Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Telfast 120 mg filmdrasjerte tabletter

feksofenadinhydroklorid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Dette legemidlet er reseptfritt. Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 7 dager.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Telfast er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Telfast
 3. Hvordan du bruker Telfast
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Telfast
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Telfast er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 7 dager.
Telfast 120 mg inneholder feksofenadinhydroklorid som er et antihistamin.
Telfast 120 mg brukes til behandling av allergiske nese- og øyeplager hos voksne og barn over 12 år. Slike plager kan være nysing, kløende, rennende eller tett nese og kløende, røde og rennende øyne.
 
2. Hva du må vite før du bruker Telfast
Bruk ikke Telfast
 • dersom du er allergisk overfor feksofenadin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Telfast dersom:
 • du har lever- eller nyreproblemer
 • du har eller har hatt hjertesykdom fordi dette legemidlet kan føre til hurtig eller uregelmessig hjerterytme
 • du er eldre
Dersom noe av dette gjelder deg, eller hvis du er usikker, må du rådføre deg med legen før du tar Telfast.
Andre legemidler og Telfast
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Visse legemidler mot sur mage som inneholder aluminium- og magnesiumhydroksid kan nedsette virkningen av Telfast hvis de inntas samtidig. Det anbefales derfor at slike legemidler og Telfast tas med 2 timers mellomrom.
Graviditet, amming og fertilitet
Dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å få et barn rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet. Telfast skal ikke brukes under graviditet uten at det er nødvendig.
Telfast anbefales ikke brukt under amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye.  Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Telfast påvirker sannsynligvis ikke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Du bør allikevel kontrollere at disse tablettene ikke gjør deg trett eller svimmel før du kjører eller bruker maskiner.
 
3. Hvordan du bruker Telfast
Anbefalt dose til voksne og barn over 12 år er:
1 tablett à 120 mg én gang daglig.
Tabletten skal tas før et måltid sammen med vann.
Dette legemidlet begynner å lindre dine symptomer innen 1 time og virker i 24 timer.
Dersom du tar for mye av Telfast
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek. Symptomer på overdosering er svimmelhet, døsighet, tretthet og munntørrhet.
Dersom du har glemt å ta Telfast
Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt tablett.
Ta neste dose til vanlig tid.
Dersom du avbryter behandlingen med Telfast
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Kontakt lege øyeblikkelig og avslutt behandlingen med Telfast dersom du får:
 • hevelse i ansikt, lepper, tunge eller svelg samt pustevansker, da dette kan være tegn på en alvorlig allergisk reaksjon.
Vanlige bivirkninger (kan oppstå hos opptil 1 av 10 personer):
 • hodepine
 • døsighet
 • kvalme
 • svimmelhet.
Mindre vanlige (kan oppstå hos opptil 1 av 100 personer):
 • tretthet/søvnighet.
I tillegg kan følgende bivirkninger oppstå (frekvensen er ikke kjent: kan ikke anslås utifra tilgjengelige data):
 • søvnløshet (insomnia)
 • søvnforstyrrelser
 • mareritt
 • nervøsitet
 • hurtig eller uregelmessig hjerterytme
 • diaré
 • hudutslett og kløe
 • elveblest
 • alvorlige overfølsomhetsreaksjoner som kan forårsake hevelse i ansikt, lepper, tunge eller svelg, rødme, tetthet i brystet og pustebesvær.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Telfast
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetningen av Telfast 120 mg
Virkestoff er feksofenadinhydroklorid. Hver tablett inneholder 120 mg feksofenadinhydroklorid.
Andre innholdsstoffer er:
Tablettkjerne: Mikrokrystallinsk cellulose, pregelatinisert maisstivelse, krysskarmellosenatrium, magnesiumstearat.
Filmdrasjering: Hypromellose, povidon K30, titandioksid (E 171), vannfri kolloidal silika, makrogol 400, rødt jernoksid (E 172) og gult jernoksid (E 172).
Hvordan Telfast 120 mg ser ut og innholdet i pakningen
Telfast 120 mg filmdrasjerte tabletter er ferskenfargete, avlange tabletter à 6,1 × 15,8 mm som er merket med ”012” på den ene siden og en ”e” i skrå løkkeskrift på den andre siden.
Tablettene leveres i blisterpakning med 10 eller 30 tabletter.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
sanofi-aventis Norge AS, Postboks 133, 1325 Lysaker.
Tilvirker: Sanofi Winthrop Industrie, Tours, Frankrike eller Sanofi Winthrop Industrie, Compiègne, Frankrike.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 30.11.2018

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

antihistamin: Legemiddel som hemmer effekten av histamin, og som brukes ved behandling av allergi.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

insomni (søvnløshet): Problemer med å sovne, urolig nattesøvn, problemer med å sove lenge nok og/eller dårlig søvnkvalitet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.