Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Taflotan 15 mikrogram/ml øyedråper, oppløsning

tafluprost

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Taflotan er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Taflotan
 3. Hvordan du bruker Taflotan
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Taflotan
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Taflotan er og hva det brukes motHva slags type legemiddel er dette og hvordan virker den?
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Taflotan øyedråper inneholder virkestoffet tafluprost, som tilhører en gruppe legemidler som kalles prostaglandinanaloger.
Taflotan senker trykket i øyet og brukes ved for høyt trykk i øyet.
Hva brukes dette legemidlet til?
Taflotan brukes til å behandle:
 • en type grønn stær (glaukom) som kalles åpenvinkelglaukom og
 • mot en tilstand kjent som okulær hypertensjon hos voksne.
Begge disse tilstandene er forbundet med en økning av trykket i øyet, noe som til slutt kan påvirke synet ditt.
 
2. Hva du må vite før du bruker Taflotan
Bruk ikke Taflotan
 • dersom du er allergisk overfor tafluprost eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Taflotan.
Vær oppmerksom på at Taflotan kan ha følgende effekter og at noen av dem kan være permanente:
 • Taflotan kan øke lengden, tykkelsen, farge og/eller antallet øyevipper og kan føre til uvanlig hårvekst på øyelokkene.
 • Taflotan kan føre til mørkfarging av huden rundt øynene. Tørk av overflødig oppløsning fra huden. Dette vil redusere risikoen for mørkfarging av huden.
 • Taflotan kan føre til fargeforandring av iris (den delen av øyet ditt som har farge). Hvis Taflotan bare brukes i det ene øyet, kan det bli permanent fargeforandring i dette øyet i forhold til det andre ubehandlede øyet.
 • Taflotan kan føre til hårvekst i områder hvor oppløsningen gjentatte ganger kommer i kontakt med hudoverflaten.
Rådfør deg med lege dersom
 • du har nyreproblemer
 • du har leverproblemer
 • du har astma
 • du har andre øyesykdommer
Barn og ungdom
Taflotan anbefales ikke til barn og ungdom under 18 år, på grunn av manglende informasjon om sikkerhet og effekt.
Andre legemidler og Taflotan
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Dersom du bruker andre legemidler i øyet, skal det gå minst 5 minutter mellom bruk av Taflotan og den andre legemidler.
Graviditet, amming og fertilitet
Ved mulighet for graviditet må du bruke et effektivt prevensjonsmiddel under behandling med Taflotan. Ikke bruk Taflotan dersom du er gravid. Taflotan skal ikke brukes ved amming. Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Taflotan har liten påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Du kan få uklart syn rett etter at du har dryppet Taflotan i øyet. Vent til synet er klart før du kjører bil eller bruker maskiner.
 
3. Hvordan du bruker Taflotan
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er 1 dråpe Taflotan i øyet eller øynene én gang daglig om kvelden. Du må ikke dryppe flere dråper eller dryppe oftere enn det legen har fortalt deg. Dette kan redusere effekten til Taflotan.
Bruk kun Taflotan i begge øynene dersom legen har bedt deg gjøre dette. Taflotan skal kun brukes som øyedråper. Taflotan skal ikke svelges.
Bruksanvisning:
Ved første gangs bruk, før du drypper en dråpe i øyet, skal du først øve på å bruke flasken ved å klemme langsomt på den slik at det kommer ut en dråpe et annet sted enn i øyet.
Når du er sikker på at du klarer å dryppe én dråpe av gangen, velger du den stillingen som er mest behagelig for deg for drypping av dråpene (du kan f.eks. sitte, ligge på ryggen eller stå foran et speil).
Når du tar i bruk en ny flaske:
Dersom flasken ikke er intakt eller dersom plastringen rundt flaskehalsen mangler eller er skadet, må du ikke bruke flasken. Åpne posen flasken ligger i langs den stiplete linjen. Når du åpner flasken, skriver du ned datoen for åpning i datofeltet på ytteresken.
Hver gang du bruker Taflotan:
1. Vask hendene dine.

2. Når du åpner en ny flaske, fjerner du forseglingsringen på korken ved å dra i fliken.
Mangler tekstalternativ for bilde

3. Åpne flasken ved å dra i korken.

4. Når du bruker flasken for første gang, klemmer du ut dråpe som skal kastes.

5. Hold flasken mellom tommel og langfinger.
Mangler tekstalternativ for bilde

6. Bøy hodet bakover eller legg deg ned. Legg hånden på pannen din. Pekefingeren skal være på linje med øyebrynet eller hvile på neseroten.
Vær spesielt forsiktig med å ikke la flasketuppen berøre øyet, huden rundt øyet eller fingrene. Dette for å forhindre mulig forurensing av oppløsningen.

7. Trekk nedre øyelokk nedover med den andre hånden og se opp. Klem forsiktig på flasken og la det falle ned én dråpe i rommet mellom øyet og det nedre øyelokket.
Mangler tekstalternativ for bilde
Vær oppmerksom på at det kan være en liten forsinkelse fra du klemmer til
dråpen kommer ut. Ikke klem for hardt.

8. Lukk øyet og press med fingeren i indre øyekrok i ca. 1 minutt. Slik kan du hindre at øyedråpen renner ned i tårekanalen.
Mangler tekstalternativ for bilde
9. Tørk av overflødig oppløsning fra huden rundt øyet for å redusere risikoen for at huden på øyelokket blir mørkere.
10. Rist flasken én gang nedover for å bli kvitt gjenværende oppløsning fra toppen. Ikke berør eller tørk av toppen.
Mangler tekstalternativ for bilde
11. Sett på korken og lukk flasken godt.
Det vil være igjen et restvolum på ca. 1 ml, som ikke kan doseres. Du skal ikke forsøke å tømme flasken.
Dersom dråpen ikke treffer øyet, prøver du igjen.
Dersom legen har sagt at du skal dryppe begge øynene, gjentar du trinn 6-9 for det andre øyet.
Dersom du bruker andre legemidler i øyet, skal det gå minst 5 minutter mellom bruk av Taflotan og det andre legemidlet.
Dersom du tar for mye av Taflotan
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg (svelget) for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du tar for mye Taflotan er det lite trolig at det vil medføre alvorlig skade. Drypp den neste dråpen i øyet/øyne til vanlig tid.
Dersom du har glemt å ta Taflotan
Ta én enkelt dråpe så fort du husker det og fortsett deretter som vanlig. Du må ikke ta dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Ikke avbryt behandlingen med Taflotan uten å rådføre deg med legen din. Dersom du avbryter behandlingen med Taflotan, vil trykket i øyet øke igjen. Dette kan føre til permanent skade på øyet.
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. De fleste bivirkningene er ikke alvorlige.
Vanlige bivirkninger
Følgende kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer:
Bivirkninger i nervesystemet:
 • hodepine
Bivirkninger på øyet:
 • kløe i øyet
 • irritasjon i øyet
 • øyesmerte
 • rødhet i øyet
 • endringer av øyevippenes lengde, tykkelse og antall
 • tørre øyne
 • følelse av et fremmedlegeme i øyet
 • misfargede øyevipper
 • rødhet på øyelokkene
 • små flekkvise betennelser på øyets overflate
 • lysfølsomhet
 • rennende øyne
 • uklart syn
 • reduksjon av øyets evne til å se detaljer
 • fargeforandring av iris (kan bli permanent).
Mindre vanlige bivirkninger
Følgende kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer:
Bivirkninger på øyet:
 • endring i hudfargen rundt øyet
 • hovne øyelokk
 • trøtte øyne
 • hevelse av øyets overflatemembraner
 • utsondring fra øyet
 • betennelse på øyelokkene
 • tegn til betennelse på innsiden av øyet
 • ubehag i øyet
 • pigmentering av øyets overflatemembraner
 • follikler (liten blære) i øyets overflatemembraner
 • allergisk betennelse
 • unormal følelse i øyet.
Bivirkninger på hud og underhud:
 • uvanlig hårvekst på øyelokkene.
Ikke kjente bivirkninger:
Bivirkninger på øyet:
 • betennelse på iris/midtre del av øyet (uvea)
 • øynene virker innsunkne
 • hevelse i øyets netthinne som gir nedsatt syn (makulaødem/cystoid makulaødem)
Bivirkninger i luftveiene:
 • forverring av astma, kortpustethet
I svært sjeldne tilfeller kan enkelte pasienter med alvorlig skade på det gjennomsiktige laget foran på øyet (hornhinnen) utvikle uklare flekker på hornhinnen på grunn av en opphopning av kalsium i løpet av behandlingen.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Taflotan
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på flaskeetiketten og ytteresken etter "EXP". Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares i kjøleskap (2-8ºC). Skal ikke fryses. Etter åpning, oppbevares ved høyst 25ºC.
Oppbevares i originalesken for å beskytte mot lys.
For å unngå infeksjoner skal du kaste flasken 28 dager etter at den ble åpnet for første gang, og ta i bruk en ny flaske.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Taflotan
 • Virkestoffet er tafluprost. 1 ml oppløsning inneholder 15 mikrogram tafluprost.
  1 dråpe inneholder ca. 0,45 mikrogram tafluprost.
 • Andre innholdsstoffer er glyserol, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, dinatriumedetat, polysorbat 80 og vann til injeksjonsvæsker. Saltsyre og/eller natriumhydroksid er tilsatt for å justere pH.
Hvordan Taflotan ser ut og innholdet i pakningen
Taflotan er en klar, fargeløs væske (oppløsning), så godt som fri for synlige partikler. Taflotan leveres i en pakning som inneholder 1 eller 3 gjennomsiktige plastflasker med 3 ml oppløsning i hver flaske. Plastflaskene er lukket med en kork. Hver flaske er pakket i en pose.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver av markedsføringstillatelsen
Santen Oy
Niittyhaankatu 20
33720 Tampere Finland
Tilvirker
Santen Oy
Kelloportinkatu 1
33100 Tampere Finland
Tubilux Pharma SpA
Via Costarica 20/22
00071 Pomezia (Roma) Italia
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:

Tyskland

TAFLOTAN sine

Bulgaria, Kypros, Tsjekkia, Danmark, Estland, Finland, Hellas, Ungarn, Island, Latvia, Litauen, Norge, Portugal, Slovakiac, Spania, Sverige

Taflotan

Polen

Taflotan Multi

Østerrike, Belgiua, Kroatia, Irland, Luxemburg, Nederland, Romania, Slovenia, Storbritannia

Saflutan

Italia

Safluround

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 16.03.2020
Detaljert informasjon om dette legemiddel er tilgjengelig på nettstedet til Statens legemiddelverk.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

makulaødem (maculaødem): Hevelse i makula.