hvis du bruker Tenofovir disoproxil Teva sammen med andre antivirale legemidler som inneholder didanosin, kan didanosin-nivået i blodet øke og CD4 celleantallet reduseres. I sjeldne tilfeller er det rapportert om betennelse i bukspyttkjertelen og melkesyreacidose (for mye melkesyre i blodet), som noen ganger kan være dødelig, når legemidler som inneholder tenofovirdisoproksil og didanosin har blitt brukt sammen. Legen din vil nøye vurdere om du skal behandles med tenofovir og didanosin samtidig.
 • Det er også viktig at du forteller legen din hvis du bruker ledipasvir/sofosbuvir til behandling av hepatitt C-infeksjon.
Inntak av Tenofovir disoproxil Teva sammen med mat og drikke
Ta Tenofovir disoproxil Teva sammen med mat (f.eks. et måltid eller et mellommåltid).
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
 • Du må ikke bruke Tenofovir disoproxil Teva under graviditet med mindre du har tatt dette spesielt opp med legen din. Selv om det foreligger begrensede kliniske data på bruk av Tenofovir disoproxil Teva hos gravide, brukes det vanligvis ikke dersom det ikke er absolutt nødvendig.
 • Prøv å unngå å bli gravid under behandling med Tenofovir disoproxil Teva. Kvinner i fertil alder må bruke et sikkert prevensjonsmiddel for å unngå å bli gravid.
  Spør legen din om de mulige fordelene og ulempene ved antiretroviral behandling for deg og barnet ditt hvis du blir gravid eller planlegger å bli gravid.
 • Hvis du har tatt Tenofovir disoproxil Teva i løpet av svangerskapet, kan legen din be om regelmessige blodprøver og andre diagnostiske prøver for å følge utviklingen til barnet ditt. Hos barn av mødre som har tatt NRTIer i løpet av svangerskapet, oppveide fordelene ved beskyttelse mot HIV risikoen for bivirkninger.
 • Du må ikke amme under behandling med Tenofovir disoproxil Teva, siden virkestoffet i dette legemidlet utskilles i morsmelk hos mennesker.
  Hvis du er en kvinne med HIV eller HBV, må du ikke amme, for å unngå å overføre viruset til barnet via morsmelken.
Kjøring og bruk av maskiner
Tenofovir disoproxil Teva kan forårsake svimmelhet. Hvis du føler deg svimmel når du bruker Tenofovir disoproxil Teva, må du ikke kjøre bil eller sykle eller bruke verktøy eller maskiner.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Tenofovir disoproxil Teva inneholder laktose og natrium
Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemiddelet. Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver tablett, og er så godt som “natriumfritt”.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Tenofovir disoproxil Teva
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er:
 • Voksne: 1 tablett hver dag sammen med mat (f.eks. et måltid eller et mellommåltid).
 • Ungdom i alderen 12 til under 18 år som veier minst 35 kg: 1 tablett hver dag sammen med mat (f.eks. et måltid eller et mellommåltid).
Hvis du har spesielle problemer med å svelge, kan du knuse tabletten med tuppen av en skje. Bland deretter pulveret i omtrent 100 ml (et halvt glass) vann, appelsinjuice eller druejuice, og drikk omgående.
 • Ta alltid den dosen legen din anbefaler. Dette er for å være sikker på at legemidlet er så effektivt som mulig og for å redusere utviklingen av resistens mot behandlingen. Du må ikke endre dosen, med mindre legen din sier du skal det.
 • Legen din kan be deg ta Tenofovir disoproxil Teva sjeldnere hvis du er voksen og har problemer med nyrene.
Hvis du har HBV, kan legen tilby deg en HIV test for å se om du har både HBV og HIV.
Se pakningsvedleggene for de andre antiretrovirale legemidlene for veiledning om hvordan disse legemidlene skal tas.
Dersom du tar for mye av Tenofovir disoproxil Teva
Dersom du ved et uhell tar for mange Tenofovir disoproxil Teva tabletter, kan du ha økt risiko for å oppleve mulige bivirkninger med dette legemidlet (se pkt. 4, Mulige bivirkninger).
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. Ta med deg boksen/esken med tablettene, slik at du lett kan beskrive hva du har tatt. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Tenofovir disoproxil Teva
Det er viktig at du ikke går glipp av noen doser med Tenofovir disoproxil Teva. Dersom du går glipp av en dose, må du finne ut hvor lenge det er siden dosen skulle vært tatt.
 • Hvis det er mindre enn 12 timer siden den vanligvis skulle vært tatt, ta den så raskt som mulig, og ta så neste dose til vanlig tid.
 • Hvis det er mer enn 12 timer siden du skulle ha tatt den, skal du ikke ta den dosen du gikk glipp av. Vent, og ta så neste dose til vanlig tid. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt tablett.
Hvis du kaster opp under 1 time etter at du har tatt Tenofovir disoproxil Teva, må du ta en ny tablett. Du trenger ikke å ta en ny tablett hvis du kaster opp mer enn 1 time etter at du har tatt Tenofovir disoproxil Teva.
Dersom du avbryter behandling med Tenofovir disoproxil Teva
Ikke slutt å ta Tenofovir disoproxil Teva uten å ha rådført deg med legen. Hvis behandlingen med Tenofovir disoproxil Teva avsluttes, kan effekten av den behandlingen som legen din har anbefalt, bli redusert.
Hvis du har hepatitt B, eller HIV og hepatitt B samtidig (samtidig infeksjon), er det svært viktig at du ikke avslutter behandlingen med Tenofovir disoproxil Teva uten å diskutere dette med legen din først. Noen pasienter har hatt blodprøver eller symptomer som viste at hepatitten ble verre etter at de sluttet med Tenofovir disoproxil Teva. Det kan være nødvendig å ta regelmessige blodprøver i flere måneder etter avsluttet behandling. Hos enkelte pasienter med langtkommet leversykdom eller skrumplever (cirrhose) anbefales det ikke å stoppe behandlingen da dette kan føre til at hepatitten forverres.
 • Rådfør deg med legen din før du slutter å ta Tenofovir disoproxil Teva uansett grunn, særlig hvis du opplever bivirkninger eller har en annen sykdom.
 • Informer legen din omgående dersom du opplever nye eller uvanlige symptomer etter avsluttet behandling, spesielt symptomer som er forbundet med hepatitt B infeksjon.
 • Kontakt lege før du begynner å ta Tenofovir disoproxil Teva igjen.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Behandling av HIV kan føre til en vektøkning og en økning av lipid- (fett) og glukosenivåene i blodet. Dette er delvis knyttet til forbedringen av helsetilstanden og livsstil. Økningen i lipider (fett) kan i noen tilfeller være forårsaket av HIV-legemidlene. Legen din vil ta prøver for å undersøke om du får slike endringer.
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Mulige alvorlige bivirkninger: informer legen din omgående
 • Melkesyreacidose (for mye melkesyre i blodet) er en sjelden (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 pasienter), men alvorlig bivirkning som kan være dødelig. Følgende bivirkninger kan være tegn på melkesyreacidose:
  • dyp, rask pust
  • tretthet
  • kvalme, oppkast og magesmerter
Kontakt lege omgående hvis du tror at du har melkesyreacidose.
Andre mulige alvorlige bivirkninger
Følgende bivirkninger er mindre vanlig (kan forekomme hos opptil 1 av 100 pasienter):
 • smerter i magen (buken) forårsaket av betennelse i bukspyttkjertelen
 • skader på nyrenes tubulære celler
Følgende bivirkninger er sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 pasienter):
 • betennelse i nyrene, store mengder urin og tørsthetsfølelse
 • endringer i urinen og ryggsmerter forårsaket av nyreproblemer, inkludert nyresvikt
 • oppmykning av benbygningen (med bensmerter og noen ganger med benbrudd som resultat), som kan inntreffe som et resultat av skade på nyrenes tubulære celler
 • fettlever
Hvis du tror du kan ha noen av disse alvorlige bivirkningene, må du rådføre deg med lege.
Mest hyppige bivirkninger
Følgende bivirkninger er svært vanlige (disse kan forekomme hos minst 10 av 100 pasienter):
 • diaré, oppkast, kvalme, svimmelhet, utslett, svakhet
Tester kan også vise:
 • redusert mengde fosfat i blodet
Andre mulige bivirkninger
Følgende bivirkninger er vanlige (disse kan forekomme hos opptil 10 av 100 pasienter):
 • Hodepine, magesmerter, kronisk tretthet, oppblåsthet, luft i magen
Tester kan også vise:
 • problemer med leveren
Følgende bivirkninger er mindre vanlige (disse kan forekomme hos opptil 1 av 100 pasienter):
 • nedbrytning av muskler, muskelsmerter eller –svakhet
Tester kan også vise:
 • redusert mengde kalium i blodet
 • økt kreatinin-nivå i blodet
 • problemer med bukspyttkjertelen
Nedbrytning av muskler, oppmykning av benbygningen (med bensmerter og noen ganger med benbrudd som resultat), muskelsmerter, muskelsvakhet og reduserte mengder kalium eller fosfat i blodet kan inntreffe som et resultat av skade på nyrenes tubulære celler.
Følgende bivirkninger er sjeldne (disse kan forekomme hos opptil 1 av 1000 pasienter):
 • smerter i magen (buken) som forårsakes av betennelse i leveren
 • hevelser i ansikt, lepper, tunge eller hals
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Tenofovir disoproxil Teva
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på blisterpakningen eller boksen og esken etter ”Utløpsdato”. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
PVC/PVdC-aluminium blisterpakning: Oppbevares ved høyst 25ºC.
PVC/PE/PVdC-aluminium blisterpakning: Oppbevares ved høyst 25ºC.
OPA/aluminium/PVC-aluminium blisterpakning: Oppbevares ved høyst 25ºC.
Boks: Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Gjelder kun boks: Bør brukes innen 60 dager etter første åpning av boksen.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Tenofovir disoproxil Teva
 • Virkestoff er tenofovir. Hver tablett inneholder 245 mg tenofovirdisoproksil (tilsvarende 300 mg tenofovirdisoproksilfumarat).
 • Andre innholdsstoffer er:
  • Tablettkjerne: mikrokrystallinsk cellulose, laktosemonohydrat, natriumstivelseglykolat (type A), kolloidal vannfri silika, magnesiumstearat.
  • Filmdrasjering: Opadry II 85F205009 Blue som inneholder polyvinylalkohol - delvis hydrolysert (E1203), titandioksid (E171), makrogol 3350 (E1512), talkum (E553b), indigokarminaluminiumlakk (E132), karmin (E120).
   Se avsnitt 2 ”Tenofovir disoproxil Teva inneholder laktose og natrium”.
Hvordan Tenofovir disoproxil Teva ser ut og innholdet i pakningen
Tenofovir disoproxil Teva er lyseblå til blå, kapselformede, filmdrasjerte tabletter som er 17,0 mm × 7,5 mm brede, merket med ”93” på den ene siden og ”7104” på den andre siden. Tenofovir disoproxil Teva leveres i blisterpakninger som inneholder 30 eller 90 tabletter, endose blisterpakninger som inneholder 30×1 eller 90×1 tabletter og bokser som inneholder 30 eller flerpakninger som inneholder 90 (3 pakker med 30 tabletter). Hver boks inneholder tørkemiddel av silikagel. Tørkemidlet av silikagel skal ikke spises.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Teva Pharma B.V.
Swensweg 5
2031 GA Haarlem
Nederland
Tilvirker
TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company
Debrecen, Ungarn
Merckle GmbH
Ulm, Tyskland
Pharmachemie B.V.
Haarlem, Nederland
Teva Operations Poland Sp.z.o.o
Krakow, Polen
Teva UK Ltd.
East Sussex, BN22 9AG, England
Teva Pharma B.V.
Haarlem, Nederland
For ytterligere informasjon kontakt:
Teva Norway AS
Kinoveien 3A
1337 Sandvika
Tlf: 66 77 55 90
info@tevapharm.no
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 25.09.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

antiviral: Noe som hindrer at virus kan formere seg. Antivirale legemidler brukes mot virusinfeksjoner.

autoimmun: Betyr at kroppens immunsystem reagerer på kroppens egne stoffer eller vev. Dette fører til forskjellige sykdommer, avhengig av hva immunforsvaret reagerer på. Eksempler på autoimmune sykdommer er type 1-diabetes og multippel sklerose (MS).

benbrudd (benfraktur, brudd, fraktur, beinbrudd, beinfraktur): Skjelettbrudd i ben eller brusk. Skyldes vanligvis at benet utsettes for en høyere belastning enn det tåler. De vanligste symptomene er smerte og hevelse.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

cirrhose (levercirrhose, skrumplever): Sykelig forandring av et organ der det dannes bindevev i stedet for organets spesifikke celler. Bindevev holder normalt sammen celler og organer i kroppen. Levercirrhose er et eksempel på en cirrhose, hvor leverceller gradvis erstattes av bindevevsceller slik at leverfunksjonen ødelegges.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

hbv-infeksjon (hepatitt b, hepatitt b-virusinfeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt B-virus (HBV). HBV kan smitte gjennom blod eller overføres som en kjønnssykdom.

hepatitt c (hepatitt c-virusinfeksjon, hcv-infeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt C-virus (HCV). HCV smitter hovedsakelig gjennom blod.

humant immunsviktvirus (hiv): Et virus som først og fremst smitter gjennom samleie og blodoverføring. Viruset forårsaker sykdommen aids, og fører til at kroppens immunsystem blir alvorlig svekket. I dag fins det bare medisiner som bremser sykdommen, den kureres ikke.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kreatinin: Kreatinin er et stoff som dannes i musklene og kan bare fjernes fra kroppen gjennom filtrering i nyrene.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

manglende blodtilførsel (iskemi): En mangel på blodtilførsel til et organ eller vev. Mangelen kan skyldes en tilstopping av blodårer, eller fravær av blodsirkulasjon.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.