Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Taflotan 15 mikrogram/ml øyedråper, oppløsning i endosebeholder

tafluprost

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Taflotan er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Taflotan
 3. Hvordan du bruker Taflotan
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Taflotan
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Taflotan er og hva det brukes motHva slags type medisin er det og hvordan virker den?
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Taflotan øyedråper inneholder tafluprost som tilhører en gruppe medisiner som kalles prostaglandinanaloger. Taflotan senker trykket i øyet. Det brukes ved for høyt trykk i øyet.
Hva brukes medisinen til?
Taflotan brukes til å behandle en type grønn stær (glaukom) som kalles åpenvinkelglaukom og mot en tilstand kjent som okulær hypertensjon hos voksne. Begge tilstandene er forbundet med en økning av trykket i øyet, og dette kan til slutt påvirke synet ditt.
 
2. Hva du må vite før du bruker Taflotan
Bruk ikke Taflotan
 • dersom du er allergisk overfor tafluprost eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Taflotan.
Vennligst merk at Taflotan kan ha følgende effekter og at noen av dem kan være permanente:
 • Taflotan kan øke lengden, tykkelsen, farge og/eller antall øyevipper og kan føre til uvanlig hårvekst på øyelokkene.
 • Taflotan kan føre til mørkfarging av huden rundt øynene. Tørk av overflødig oppløsning fra huden. Dette vil redusere risikoen for mørkfarging av huden.
 • Taflotan kan føre til fargeforandring av iris (den delen av øyet ditt som har farge). Hvis Taflotan bare brukes i det ene øyet, kan det bli permanent fargeforandring av det behandlede øyet i forhold til det andre øyet.
 • Taflotan kan føre til hårvekst i områder hvor oppløsningen gjentatte ganger kommer i kontakt med hudoverflaten.
Rådfør deg med lege
 • dersom du har nyreproblemer
 • dersom du har leverproblemer
 • dersom du har astma
 • dersom du har andre øyesykdommer
Barn og ungdom
Taflotan anbefales ikke til barn og ungdom under 18 år på grunn av manglende data vedrørende sikkerhet og effekt.
Andre legemidler og Taflotan
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt, eller planlegger å bruke andre legemidler.
Dersom du bruker andre medisiner i øyet, skal det gå minst 5 minutter mellom bruk av Taflotan og den andre medisinen.
Graviditet, amming og fertilitet
Ved mulighet for graviditet må du bruke et effektivt prevensjonsmiddel under behandling med Taflotan. Ikke bruk Taflotan dersom du er gravid. Taflotan skal ikke brukes ved amming. Rådfør deg med lege.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Taflotan har ingen påvirkning på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Du kan få uklart syn rett etter at du har dryppet Taflotan i øyet. Vent til synet er klart før du kjører bil eller bruker maskiner.
 
3. Hvordan du bruker Taflotan
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er 1 dråpe Taflotan i øyet/øynene, én gang daglig om kvelden. Du må ikke dryppe flere dråper eller oftere enn det legen har fortalt deg. Dette kan redusere effekten til Taflotan.
Bruk kun Taflotan i begge øynene dersom legen har foreskrevet det.
Skal kun brukes som øyedråper. Skal ikke svelges.
Bruksanvisning:
Når du starter på en ny pose:
Dersom posen ikke er intakt, må du ikke bruke endosebeholderne. Åpne posen langs den stiplete linjen. Når du åpner posen, skriver du ned datoen i datofeltet på posen.
Hver gang du bruker Taflotan:
1. Vask hendene.
2. Ta remsen med beholderne ut av posen.
3. Frigjør 1 endosebeholder fra remsen.
4. Legg remsen tilbake i posen igjen og brett kanten for å lukke posen.

5. Påse at oppløsningen er i den nedre delen av endosebeholderen.

Mangler tekstalternativ for bilde

6. Vri av hetten for å åpne beholderen.

Mangler tekstalternativ for bilde

7. Bøy hodet bakover.
8. Plasser tuppen av beholderen tett mot øyet.

Mangler tekstalternativ for bilde

9. Trekk nedre øyelokk nedover og se opp.
10. Trykk forsiktig på beholderen og la det falle ned én dråpe i rommet mellom øyet og det nedre øyelokket.

Mangler tekstalternativ for bilde

11. Lukk øyet en liten stund og press med fingeren i det indre hjørnet av øyet i ca. 1 minutt. Dette bidrar til å hindre øyedråpen i å renne ned i tårekanalen.
12. Tørk av overflødig oppløsning fra huden rundt øyet.

Mangler tekstalternativ for bilde

Dersom dråpen ikke treffer øyet, prøver du igjen.
Dersom legen har sagt at du skal dryppe begge øynene, gjentar du trinn 7-12 for det andre øyet.
Innholdet i én endosebeholder er tilstrekkelig for begge øyne. Ubrukt oppløsning kastes umiddelbart etter bruk.
Dersom du bruker andre medisiner i øyet, skal det gå minst 5 minutter mellom bruk av Taflotan og den andre medisinen.
Dersom du tar for mye av Taflotan
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg (svelget) for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du tar for mye Taflotan er det lite trolig at det vil medføre alvorlig skade. Drypp den neste dosen til vanlig tid.
Dersom du har glemt å ta Taflotan
Dersom du har glemt å ta Taflotan, tar du en enkelt dråpe så fort som mulig og fortsetter deretter som vanlig. Du må ikke ta dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Ikke avbryt behandling med Taflotan uten å rådføre deg med legen din.
Dersom du avbryter behandlingen med Taflotan, vil trykket i øyet øke igjen. Dette kan føre til permanent skade på øyet.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. De fleste bivirkningene er ikke alvorlige.
Vanlige bivirkninger
Følgende kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer:
Bivirkninger på nervesystemet:
 • Hodepine.
Bivirkninger på øyet:
 • kløe i øyet
 • øyeirritasjon
 • øyesmerter
 • rødhet i øyet
 • endringer av øyevippenes lengde, tykkelse og antall
 • tørre øyne
 • følelse av fremmedlegeme i øyet
 • misfargede øyevipper
 • rødhet på øyelokkene
 • små flekkvise betennelser på øyets overflate
 • lysfølsomhet
 • rennende øyne
 • uklart syn
 • reduksjon av øyets evne til å se detaljer
 • fargeforandring av iris (kan bli permanent).
Mindre vanlige bivirkninger
Følgende kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer:
Bivirkninger på øyet:
 • endring i hudfargen rundt øyet
 • hovne øyelokk
 • trøtte øyne
 • hevelse av øyets overflatemembraner
 • utsondring fra øyet
 • betennelse på øyelokkene
 • tegn til betennelse på innsiden av øyet
 • ubehag i øyet
 • pigmentering av øyets overflatemembraner
 • follikler i øyets overflatemembraner
 • allergisk betennelse
 • unormal følelse i øyet.
Bivirkninger på hud og underhud:
 • uvanlig hårvekst på øyelokkene.
Ikke kjent: frekvens kan ikke anslås utifra tilgjengelige data
Bivirkninger på øyet:
 • betennelse på iris /midtre del av øyet
 • øynene virker innsunkne
 • makulaødem/cystoid makulaødem (hevelse i netthinnen i øyet som medfører nedsatt syn).
Bivirkninger på luftveiene:
 • forverring av astma, kortpustethet.
I svært sjeldne tilfeller kan enkelte pasienter med alvorlig skade på det gjennomsiktige laget foran på øyet (hornhinnen) utvikle uklare flekker på hornhinnen på grunn av en opphopning av kalsium i løpet av behandlingen.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Taflotan
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på endosebeholderen, posen og ytterkartongen etter ”EXP”. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevar den uåpnede folieposen i kjøleskap (2-8ºC). Ikke åpne posen før du skal starte med øyedråpene, da ubrukte beholdere må kastes innen 28 dager etter at posen er åpnet.
Etter at folieposen er åpnet:
 • Oppbevar endosebeholderne i den originale folieposen
 • Oppbevares ved høyst 25ºC
 • Kast ubrukte endosebeholdere innen 28 dager etter at folieposen er åpnet
 • Åpnet endosebeholder med gjenværende oppløsning skal kastes umiddelbart etter bruk
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Taflotan
 • Virkestoffet er tafluprost. 1 ml oppløsning inneholder 15 mikrogram tafluprost. 1 endosebeholder (0,3 ml) inneholder 4,5 mikrogram tafluprost. 1 dråpe (ca. 30 mikrol) inneholder ca. 0,45 mikrogram tafluprost.
 • Andre innholdsstoffer er glyserol, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, dinatriumedetat, polysorbat 80 og vann til injeksjonsvæsker. Saltsyre og/eller natriumhydroksid er tilsatt for å justere pH.
Hvordan Taflotan ser ut og innholdet i pakningen
Taflotan er en klar, fargeløs væske (oppløsning) i endosebeholdere av plast. Hver beholder inneholder 0,3 ml av oppløsningen. Det er 10 endosebeholdere i en pose. Taflotan leveres i pakninger med 30 eller 90 endosebeholdere. Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Santen Oy
Niittyhaankatu 20
33720 Tampere
FINLAND
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Santen Oy
Niittyhaankatu 20
33720 Tampere
FINLAND
Tilvirker
Laboratoire Unither
ZI La Guerie
F-50211 Coutances Cedex
FRANKRIKE
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:

Bulgaria, Tsjekkia, Danmark, Estland, Finland, Ungarn, Island, Latvia, Litauen, Norge, Polen, Slovakia, Sverige

Taflotan

Tyskland

Taflotan sine

Østerrike, Belgia, Kypros, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Luxemburg, Malta, Nederland, Portugal, Romania, Slovenia, Spania, Storbritannia

Saflutan

 

 

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 24.11.2017
Detaljert informasjon om dette legemiddel er tilgjengelig på nettstedet til Statens legemiddelverk.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

makulaødem (maculaødem): Hevelse i makula.