Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Tarivid 200 mg tabletter, filmdrasjerte

ofloksacin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Tarivid er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Tarivid
 3. Hvordan du bruker Tarivid
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Tarivid
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Tarivid er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Tarivid er et kinolon-antibiotikum som hindrer formering av en rekke bakterier.
Tarivid 200 mg tabletter kan brukes av voksne til behandling av følgende bakterielle infeksjoner:
 • urinveisinfeksjoner (infeksjon i blære og nyrer)
 • infeksjoner i underlivet hos menn og kvinner (f. eks. gonoré, en seksuelt overførbar sykdom).
 
2. Hva du må vite før du bruker Tarivid
Bruk ikke Tarivid
 • dersom du er allergisk overfor ofloksacin, kinoloner eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • dersom du har epilepsi
 • dersom du har eller har hatt problemer med sener, f.eks. seneskjedebetennelse, etter å ha brukt kinolon-antibiotika tidligere
 • dersom du er barn eller ungdom
 • dersom du er gravid eller ammer
Advarsler og forsiktighetsregler
Før du tar dette legemidlet
Du bør ikke ta antibiotika som inneholder fluorokinoloner/kinoloner, inkludert Tarivid, dersom du tidligere har fått alvorlige bivirkninger når du har tatt et kinolon eller fluorokinolon. I denne situasjonen bør du informere legen din så fort som mulig.
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Tarivid:
 • dersom legen din har fortalt deg at en av dine store blodårer har en utvidelse eller «buler ut» (dette kalles også for aneurisme i hovedpulsåren eller perifer aneurisme)
 • dersom du tidligere har hatt episoder med brist i hovedpulsåren (dette kalles også aortadisseksjon, eller brist i pulsårens indre vegg)
 • dersom noen i familien din har en sykehistorie med utvidelser eller brist i hovedpulsåren eller dersom du har andre risikofaktorer (f.eks. bindevevssykdommen Marfan syndrom, Ehlers-Danlos’ sykdom, karsykdommer som Takayasus arteritt, kjempecellearteritt, Behçets syndrom, høyt blodtrykk, eller kjent aterosklerose)
 • du har nerveproblener (perifer neuropati)
Langvarige, invalidiserende og potensielt permanente alvorlige bivirkninger
Antibiotika som inneholder fluorokinoloner/kinoloner, inkludert Tarivid, er assosiert med svært sjeldne, men alvorlige bivirkninger der noen av dem er langvarige (varer i måneder eller år), invalidiserende eller potensielt permanente. Dette inkluderer smerter i sener, muskler og ledd i armer og ben, vanskeligheter med å gå, unormale sanseopplevelser som stikkende følelse, prikking, kribling, kiling, nummenhet eller brennende følelse (parestesi), sanseforstyrrelser som nedsatt syn, smak- og luktesans og hørsel, depresjon, svekket hukommelse, kraftig utmattelse (fatigue) og alvorlige søvnforstyrrelser.
Hvis du opplever noen av disse bivirkningene etter at du har tatt Tarivid, må du kontakte legen din umiddelbart før du fortsetter behandlingen. Du og legen din vil avgjøre om du skal fortsette behandlingen og også vurdere bruk av et antibiotikum fra en annen klasse.
Når du tar dette legemidlet
Smerter og hevelse i leddene og senebetennelse eller sener som ryker kan forekomme i sjeldne tilfeller. Risikoen er større hvis du er eldre (over 60 år), har gjennomgått organtransplantasjon, har nyreproblemer eller blir behandlet med betennelsesdempende legemidler (kortikosteroider).
Senebetennelse og avrevet sene kan forekomme de første 48 timene av behandlingen og flere måneder etter at behandling med Tarivid er avsluttet. Ved de første symptomer på smerter eller betennelse i en sene (f.eks. ankel, håndledd, albue, skulder eller kne), må du slutte å ta Tarivid. Ta kontakt med legen din og hold det smertefulle området i ro. Unngå unødvendig trening da dette kan øke risikoen for at en sene ryker.
Avslutt behandlingen og kontakt legen umiddelbart:
 • dersom du får tegn på alvorlig allergisk reaksjon
 • dersom du får hud- og/eller slimhinnereaksjoner
 • dersom du får symptomer på leversykdom, slik som anoreksi, gulsott, mørk urin, kløe eller ømhet i buken
 • dersom du får krampeanfall.
 • dersom du får lavt blodsukker (hypoglykemi) eller så lavt blodsukkernivå at det medfører koma (hypoglykemisk koma). Dette er viktig for personer med diabetes.
 • du får tanker om å begå selvmord eller skade deg selv
Du kan i sjeldne tilfeller oppleve symptomer på nerveskade (nevropati), f.eks. smerter, brennende følelse, prikking, nummenhet og/eller svakhet, spesielt i føtter og ben eller hender og armer. Du må slutte å ta Tarivid dersom dette skjer og informere legen din umiddelbart for å unngå at det utvikler seg en tilstand som kan bli varig.
Kontakt lege dersom:
 • det oppstår alvorlig eller vedvarende diaré under eller etter Tarivid-behandling
 • det oppstår ømhet og hevelse bak på hælen (akillessenen) under behandlingen, spesielt hvis du nylig er behandlet med kortikosteroider
 • du får symptomer på nevropati (som f.eks. nummenhet, kribling og smerter)
 • du får svekket hukommelse
Kontakt øyelege umiddelbart dersom du får nedsatt syn eller annen påvirkning av øynene. Dersom du føler en plutselig og kraftig smerte i magen, brystet eller ryggen, må du kontakte legevakten umiddelbart.
Vis forsiktighet:
 • dersom du har nedsatt krampeterskel
 • dersom du har gjennomgått en transplantasjon
 • dersom du har nedsatt nyrefunksjon
 • dersom du har hatt psykisk sykdom
 • dersom du har nedsatt leverfunksjon
 • dersom du bruker en type legemidler som heter vitamin K-antagonister (f.eks. Marevan) bør INR-testen følges ekstra nøye
 • dersom du har myastenia gravis
 • ved langtidsbruk av Tarivid kan det oppstå infeksjoner med motstandsdyktige mikroorganismer.
  Ved langtidsbruk bør din tilstand evalueres regelmessig av lege
 • dersom du har medfødt forlenget QT-intervall eller noen i familien har det (dette ses på EKG som er elektrisk registrering av hjerteaktiviteten), har forstyrrelser i blodets salt-balanse (særlig lavt nivå av kalium eller magnesium i blodet), har en svært langsom hjerterytme (kalles bradykardi), har svakt hjerte (hjertesvikt), har tidligere hatt hjerteinfarkt, dersom du er kvinne eller eldre eller dersom du tar andre medisiner som kan gi unormale endringer i EKG (se avsnittet Andre legemidler og Tarivid).
 • dersom du har diabetes og bruker legemidler som senker blodsukkernivået (tabletter eller insulin)
 • dersom du eller noen familiemedlemmer har mangel på glukose-6-fosfatdehydrogenase (G6PD), da bruk av ofloksacin vil kunne gi en risiko for anemi
Under behandling med Tarivid og i 48 timer etter avsluttet behandling bør du ikke utsette deg for sterkt sollys og unngå UV-stråler (solarium, høyfjellssol), for å forhindre utvikling av fotosensibilisering.
Andre legemidler og Tarivid
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Effekten av behandlingen kan påvirkes hvis Tarivid tas sammen med visse andre legemidler. Vær spesielt oppmerksom på dette dersom du bruker:
 • syrenøytraliserende legemidler (antacida)
 • sukralfat (Antepsin, mot magesår)
 • kalsium- eller jerntilskudd
 • didanosin (legemiddel mot HIV), kombinasjonen bør unngås eller Tarivid tas minst 2 timer før didanosin
 • teofyllin (mot lungesykdom)
 • ikke-steroide smerte- og betennelsesdempende legemidler (f.eks. Ibux)
 • legemidler som kan endre din hjerterytme. Dette gjelder legemidler som tilhører disse gruppene:
  • antiarytmika (f.eks. legemidler som inneholder kinidin, hydrokinidin, disopyramid, amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid)
  • visse midler mot depresjon (trisykliske antidepressiva)
  • visse typer antibiotika (makrolider, f.eks. Abboticin, Klacid)
  • noen midler mot psykose
 • warfarin (blodfortynnende)
 • glibenklamid (blodsukkersenkende)
 • probenecid (mot urinsyregikt)
 • cimetidin (mot magesår)
 • furosemid (vanndrivende)
 • metotreksat (mot leddgikt, psoriasis eller kreft)
Dersom det er nødvendig å ta syrenøytraliserende legemidler, sukralfat, kalsium- eller jerntilskudd bør Tarivid tas minst 2 timer før eller etter inntak av disse preparatene.
Under behandling med Tarivid kan man få falske positive resultater ved testing av opiater eller porfyriner i urin. Det kan være nødvendig å bekrefte positive opiat- eller porfyrinresultater med mer spesifikke metoder.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er mulig at fosteret kan påvirkes. Tarivid skal derfor ikke brukes under graviditet. Kontakt lege dersom du er gravid.
Det er sannsynlig at barn som ammes kan påvirkes. Tarivid skal derfor ikke brukes under amming. Kontakt lege dersom du ammer.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Tarivid antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner, men i starten av behandlingen kan noen bli svimle, døsige eller få synsforstyrrelser, og dette kan nedsette reaksjons- og konsentrasjonsevnen.
Tarivid inneholder laktose
Dette legemidlet inneholder laktose. Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 
3. Hvordan du bruker Tarivid
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Legen din vil fortelle deg nøyaktig hvor mange Tarivid tabletter du skal ta, hvor ofte du skal ta dem og hvor lenge behandlingen skal vare. Dette avhenger av typen infeksjon og hvor alvorlig den er. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Tablettene kan deles og inntas med drikke, med eller uten mat.
Det er viktig at hele Tarivid-kuren fullføres slik legen har bestemt. Hvis behandlingen avbrytes før tiden kan bakterier overleve og forårsake ny infeksjon. Hvis du glemmer å ta en dose, fortsett som vanlig inntil hele kuren er avsluttet.
Dersom du tar for mye av Tarivid
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Mindre vanlige (1 til 10 av 1000 får dem)
 • soppinfeksjon, utvikling av motstandsdyktige mikroorganismer
 • uro, søvnforstyrrelse, søvnløshet
 • svimmelhet, hodepine
 • øyeirritasjon
 • hoste, snue og sår hals (nasofaryngitt)
 • magesmerter, diaré, kvalme, oppkast
 • kløe, utslett
Sjeldne (1 til 10 av 10 000 får dem)
 • alvorlige allergiske reaksjoner, angioødem
 • dårlig matlyst
 • psykose (f. eks. hallusinasjon), angst, forvirring, mareritt, depresjon
 • søvnighet, prikking i huden, forandringer i smaks- og luktesans
 • synsforstyrrelse
 • rask puls
 • lavt blodtrykk
 • tungpust, pustebesvær
 • tarmbetennelse, noen ganger med blødning
 • økning av leverenzymverdier, økt bilirubin i blod
 • elveblest, hetetokter, overdreven svetting, hudutslett med blemmedannelse
 • seneskjedebetennelse
 • økte nivåer av et stoff som måler nyrefunksjonen (forhøyet kreatinin)
 • svekket hukommelse
 • lavt blodsukker hos pasienter som behandles med blodsukkersenkende legemidler, lavt blodsukker som fører til koma (hypoglykemisk koma )
Svært sjeldne (færre enn 1 av 10 000 får dem)
 • blodmangel, nedsatt antall hvite blodlegemer og blodplater
 • allergisk sjokk, alvorlige allergiske hudreaksjoner
 • nervebetennelse, krampeanfall, problemer med å samordne bevegelsene
 • øresus, nedsatt hørsel
 • antibiotika-assosiert tykktarmsbetennelse (pseudomembranøs kolitt, gir diaré, feber og magesmerter)
 • gulsott
 • alvorlige hudreaksjoner, overfølsomhet i huden overfor sollys
 • muskel- og leddsmerter, brist i sener (f. eks. akillessenen)
 • akutt nyresvikt
Ukjent frekvens (frekvens kan ikke bestemmes ut ifra tilgjengelige data)
 • nedsatt antall granulocytter, en type hvite blodlegemer (agranulocytose), beinmargssvikt
 • høyt blodsukker,
 • psykose og depresjon med selvskading, inkludert selvmordstanker og selvmordsforsøk, nervøsitet
 • skjelvinger, forstyrrelse i evnen til å bevege seg, manglende smakssans, besvimelse
 • redusert hørsel
 • unormal rask hjerterytme, livstruende uregelmessig hjerterytme, endret hjerterytme (kalt ”forlenget QT intervall” som kan sees på EKG (elektrisk registrering av hjerteaktiviten)).
 • allergisk lungebetennelse, alvorlig pustebesvær
 • fordøyelsesbesvær, tarmgass, forstoppelse, betennelse i bukspyttkjertelen
 • tap av appetitt, hud og øyne blir gulfarget, mørkfarget urin, kløe, eller øm mage. Dette kan være tegn på leverproblemer, inkludert mulig dødelig leversvikt
 • leverbetennelse (hepatitt) som kan være alvorlig
 • rødhet i huden med omfattende hudavskalling (eksfoliativ dermatitt)
 • alvorlige hudreaksjoner, sår i munnen
 • rabdomyolyse (alvorlige muskelsmerter og svakhet, ofte sammen med feber) og/eller muskelsykdom (myopati). muskelsvakhet, muskelstrekk, muskelbrist, ligamentbrist, leddbetennelse
 • akutt nyrebetennelse
 • porfyrianfall hos pasienter med porfyri
 • kraftløshet, feber, smerte (inkludert smerter i ryggen, brystet og armer/ben)
 • betennelse i øyet (uveitt)
 • vedvarende hodepine med eller uten sløret syn (godartet intrakraniell hypertensjon)
Svært sjeldne tilfeller av langvarige (som varer i måneder eller år) eller permanente bivirkninger, f.eks. senebetennelser, sene som ryker, leddsmerter, smerter i armer og ben, vanskeligheter med å gå, unormale sanseopplevelser, f.eks. stikkende følelse, prikking, kribling, kiling, brennende følelse, nummenhet eller smerter (nevropati), depresjon, utmattelse (fatigue), søvnforstyrrelser, svekket hukommelse samt nedsatt hørsel, syn, smak- og luktesans er assosiert med bruk av antibiotika med kinoloner og fluorokinoloner, i noen tilfeller uavhengig av allerede eksisterende risikofaktorer
Bivirkningene går med få unntak over når behandlingen avsluttes.
Hvis du får tegn på overømfintlighet som f.eks. pustebesvær eller hudutslett, avbryter du behandlingen straks og kontakter legen.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Tarivid
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke Tarivid etter utløpsdatoen (EXP) som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Dette legemiddelet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Tarivid
 • Virkestoff er ofloksacin
 • Hjelpestoffer er laktosemonohydrat, maisstivelse, hydroksypropylcellulose, karboksymetylcellulose, magnesiumstearat. Filmdrasjering: Hypromellose, makrogol 8000, talkum, titandioksid (E171).
Hvordan Tarivid ser ut og innholdet i pakningen
Tarivid tabletter er hvite og har delestrek på begge sider.
Blisterpakning.
Pakningsstørrelse: 20 tabletter.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen: sanofi-aventis Norge AS, Postboks 133, 1325 Lysaker.
Tilvirker: Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Frankfurt am Main, Tyskland eller Sanofi Winthrop Industrie, Compiegne, Frankrike
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 20.01.2020

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

agranulocytose: Drastisk reduksjon i antall granulocytter (en type hvite blodceller). Agranulocytose gir blant annet sterk mottakelighet for infeksjoner som kan føre til lungebetennelse, høy feber og vevsødeleggelse i svelget. Agranulocytose er en reversibel, men livstruende, tilstand.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antagonist: Substans som hemmer virkningen av en annen substans ved konkurrerende binding til reseptorer. Reseptorer finnes bl.a. i celleveggene hvor de formidler et bestemt signal når en bestemt substans binder seg til reseptoren. Dette signalet kan da hemmes ved bruk av en antagonist som bindes til samme reseptor.

antiarytmika (antiarytmikum): Legemiddel som regulerer hjerterytmen og motvirker rytmeforstyrrelser i hjertet.

aterosklerose (åreforkalkning): Avleiring på innsiden av blodårene, slik at åreveggene blir tykkere og blodpassasjen trangere. Avleiringen består av fett (spesielt kolesterol), betennelsesceller og produkter av disse.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

bradykardi: Defineres ofte som under 60 slag pr. minutt.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fordøyelsesbesvær (dyspepsi, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

gonoré: Seksuelt overførbar sykdom som forårsaker smerte og utflod fra urinrøret. Sykdommen skyldes infeksjon med bakterien Neisseria gonorrhoeae og gir en alvorlig infeksjon som kan spre seg og gi blodforgiftning hos den som rammes. Ubehandlet gonoré kan hos kvinner i ca. 20% av tilfellene medføre bekkeninfeksjon og dermed økt risiko for infertilitet, svangerskap utenfor livmor og kroniske magesmerter kan også opptre. Hos menn kan ubehandlet gonoré forårsake forsnevring i urinrøret, bitestikkelbetennelse og kronisk prostatabetennelse. Diagnose stilles ved bakteriedyrking og kan behandles med antibiotika.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

hypoglykemi (lavt blodsukker, føling, insulinføling): Lavt blodsukker. Kan for eksempel skje når en diabetiker har injisert for mye insulin.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kreatinin: Kreatinin er et stoff som dannes i musklene og kan bare fjernes fra kroppen gjennom filtrering i nyrene.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

leddgikt (revmatoid artritt): Kronisk betennelse i kroppens bindevev, først og fremst i leddene. Symptomer er smerter, stivhet, hevelse i flere ledd, tretthet og eventuelt lett feber. Alle ledd kan bli angrepet, men håndledd og fingerledd er de vanligste stedene å få symptomer.

lungebetennelse (pneumoni): Betennelse i lungevevet som følge av en infeksjon med virus eller bakterier.

opiat (opioid): Opioider/opiater er en fellesbetegnelse for en stor gruppe stoffer, og er enten hentet fra naturen (f.eks. morfin), produsert kjemisk (f.eks. petidin) eller forekommer naturlig i kroppen (f.eks. endorfiner). De virker smertestillende ved å påvirke sentralnervesystemet. Legemidler i denne gruppen kan gi brukeren euforiske følelser, derfor kan de være vanedannende.

rabdomyolyse: Oppløsning av muskelvev med påfølgende frigjøring av myoglobin (et muskelprotein) til blodet. Den økte mengden myoglobin kan føre til akutt nyresvikt. Rabdomyolyse forårsakes oftest av fysisk skade, for eksempel slag eller trykk mot skjelettmusklene, men kan også være kjemisk indusert (visse giftstoffer, narkotika eller medisiner).

rødhet i huden (erytem, hudrødme): Diffus rødhet i huden.

seneskjedebetennelse (tendinitt, senebetennelse, tenosynovitt): Senebetennelse er en tilstand med smerte og eventuelt lett hevelse i en muskelsene. Skyldes ofte overbelastning gjennom sport eller arbeid.

trisyklisk antidepressiv (tca): En gruppe legemidler som motvirker depresjon ved å øke konsentrasjonen av signalstoffene noradrenalin og serotonin i hjernen.

urinveisinfeksjon (uvi): En betennelsestilstand i urinblæren. Som regel er det bakterier fra tarmen som gir urinveisinfeksjon.

uveitt: Betennelse/inflammasjon i øyet som rammer uvea. Uvea inkluderer regnbuehinnen (iris), strålelegemet (corpus ciliare) og årehinnen (choroidea).

øresus (tinnitus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.