Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Temodal 5 mg harde kapsler

Temodal 20 mg harde kapsler

Temodal 100 mg harde kapsler

Temodal 140 mg harde kapsler

Temodal 180 mg harde kapsler

Temodal 250 mg harde kapsler

temozolomid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege, apotek eller sykepleier hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Temodal er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Temodal
 3. Hvordan du bruker Temodal
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Temodal
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Temodal er og hva det brukes mot
Temodal inneholder et virkestoff som heter temozolomid. Dette er et legemiddel mot kreft.
Temodal brukes til behandling av spesifikke former for hjernesvulst:
 • hos voksne med nydiagnostisert glioblastoma multiforme. Temodal brukes først i kombinasjon med strålebehandling (samtidig fase av behandlingen) og etter det alene (monoterapifase av behandlingen).
 • hos barn som er 3 år eller eldre og voksne pasienter med ondartede gliomer, som glioblastoma multiforme eller anaplastisk astrocytom. Temodal brukes mot disse svulstene ved tilbakefall eller forverring etter standardbehandling.
 
2. Hva du må vite før du bruker Temodal
Bruk ikke Temodal
 • dersom du er allergisk overfor temozolomid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har hatt en allergisk reaksjon på dakarbazin (en kreftmedisin, noen ganger kalt DTIC). Tegn på allergisk reaksjon inkluderer følelsen av kløe, kortpustethet eller pipende pust, opphovning av ansiktet, lepper, tunge eller svelg.
 • dersom nivået av visse blodceller er kraftig redusert (myelosupressjon), som antall hvite blodceller og antall blodplater. Disse blodcellene er viktig for å bekjempe infeksjoner og for god blodkoagulering. Din lege vil ta blodprøver for å forsikre seg om at du har nok av disse blodcellene før du starter opp behandlingen.
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Temodal
 • siden du skal følges tett opp for en eventuell utvikling av en alvorlig form for brystinfeksjon kalt Pneumocystis jirovecii-pneumoni (PCP). Hvis du er en nydiagnostisert pasient (glioblastoma multiforme) kan det være du får Temodal i 42 dager sammen med strålebehandling. I slike tilfeller vil legen din også forskrive medisin som hjelper deg å forebygge denne formen for lungebetennelse (PCP).
 • dersom du har hatt eller har hepatitt Binfeksjon. Dette fordi Temodal kan gjøre at hepatitt B blir aktiv igjen, som i noen tilfeller kan være dødelig. Pasientene vil bli nøye sjekket av legen sin for symptomer på en slik infeksjon før behandlingen starter.
 • dersom du har lave verdier av røde blodceller (anemi), hvite blodceller og blodplater eller blødningsforstyrrelser før behandlingen starter, eller hvis du utvikler dette under behandling. Legen din kan bestemme at dosen skal reduseres eller at behandlingen skal utsettes, stoppes eller endres. Du kan også ha behov for annen behandling. I visse tilfeller kan det bli nødvendig å stoppe behandlingen med Temodal. Blodet ditt vil bli testet regelmessig under behandlingen for å overvåke bivirkningene av Temodal på blodcellene dine.
 • siden du kan ha en liten risiko for andre endringer i blodceller, inkludert leukemi.
 • dersom du er kvalm (uvel i magen) og/eller kaster opp som er svært vanlige bivirkninger for Temodal (se avsnitt 4). Legen din kan forskrive en medisin (kvalmestillende) som forebygger oppkast.
  Hvis du kaster opp ofte før eller under behandling, spør legen din om når det er best å ta Temodal inntil brekningene er under kontroll. Dersom du kaster opp etter å ha tatt dosen din, skal det ikke tas en ny dose den samme dagen.
 • dersom du får feber eller symptomer på en infeksjon, kontakt legen din med en gang.
 • dersom du er eldre enn 70 år kan du være mer utsatt for infeksjoner, blåmerker eller blødninger.
 • dersom du har lever- eller nyreproblemer kan det hende at dosen din med Temodal må justeres.
Barn og ungdom
Dette legemidlet er ikke undersøkt hos barn under 3 år, og skal derfor ikke gis til disse. Det er begrenset informasjon om pasienter eldre enn 3 år som har brukt Temodal.
Andre legemidler og Temodal
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Graviditet, amming og fertilitet
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Dette er fordi du ikke bør behandles med Temodal under graviditeten hvis ikke legen din entydig har bestemt noe annet.
Sikre prevensjonsmidler må brukes av både mannlige og kvinnelige pasienter under behandling med Temodal (se også ”Mannlig fertilitet” under).
Du bør stoppe amming under behandling med Temodal.
Mannlig fertilitet
Temodal kan medføre permanent infertilitet (ufruktbarhet). Menn skal bruke sikre prevensjonsmidler og må ikke befrukte en kvinne opptil 6 måneder etter avsluttet behandling. Det anbefales å søke råd om oppbevaring (nedfrysing) av sæd før behandlingen starter.
Kjøring og bruk av maskiner
Temodal kan få deg til å føle deg trøtt eller søvnig. Hvis så er tilfellet, må du ikke kjøre bil eller betjene verktøy eller maskiner eller sykle før du ser hvordan dette legemidlet påvirker deg (se avsnitt 4).
Temodal inneholder laktose
Temodal inneholder laktose (en type sukker). Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper, kontakt legen din før du tar dette legemidlet.
 
3. Hvordan du bruker Temodal
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosering og varighet av behandling
Legen din vil tilpasse dosen av Temodal for deg. Dette er basert på kroppsstørrelsen din (høyde og vekt), og om du har tilbakefall av svulsten og tidligere har gjennomgått kjemoterapi.
Du kan få forskrevet andre medisiner (kvalmestillende) til å ta før og/eller etter at du tar Temodal for å forebygge eller kontrollere kvalme og oppkast.
Pasienter med nydiagnostisert glioblastoma multiforme:
Hvis du er en nydiagnostisert pasient, vil behandlingen foregå i to faser:
 • først behandling sammen med strålebehandling (samtidig fase)
 • deretter behandling kun med Temodal (monoterapifase).
Under samtidig fase vil legen din begynne med en dose på 75 mg/m² av Temodal (vanlig dose). Du vil ta denne dosen hver dag i 42 dager (opp til 49 dager) i kombinasjon med strålebehandling. Avhengig av dine blodverdier og hvordan du tolererer medisinen din i løpet av den samtidige fasen, kan Temodaldosen bli utsatt eller avsluttet.
Når strålebehandlingen er ferdig, vil du få et opphold i behandlingen på 4 uker for at kroppen din skal få en sjanse til å hente seg inn igjen.
Deretter begynner du på monoterapifasen.
Under monoterapifasen, vil dosen og måten du tar Temodal på være annerledes. Legen din vil tilpasse den eksakte dosen. Det kan være opp til 6 behandlingsperioder (sykluser). Hver av dem varer i 28 dager. Du vil ta din nye dose med Temodal alene én gang daglig i de 5 første dagene (”dose-dager”) av hver syklus. Den første dosen vil være på 150 mg/m². Deretter følger 23 dager uten Temodal. Dette gir til sammen en 28 dagers behandlingssyklus.
Etter Dag 28 begynner neste syklus. Du vil igjen ta Temodal én gang daglig i 5 dager etterfulgt av 23 dager uten Temodal. Avhengig av dine blodverdier og hvordan du tolererer medisinen din i løpet av hver behandlingssyklus, kan Temodaldosen bli justert, utsatt eller avsluttet.
Pasienter med forverrede eller tilbakefall av svulster (maligne gliomer, som glioblastoma multiforme eller anaplastisk astrocytom) som kun tar Temodal:
En behandlingssyklus med Temodal varer i 28 dager.
De første 5 dagene vil du ta Temodal alene én gang daglig. Den daglige dosen avhenger av om du tidligere har fått kjemoterapi eller ikke.
Dersom du ikke tidligere er blitt behandlet med kjemoterapi, vil den første dosen med Temodal være 200 mg/m² én gang daglig de første 5 dagene. Dersom du tidligere har blitt behandlet med kjemoterapi, vil den første dosen med Temodal være 150 mg/m² én gang daglig de første 5 dagene.
Deretter vil du være 23 dager uten Temodal. Dette blir til sammen en behandlingssyklus på 28 dager.
Etter Dag 28 begynner neste syklus. Du vil igjen få Temodal én gang daglig de første 5 dagene, etterfulgt av 23 dager uten Temodal.
Før hver nye behandlingssyklus vil blodet ditt bli testet for å se om dosen med Temodal trenger å justeres. Legen din kan justere din dose for neste syklus basert på resultatet fra blodprøvene dine.
Hvordan ta Temodal
Ta den foreskrevne dosen med Temodal en gang daglig, fortrinnsvis til samme tid hver dag.
Ta kapselen på fastende mage, for eksempel minst en time før du har planlagt å spise frokost. Svelg kapselen(e) hele med et glass vann. Ikke åpne, knus eller tygg kapslene. Hvis en kapsel skades, la ikke pulveret komme i kontakt med hud, øyne eller nese. Hvis du får noe i øynene eller nesen ved et uhell, skyll det berørte området med vann.
Avhengig av den foreskrevne dosen kan det hende at du må ta mer enn en kapsel samtidig, eventuelt av forskjellige styrker (mengde av aktiv substans, i mg). Fargen på kapsel-toppen er forskjellig for hver styrke (se tabellen nedenfor).

Styrke

Farge på toppen

Temodal 5 mg harde kapsler

grønn

Temodal 20 mg harde kapsler

gul

Temodal 100 mg harde kapsler

rosa

Temodal 140 mg harde kapsler

blå

Temodal 180 mg harde kapsler

oransje

Temodal 250 mg harde kapsler

hvit

Du bør være sikker på at du fullt ut forstår og husker på følgende:
 • hvor mange kapsler du trenger å ta hver dose-dag. Spør om legen din eller farmasøyten på apoteket kan skrive det ned (inkludert fargen).
 • hvilke dager som er dine dose-dager.
Kontroller dosen sammen med legen din hver gang du starter en ny syklus, særlig fordi den kan være forskjellig fra den forrige syklusen.
Bruk alltid Temodal slik legen har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. Feil bruk av denne medisinen kan få alvorlige helsekonsekvenser.
Dersom du tar for mye av Temodal
Om du ved et uhell tar flere Temodal-kapsler enn du er blitt fortalt, ta øyeblikkelig kontakt med legen din, apoteket eller en sykepleier.
Dersom du har glemt å ta Temodal
Ta den glemte dosen så snart som mulig samme dag. Hvis det allerede har gått et døgn, kontakt legen. Du skal ikke ta dobbel dose som erstatning for en glemt dose, hvis ikke legen har bestemt det.
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Kontakt legen din umiddelbart dersom du får en av følgende:
 • en alvorlig allergisk (hypersensitiv) reaksjon (elveblest, pipende pust eller andre pustevansker),
 • ukontrollert blødning,
 • krampeanfall,
 • feber,
 • frysninger,
 • alvorlig hodepine som ikke går over.
Behandling med Temodal kan medføre en reduksjon av visse blodceller. Dette kan forårsake at du lettere får blåmerker eller blødninger, anemi (en mangel på røde blodceller), feber og redusert motstandskraft mot infeksjoner. Denne reduksjonen i antall blodceller er vanligvis kortvarig. I enkelte tilfeller kan det vedvare og føre til en svært alvorlig form for anemi (aplastisk anemi). Legen din vil måle blodverdiene dine regelmessig for å kunne oppdage eventuelle forandringer og avgjøre om noen spesiell behandling kreves. I visse tilfeller vil Temodaldosen bli redusert eller behandlingen stoppes.
Andre rapporterte bivirkninger er listet opp nedenfor:
Svært vanlige (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer):
 • nedsatt appetitt, talevansker, hodepine
 • oppkast, kvalme, diaré, forstoppelse
 • utslett, hårtap
 • kronisk tretthet
Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer):
 • infeksjoner, infeksjoner i munnhulen, sårinfeksjon
 • redusert antall blodceller (nøytropeni, lymfopeni, trombocytopeni)
 • allergisk reaksjon
 • økt blodsukker
 • nedsatt hukommelse, depresjon, angst, forvirring, vanskeligheter med å sovne eller å forbli sovende
 • svekket koordinasjon og balanse
 • konsentrasjonsvansker, forandringer i mental status eller våkenhet, glemsomhet
 • svimmelhet, sanseforstyrrelse, prikkende følelse, skjelvinger, unormal smak
 • delvis synstap, unormalt syn, dobbeltsyn, tørrhet eller smerter i øynene
 • døvhet, ringing i ørene, øreverk
 • blodpropp i lungene eller bena, høyt blodtrykk
 • lungebetennelse, kortpustethet, bronkitt, hoste, bihulebetennelse
 • mage- eller buksmerter, urolig mage/halsbrann, svelgevansker
 • tørr hud, kløe
 • muskelskade, muskelsvakhet, verk og smerter i muskler
 • smerter i ledd, ryggsmerter
 • hyppig vannlating, vanskelig å holde på urinen
 • feber, influensalignende symptomer, smerter, føle seg uvel, forkjølelse eller influensa
 • væskeopphopning, hovne ben
 • forhøyede leverenzymer
 • vekttap, vektøkning
 • stråleskade
Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer):
 • hjernehinnebetennelse (herpetisk meningoencefalitt) inkludert tilfeller med dødelig utfall
 • nye eller reaktiverte cytomegalovirusinfeksjoner
 • reaktiverte hepatitt B‑virusinfeksjoner
 • sekundære kreftformer, inkludert leukemi
 • redusert antall blodceller (pancytopeni, anemi, leukopeni)
 • røde prikker under huden
 • diabetes insipidus (symptomer inkluderer utskilling av store mengder urin og sterk tørste), lavt kaliumnivå i blodet
 • humørsvingninger, hallusinasjoner
 • delvis lammelse, forandring i luktesansen
 • svekket hørsel, infeksjon i mellomøret
 • hjertebank (palpitasjoner), hetetokter
 • oppblåst mage, vanskelig å kontrollere avføring, hemoroider, tørr munn
 • hepatitt og leverskader (inkludert dødelig leversvikt), problemer med galleutskillelsen (kolestase), økt bilirubin
 • blemmer på kroppen eller i munnen, flassing av huden, utbrudd av utslett i huden, smertefull rødme i huden, alvorlig utslett med hevelse i huden (inkludert i håndflatene og på fotsålene)
 • økt følsomhet for sollys, elveblest (urtikaria), økt svetting, forandringer i hudfarge
 • vanskelig å urinere
 • vaginalblødning, vaginal irritasjon, fraværende eller kraftig menstruasjon, smerter i brystene, impotens
 • frysninger, oppsvulmet ansikt, misfarging av tungen, tørste, tannforstyrrelser
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Temodal
Oppbevares utilgjengelig for barn, fortrinnsvis i et låst skap. Utilsiktet svelging kan være dødelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten og esken. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Flaske
Oppbevares ved høyst 30ºC.
Oppbevares i originalflasken for å beskytte mot fuktighet.
Hold flasken tett lukket.
Dosepose
Oppbevares ved høyst 30ºC.
Informer apoteket hvis du oppdager forandringer i kapslenes utseende.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Temodal
Virkestoff er temozolomid.
Temodal 5 mg harde kapsler: Hver kapsel inneholder 5 mg temozolomid.
Temodal 20 mg harde kapsler: Hver kapsel inneholder 20 mg temozolomid.
Temodal 100 mg harde kapsler: Hver kapsel inneholder 100 mg temozolomid.
Temodal 140 mg harde kapsler: Hver kapsel inneholder 140 mg temozolomid.
Temodal 180 mg harde kapsler: Hver kapsel inneholder 180 mg temozolomid.
Temodal 250 mg harde kapsler: Hver kapsel inneholder 250 mg temozolomid.
Andre innholdsstoffer er:
kapselinnhold:
vannfri laktose, kolloidal vannfri silika, natriumstivelseglykolat type A, vinsyre, stearinsyre (se avsnitt 2 "Temodal inneholder laktose").
kapselskall:
Temodal 5 mg harde kapsler: gelatin, titandioksid (E 171), natriumlaurylsulfat, gult jernoksid (E 172), indigokarmin (E 132),
Temodal 20 mg harde kapsler: gelatin, titandioksid (E 171), natriumlaurylsulfat, gult jernoksid (E 172),
Temodal 100 mg harde kapsler: gelatin, titandioksid (E 171), natriumlaurylsulfat, rødt jernoksid (E 172),
Temodal 140 mg harde kapsler: gelatin, titandioksid (E 171), natriumlaurylsulfat, indigokarmin (E 132),
Temodal 180 mg harde kapsler: gelatin, titandioksid (E 171), natriumlaurylsulfat, gult jernoksid (E 172), rødt jernoksid (E 172),
Temodal 250 mg harde kapsler: gelatin, titandioksid (E 171), natriumlaurylsulfat.
blekk til merking:
skjellakk, propylenglykol, renset vann, ammoniumhydroksid, kaliumhydroksid og svart jernoksid (E 172).
Hvordan Temodal ser ut og innholdet i pakningen
Temodal 5 mg harde kapsler har en ugjennomsiktig hvit hoveddel, en ugjennomsiktig grønn topp og er merket med svart blekk.
Temodal 20 mg harde kapsler har en ugjennomsiktig hvit hoveddel, en ugjennomsiktig gul topp, og er merket med svart blekk.
Temodal 100 mg harde kapsler har en ugjennomsiktig hvit hoveddel, en ugjennomsiktig rosa topp, og er merket med svart blekk.
Temodal 140 mg harde kapsler har en ugjennomsiktig hvit hoveddel, en blå topp og er merket med svart blekk.
Temodal 180 mg harde kapsler har en ugjennomsiktig hvit hoveddel, en ugjennomsiktig oransje topp, og er merket med svart blekk.
Temodal 250 mg harde kapsler har en ugjennomsiktig hvit hoveddel og topp, og er merket med svart blekk.
Flaske
De harde kapslene til oral bruk finnes i brune glass som inneholder 5 eller 20 kapsler.
Kartongen inneholder en flaske.
Dosepose
De harde kapslene (kapsler) til oral bruk er dispensert i kartonger inneholdende 5 eller 20 harde kapsler, og er enkeltvis forseglet i doseposer.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Merck Sharp & Dohme B.V.
Waarderweg 39
2031 BN Haarlem
Nederland
Tilvirker: SP Labo N.V., Industriepark 30, B-2220 Heist-op-den-Berg, Belgia
Ta kontakt med den lokale representanten for innehaveren av markedsføringstillatelsen for ytterligere informasjon om dette legemidlet:
Norge
MSD (Norge) AS
Tlf: +47 32 20 73 00
msdnorge@msd.no
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert oktober 2019.
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (the European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anaplastisk astrocytom: Relativt ondartet hjernesvulst, som utgår fra såkalte astrocytter. Astrocytter utgjør støttevev i hjernen. Svulsten behandles vanligvis med kirurgi, etterfulgt av cellgiftbehanldling og/eller stråling.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

bronkitt: Betennelse i lungenes bronkier, som er de største luftveiene i lungene. Kronisk bronkitt, som nesten alltid er forårsaket av røyking, er en besværlig sykdom med svært langvarig betennelse i luftveiene som gir hoste. Akutt bronkitt i forbindelse med en luftveisinfeksjon kan hos barn gi pustevansker.

diabetes insipidus: Diabetes insipidus er en sykdom der en kjertel i hjernen (hypofysen) ikke fungerer normalt. Dette kan bl.a. skyldes en svulst eller en hodeskade. Sykdommen gir sykelig stor urinmengde. Urinvolumet kan bli over 10 ganger større enn vanlig.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forkjølelse: Virusinfeksjon i nese og svelg. Vanlige symptomer er hoste, snue, nysing, sår hals, hodepine og ev. lett feber.

glioblastoma multiforme: Glioblastom eller glioblastoma multiforme er en ondartet hjernesvulst som vokser raskt. Den utgår fra en type celler som kalles gliaceller, som utgjør støttevev blant annet i hjernen. Svulsten behandles med kirurgi og stråling.

gliom: Gliom er en type hjernesvulst som utgår fra såkalte gliaceller. Gliacellene er vanlig i hjernen, hvor de danner en type støttevev. Gliomer graderes fra 1 til 4, avhengig av hvor ondartede de er. Grad 4-gliom er den mest ondartede.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

hemoroider: Utposninger på blodkarene (venene) i endetarmen.

hepatitt b (hepatitt b-virusinfeksjon, hbv-infeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt B-virus (HBV). HBV kan smitte gjennom blod eller overføres som en kjønnssykdom.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

impotens (erektil dysfunksjon, ereksjonssvikt): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

infertilitet: Manglende evne til å få barn.

influensa: Infeksjon i luftveiene forårsaket av influensavirus. Symptomer er smerter i muskler og ledd, hodepine, vondt i halsen, hoste, snue, kuldegysninger og feber.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lungebetennelse (pneumoni): Betennelse i lungevevet som følge av en infeksjon med virus eller bakterier.

nøytropeni (neutropeni, mangel på nøytrofile granulocytter): Sykelig redusert antall nøytrofile granulocytter i blodet.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

økt svetting (hyperhidrose, overdreven svetting, diaforese): Hyperhidrose er økt svetting som vanligvis skyldes en sykdom.