Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Tacni 0,5 mg kapsler, harde

Tacni 1 mg kapsler, harde

Tacni 5 mg kapsler, harde

takrolimus

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Tacni er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Tacni
 3. Hvordan du bruker Tacni
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Tacni
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Tacni er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Tacni tilhører en gruppe legemidler som kalles immunhemmende midler. Etter at du har fått transplantert et organ (f.eks. lever, nyre eller hjerte) vil kroppens immunsystem prøve å avstøte det nye organet.
Tacni brukes til å kontrollere denne immunreaksjonen og hjelpe kroppen til å godta det transplanterte organet.
Tacni brukes ofte i kombinasjon med andre legemidler som også hemmer immunsystemet.
Du kan også få behandling med Tacni dersom du har en avstøtningsreaksjon mot en transplantert lever, nyre, hjerte eller et annet organ, eller dersom du tidligere har fått annen behandling som ikke har virket mot immunreaksjonen etter transplantasjonen.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Tacni
Bruk ikke Tacni
 • hvis du er allergisk overfor takrolimus eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du er allergisk overfor sirolimus eller antibiotika som tilhører gruppen makrolider (f.eks. erytromycin, klaritromycin, josamycin).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege før du bruker Tacni:
 • hvis du bruker noen av legemidlene nevnt i avsnittet ”Andre legemidler og Tacni”
 • hvis du har eller har hatt problemer med leveren
 • hvis du har diaré i mer enn én dag
 • hvis du har behov for å få en vaksine
Det kan være nødvendig for legen å justere dosen med Tacni.
Du bør være i regelmessig kontakt med legen din. Det kan hende at legen av og til ønsker å ta blod- og urinprøver, eller gjøre hjerte- og øyeundersøkelser for å fastsette riktig dose av Tacni.
Du bør forsøke å unngå sollys og UV (ultrafiolett)-lys mens du bruker Tacni. Dette er fordi immunhemmende midler kan øke risikoen for hudkreft. Du bør ha på deg egnede klær og bruke solkrem med høy solfaktor.
Andre legemidler og Tacni
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Tacni må ikke tas sammen med ciklosporin.
Mengden av Tacni i blodet kan påvirkes av andre legemidler du tar, og mengden av andre legemidler i blodet kan påvirkes når du tar Tacni. Det kan derfor være nødvendig å øke eller minske dosen av Tacni. Du bør spesielt informere legen dersom du tar eller nylig har tatt legemidler med følgende virkestoffer:
 • soppmidler og antibiotika, spesielt såkalte makrolidantibiotika som brukes til behandling av infeksjoner, f.eks. ketokonazol, flukonazol, itrakonazol, vorikonazol, klotrimazol, erytromycin, klaritromycin, josamycin og rifampicin
 • hiv-legemidler (f.eks. ritonavir som brukes til behandling av hiv infeksjoner), til behandling av hiv-infeksjon
 • legemidler som brukes til behandling av magesår og sure oppstøt (f.eks. omeprazol, lansoprazol eller cimetidin)
 • antiemetika som brukes til å behandle kvalme og oppkast (f.eks. metoklopramid)
 • cisaprid eller antacidet magnesium-aluminiumhydroksid som brukes til behandling av halsbrann
 • p-piller eller annen hormonbehandling som inneholder etinyløstradiol eller hormonbehandling som inneholder danazol
 • legemidler mot høyt blodtrykk eller hjerteproblemer (f.eks. nifedipin, nikardipin, diltiazem og verapamil))
 • legemidler kjent som ”statiner” som brukes til behandling av for høyt kolesterol og triglyserider
 • fenytoin eller fenobarbital, som brukes til behandling av epilepsi
 • kortikoidene prednisolon eller metylprednisolon, som tilhører gruppen av kortikoider som brukes til behandling av betennelser eller for å hemme immunsystemet (f.eks. ved avstøtning av transplantat)
 • nefazodon, brukes til å behandle depresjon
 • urtepreparater som inneholder Johannesurt (Hypericum perforatum) eller andre urtepreparater.
Si fra til legen din dersom du tar eller har behov for å ta ibuprofen, amfotericin B eller antivirale legemidler (f.eks. aciklovir). Disse kan forverre problemer med nyrene eller nervesystemet dersom de tas sammen med Tacni.
Du bør også informere legen dersom du samtidig med Tacni tar kaliumtilskudd eller vanndrivende legemidler (diuretika) som brukes til behandling av hjertesvikt, høyt blodtrykk og nyresykdom (f.eks. amilorid, triamteren eller spironolakton), visse betennelsesdempende legemidler (såkalte NSAIDs, f.eks. ibuprofen) brukt mot feber, betennelser og smerter, antikoagulantia (blodfortynnende legemidler) eller legemidler mot diabetes som skal svelges.
Informer legen din på forhånd at du bruker dette legemidlet hvis du har behov for å vaksinere deg.
Inntak av Tacni sammen med mat og drikke
Du skal vanligvis ta Tacni på tom mage eller 2-3 timer etter et måltid. Vent minst 1 time før du spiser neste måltid. Du bør unngå å spise grapefrukt og drikke grapefruktjuice når du får behandling med Tacni da det kan påvirke konsentrasjonen til legemidlet.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Tacni går over i morsmelk. Du bør derfor ikke amme mens du får behandling med Tacni.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Takrolimus kan ha en liten påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Ikke kjør bil eller bruk verktøy eller maskiner hvis du føler deg svimmel eller søvnig eller har problemer med å se klart etter at du har tatt dette legemidlet. Disse reaksjonene er mest vanlig hvis Tacni tas i forbindelse med bruk av alkohol.
Tacni inneholder laktose
Tacni inneholder laktose. Dersom legen har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen før du tar dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Tacni
Bruk alltid dette legemidlet slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Forsikre deg om at du mottar samme type takrolimus-legemiddel hver gang du henter din resept, med mindre din spesialist innen transplantasjon har bestemt at du skal bytte til et annet takrolimus-legemiddel.
Dette legemidlet skal tas to ganger daglig. Dersom legemidlet ikke ser ut som vanlig, eller dersom instruksjonene vedrørende dosering er endret, snakk med legen din eller apoteket så snart som mulig for å forsikre deg om at du har fått riktig legemiddel.
Startdosen som gis for å forebygge avstøtning av det transplanterte organet, fastsettes av legen og beregnes ut fra kroppsvekten din. De første dosene som gis like etter transplantasjonen, ligger vanligvis i området . 0,075-0,30 mg/kg kroppsvekt per dag, avhengig av hvilket organ som er transplantert.
Dosen avhenger av allmenntilstanden din og hvilke andre immunhemmende legemidler du tar. Legen vil jevnlig ta blodprøver for å bestemme den riktige dosen og for å justere dosen av og til. Legen vil vanligvis minske Tacni-dosen så snart tilstanden din har stabilisert seg. Legen vil gi deg nøyaktig informasjon om hvor mange kapsler du skal ta og hvor ofte.
Tacni skal tas to ganger daglig, vanligvis om morgenen og om kvelden. Du bør ta Tacni på tom mage, eller minst én time før eller to til tre timer etter måltidet. Kapslene skal svelges hele sammen med et glass vann. Unngå grapefrukt og grapefruktjuice mens du tar Tacni. Tørremidlet i foliepakningen må ikke svelges.
Dersom du tar for mye av Tacni
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) umiddelbart hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Tacni
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du har glemt å ta kapslene dine, skal du ta neste dose til vanlig tid og deretter fortsette som tidligere.
Dersom du avbryter behandling med Tacni
Dersom du avbryter behandlingen med Tacni, kan det være økt risiko for at det transplanterte organet avstøtes. Du må ikke avbryte behandlingen uten at legen har sagt det.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Tacni minsker kroppens egen motstandskraft for å unngå at det transplanterte organet avstøtes. Da vil kroppen din heller ikke være i stand til å bekjempe andre infeksjoner like godt som vanlig. Når du tar Tacni, er du derfor mer utsatt for å få infeksjoner enn ellers, slik som infeksjoner i huden, munnen, mage/tarm, lungene og urinveiene.
Alvorlige bivirkninger, inkludert allergiske og kraftige allergiske reaksjoner, kan forekomme (du kan oppleve: et plutselig kløende hudutslett (elveblest), hevelse i hender, føtter, ankler, ansikt, lepper, munn eller svelg (som kan gjøre det vanskelig å svelge eller puste), og du kan føle at du holder på å besvime). Det kan være dødelig. En uvanlig bivirkning er Hemolytisk Uremisk Syndrom, en sykdom karakterisert ved akutt nyresvikt (lite urin/ingen urin), mikroangiopatisk hemolytisk anemi (redusert antall røde blodlegemer og ekstrem tretthet, gulfarging av hud eller øyne (gulsott) og lavt antall blodplater med unormale blåmerker eller blødning og tegn på infeksjon. Det kan være dødelig. En sjelden bivirkning er Trombotisk Trombocytopenisk Purpura (eller TTP) som karakteriseres av feber og blåmerker under huden som kan vises som røde prikker, med eller uten uforklarlig tretthet, forvirring, gulfarging av hud eller øyne (gulsott), med symptomer på akutt nyresvikt (lite urin/ingen urin). Det kan være dødelig. Godartede og ondartede svulster er rapportert etter behandling som et resultat av hemmingen av immunsystemet.
Bivirkninger som kan oppstå, er listet opp i følgende grupper:
Svært vanlige bivirkninger kan forekomme hos flere enn 1 av 10 pasienter.
Vanlige bivirkninger kan forekomme hos opptil 1 av 10 pasienter.
Mindre vanlige bivirkninger kan forekomme hos opptil 1 av 100 pasienter.
Sjeldne bivirkninger kan forekomme hos opptil 1 av 1000 pasienter.
Svært sjeldne bivirkninger kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 pasienter.
Svært vanlige bivirkninger (forekommer hos flere enn 1 av 10 brukere):
 • økt blodsukker, diabetes mellitus (sukkersyke), økt innhold av kalium i blodet
 • søvnproblemer
 • skjelving, hodepine
 • økt blodtrykk
 • diaré, kvalme
 • nyreproblemer
Vanlige bivirkninger (forekommer hos opptil 1 av 10):
 • nedsatt antall blodceller (blodplater, røde eller hvite blodceller), økt antall hvite blodceller, endringer i antall røde blodceller
 • nedsatt innhold av magnesium, fosfat, kalium, kalsium eller natrium i blodet, væskeoverskudd, økt innhold av urinsyre eller fettstoffer (lipider) i blodet, nedsatt matlyst, økt surhetsgrad i blodet, andre endringer i saltinnholdet i blodet (sett på blodprøver)
 • symptomer på angst, forvirring og desorientering, depresjon, endringer i sinnsstemning, mareritt, hallusinasjon, psykiske lidelser
 • anfall, forstyrret bevissthet, kribling og nummenhet (av og til smertefullt) i hender og føtter, svimmelhet, svekket evne til å skrive, lidelser i nervesystemet
 • uklart syn, økt følsomhet for lys, øyesykdom
 • øresus
 • nedsatt blodgjennomstrømming i blodårene i hjertet, raskere puls
 • blødning, delvis eller full blokkering av blodårer, nedsatt blodtrykk
 • kortpustethet, endringer i lungevevet, væskeansamling rundt lungene, betennelse i svelget, hoste, influensalignende symptomer
 • betennelse eller sår som fører til magesmerter eller diaré, blødninger i magen, betennelse eller sår i munnen, væskeansamling i magen, oppkast, magesmerter, fordøyelsesproblemer, forstoppelse, luft i magen, løs avføring, mageproblemer
 • endringer i leverenzymer og funksjonen av disse enzymene, gulfarget hud på grunn av leverproblemer, skade på vevet i leveren og leverbetennelse
 • kløe, utslett, håravfall, kviser (akne), økt svetting
 • smerter i ledd, armer, ben eller rygg, muskelkramper
 • nedsatt nyrefunksjon, nedsatt urinproduksjon, minsket eller smertefull vannlating
 • kraftløshet, feber, væskeansamling i kroppen, smerte og ubehag, økt innhold av enzymet alkalisk fosfatase i blodet, vektøkning, feberfølelse
 • mangelfull funksjon av det transplanterte organet
Mindre vanlige bivirkninger (forekommer hos opptil 1 av 100 brukere):
 • endringer i blodlevringen, redusert antall av alle blodceller
 • væskemangel, nedsatt innhold av protein eller sukker i blodet, økt innhold av fosfat i blodet
 • koma, hjerneblødning, slag, lammelse, hjernesykdom, tale- og språkforstyrrelser, hukommelsesproblemer
 • ugjennomskinnelig linse i øyet (grå stær)
 • nedsatt hørsel
 • uregelmessig hjerterytme, hjertestans, nedsettelse av hjertets yteevne, forstyrrelser i hjertemuskelen, forstørret hjertemuskel, hjertebank, unormal EKG (hjerteundersøkelse), unormal hjerterytme og puls
 • blodpropp i en vene (blodåre) i armen eller beinet, sjokk
 • pusteproblemer, sykdom i luftveiene, astma
 • tiltetting av passasjen gjennom tarmen, økt innhold av enzymet amylase i blodet, sure oppstøt, forsinket tømming av magen
 • hudbetennelse (dermatitt), brennende følelse i sollys
 • leddplager
 • manglende vannlating, smertefull menstruasjon og unormal menstruasjonsblødning
 • svikt i flere organer, influensalignende sykdom, økt følsomhet for varme og kulde, følelse av trykk i brystet, følelse av å være anspent og annerledes enn ellers, økt innhold av enzymet laktatdehydrogenase i blodet, vekttap
Sjeldne bivirkninger (forekommer hos opptil 1 av 1000 brukere):
 • økt stivhet i musklene
 • blindhet
 • døvhet
 • væskeansamling rundt hjertet
 • akutt åndenød
 • dannelse av svulster i bukspyttkjertelen
 • problemer med blodgjennomstrømmingen i leveren
 • alvorlig sykdom med blemmer på huden, i munnen, rundt øynene og på kjønnsorganene, økt hårvekst
 • tørste, tendens til å falle, følelse av sammensnøring i brystet, minsket bevegelighet, sår
Svært sjeldne bivirkninger (forekommer hos opptil 1 av 10 000 brukere):
 • muskelsvakhet
 • unormal EKG
 • leversvikt, innsnevring i galleveiene
 • smertefull vannlating med blod i urinen
 • økt mengde fettvev
Tilfeller med erytroaplasi (en svært alvorlig nedgang i antall røde blodlegemer), agranulocytose (en svært alvorlig nedgang i antall hvite blodlegemer) og hemolytisk anemi (en nedgang i antall røde blodlegemer på grunn av økt nedbryting) har blitt rapportert.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Tacni
 • Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • Oppbevares ved høyst 30ºC.
 • Oppbevares i originalpakningen (inne i folieposen) for å beskytte mot lys og fuktighet.
 • Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på kartongen etter ”Utløpsdato” og på blisterpakningen etter ”EXP”. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden. Når folieposen er åpnet, skal legemidlet brukes innen 1 år.
 • Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Tacni
Tacni 0,5 mg kapsler, harde
Virkestoff er takrolimus.
For 0,5 mg: Hver kapsel inneholder 0,5 mg takrolimus.
Andre innholdsstoffer er:
 • Kapselinnhold: Povidon K-30, krysskarmellosenatrium (E468), vannfri laktose, magnesiumstearat
 • Kapselskall: Titandioksid (E171), gult jernoksid (E172), gelatin
Tacni 1 mg kapsler, harde
Virkestoff er takrolimus.
For 1 mg: Hver kapsel inneholder 1 mg takrolimus.
Andre innholdsstoffer er:
 • Kapselinnhold: Povidon K-30, krysskarmellosenatrium (E468), vannfri laktose, magnesiumstearat
 • Kapselskall: Titandioksid (E171), gelatin
Tacni 5 mg kapsler, harde
Virkestoff er takrolimus.
For 5 mg: Hver kapsel inneholder 5 mg takrolimus.
Andre innholdsstoffer er:
 • Kapselinnhold: Povidon K-30, krysskarmellosenatrium (E468), vannfri laktose, magnesiumstearat
 • Kapselskall: Titandioksid (E171), rødt jernoksid (E172), gelatin
Hvordan Tacni ser ut og innholdet i pakningen
Tacni 0,5 mg kapsler, harde
Elfenbenshvit hette og elfenbenshvit hoveddel, harde kapselskall med hvitt pulver.
Tacni 0,5 mg harde kapsler leveres i blisterbrett inneholdende 10 kapsler i en beskyttende foliepose som også inneholder tørremiddel som beskytter kapselen mot fuktighet. Tørremidlet må ikke svelges.
Tacni 1 mg kapsler, harde
Hvit hette og hvit hoveddel, harde kapselskall med hvitt pulver.
Tacni 1 mg harde kapsler leveres i blisterbrett inneholdende 10 kapsler i en beskyttende foliepose som også inneholder tørremiddel som beskytter kapselen mot fuktighet. Tørremidlet må ikke svelges.
Tacni 5 mg kapsler, harde
Rød hette og rød hoveddel, harde kapselskall med hvitt pulver.
Tacni 5 mg harde kapsler leveres i blisterbrett inneholdende 10 kapsler i en beskyttende foliepose som også inneholder tørremiddel som beskytter kapselen mot fuktighet. Tørremidlet må ikke svelges.
Tacni er tilgjengelig i pakningsstørrelser á 20, 30, 50, 50 × 1, 60, 90 og 100 kapsler, hver inneholdende blisterbrett á 10 kapsler.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Teva Sweden AB
Box 1070
251 10 Helsingborg
Sverige
Tilvirker:
Laboratorios Cinfa, S.A., Olaz-Chipi, 10-Políg Areta 31620 Huarte-Pamplona, Navarra, Spania
Pharmachemie B.V., Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Nederland
Teva Pharma B.V., .Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Nederland
Teva Operations Poland Sp. z o.o., 31-546 Kraków, Polen
For ytterligere opplysninger om dette legemidlet bes henvendelser rettet til det lokale informasjonskontor for innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Teva Norway AS
Kinoveien 3A
1337 Sandvika
Tlf: 66 77 55 90
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 25.09.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

agranulocytose: Drastisk reduksjon i antall granulocytter (en type hvite blodceller). Agranulocytose gir blant annet sterk mottakelighet for infeksjoner som kan føre til lungebetennelse, høy feber og vevsødeleggelse i svelget. Agranulocytose er en reversibel, men livstruende, tilstand.

akne (acne vulgaris, kviser): Infeksjon i huden som oppstår når en talgkjertel tetter seg.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antiemetika (antiemetikum): Legemiddel som demper kvalme.

antikoagulantia (antikoagulantium): Legemiddel som hemmer blodkoagulering/blodlevring, slik at risiko for blodpropp reduseres.

antiviral: Noe som hindrer at virus kan formere seg. Antivirale legemidler brukes mot virusinfeksjoner.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

diabetes mellitus (sukkersyke): Finnes i to varianter: Type 1, kalt barne- og ungdomsdiabetes, og type 2 som også kalles aldersdiabetes. Type 1 diabetes krever daglige insulinsprøyter.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fordøyelsesproblemer (dyspepsi, fordøyelsesbesvær): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

grå stær (katarakt): Katarakt eller grå stær: Navn på en øyesykdom. Grå stær er en vanlig sykdom hos eldre. Ved grå stær blir øyelinsen grumset slik at lyset ikke når fram til netthinnen og man får langsomt en forverret synsskarphet.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

hemolytisk anemi: Blodsykdom forårsaket av at røde blodlegemer brytes ned raskere enn normalt. Det mest åpenbare symptomet er tretthet, men kan også gi blekhet.

hemolytisk uremisk syndrom (hus, hemolytisk uremisyndrom): Syndrom som kjennetegnes av hemolytisk anemi, trombocytopeni og akutt nyresvikt.

hiv (humant immunsviktvirus): Et virus som først og fremst smitter gjennom samleie og blodoverføring. Viruset forårsaker sykdommen aids, og fører til at kroppens immunsystem blir alvorlig svekket. I dag fins det bare medisiner som bremser sykdommen, den kureres ikke.

hjertestans (hjertestopp, asystole): Opphør av hjertets pumpefunksjon. Hjertestans hos voksne kan ha ulike årsaker, f.eks. plutselig hjerteinfarkt.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

høyt kolesterol: Kolesterol er et fettstoff som er nødvendig for kroppen. Det trengs for at kroppen skal kunne produsere hormoner og vitamin A, samt å bygge opp cellevegger og danne gallesyrer. For mye kolesterol i blodet generelt eller for mye av det “dårlige kolesterolet” (LDL) eller begge deler kan øke risikoen for hjerteinfarkt og hjerneslag.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

statiner (hmg-coa-reduktasehemmere): Legemiddelgruppe som hemmer enzymet hydroksymetylglutarylkoenzym A (HMG-CoA) i leveren og i andre vev. HMG-CoA er et enzym i tidlig fase av kolesterolsyntesen. Enzymet katalyserer og er hastighetsbegrensende i dannelse av forstadier til kolesterol og en rekke andre biologisk viktige substanser.

økt svetting (hyperhidrose, overdreven svetting, diaforese): Hyperhidrose er økt svetting som vanligvis skyldes en sykdom.

øresus (tinnitus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.