Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Telmisartan Actavis 80 mg tabletter

telmisartan

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Telmisartan Actavis er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Telmisartan Actavis
 3. Hvordan du bruker Telmisartan Actavis
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Telmisartan Actavis
 6. Innholdet i pakningen samt ytterligere informasjon
 
1. Hva Telmisartan Actavis er, og hva det brukes mot
Telmisartan Actavis er et legemiddel som inneholder det virkestoffet telmisartan, og tilhører en gruppe legemidler som kalles angiotensin-II reseptorantagonister.
Angiotensin-II er en substans som produseres i kroppen, og som får blodårene til å trekke seg sammen og dermed blodtrykket til å stige. Telmisartan Actavis virker ved å blokkere effekten av angiotensin-II slik at blodårene utvides og blodtrykket synker.
Telmisartan Actavis tabletter brukes til behandling av essensiell hypertensjon (høyt blodtrykk) hos voksne.
”Essensiell” betyr at det høye blodtrykket ikke er forårsaket av andre tilstander.
Hvis høyt blodtrykk forblir ubehandlet, kan det skade blodårene i flere organer, noe som enkelte ganger kan føre til hjerteinfarkt, hjerte- eller nyresvikt, slag eller blindhet. Høyt blodtrykk gir vanligvis ingen symptomer før skaden skjer. Derfor er det viktig å måle blodtrykket regelmessig for å kontrollere at det ligger innenfor normalområdet.
Telmisartan Actavis brukes også for å redusere kardiovaskulære hendelser (dvs. hjerteinfarkt eller slag) hos voksne som er i risikosonen fordi de har redusert eller blokkert blodtilførsel til hjertet eller leggene, eller har hatt et slag eller har høy risiko for diabetes. Legen din kan fortelle deg om du har en risiko for slike hendelser.
 
2. Hva du må vite før du bruker Telmisartan Actavis
Bruk ikke Telmisartan Actavis
 • dersom du er allergisk overfor telmisartan eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • hvis du er mer enn 3 måneder gravid. (Det er også en fordel å unngå Telmisartan Actavis tidlig i graviditeten – se avsnittet om Graviditet).
 • dersom du har alvorlige leverproblemer som gallestase eller galleveisobstruksjon (problemer med drenering av galle fra leveren og galleblæren) eller annen alvorlig leversykdom.
 • dersom du har diabetes eller nedsatt nyrefunksjon og du får behandling med et legemiddel mot høyt blodtrykk som inneholder aliskiren.
Ta kontakt med legen din eller spør på apoteket før du tar Telmisartan Actavis dersom noe av dette gjelder deg.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med legen din dersom du har eller har hatt noen av følgende tilstander eller sykdommer:
 • nyresykdom eller har gjennomgått nyretransplantasjon
 • nyrearteriestenose (innsnevring av blodårene til den ene eller begge nyrene)
 • Leversykdom
 • Hjerteproblemer
 • Forhøyede aldosteronverdier (ansamling av vann og salt i kroppen sammen med ubalanse i forskjellige blodmineraler)
 • lavt blodtrykk (hypotensjon), som kan forekomme dersom du er dehydrert (stort væsketap fra kroppen) eller har saltmangel pga. behandling med diuretika (vanndrivende tabletter), saltfattig kost, diaré eller oppkast
 • forhøyet kaliuminnhold i blodet
 • Diabetes
Rådfør deg med lege før du tar Telmisartan Actavis:
 • dersom du tar digoksin
 • dersom du bruker noen av følgende legemidler mot høyt blodtrykk:
  • en ACE-hemmer (f.eks. enalapril, lisinopril, ramipril), særlig hvis du har diabetisk nyresykdom
  • aliskiren
Legen din kan utføre regelmessige kontroller av nyrefunksjonen din, blodtrykket og nivået av elektrolytter (f.eks. kalium) i blodet ditt.
Se også informasjon i avsnittet ”Bruk ikke Telmisartan Actavis”.
Du må informere din lege dersom du tror du er gravid (eller om du tror du kan komme til å bli gravid). Telmisartan Actavis er ikke anbefalt tidlig i svangerskapet, og må ikke benyttes når du er mer enn 3 måneder gravid, ettersom det kan føre til alvorlige skader på barnet dersom det blir brukt på dette stadiet av svangerskapet (se avsnitt om graviditet).
Informer legen om at du tar Telmisartan Actavis dersom du skal gjennomgå et kirurgisk inngrep eller trenger bedøvelse (anestesi).
Telmisartan Actavis kan ha dårligere blodtrykkssenkende effekt hos mørkhudede pasienter.
Barn og ungdom
Bruk av Telmisartan Actavis hos barn og ungdom under 18 år er ikke anbefalt.
Andre legemidler og Telmisartan ActavisRådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Legen kan måtte endre dosen av de andre legemidlene eller ta andre forholdsregler. I enkelte tilfeller kan du komme til å måtte slutte med ett av legemidlene. Dette gjelder særlig hvis legemidlene angitt nedenfor tas samtidig med Telmisartan Actavis:
 • legemidler som inneholder litium til behandling av visse typer depresjon
 • legemidler som kan øke kaliumverdiene i blodet, slik som salterstatninger som inneholder kalium, kaliumsparende diuretika (visse vanndrivende tabletter), ACE-hemmere (angiotensin-konverterende-enzymhemmere, mot høyt blodtrykk), angiotensin-II reseptorantagonister (mot høyt blodtrykk), NSAIDs (ikke-steroide betennelsesdempende legemidler, f. eks. acetylsalisylsyre eller ibuprofen), heparin (blodfortynnende), legemidler som hemmer immunforsvaret (f.eks. ciklosporin eller takrolimus) og antibiotikumet trimetoprim
 • diuretika (vanndrivende tabletter) kan føre til stort væsketap fra kroppen og lavt blodtrykk (hypotensjon), særlig hvis de tas i høye doser sammen med Telmisartan Actavis
 • hvis du bruker en ACE-hemmer eller aliskiren (se også informasjon i avsnittene ”Bruk ikke Telmisartan Actavis” og ”Advarsler og forsiktighetsregler”)
 • Digoksin
Effekten av Telmisartan Actavis kan reduseres når du tar NSAIDs (ikke-steroide betennelsesdempende legemidler, f. eks. acetylsalisylsyre eller ibuprofen) eller kortikosteroider.
Telmisartan Actavis kan forsterke den blodtrykkssenkende effekten av andre legemidler som brukes til behandling av høyt blodtrykk eller av legemidler med mulig blodtrykkssenkende virkning (f.eks. baklofen, amifostin). Dessuten kan lavt blodtrykk forverres av alkohol, barbiturater, narkotika eller antidepressiva. Dette kan oppleves som svimmelhet når du står oppreist. Du bør derfor rådføre deg med legen om du trenger å justere dosen av de andre legemidlene dine når du tar Telmisartan Actavis..
Graviditet og amming
Graviditet
Informer legen din dersom du mistenker at du er gravid (eller planlegger å bli gravid). Legen din vil vanligvis råde deg til å slutte å bruke Telmisartan Actavis før du blir gravid eller så fort som mulig etter at du finner ut at du er gravid. I så fall vil legen også råde deg til å bruke en alternativ medisin istedenfor Telmisartan Actavis. Telmisartan Actavis er ikke anbefalt tidlig i svangerskapet, og må ikke tas hvis du er mer enn 3 måneder gravid, da det kan føre til alvorlige skader på barnet hvis det tas i denne perioden.
Amming
Informer legen din dersom du ammer eller har planer om å begynne å amme. Telmisartan Actavis er ikke anbefalt til kvinner som ammer, og legen din kan velge en alternativ behandling for deg hvis du ønsker å amme, særlig hvis barnet er nyfødt eller født for tidlig.
Kjøring og bruk av maskiner
Noen kan føle seg svimle eller trette når de tar Telmisartan Actavis. Du må ikke kjøre eller bruke maskiner hvis du føler deg svimmel eller trøtt.
 
3. Hvordan du bruker Telmisartan Actavis
Bruk alltid dette legemidlet slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek dersom du er usikker.
Den vanlige dosen av Telmisartan Actavis ved behandling av høyt blodtrykk hos de fleste pasienter er én 40 mg tablett én gang daglig for å kontrollere blodtrykket i 24 timer. Legen din kan noen ganger anbefale en lavere dose på 20 mg telmisartan, eller en høyere dose på 80 mg. Telmisartan Actavis kan alternativt brukes i kombinasjon med diuretika (vanndrivende tabletter) slik som hydroklortiazid, som har vist seg å gi kraftigere blodtrykkssenkende effekt sammen med telmisartan.
For reduksjon av kardiovaskulære hendelser er den vanlige dosen av Telmisartan Actavis én 80 mg tablett én gang daglig. Blodtrykket skal kontrolleres jevnlig i starten av den forebyggende behandlingen med Telmisartan Actavis 80 mg.
Hos pasienter med leverproblemer skal den vanlige dosen ikke overstige 40 mg én gang daglig.
Hos pasienter med nyreproblemer anbefales det en lavere startdose på 20 mg.
Forsøk å ta tabletten til samme tid hver dag. Du kan ta Telmisartan Actavis med eller uten mat. Tablettene bør svelges sammen med vann eller andre alkoholfrie drikker. Det er viktig at du tar Telmisartan Actavis hver dag inntil legen din forteller deg noe annet. Kontakt lege eller apoteket dersom du føler at effekten av Telmisartan Actavis er for sterk eller for svak.
Dersom du tar for mye Telmisartan Actavis
Det er viktig å holde seg til den dosen som legen har foreskrevet. Kontakt lege eller nærmeste akuttavdeling på sykehus umiddelbart hvis du har fått i deg for mange tabletter ved et uhell.
De vanligste symptomene på en overdosering med telmisartan er lavt blodtrykk (hypotensjon) og hurtig hjerterytme (takykardi). Langsom hjerterytme (bradykardi), svimmelhet, forhøyet kreatinin i blodet og plutselig nyresvikt har også vært rapportert.
Dersom du har glemt å ta Telmisartan Actavis
Dersom du har glemt å ta medisinen din, tar du dosen så snart du husker det samme dag. Har du glemt å ta medisinen en dag, fortsetter du som vanlig dagen etter. Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Telmisartan Actavis
Ta Telmisartan Actavis hver dag så lenge legen har forskrevet for å holde blodtrykket under kontroll. Snakk med legen din eller apoteket hvis du får inntrykk av at virkningen av Telmisartan Actavis er for sterk eller svak.
Kontakt lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Noen bivirkninger kan være alvorlige og trenge øyeblikkelig legehjelp:
Du bør oppsøke legen din umiddelbart hvis du opplever noen av følgende symptomer:
Sepsis* (ofte kalt blodforgiftning, en alvorlig infeksjon som involverer hele kroppen), raskt innsettende hevelse i hud og slimhinner (angioødem). Disse bivirkningene er sjeldne (kan forekomme hos inntil 1 av 1000 pasienter), men ekstremt alvorlige, og pasienter skal slutte å ta legemidlet og oppsøke legen sin umiddelbart. Hvis disse effektene ikke behandles, kan de være dødelige.
Mulige bivirkninger av telmisartan:
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 10 pasienter):
Lavt blodtrykk (hypotensjon), hos brukere som behandles for reduksjon av hjertekarsykdom.
Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 100 pasienter):
Urinveisinfeksjoner, øvre luftveisinfeksjoner (f. eks. sår hals, bihulebetennelse, forkjølelse), mangel på røde blodlegemer (anemi), høye kaliumverdier i blodet, innsovningsproblemer, tristhetsfølelse (depresjon), besvimelse (synkope), følelse av å rotere (vertigo), langsom hjerterytme (bradykardi), lavt blodtrykk (hypotensjon) hos brukere som behandles for høyt blodtrykk, svimmelhet når man reiser seg opp (ortostatisk hypotensjon), kortpustethet, hoste magesmerter, diaré, magebesvær, oppblåsthet, oppkast, kløe, økt svetting, legemiddelindusert hudutslett, ryggsmerter, muskelkramper, muskelsmerter (myalgi), nedsatt nyrefunksjon inkludert akutt nyresvikt, brystsmerter, svakhetsfølelse og forhøyet kreatininnivå i blodet.
Sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 1000 pasienter):
Sepsis* (ofte kalt blodforgiftning, en alvorlig infeksjon som involverer hele kroppen og som kan føre til døden), økning i visse hvite blodceller (eosinofili), lavt antall blodplater (trombocytopeni), alvorlig allergisk reaksjon (anafylaktisk reaksjon), allergisk reaksjon, (f.eks. utslett, kløe, pusteproblemer, hveselyder i brystet, hevelse i ansiktet eller lavt blodtrykk), lavt blodsukkernivå (hos diabetikere), angst, søvnløshet, svekket syn, hurtig hjerterytme (takykardi), munntørrhet, urolig mage, smaksforstyrrelser (dysgeusi), unormal leverfunksjon (japanske pasienter har større sannsynlighet for å oppleve denne bivirkningen), raskt innsettende hevelse i hud og slimhinner som også kan føre til døden (angioødem med dødelig utgang), eksem (en hudsykdom), rødme i huden, elveblest (urtikaria), alvorlig legemiddelindusert hudutslett, leddsmerter (artralgi), smerter i armer og ben, senesmerter, influensalignende sykdom, redusert hemoglobin (et blodprotein), forhøyede verdier av urinsyre, forhøyede leverenzymer eller kreatinfosfokinase i blodet.
Svært sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 10 000 pasienter):
Progressiv arrdannelse av lungevev (interstitiell lungesykdom)**.
*Hendelsen kan være tilfeldig, eller det kan skyldes en mekanisme man for tiden ikke kjenner ved telmisartan.
** Tilfeller av interstitiell lungesykdom har vært rapportert etter markedsføring, i en tidsmessig tilknytning til inntak av telmisartan. En årsakssammenheng har imidlertid ikke blitt fastslått.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Telmisartan Actavis
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken, glasset eller blisterpakningen etter ”EXP” /”Utløpsdato”. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Aluminium/aluminium-blisterbrett:
Oppbevares i originalemballasjen for å beskytte mot lys.
HDPE-tablettboks:
Hold beholderen tett lukket for å beskytte mot lys.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen samt ytterligere informasjon
Sammensetning av Telmisartan Actavis
 • Virkestoffet er telmisartan. Én tablett inneholder 80 mg telmisartan.
 • Hjelpestoffer er magnesiumstearat, krysskarmellosenatrium, mannitol, povidon og kaliumhydroksid.
Hvordan Telmisartan Actavis ser ut og innholdet i pakningen
80 mg tabletter er hvite, ovale, bikonvekse med logoen T1 på den ene siden.
Pakningsstørrelser:
Aluminium/aluminium-blisterbrett: 14, 28, 30, 56, 84, 90, 98 og 100 tabletter.
Tablettbokser: 30 og 250 tabletter.
Tablettboksen inneholder tørkemiddel, som ikke må spises.
.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Navn på innehaveren av markedsføringstillatelsen
Actavis Group PTC ehf.
Reykjavíkurvegi 76-78
220 Hafnarfjörður
Island
Tilvirker
Actavis Hf.
Reykjavikurvegi 76-78,
IS-220 Hafnarfjordur
ISLAND
og/eller
Actavis Ltd.
BLB 016
Bulebel Industrial Estate
Zejtun
MALTA
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Norge
Teva Norway AS
Tlf: +47 66 77 55 90
Dette pakningsvedlegget ble sist revidert mars 2018
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

ace-hemmer: (ACE: Angiotensin Converting Enzyme) Legemiddel som brukes til å senke blodtrykket. ACE-hemmere reduserer nivået av angiotensin. Angiotensin er et hormon som trekker sammen kroppens blodårer, og øker dermed motstanden i blodomløpet. Når angiotensinkonsentrasjonen reduseres, øker blodårenes diameter og blodtrykket reduseres.

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

anestesi (bedøvelse): Følelsesløshet, dvs. bortfall av sanseinntrykk slik som smertesans.

angiotensin: Peptidhormon som inngår i renin-angiotensin-aldosteron-systemet. Angiotensin I omdannes til angiotensin II av enzymet ACE (Angiotensin Converting Enzyme). Angiotensin II regulerer utskillelsen av aldosteron i blodet og øker blodtrykket ved å trekke sammen blodårene.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

bradykardi: Defineres ofte som under 60 slag pr. minutt.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

eosinofili: Økt forekomst av en type hvite blodceller som kalles eosinofiler. Tilstanden oppstår ved allergiske reaksjoner og parasittinfeksjoner.

forkjølelse: Virusinfeksjon i nese og svelg. Vanlige symptomer er hoste, snue, nysing, sår hals, hodepine og ev. lett feber.

hemoglobin: Hemoglobin er det fargestoffet i røde blodceller som gjør blodet rødt. Det har en viktig funksjon i kroppen ved å transportere oksygen til cellene og karbondioksid fra cellene. Ved å måle mengden av hemoglobin i blodet kan ev. blodmangel påvises. Hvis en mann har mindre enn 130 gram pr. ​liter, så har han blodmangel. For kvinner er grensen 120 gram pr. liter.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hudsykdom (dermatose): Ett samlenavn for alle hudsykdomer.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

interstitiell lungesykdom (ils, ild): Interstitielle lungesykdommer er en heterogen gruppe av lungesykdommer. Diffuse lungeparenkymsykdommer er foretrukken betegnelse, i engelsk litteratur brukes "diffuse parenchymal lung disease" (DPLD).

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kreatinfosfokinase (kreatinkinase, ck, cpk): Et enzym som finnes i muskelvev og som spalter kreatinfosfat. Finnes normalt i lav konsentrasjon i blod, men øker ved muskelskade, f.eks. ved hjerteinfarkt.

kreatinin: Kreatinin er et stoff som dannes i musklene og kan bare fjernes fra kroppen gjennom filtrering i nyrene.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

sepsis (septikemi, blodforgiftning): Blodforgiftning er en infeksjon med bakterier i blodet, høy feber og påvirket allmenntilstand.

takykardi: Unormalt rask hjerterytme, definert som puls over 100 slag/minutt.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

urinveisinfeksjon (uvi): En betennelsestilstand i urinblæren. Som regel er det bakterier fra tarmen som gir urinveisinfeksjon.

økt svetting (hyperhidrose, overdreven svetting, diaforese): Hyperhidrose er økt svetting som vanligvis skyldes en sykdom.