Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Tenofovir disoproxil Sandoz 245 mg filmdrasjerte tabletter

tenofovirdisoproksil

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
Dersom Tenofovir disoproxil Sandoz er foreskrevet til barnet ditt, vær oppmerksom på at all informasjonen i dette pakningsvedlegget er tiltenkt barnet ditt. Dersom dette er tilfelle, les ”barnet ditt” istedenfor ”du/deg”.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Tenofovir disoproxil Sandoz er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Tenofovir disoproxil Sandoz
 3. Hvordan du bruker Tenofovir disoproxil Sandoz
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Tenofovir disoproxil Sandoz
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Tenofovir disoproxil Sandoz er og hva det brukes mot
Tenofovir disoproxil Sandoz inneholder virkestoffet tenofovirdisoproksil. Dette virkestoffet er et antiretroviralt eller antiviralt legemiddel som brukes til behandling av HIV- eller HBV-infeksjon, eller begge. Tenofovir er en nukleotid revers transkriptasehemmer, som går under betegnelsen NRTI, og virker ved å gripe inn i den normale virkningen til et enzym (ved HIV heter enzymet revers transkriptase, ved hepatitt B heter det DNA-polymerase) som er av avgjørende betydning for at virusene skal kunne reprodusere seg selv. Tenofovir disoproxil Sandoz skal alltid brukes sammen med andre legemidler ved behandling av HIV-infeksjon.
Tenofovir disoproxil Sandoz tabletter brukes til behandling av HIV (humant immunsviktvirus)-infeksjon. Tablettene er egnet for:
 • voksne
 • ungdom i alderen 12 til 18 år som allerede har blitt behandlet med andre HIV-legemidler som ikke lenger er effektive på grunn av resistensutvikling, eller som har forårsaket bivirkninger.
Tenofovir disoproxil Sandoz tabletter brukes også som behandling for kronisk hepatitt B, en infeksjon med HBV (hepatitt B-virus). Tablettene er egnet for:
 • voksne
 • ungdom i alderen 12 til 18 år.
Du må ikke ha HIV for å bli behandlet mot HBV med Tenofovir disoproxil Sandoz.
Dette legemidlet helbreder ikke HIV-infeksjon. Mens du tar Tenofovir disoproxil Sandoz kan du fremdeles utvikle infeksjoner eller andre sykdommer forbundet med HIV-infeksjon. Du kan også overføre HIV eller HBV til andre, så det er viktig at du tar forholdsregler for å unngå å smitte andre.
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
 
2. Hva du må vite før du bruker Tenofovir disoproxil Sandoz
Bruk ikke Tenofovir disoproxil Sandoz
 • dersom du er allergisk overfor tenofovir, tenofovirdisoproksil eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet listet opp i avsnitt 6.
Hvis dette gjelder deg, informer lege umiddelbart og ikke ta Tenofovir disoproxil Sandoz.
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker Tenofovir disoproxil Sandoz.
 • Vær forsiktig så du ikke smitter andre. Du kan fremdeles overføre HIV-infeksjon til andre mens du tar dette legemidlet, selv om risikoen er lavere med effektiv antiretroviral behandling. Snakk med legen din om hvilke forholdsregler som er nødvendige for å unngå å smitte andre personer. Tenofovir disoproxil Sandoz reduserer ikke faren for å overføre HBV til andre gjennom seksuell kontakt eller blodsmitte. Du må fortsatt ta forholdsregler for å unngå dette.
 • Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har hatt nyresykdommer, eller hvis prøver har vist problemer med nyrene dine. Tenofovir disoproxil Sandoz bør ikke gis til ungdom som har eksisterende nyreproblem. Før du begynner behandlingen kan legen din be om blodprøver for å vurdere nyrefunksjonen din. Tenofovir disoproxil Sandoz kan påvirke nyrene under behandling. Legen din kan be om blodprøver i løpet av behandlingen for å overvåke hvordan nyrene dine fungerer. Hvis du er voksen, kan legen be deg ta tablettene sjeldnere. Ikke reduser dosen din med mindre legen din har bedt deg om det.
Tenofovir disoproxil Sandoz tas vanligvis ikke sammen med andre legemidler som kan skade nyrene (se Andre legemidler og Tenofovir disoproxil Sandoz). Dersom dette er uunngåelig, vil legen din overvåke nyrefunksjonen én gang i uken.
 • Benproblemer. Noen voksne pasienter med HIV som tar antiretroviral kombinasjonsbehandling kan utvikle en bensykdom som kalles osteonekrose (dødt benvev forårsaket av manglende blodforsyning til benet). Blant annet kan varigheten av den antiretrovirale kombinasjonsbehandlingen, bruk av kortikosteroider, bruk av alkohol, alvorlig immunsuppresjon (undertrykkelse av kroppens eget immunforsvar) og høyere kroppsmasseindeks, være noen av mange risikofaktorer for utvikling av denne sykdommen. Kjennetegn på osteonekrose er leddstivhet, verk og smerter (spesielt i hofte, kne og skulder) og bevegelsesproblemer. Informer legen din dersom du opplever noen av disse symptomene.
Benproblemer (noen ganger med benbrudd som resultat) kan også inntreffe grunnet skade på nyrenes tubulære celler (se avsnitt 4, Mulige bivirkninger).
 • Informer legen din dersom du tidligere har hatt leversykdommer, inkludert hepatitt. Pasienter med leversykdommer, inkludert kronisk hepatitt B eller C, som behandles med antiretrovirale legemidler, har høyere risiko for alvorlige og potensielt dødelige leverkomplikasjoner. Hvis du har en hepatitt B-infeksjon, vil din lege vurdere nøye hvilken behandling som er den beste for deg. Hvis du tidligere har hatt en leversykdom eller kronisk hepatitt B-infeksjon, kan det være nødvendig for legen din å ta blodprøver for å overvåke leverfunksjonen din.
 • Se opp for infeksjoner. Hvis du har langtkommet HIV-infeksjon (AIDS) og har en infeksjon, kan du utvikle symptomer på infeksjon og betennelse eller forverring av symptomene på en eksisterende infeksjon når behandling med Tenofovir disoproxil Sandoz startes opp. Disse symptomene kan bety at kroppens forbedrede immunsystem bekjemper infeksjonen. Se opp for tegn på betennelse eller infeksjon kort tid etter at du begynner å ta Tenofovir disoproxil Sandoz. Informer lege umiddelbart dersom du legger merke til tegn på infeksjon eller betennelse.
I tillegg til opportunistiske infeksjoner, kan autoimmune sykdommer (en tilstand hvor immunsystemet angriper friskt kroppsvev) også forekomme etter at du har startet med legemidler mot HIV-infeksjon. Autoimmune sykdommer kan forekomme flere måneder etter behandlingsstart. Hvis du merker symptomer på infeksjon eller andre symptomer, slik som muskelsvekkelse, svakhet som begynner i hender og føtter og brer seg oppover mot sentrum av kroppen, hjertebank, skjelving eller hyperaktivitet, må du kontakte legen umiddelbart for å få nødvendig behandling.
 • Rådfør deg med lege eller apotek dersom du er over 65 år. Bruk av Tenofovir disoproxil Sandoz er ikke studert hos pasienter over 65 år. Hvis du er eldre enn dette og foreskrives Tenofovir disoproxil Sandoz, vil legen din følge deg nøye opp.
Barn og ungdom
Tenofovir disoproxil Sandoz tabletter er egnet for:
 • HIV-1-infisert ungdom i alderen 12 til 18 år som veier minst 35 kg, og som allerede har blitt behandlet med andre HIV-legemidler som ikke lenger er effektive på grunn av resistensutvikling, eller som har forårsaket bivirkninger
 • HBV-infisert ungdom i alderen 12 til 18 år som veier minst 35 kg.
Tenofovir disoproxil Sandoz tabletter er ikke egnet for følgende grupper:
 • Ikke for HIV-1-infiserte barn under 12 år
 • Ikke for HBV-infiserte barn under 12 år.
For dosering se avsnitt 3, Hvordan du bruker Tenofovir disoproxil Sandoz.
Andre legemidler og Tenofovir disoproxil Sandoz
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
 • Ikke slutt å ta noen anti-HIV-legemidler som legen har skrevet ut til deg når du starter med Tenofovir disoproxil Sandoz dersom du har både HBV og HIV.
 • Ikke ta Tenofovir disoproxil Sandoz hvis du allerede tar andre legemidler som inneholder tenofovirdisoproksil eller tenofoviralafenamid. Ikke ta Tenofovir disoproxil Sandoz sammen med legemidler som inneholder adefovirdipivoksil (et legemiddel som brukes til å behandle kronisk hepatitt B).
 • Det er svært viktig å informere lege dersom du bruker andre legemidler som kan skade nyrene.
Disse omfatter:
 • aminoglykosider, pentamidin eller vankomycin (mot bakteriell infeksjon)
 • amfotericin B (mot soppinfeksjon)
 • foscarnet, ganciklovir eller cidofovir (mot virusinfeksjon)
 • interleukin-2 (behandling mot kreft)
 • adefovirdipivoksil (mot HBV)
 • takrolimus (for å dempe immunsystemet)
 • ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs, for å lindre ben- eller muskelsmerter).
 • Andre legemidler som inneholder didanosin (mot HIV-infeksjon): Hvis du bruker Tenofovir disoproxil Sandoz sammen med andre antivirale legemidler som inneholder didanosin, kan didanosinnivået i blodet øke og CD4-celleantallet reduseres. I sjeldne tilfeller er det rapportert om betennelse i bukspyttkjertelen og melkesyreacidose (for mye melkesyre i blodet), noen ganger med dødelig utfall, når legemidler som inneholder tenofovirdisoproksil og didanosin har blitt brukt sammen. Din lege vil nøye vurdere om du skal behandles med kombinasjoner av tenofovir og didanosin.
 • Det er også viktig at du forteller legen din hvis du bruker ledipasvir/sofosbuvir, sofosbuvir/velpatasvir eller sofosbuvir/velpatasvir/voksilaprevir til behandling av en hepatitt C-infeksjon.
Inntak av Tenofovir disoproxil Sandoz sammen med mat og drikke
Ta Tenofovir disoproxil Sandoz samtidig med mat (f.eks. et måltid eller et mellommåltid).
Graviditet og amming
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
 • Du må ikke bruke Tenofovir disoproxil Sandoz under graviditet med mindre du har tatt dette spesielt opp med legen din. Tenofovir disoproxil Sandoz brukes hos gravide kun hvis det er absolutt nødvendig, selv om det foreligger begrensede kliniske data.
 • Spør legen din om de potensielle fordelene og ulempene ved antiretroviral behandling for deg og barnet ditt
  hvis du blir gravid eller planlegger å bli gravid.
 • Hvis du har tatt Tenofovir disoproxil Sandoz i løpet av svangerskapet, vil legen din be om regelmessige blodprøver og andre diagnostiske prøver for å følge ditt barns utvikling. Hos barn av mødre som har tatt NRTIs i løpet av svangerskapet, oppveide fordelene ved beskyttelse mot HIV risikoen for bivirkninger.
 • Du må ikke amme under behandling med Tenofovir disoproxil Sandoz. Dette skyldes at virkestoffet i dette legemidlet utskilles i morsmelk hos mennesker.
 • Hvis du er en kvinne med HIV eller HBV må du ikke amme. Dette for å unngå å overføre viruset til barnet via morsmelken.
Kjøring og bruk av maskiner
Tenofovir disoproxil Sandoz kan forårsake svimmelhet. Hvis du føler deg svimmel når du bruker Tenofovir disoproxil Sandoz, må du ikke kjøre bil, sykle, bruke verktøy eller maskiner.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Tenofovir disoproxil Sandoz inneholder laktose
Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemiddelet.
 
3. Hvordan du bruker Tenofovir disoproxil Sandoz
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er:
 • Voksne: 1 tablett hver dag med mat (f.eks. et måltid eller et mellommåltid).
 • Ungdom i alderen 12 til under 18 år som veier minst 35 kg: 1 tablett hver dag med mat (f.eks. et måltid eller et mellommåltid).
Hvis du har spesielle problemer med å svelge, kan du knuse tabletten med tuppen av en skje. Bland deretter pulveret i omtrent 100 ml (et halvt glass) vann, appelsinjuice eller druejuice, og drikk med en gang.
 • Ta alltid den dosen legen din anbefaler. Dette er for å være sikker på at legemidlet er så effektivt som mulig og for å redusere utviklingen av resistens mot behandlingen. Du må ikke endre dosen, med mindre legen din ber deg om det.
 • Legen din kan be deg ta Tenofovir disoproxil Sandoz sjeldnere hvis du er voksen og har problemer med nyrene.
 • Hvis du har HBV, kan legen tilby deg en HIV-test for å se om du har både HBV og HIV.
Se pakningsvedleggene for de andre antiretrovirale legemidlene for veiledning om hvordan disse legemidlene skal tas.
Dersom du tar for mye av Tenofovir disoproxil Sandoz
Dersom du ved et uhell tar for mange Tenofovir disoproxil Sandoz tabletter, kan du ha økt risiko for å oppleve mulige bivirkninger med dette legemidlet (se avsnitt 4, Mulige bivirkninger). Kontakt legen din eller nærmeste legevakt for råd. Ta med deg pakningen med tablettene, slik at du lett kan beskrive hva du har tatt.
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Tenofovir disoproxil Sandoz
Det er viktig at du ikke går glipp av noen doser med Tenofovir disoproxil Sandoz. Dersom du går glipp av en dose, må du finne ut hvor lenge det er siden dosen skulle vært tatt.
 • Hvis det er mindre enn 12 timer siden den vanligvis skulle vært tatt, ta den så raskt som mulig, og så ta neste dose til vanlig tid.
 • Hvis det er mer enn 12 timer siden du skulle ha tatt den, skal du ikke ta den dosen du gikk glipp av. Vent, og så ta neste dose til vanlig tid. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt tablett.
Hvis du kaster opp under 1 time etter at du har tatt Tenofovir disoproxil Sandoz, tar du en ny tablett. Du trenger ikke å ta en ny tablett hvis du kaster opp mer enn 1 time etter at du har tatt Tenofovir disoproxil Sandoz.
Dersom du avbryter behandling med Tenofovir disoproxil Sandoz
Ikke slutt å ta Tenofovir disoproxil Sandoz uten å ha rådført deg med legen. Hvis behandlingen med Tenofovir disoproxil Sandoz avsluttes, kan effekten av den behandlingen som legen din anbefaler bli redusert.
Hvis du har hepatitt B, eller HIV og hepatitt B samtidig (samtidig infeksjon), er det svært viktig at du ikke avslutter Tenofovir disoproxil Sandoz-behandlingen uten først å ha diskutert dette med legen din. Noen pasienter har hatt blodprøver eller symptomer som viste at hepatitten ble verre etter at de sluttet med Tenofovir disoproxil Sandoz. Det kan være nødvendig med regelmessige blodprøver i flere måneder etter avsluttet behandling. Hos pasienter med sterkt utviklet leversykdom eller cirrhose (skrumplever) anbefales det ikke å stoppe behandlingen, siden dette kan føre til at hepatitten forverres hos enkelte pasienter.
 • Rådfør deg med legen din før du slutter å ta Tenofovir disoproxil Sandoz uansett grunn, særlig hvis du opplever bivirkninger eller har en annen sykdom.
 • Informer legen din umiddelbart om nye eller uvanlige symptomer du legger merke til etter avsluttet behandling, spesielt med hensyn til symptomer som normalt er forbundet med din hepatitt B-infeksjon.
 • Kontakt lege før du begynner å ta Tenofovir disoproxil Sandoz tabletter igjen.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Behandling av HIV kan føre til en vektøkning og en økning av lipid (fett) og glukose-nivåene i blodet. Disse er delvis knyttet til forbedringen av helsetilstanden og livsstil. Økningen i lipider (fett) kan i noen tilfeller være forårsaket av HIV-legemidlene. Legen din vil ta prøver for å undersøke om du får slike endringer.
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Mulige alvorlige bivirkninger: informer legen din umiddelbart
 • Melkesyreacidose (for mye melkesyre i blodet) er en sjelden (dette kan forekomme hos inntil 1 av 1000 pasienter), men alvorlig bivirkning som kan være dødelig. Følgende bivirkninger kan være tegn på melkesyreacidose:
  • dyp, rask pust
  • tretthet
  • kvalme, oppkast og magesmerter.
Kontakt lege umiddelbart hvis du tror at du har melkesyreacidose. Andre mulige alvorlige bivirkninger
Følgende bivirkninger er mindre vanlige (disse kan forekomme hos inntil 1 av 100 pasienter):
 • smerter i magen (buken) forårsaket av betennelse i bukspyttkjertelen
 • skader på nyrenes tubulære celler.
Følgende bivirkninger er sjeldne (disse kan forekomme hos inntil 1 av 1000 pasienter):
 • betennelse i nyrene, store mengder urin og er tørst
 • endringer i urinen og ryggsmerter forårsaket av nyreproblemer, inkludert nyresvikt
 • svekket benbygning (med bensmerter og noen ganger med benbrudd som resultat), som kan inntreffe som et resultat av skade på nyrenes tubulære celler
 • fettlever.
Hvis du tror du kan ha noen av disse alvorlige bivirkningene må du rådføre deg med lege. Mest hyppige bivirkninger
Følgende bivirkninger er svært vanlige (disse kan forekomme hos minst 10 av 100 pasienter):
 • diaré, oppkast, kvalme, svimmelhet, utslett, svakhetsfølelse.
Tester kan også vise:
 • reduksjon av fosfat i blodet.
Andre mulige bivirkninger
Følgende bivirkninger er vanlige (disse kan forekomme hos inntil 10 av 100 pasienter):
 • hodepine, magesmerte, tretthetsfølelse, oppblåsthet, luft i magen.
Tester kan også vise:
 • problemer med leveren.
Følgende bivirkninger er mindre vanlige (disse kan forekomme hos inntil 1 av 100 pasienter):
 • nedbrytning av muskler, muskelsmerter eller -svakhet.
Tester kan også vise:
 • nedsatt mengde kalium i blodet
 • økt kreatininnivå i blodet
 • problemer med bukspyttkjertelen.
Nedbrytning av muskler, svekket benbygning (med bensmerter og noen ganger med benbrudd som resultat), muskelsmerter, muskelsvakhet og nedsatte mengder med kalium eller fosfat i blodet kan inntreffe som et resultat av skade på nyrenes tubulære celler.
Følgende bivirkninger er sjeldne (disse kan forekomme hos inntil 1 av 1000 pasienter):
 • smerter i magen (buken) som forårsakes av betennelse i leveren
 • hevelser i ansikt, lepper, tunge eller hals.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Tenofovir disoproxil Sandoz
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter EXP. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser. Boks: Brukes innen 30 dager etter første åpning.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Tenofovir disoproxil Sandoz
 • Virkestoff er tenofovirdisoproksil. Hver tablett inneholder 245 mg tenofovirdisoproksil.
 • Andre innholdsstoffer er:
  Tablettkjerne: mikrokrystallinsk cellulose, laktosemonohydrat, pregelatinisert maisstivelse, krysspovidon (type B), magnesiumstearat.
  Filmdrasjering: hypromellose, titandioksid (E171), makrogol 400, polysorbat 80. Se avsnitt 2 ”Tenofovir disoproxil Sandoz inneholder laktose”.
Hvordan Tenofovir disoproxil Sandoz ser ut og innholdet i pakningen
Hvite, mandelformede, bikonvekse filmdrasjerte tabletter med målene 16 mm x 10 mm. Merket med «H» på den ene siden og «T11» på den andre siden.
OPA-Al-PVC/Al endoseblisterpakninger.
Pakningsstørrelser: 30 x 1, 60 x 1 og 90 x 1 filmdrasjerte tabletter.
Hvit ugjennomsiktig HDPE-boks med et hvitt ugjennomsiktig barnesikret lokk av polypropylen. Boksen inneholder tørkemiddel av silikagel og renset rayon.
Pakningsstørrelser: 30, 60 (2 x 30) og 90 (3 x 30) filmdrasjerte tabletter. Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark
Tilvirker
Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Tyskland
eller
Pharmadox Ltd, KW20A Kordin Industrial Park, Paola PLA 3000, Malta
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 30.03.2020

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

antiviral: Noe som hindrer at virus kan formere seg. Antivirale legemidler brukes mot virusinfeksjoner.

autoimmun: Betyr at kroppens immunsystem reagerer på kroppens egne stoffer eller vev. Dette fører til forskjellige sykdommer, avhengig av hva immunforsvaret reagerer på. Eksempler på autoimmune sykdommer er type 1-diabetes og multippel sklerose (MS).

benbrudd (benfraktur, brudd, fraktur, beinbrudd, beinfraktur): Skjelettbrudd i ben eller brusk. Skyldes vanligvis at benet utsettes for en høyere belastning enn det tåler. De vanligste symptomene er smerte og hevelse.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

cirrhose (levercirrhose, skrumplever): Sykelig forandring av et organ der det dannes bindevev i stedet for organets spesifikke celler. Bindevev holder normalt sammen celler og organer i kroppen. Levercirrhose er et eksempel på en cirrhose, hvor leverceller gradvis erstattes av bindevevsceller slik at leverfunksjonen ødelegges.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

hbv-infeksjon (hepatitt b, hepatitt b-virusinfeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt B-virus (HBV). HBV kan smitte gjennom blod eller overføres som en kjønnssykdom.

hepatitt c (hepatitt c-virusinfeksjon, hcv-infeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt C-virus (HCV). HCV smitter hovedsakelig gjennom blod.

humant immunsviktvirus (hiv): Et virus som først og fremst smitter gjennom samleie og blodoverføring. Viruset forårsaker sykdommen aids, og fører til at kroppens immunsystem blir alvorlig svekket. I dag fins det bare medisiner som bremser sykdommen, den kureres ikke.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.